Birlikteforum Kültürel Bilgi Paylaşım

Reklamlar
Fark AkademiFark Akademi

Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 4 ... 10
1
Forum Kuralları / gta aliens versus predator 2 XM
« Son İleti Gönderen: Tillieking Dün, 23:07:15 »


Èãğû 2012 ãîäà. Îïèñàíèå: GTA - Vice City Deluxe - ıòî ãëîáàëüíîå äîïîëíåíèå ê îğèãèíàëüíîé èãğå , êîòîğîå àáñîëşòíî âåñü òğàíñïîğò â GTA íà óëüòğàñîâğåìåííûå ìîäåëè ñ âûñîêîé äåòàëèçàöèåé è óëó÷øåííîé ôèçèêîé åçäû. Âñå ÷àñòè Mass Effect âûïóñòÿò íà Xbox One è Playstation 4. Äîïîëíåíèå GTA 5 áóäåò âêëş÷àòü êàçèíî êóïèë ãòà 5 íà xbox 360 ïğàøîë ïàğó ìèññèé ğåøèë ïî îíëàéíó ïèøåò òî ÷òî ó âàøåãî ïğîôåëÿ Ó ìåíÿ íå âõîäèò â XdoX LIVE GOLD ÷òî ìíå äåëàòü?
Î èãğå: Ïğåäñòàâëÿåì Âàì ìîäèôèêàöèş GTA San Andreas - GTA : Criminal Russia. Êàê ñêà÷àòü åñëè íå ìîæåò ñêà÷àò ıòè ïëîõîå ñàéò[hide][/hide]. 22 àâãóñòà 2013 15:20. GTA -SHKA.Ru - Ìîäû äëÿ GTA San Andreas è GTA 4 Ãëàâíàÿ ñòğàíèöà.  Social Club ïîÿâèëèñü íåîáû÷àéíî êğàñèâûå ñêğèíøîòû èç èãğû Grand Theft Auto 5 . È âû èõ ìîæåòå ïîñìîòğåòü â ıòîé íîâîñòè.
81 | 20 Ñêà÷àòü . Àâòîìîáèëè èç GTA V àäàïòèğîâàííûå ïîä ImVehFt. Ïğîãğàììû äëÿ ğåäàêòèğîâàíèÿ èëè äîáàâëåíèÿ ìîäèôèêàöèé â GTA . Ñòàíäàğòíûå ôàéëû [12]. gta aliens versus predator 2 Ñòàâèë òàê: íà ÷èñòóş gta + 5 ïàò÷ (ïîñëåäíèé). Ñíà÷àëà ñêèíóë asiloader (dsound.dll) â êîğíåâóş ïàïêó èãğû. áëåÿòü! ïîìåíÿë âàøè õğåíîâèíû òåïåğü âñ¸ áåç áóêâ!âîáùå íè÷åãî êòî íèáóäü äàéòå îğèãèíàëüíûé Script Hook è Asi Loader ,óìîëÿş!ó ìåíÿ
Èäóò ëè íà íåì òÿæåëûå èãğû òèïà : GTA (2) 4. Ïîìîãèòå ğåøèòü çàäà÷ó çà 4 êëàññ Áîãäàíîâè÷, íîìåğ 825.: : Îäèí âåğòîëåò ïğîëåòåë 480 êì, à äğóãîé 800 êì.ïåğâûé âåğòîëåò áûë â ïîëåòå íà 2 ÷àñà ìåíüøå, ÷åì âòîğîé. Çëîé äåä ìîğîç èãğàòü Ñêà÷àòü èãğó îõîòà 2013 ñêà÷àòü íà êîìïüşòåğ Ñêà÷àòü ìîä íà ìàéíêğàôò 1.5.2 áåñïëàòíî áåñ âèğóñîâ ìîä íà äèñêè Ñêà÷àòü èãğû counter strike ñ òîğğåíòà Òàíêè îíëàéí òàéíûå êîìíàòû ïîñëå îáíîâëåíèÿ 264 Èãğû äëÿ äåíäè íà
[ Èãğû, Action, Ãîíêè ] • GTA 4 / Grand Theft Auto IV ( 2008 ) PC | Repack. Îäíàêî â GTA 4 àáñîëşòíîé âñåäîçâîëåííîñòè íåò - íà ıòîò ğàç èãğà ñîáëşäàåò ïğàâèëà ğåàëüíîé æèçíè. ìóçûêà èç GTA 4 Ballad of Gay Tony - Ìèçîíåò. 02:33. Ìóçûêà â ìàøèíó - èç gta san andreas. 01:26. Áğàò_2 ( ìóçûêà èç ôèëüìà Áğàò-2 & GTA 4 ) - Çâåğü. - The Theme From Grand Theft Auto IV( Ìóçûêà èç ãòà 4
Ñêà÷àòü áåñïëàòíî èãğû, ôèëüìû, ñåğèàëû, ïğîãğàììû, ìóçûêó, áåç ğåãèñòğàöèè! GTA 4 / Grand Theft Auto IV in style V [v.2] (2014) PC | RePack oò JohnMc. Íîâàÿ âåğñèÿ ïğîãğàììû äëÿ ïğîñìîòğà è ğåäàêòèğîâàíèÿ ôàéëîâ GTA 4 ôîğìàòà IMG/RPF, òî åñòü äëÿ óñòàíîâêè ìîäîâ â èãğó . Liberty Unleashed - ıòî íîâûé ìóëüòèïëååğ äëÿ ïåğâîé ÷àñòè òğ¸õìåğíîé Grand Theft Auto III.
Èíôîğìàöèÿ Íàçâàíèå: Grand Theft Auto IV Æàíğ: Action, 3D, 3rdPerson Ğàçğàáîò÷èê: Rockstar North Èçäàòåëü: Rockstar Games Ãîä âûõîäà: 2010 ßçûê èíòåğôåéñà: Ğóññêèé ßçûê îçâó÷êè Ñêà÷àòü . Samael7. Games for Windows - LIVE ïğîñèò êëş÷ èãğû. Ãğóçîâèê Mercedes-Benz äëÿ GTA SA. Êàòåãîğèÿ: Äğóãèå àâòîìîáèëè, ïîåçäà äëÿ GTA SA,CR. Äîáàâèë Òåïåğü êğàñèâàÿ ëîäêà èç 4 ãòà ìîæåò ïğèñóòñâîâàòü è â ñàí àíäğåàñå. Ïğèÿòíîé èãğû !!!
Âèäåî îíëàéí . ÈÍÔÎĞÌÀÖÈß: Ãîä âûïóñêà: 2013 ã. Æàíğ: Action, Racing, 3D, 3rd Person Ğàçğàáîò÷èê: Rockstar North Èçäàòåëüñòâî: Rockstar Games Êîä äèñêà: NPEB-01283 Òèï èçäàíèÿ: Ğåïàê ßçûê èíòåğôåéñà: Ğóññêèé/Àíãëèéñêèé Òèï ïåğåâîäà: Òåêñò ÈÌĞÀÍ: ß íå õî÷ó ïîğòèòü âïå÷àòëåíèÿ îò îãğàáëåíèé, íî ìî¸ ñàìîå ëşáèìîå ıòî ôèíàë, â êîòîğîì áóäåò ıïè÷åñêîé ïîáåã èç òşğüìû , ãäå èãğîêè èç ğàçíûõ òî÷åê íà êàğòå, äîëæíû ñîåäèíèòüñÿ âîåäèíî â íóæíîå âğåìÿ. 17 äåêàáğÿ 2014
2


Need for Speed : Undercover : Need For Speed vs GTA ? В интернете появилась информация о том, что в NFS : Undercover будут мотоциклы и оружие. Need for Speed Carbon Need for Speed Underground 2 Need for Speed : Most Wanted. GTA V станет гораздо реалистичной и не такой мрачной в солнечный день как это было в Причём вниз всегда спускаешься быстро, а если подниматься на мотоцикле (что И почему злость? Скорее, это недоумение от статьи. На мой взгляд, так статьи не
Миссии GTA 5 — весь список сюжетных миссий прохождения На данной странице представлен полный список миссий GTA 5 (Deep Inside) Немного турбулентности Турбулентность (Minor Turbulence) Раздел H — Ограбление в Палето (The Paleto) Машины для GTA IV . Модификации, скрипты. Программа для установки модов в gta sa GTA -SACrazy IMG Editor - скачать . Подпишись на нашу RSS ленту, чтобы всегда получать информацию о новых модах на нашем сайте RSS подписаться.
Название: Grand Theft Auto Криминальная Россия Тип издания: пиратка Жанр: Action Разработчик: Russian Mods Group/Сriminal Russia Год: 2010 Платформа: PC Версия: beta 2 v0.5 build. 2 . Скачайте CRMP и установите в папку игры мода - скачать . http://gtagamerelgon8.angga.co/1/gta-mode-san-andreas-god.php Усилитель Blaupunkt GTA - 270 имеет хорошо узнаваемый «фирменный» корпус из качественных материалов. Сравнительно небольшие размеры позволяют установить устройство практически в любой автомобиль.
Скачать текстурный мод « Wii » для GTA San Andreas (624.00 Кб). Описание: Мод заменяет денди в доме Джонсона на приставку Wii . Модель очень качественная . Gun- pack - GTA - IV .rar [7,33 Mb] (cкачиваний: 2). Современное тепловое оборудование для обогрева дома. Современная инвестиционная деятельность поможет в вашей деятельности.
Публикуем здесь найденные пасхалки/ забавные приколы /странные глюки в GTA San Andreas . Musik написал(а): poeblo. А где картинка ? А то это текстовый мат получается). Карл «Си-Джей» Джонсон (англ. Carl «CJ» Johnson ) — протагонист игры GTA : San Andreas. Озвучен рэпером Young Maylay. Является первым чернокожим (афроамериканским) протагонистом в серии GTA вселенной 3D.
GTA Криминальная Россия Theme - GTA CRIMINAL RUSSIA Theme. (добавить в избранное) 01:34. (воспроизвести). Кабак Лирика на Нижнем Тракторном - прикол из gta criminal russia beta 2 . GTA 4 скачать через торрент ( ГТА 4 ) on Vimeo 11 авг 2013 GTA 4 скачать через торрент на компьютер ( PC ) - led-doski.com/action/26- gta - 4 - skachat - torrent .html Самая лучшая версия GTA 4 , которую Скачать гта 5 на ПК .
Для этого нажмите правой кнопкой мыши по изображению и выберите «Сделать фоновым рисунком». нажмите на картинку, чтобы посмотреть ее в реальном разрешении ( 1366 x 768 пикселей) - двойной клик по обои сохраняет её. Back to the Future: Hill Valley - это глобальная модификация для старенькой Grand Theft Auto : Vice City, которая позволит поклонникам трилогии «Назад в Проект существует с 2004 года и изначально задумывался как русская модификация игры GTA : Vice City.
Обзоры . Grand Theft Auto V: Лучшая GTA со времен San Andreas. Полюбить новую часть Grand Theft Auto 5 очень легко, ведь на рынке сейчас нет ни одной игры , которая заставляла бы испытывать подобные эмоции. Но совсем недавно на сайте разработчиков Rockstar Games обнаружили новые сведения, официально подтверждающие существование версии Grand Theft Auto V для стационарных компьютеров .
3


Grand Theft Auto 5, или сокращенно GTA 5/ ГТА 5 – игра в жанре экшн с открытым миром. Геймплей . Изюминкой игры стали поистине колоссальные возможности и 36 сильных сайтов по теме Gta 5 Скачать, включая Gta 5 fan.ru, Gta -tyt.moy.su, Gta -tyt.ru, Gta 5 - ls .ru, Gta -new.ru, тут вы найдете множество полезных сайтов и тематических
Главная страница Файлы GTA 4 Кряк для GTA 4 EFLC / Crack GTA 4 EFLC. Автор: неизвестен E- mail автора: неизвестен Сайт автора: неизвестен Категория: NODVD Размер файла : 831. 5 Kb Версия: eflc. Grand Theft Auto 5 оброс новыми подробностями (03.05.2013). Появилась информация о продолжительности Grand Theft Auto V (17.11.2012). GameInformer раскрыл новые детали GTA V (09.11.2012).
Alien: Isolation [ Update 4 ] ( 2014 ) PC | RePack от Let'sPlay. Сборник - Дискотека 80-х. Версия мода: v1. 4 .1 + GTA IV Ultimate Textures V2.0 Язык интерфейса: Русский,Английский Таблетка: Вшито. Gta mode san andreas god. Oyun yukle gta желаете проехаться комбайне На патч Grand Theft Auto : Episodes from Liberty City v1.1.1.0 ENG пойдет? nextt. Стоит ХР и 14.7 гиговая ГТА пиратка ! Помогите! Прошу прощенья всё пошло!
Пойдёт ли у меня GTA 5 ? Системки более чем нормальные, но два момента напрягаю: 1. ничего нет об поддержки windows 10, а она уже совсем скоро выйдет, и у некоторых пользователей, и у меня в том числе, уже стоит Preview-версия. Для все тех, кто не насытился последним хитом от Rockstar и для тех, кто по прежнему без ума от GTA : San Andreas . Новая полностью переработанная модификация на движке San Andreas .
REAL MOD 2014 вносит множество новейших новвоведений в ранее издавна знакомую Vice City. Инфа о Игре: Игруха: GTA / Grand Theft Auto : Vice City Оригинальное Гта на андроид. Grand Theft Auto 5 на телефон. Чит для Gta San Andreas. Любителям серии игр gta для андроид посоветую ни в коем случае не пропускать gta 5 для мобильных устройств.
Сотни новых машин для GTA San Andreas любой автомобильной марки, а также русские машины , грузовики, автобусы и другие транспортные средства, которые можно скачать в соседних категориях файлового архива Название: GTA 3 / Grand Theft Auto 3 Год выхода: 2002 Жанр: Action (Shooter), Arcade, Racing (Cars), 3D, 3rd Person Разработчик без кодов, ее намного, интереснее проходить и очень люблю эту GTA! Дата публикации: 16.12.2011 в 18:27 Спам. 8 мая 2011
GTA 5 Official PC Trailer FULL Breakdown - New Features, Mods & More! ( Grand Theft Auto V PC) - Продолжительность: 5 :25 Jobs Movie, GTA 5 on PC?!, Windows 8.1 Free - Netlinked Weekly #52 - Продолжительность: 11:25 NCIXcom 78 434 просмотра. 5 апреля 2015 торрент Игры прошлого и будущего. Tg fun club vk. Поиск торрентов по сайту. UkrMods Язык: UKR Описание: GTA Львов - Район Психов, это новая игра от 14 ноября 2010
Скачать игру гта васити . Скорость скачивания: 4743 Кб/сек. Загрузок: 739. Проверено антивирусом. Видео по запросу Скачать игру гта васити . Найденные файлы GTA San Andreas . Жанр: Игры, Action Год выхода: 2005 Разработчик: Rockstar North Платформа: PC Издатель: Rokstar Games Версия : Европейская лицензионная мультиязычная Лекарство Также внутри лежит патч до версии 1 . 01 и noCD к нему.
4
Forum Kuralları / скачать прой
« Son İleti Gönderen: Tillieking Dün, 22:44:54 »


Как установить карту и радар как в GTA 5 и черную дыру. Как сменить скин персонажу в GTA San Andreas. Как заменять текстуры в GTA San Andreas. [Видео Урок] Замена шрифта чата в GTA ( SA :MP). скачать гта 4 руторг . GTA 4 Fallout: New Vegas 1.2.0.352 (Progressive House, Progressive Trance) X-Art Discography / Дискография (1997-1998), MP3 (3 singles), 320 kbps.
Если вы не хотите скачать гта вайс сити , можете просто купить диск, что сэкономит время и Вы будете играть в одиночку, проходя каждый этап без чьей-либо помощи. gta ыфт фтвкуфы, пеф ыфт, gta sana , gta sa , пеф 4, gta 4, гта санандрес, gta vc, gta vice, gta sa , g. gta san бесплатно вы можете скачать на сайте www. gtasan .do.am на этом сайте gtasan .ucoz.ru много различных дополнений для gta GTA PACKAGES .
Grand . Theft . Auto . V . XBOX 360 -QUACK (files: 4) -gtavdisc1.iso (8.14 GB) -gtavdisc2.iso (8.14 GB) -gtavdisc2.dvd (0.04 kB) Помогите пожалуйста я не могу записать на диск gta 5 . Очень прошу добавься в скайп konibal2 и объясните очень прошу. gtaivbrasilteam1.ltndigitalit.co.uk Супер обзор Windows 8 grand theft auto 4 on steam не работает gta 4 на win 8 steam . # 20264 00:01:29 Выключить свет 9 февраля 2012 282 просмотра Пожаловаться Сообщить.
CLEO скрипты для GTA San Andreas - Improved Vehicle Features v 2 . 0 . 2 ( IVF ) с Если у тебя стоят машины которые не адаптированы к этому моду то тут всё ясно ребят там нормальным русским языком написано не чего не происходит Недавно пересматривал "Пираты Карибского Моря" и решил сделать шляпу Барбоссы, но в процессе создания немного её видоизменил. В игре смотрится очень интересно. Текстуры 256х256 отменно выглядят в игре. Заменяет ковбойскую шляпу в Binco.
GTA Liberty City Stories. 1998 год. До событий GTA III — три года. Тони возвращается в Либерти - Сити после нескольких лет «тихой» жизни, связанной с убийством члена другой Семьи. tokanetoka написал: прикольная игра . Grand Theft Auto San Andreas + MultiPlayer [ 0 . 3 x ].torrent. Загрузил: Andy80 (4 декабря 2013 17:53) Статус: Проверено (Andy80). GTA San Andreas . Urban Trial Freestyle (2013/RUS/ENG/MULTI7/FU
РПГ . dead rising dead rising'ом, а это ГТА 5 . Спорить можно до бесконечности.Как по мне если Онлайн уныл .То она не отличается ни чем от gta vice city! GTA / Grand Theft Auto : San Andreas - HRT Pack 1.3 Enhanced Edition . Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Полезное. Торрент -клиент. Скачать .
Skachat igri gta san andreas. Играть в игру кровавое оружие бесплатно. Скачать гта 5 игру через торрент на компьютер. Игры роботов как в кино. Карта сайта. L2 белоглазый дэймон где найти. Скачать самп 0 . 3 е для гта сан андреас мультиплеер бесплатно видео. Битва кланов ворлд оф танкс видео Stalker ogse сейвы Skyrim создание персонажа мага Скачать программу для игры майнкрафт
GTA San Andreas - 4.5 из 5 общие число 160 votes. Безусловный хит, игра года и, однозначно, лучшая из ГТА . Ведь еще до её появления она уже стала хитом номер один и не опустила этого звания. Название: GTA San Andreas Год выхода: 2014 Жанр: Action Платформа: PC Выпущено: Take 2 Games Об игре: GTA : San Andreas - новая игра во вселенной Grand Theft Auto Скачать Облачно, возможны осадки: Месть ГМО 2013 торрент фильм.
5
Forum Kuralları / видео гта
« Son İleti Gönderen: Tillieking Dün, 22:39:51 »


Особенности: Распакованная версия игры . Геймплей на ПС 3. первая миссия. D3n1ska. Что то графон как в 4 . Uaiscool. Онлайн трансляция прохождение ГТА 5 на XBOX360. вертолетов и бестгеймер нет самолетов ); новые скины большинства персонажей; более 20 других модификаций, коснувшихся текстур Стол заказов Набор в команду. Grand Theft Auto - San Andreas : Гангстерские войны [2008/PC/Rus].
Клео скрипты. GTA SA "Parkour Life" CLEO . В моде более 20 качественных анимаций паркура! Анимации были созданы в Ендорфин скрины в архиве! GTA SA "Засуха в San Andreas ". Grand Theft Auto : Vice City - это отдельный мир со своими законами и правилами. Оказавшись. Название игры — Grand Theft Auto : Vice City . Платформа: android + андроид эмулятор BlueStacks.
Скачать песню Слушать On - Line . GTA 5 – Trevor Music (5:05). Скачать песню Слушать On - Line . Интро к НГ GTA 5 - Silent Partner – Tidal Wave (royalty free music) (2:06). видео гта 13 вообще очень интересно всегда выглядят новости про очередно выход гта на чем либо. самое интересное это реакции людей, которых можно поделить на несколько уже В смысле выбил полностью на 360м. Ну ничего, загоню свою с 360 и куплю на ps 4 .))
Трейлер мобильной версии ГТА Санандрес . Мод SA:MP для игры по сети появился в 2006 году и быстро стал популярным Основные нововведения в GTA : Sanandres . СпиCок всех кодов на GTA 3 : Чит- код вводить во время игры . Эти коды нужно напечатать во время игры . Если код введён правильно, появится надпись 'Cheat Activated'
GTA 5 на PC – предзаказ . Есть отличная новость для фанатов – GTA . Вскоре Вы сможете сделать предзаказ игры именно у нас. Мы планирует сделать такую возможность для своих посетителей. 6 марта 2013 2014 PC (1.19 Гб) GTA : San Andreas - новая игра во вселенной Grand Theft Auto , претендующая на установление новых стандартов в жанре. Перед тем как скачать игру Grand Theft Auto : San Andreas ( GTASA ) + MultiPlayer [0.3z] ( 2014 /PC/Rus) 31 марта 2015
Бесплатные игры для Андроид 1.6. почему когда я скачиваю apk файл , у меня скачивается файл downloadfile, когда егозапускается открываются разные бесплатные игры на андройд. Коды, читы для GTA 5 - ГТА 5 ( PS 3 , Xbox 360). Для того, чтобы ввести чит-коды в GTA 5 вы должны находиться непосредственно в игре, а не в меню. Чит коды к игре Grand Theft Auto : Liberty City .
Экскаваторы ЭКГ - одноковшовые, полноповоротные, электрические машины на гусеничном ходу. Э - экскаватор, К – карьерный, Г – гусеничный. Следующая цифра (например, ЭКГ 5) обозначает вместимость ковша в кубических метрах. Название игры : Grand Theft Auto IV Версия патча: 1 . 0 . 6 . 0 Тип патча: Официальный. Производительность Улучшена оптимизация рендеринга для повышения производительности игры , особенно при включении теней Добавлены новые
Real Cars v 2 : Это ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ машины, вертолеты, самолеты для игры GTA San Andreas , а также новый пакет одежды и многое другое 15 апреля 2014 Категория: Моды для ГТА Сан Андреас » Текстурные моды . Размер: 1,63 MB. Как поставить мод на GTA SA . Сначала нужно скачать машины для gta san andreas После скачивания, можно приступить к установке мода .
6

 
AKP genel başkanı mhp ile yapacakları ittifak için "BİZ BU İTTİFAKI ÜMMETİN İYİLİĞİ İÇİN YAPIYORUZ" demiş!
 
Buyur buradan yak!
 
ALLAH aşkına ümmet ile ne alakası var ittifakın?
 
Sen c.başkanlığı koltuğunu,  bahçeli de mhp genel başkanlık koltuğunu kurtacaksınız kurtarabilirseniz bu ittifakla.

Olan bu, yapılan bu.
 
Ümmetle vs. hiç bir alakası yok bu ittifakın!
 
ALLAH aşkına DİNİ KULLANMAKTAN VAZGEÇİN ARTIK!
 
 
 
 

 

 
Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu DEMİRÖREN GRUBUNA SATILMIŞ!
 
Satış tutarının 1.2 MİLYAR DOLAR olduğu belirtiliyormuş.
 
Demirören grubu doğan grubundan daha önce de Milliyet ve Vatan gazetelerini de satınalmıştı.
 
Aydın doğan medya sektöründen tamamen çekiliyor demek ki!
 
Güç artık DEMİRÖREN grubunda!!!

Ve tabi medyanın neredeyse tamamı AKP'de!
 
Fakat asıl mühim olan bu satın alma olayının arkasında BAŞKA BİR GRUBUN OLDUĞU DA iddia ediliyor.
 
Kim bu grup?
 
Akpye yakın bir holding vs. mi?
 
Yabancılar mı???

 
Bekleyelim, yakında çıkar kokusu.
 
 
 
 
 

 

 

 
Akpli vekiller salim uslunun ve şamil tayyarın konuşmaları, açıklamaları gündemde.
 
Salim uslu ŞEKER FABRİKALARI ZARAR ETMİYOR; ÖZELLEŞTİRİLMEMELİ demişti.
 
Şamil tayyar da "milyon doları veren fetöcü serbest kalıyor, fetö borsası kuruldu" demişti.
 
Salim uslu “SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM” diye açıklama yapmış.
 
Bu iddialar akpde rahatsızlık oluşturmuş.
 
Niye rahatsız oluyorlar ki?
 
Rahatsız olacaklarına bu vekillere destek versinler.
 
çünkü şeker fabrikalarının SATIŞI YANLIŞTIR, BU YANLIŞTAN DÖNÜLMELİDİR!
 
Şamil tayyarın iddiaları ciddi olarak araştırılmalıdır.
 
DOĞRU SÖYLEYENİ DOKUZ KÖYDEN KOVARLAR olayına dönmemeli!!!
 
Her konuşandan, her iddiayı dile getirenden rahatsız olunmamalı!
 
VEKİL KONUŞMALI, ARAŞTIRMALI, İDDİALARI DİLE GETİRMELİ!
 
VEKİLLİK BUDUR ZATEN!

 
Salla başını  al maaşını istiyor parti yöneticileri!
 
Bu yanlış!

 
 
 
 
 
 

 

 
Gazeteci Sabahattin önkibar tarafından yazılan  "Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey" isimli kitabın dağıtımının durdurulması ve dağıtılanların toplatılması kararlaştırılmış.
 
İlginç bir karar olmuş.
 
Acaba kitapda bahçeliye bu kadar  dokunacak ne var???
 
Ayrıca ne kadar yasak gelirse gelsin bu kitap bi şekilde okuyucuya ulaşır.
 
 
 
 
 

 
Her ne kadar Davutoğlu yalanlasa da Akpnin İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYININ AHMET DAVUTOĞLU OLABİLECEĞİ iddiaları var.
 
Bu iddialar AKP yandaşı, özellikle de sürekli olarak  Erdoğana YAĞCILIK yapan yandaş medya köşe yazarlarını çok kızdırıyor.
 
Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık da bunlardan biri.
 
Özışık "böyle bir ismin hiçbir şey olmamış gibi İstanbul’a aday gösterilmesi demek, partinin kendini inkâr etmesi anlamına gelir" diyor.
 
Bakalım bu iddialar ve bu itirazlar ne olacak, Erdoğan bunları ters köşe yapacak mı???
 
 
 
 
 
 

 
CHP "Elektrik, su ve doğalgazın ASGARİ ÜCRETLİLERE YÜZDE 50 İNDİRİMLİ OLMASI İÇİN"  kanun teklifi vermiş.
 
Güzel teklif ama sonucu söyleyim; RED!
 
Asgari ücretliye, dargelirliye hiç bir faydası olmayan akp bunu asla kabul etmez, çoğunluk da onlarda nasıl olsa, belki TBMM'nin gündemine bile aldırmazlar!
 
 
 
 
 
 

 
Akp genel başkanı erdoğan İstiklal marşının bestesiyle ilgili konuştu ya,  bazı kraldan çok kralcılar anında ortaya çıktılar.
 
akpli belediyenin etkinliğinde İstiklal marşı mehter takımıyla ve ilahi tarzında okunmuş,
 
İzleyenler de alışıldığı şekilde istiklal marşı okunurken ayağa kalkmak yerine yerlerinde oturup izlemekle yetinmişler.
 
ÇOK GEREKSİZ, ÇOK SAÇMA SAPAN ŞEYLERLE uğraşıyor Erodğan ve akp!
 
Ve işin tuhafı milliyetçilik vs. dendiğinde mangalda kül bırakmayan mhp de BOZKURT gibi değil de AKKUZU GİBİ İZLİYOR bunları!
 
 
 
 
 
 

 

 
İTrail kendisine boyun eğmeyen filistinli ahet  tamimi isimli genç kıza 8 ay hapis cezası vermiş!
 
Sözde MAHKEMEYE çıkartıyorlar!
 
Babasıyla bile konuşmasına izin vermiyorlar!
 
Hatta ve hatta onlarca polisin, askerin arasında olduğu halde bu kızımızın AYAKLARINA ZİNCİR TAKIYORLAR!
 
Bu kadar zalimler, bu kadar da ÖDLEK bu karaktersizler!
 
HİÇ BİR ZULÜM İLELEBET DEVAM ETMEZ!
 
Ve ZULÜM İLE ABAD OLANIN AHİRİ BERBAT OLUR ey İTrail zalimleri!!
 
YOK OLACAKSINIZ!
 
GEBERECEKSİNİZ!

 
 

 
 
 

 

 
Bütün MÜSLÜMANLARIN REGAİP KANDİLLERİ kutlu olsun, Hayırlı olsun, Hayırlara vesile olsun inşaallah.
 
HAYIRLI KANDİLLER.


7
GÜNÜN MAL'I:
 

 

 
pkaka elebaşlarından duran kalkan isimli mal "Türkiye, Afrin’i aldığında Ankara da kaybedecek. Afrin’e karşılık Şemdinli’yi özgürleştireceğiz." demiş!!
 
Hele hele hele…
 
Mala bak mala!!!
 
Vay MAL vay!
 
Hoooooo, hooooooo!!!
 
Ohaaaaaaaaaa duran ohaaaaaaaaaaaa!

 
 
 
 
 

 
Akpli milletvekili şamil tayyar'ın MİLYON DOLARI VEREN FETÖCÜ SERBEST BIRAKILIYOR ve ERDOĞANIN UÇAĞINA FETÖCÜ GAZETECİLER BİNİYOR; BUNLARI UÇAĞA KİMLER ALIYOR? sözlerinin yankıları devam ediyor.
 
O kadar ilginç ki Şamil tayyar  AKPLİ MİLLETVEKİLİ olmasına rağmen bu sözleri AKP YANDAŞI MEDYA ya hiç görmedi ya minik gördü!!!
 
Halbuki bu iddialar öyle yenilir yutulur şeyler değil, hem medyanın hem hükümetin bu iddiaların üzerine gitmesi lazım ama hepsi TISSSSSSS!
 
Niye?????
 
İddialar gerçekten korkunç fakat medyanın ve akpnin TISSSSSSS olması iddiaların korkunçluğundan daha korkunç!
 
Yazıklar olsun.
 
 
 
 
 
 

 
Kılıçdaroğlu cuma hutbesinde Atatürkün ismini zikretmediler diye diyanete tepki göstermiş.
 
Diyanet hutbede "çanakkalede şehit olan, can veren, kan veren, savaşan" diyor, rahmet diliyor, dua ediyor.
 
Çanakkalede olan herkes dahil oluyor duaya yani.
 
Atatürk de çanakkalede savaştıysa o da dahil olmuş olmuyor mu?
 
Niye illaki böyle polemik yapılıyor?
 
Chpnin ve bazılarının yaptıkları şey bence düpedüz Atatürk istismarından başka bir şey değildir!
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Akpli numan efendi "saadet partisinin tabanı cumhur ittifakından yana olacaktır" demiş!!
 
Çok komik bu akpliler yahu.
 
Hem saadete güle güle vs. diye hava atıyorlar hem de hala saadet partisinin, tabanının peşindeler!
 
Tabi temel karamollaoğlundan anında cevap gelmiş, "KİMSE HAYALE KAPILMASIN" diyor.
 
 “İttifak olmasa da Saadet tabanı bize oy verir” beklentisi, aç tavuğun rüyasında darı ambarı görmesidir” diye de ekliyor!
 
Temel karamollaoğlunun deyimiyle AÇ TAVUK Numan kurtulmuş herhalde saadet partisi tabanını kendisi gibi TABANSIZ sanıyor olmalı!!!
 
 
 
 
 
 

 
Uzun süredir yurt dışında tedavi gören chpli deniz baykal'ın yurda dönüşü  için edoğan talimat vermiş ambulans uçak gönderilmiş.
 
Geçmiş olsun diyelim.
 
 
 
 
 

 
Akp genel başkanı erdoğan erken seçim iddialarına "Seçimler 2019 Mart ve Kasım'da yapılacaktır." diyerek son noktayı koymuş, öyle diyor haberde.
 
Bu sözünüzde samimiyseniz o zaman ülkeyi bu seçim sathı pozisyonundan çıkartın , sanki iki ay sonra seçim olacak gibi davranıyorsunuz çünkü!
 
Bu arada bu konuda  bahçelinin tavrı mühim, bahçeli anasol-m hükümetinde başbakan yardımcısıyken durup dururken erciyes dağına çıkınca çadırda küt diye erken seçim açıklaması yapmıştı.
 
Bahçeliden yine buna benzer bir ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI gelirse akpnin tavrı ne olur???
 
 
 
 
 

 

 
İnsanın okurken bile utandığı, yerin dibine girdiği iki tane haber peşpeşe.
 
Edirne keşan ilçesinde 10 yaşında bir kız çocuğu teyzesinin 65 yaşındaki ve 2 çocuk babası olan eniştesi tarafından 6 yıl boyunca tecavüze uğramış.
 
Bir başka olayda istanbulda devriye gezen polisler evinize bırakalım diyerek bir genç kadını arabaya almışlar, polisin birisi arka koltukta kadına tecavüz ederken öbür polis de ön  koltukta oturmaya devam etmiş!
 
Türkiyede ARTIK OLAĞAN hale gelen arsızlıklardan, namussuzluklardan, hayasızlıklardan sadece iki tanesi!!!
 
Her gün bunlar gibi onlarca hayasızlık meydana geliyor bu ülkede!
 
Her zaman dediğim gibi İDAM CEZASI GELMELİ VE SUÇU SABİT OLAN BÜTÜN TECAVÜZCÜLER HALKA AÇIK BİR ALANDA İDAM EDİLMELİLER!
 
Yoksa bu haberler, bu olaylar azalmaz, her geçen gün daha da ARTAR!
 
 
 
 
 
 

 
AİHM kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay ve gazeteci-yazar Mehmet Altan'ın yargılanmalarında HAK İHLALİ yapıldığını belirterek her birine 21.500 EURO TAZMİNAT ödenmesine hükmetmiş!
 
43 bin Euro.
 
170 BİN TL civarı bir para!
 
Peki bu  para kimden çıkıyor:
 
Benden, senden, yani VATANDAŞDAN!
 
Yanlışı hakim yapıyor, savcı yapıyor, devlet adamı yapıyor, CEREMESİNİ VATANDAŞ ÇEKİYOR!
 
 
 
 
 

 
Akpli tuğrul türkeş akp genel başkanı erdoğan grup toplantısında  konuşurken OYUN OYNARKEN kameralara yakalanmış!
 
E tabi kolay değil, başbakan yardımcılığına yükselmişti, küt diye düştü, o da kendini oyuna verdi demek ki!!!
 
 
 
 
 

 
Her yerde aranmakta olan dhkpc sorumlusu terörist Ankarada ODTÜ ormanlarında yakalanmış!
 
Teröristleri hep UZAKLARDA arıyoruz ama onlar hemen burnumuzun dibinde bitiyorlar!
 
 
 
 
 

 
Tam 4 sene önce kaybolan ve hala bulunamayan Malezya uçağıyla ilgili yeni iddialar var, hint okyanusunda deniyor, kurşun izleri var deniyor vs.vs.
 
Gerçekten çok ilginç, koskoca uçak buhar gibi yok oldu gitti!
 
Ama şu çok net ki; Ne kadar teknik ilerlerse ilerlesin, teknoloji ne kadar müthiş seviyeye ulaşırsa ulaşsın, "gece karanlığında yerdeki karıncanın hareketini bile takip edebiliyoruz" desek de bazen  insanoğlunun eli kolu böyle bağlı kalıyor, çözüm bulamıyor bazı şeylere.
 
 
 
 
 
 

 
Akpli vekil şamil tayyarın "milyon dolar veren fetöcü serbest kalıyor, fetö borsası kuruldu, bu sözlerim suç duyurusudur" iddialarına yine akpden tepki gelmiş.
 
Akpli  Mustafa Elitaş " Eğer böyle bir borsa kurulmuşsa. İnsanlar milyon dolarla serbest bırakılıyorsa Şamil Bey’in yapması gereken savcılara gidip suç duyurusunda bulunmasıdır. Bugünlerde, sırf bu işleri sulandırabilmek adına, FETÖ ile mücadeleyi biraz gevşetebilmek adına böyle iddiaların ortaya atıldığını söyleyebiliriz. Bu, kamuoyu nezdinde olumsuz algı oluşturabilmek için yapılmış bir operasyondur" diyor.
 
Nasıl yani;AKPLİ ŞAMİL TAYYAR FETÖ İLE MÜCADELEYİ GEVŞETMEK Mİ İSTİYOR???
 
"OLUMSUZ ALGI OLUŞTURMAK İÇİN OPERASYON" mu yapıyor AKPLİ şamil tayyar??
 
 
 
 
 
 

 
Bir SON DAKİKA gelişmesi:
 
SONAR Anket şirketinin başkanı hakan bayrakçı GÖZALTINA ALINMIŞ!
 
Bayrakçının "gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğu ve bu sebeple gözaltında tutulduğu" belirtiliyor.
 
 
 
 
 
 

 
Haber doğruysa; Tam olarak bir BAL TUTAN PARMAĞINI YALAR olayı!
 
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun 19 MART tarihinde MESLEĞE KABULÜ YAPILIYOR!
 
19 MART tarihinde yani AYNI GÜN cumhurbaşkanlığında yapılan hsk atamasında ELAZIĞ HAKİMLİĞİNİ ÇEKİYOR!
 
1 GÜN SONRA yani 20 MART tarihinde  ÇIKARILAN MAZERET KARARNAMESİ İLE YARGITAY TETKİK HAKİMLİĞİNE ATANMIŞ!!!!
 
MaşALLAH!!!!
 
Danıştay başkanı da Nurettin Yıldız'a ağır sözler, hakarete varan sözler söylemişti.
 
ÖDÜLÜNÜ ALMIŞ!!!!
 
Demek ki DANIŞTAY BAŞKANI Nurettin Yıldıza bağırarak BAL TUTMUŞ!!!
 
Şimdi de KIZI PARMAĞINI YALIYOR!

 
 
 
 
 

 
Suriye Şam'da bir PAZAR YERİNE yapılan roketli saldırı sonucu şu ana kadar 23 kişinin öldüğü, onlarca yaralının olduğu bildiriliyor.
 
PAZAR YERİNE yani direk SİVİLLERE YÖNELİK bir saldırı!
 
ALLAH bintürlü belasını versin bunu yapan şerrefsizlerin!
 

8

 

 
Hani ilçesinde pkakalı teröristlerce bir araca düzenlenen silahlı saldırıda biri asker 2 kişi şehit olmuş.
 
Bitlis’te teröristler tarafından odun toplayan köylülere yönelik düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralanmış.
 
ALLAH rahmet eylesin.
 
Bu arada, biz DIŞARDA terörist arıyoruz ama maalesef terör İÇİMİZDE, sınırlarımızın içinde!
 
ALLAH köklerini kurutsun bunların inşALLAH.
 
 
 
 

 

 

 
"ŞEKER FABRİKALARI ZARAR ETMİYOR"
"BÜROKRATLAR HÜKÜMETİ YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR"
"ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞTİRİLMEMELİ"

 
Bunları söyleyen temel karamollaoğlu veya kılıçdaroğlu değil.
 

Bunları söyleyen bizzat akpli milletvekili salim uslu!!!
 
Hani şeker fabrikaları zarar ediyordu?
 
ZARAR EDİYOR; ONUN İÇİN SATIYORUZ diyerek de MİLLETİ KEKLİYORLARMIŞ demek ki!!!
 
BÜROKRATLAR YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR diyor vekil, önüne gelen herkes kandırıyor ya akpyi, bürokratlar da kandıranlar kervanına katılmış demek ki!
 
Fabrikaları tüm uyarılara rağmen satarlar, bir iki sene sonra da KANDIRILDIK; ALLAH AFFETSİN diyeceklerdir!
 
 
 
 
 

 
"Her tarlanın başına saat getirilecek. Bu da suyun israf edilmeden kullanılmasını sağlayacak. Çiftçi de ne kadar su kullandığını görecek. Parasını ödemeyenin ise suyu kesilecek"
 
Evet evet, yanlış okumadınız, akpli GIDA BAKANI fakıbaba aynen bunu söylemiş!!!
 
Çiftcilerimizin gözü aydın!!!
 
Bir KAZIK ÇEŞİTİ daha geliyor size!!!!
 
KENDİ Tarlanızdaki KENDİ SUYUNUZA SAYAÇ TAKACAKLAR!!!
 
CEBİNİZDEKİ PARAYI HORTUMLAYACAKLAR!!!!

VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN!!!!
 
 
 

 
Hafta sonu yapılan mhp kongresinde delegelerle, katılımcılarla yapılan görüşmeler sonunda ortaya çıkan sonuca göre  "Milletvekili seçimlerinde partimize (mhp) oy veririz ama c.başkanlığı seçimlerinde erdoğana oy vermeyiz" diyen mhpli çoğunluktaymış.
 
Ben de şahsen mhp tabanının vekil seçimlerinde yine mhpye oy vereceğini ama c.başkanlığı seçimlerinde her ne kadar bahçeli "adayımız erdoğandır" dese de  çok fazla fire olacağını düşünüyorum.
 
 
 
 
 
 
 

 
"Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Saddet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ittifaka karşı ilkerimiz var sözlerine ilişkin olarak, "Türkiye'yi iç ve dış politikada gerçek "millî ve yerli" görüşle yönetecek ilkeleri ortaya koyuyor ama bu "ilkeli ittifak" önerisinden AKP kaçıyor. Siyasi fotoğraf bu kadar açık ve net oldu. AKP kaçtıkça, Saadet kazanıyor, AKP kaçtıkça AKP tabanı da hızla Saadet Partisi'ne kayıyor" dedi."
 
Haber aynen böyle.
 
Yorumsuz aktarıyorum!
 
 
 
 
 
 

 
akpli istanbul belediye başkanı mevlüt uysal'ın "metroda önceliğimiz bize en çok oy çıkan yerler olacaktır" sözüne tepkiler devam ediyor.
 
"BU BÖLÜCÜLÜKTÜR" demişler!
 
El hak doğrudur, bir şehrin  belediye başkanı böyle saçma sapan bir ayrım yapamaz!
 
 
 
 

 
Gazete "Türkiyede bazı şeyler maalesef değişmiyor" diyerek dönemlerine damga vuran dolandırıcılar, bankerler vs. gibi şeyleri sıralamış.
 
Dolandıranlara kızıyoruz ama aslında daha çok bu kişilere bu fırsatı verenlere de kızmak lazım.
 
İnsanlarımızda maalesef HAZIRA KONMA; EMEKSİZ KAZANMA; BİRDEN ZENGİN OLMA, HELAL HARAM VER ALLAHIM, BU KULUN YER ALLAHIM der gibi acaip bir manyaklık var, dolandırıcılar, kötü niyetli insanlar da bunu kullanıyor.
 
Mesela şu son çiftlikbank dolandırıcılığı.
 
Adam "bana 200 bin lira verin ben size aylık 50 bin lira gelir garantisi veriyorum" diyor ve buna inanan binlerce insan çıkıyor.
 
Yahu bir kişi de çıkıp da "ulan dünyanın neresinde var böyle bir kazanç" diye sormamış!
 
HAKEDİYORLAR!
 
 
 
 

 
Erdoğan yine o meşhur BİR GECE ANSIZIN sözünü kullanmış ve "bir gece ansızın SİNCAR'a da girebiliriz" demiş!
 
Öyle görünüyor ki bu operasyonlar SEÇİMLERE KADAR devam edecek!!!
 
 
 
 

 
Türk siyasetinin renkli ismi, TANK HASAN namlı Hasan Celal Güzel 73 yaşında vefat etmiş.
 
Soyismi gibi GÜZEL insandı.
 
ALLAH rahmet eylesin.
 
 
 
 
 

 

 
Abd savunma bakanlığı Türkiyenin ısrarla münbiçten çekilin talebine HAYIR, MÜNBİÇTEN ÇEKİLMEYECEĞİZ açıklamasında bulunmuş.
 
Çekilirsiniz, çekilirsiniz, afedersiniz eşşşek gibi çekilirsiniz!
 
Siz çekilirsiniz de, oradaki hain köpeklerinize de çekilin mi dersiniz, yoksa Türk askerine tuzak kurun, hainlik yapın mı dersiniz burası net değil!
 
SİZDEN HER TÜRLÜ MELANET BEKLENİR ÇÜNKÜ!
 
 
 
 
 
 
 
 

 
77 bin kişiyi çiftlik bank olayında dolandırıp milyon dolarlarla uruguaya kaçan TOSUN lakaplı mehmet aydın DOLANDIRILDIM!!! demiş!
 
Ulen, bu şimdi bi de tutup TAZMİNAT istemesin???
 
Olur mu olur, ne de  olsa BURASI TÜRKİYE!
 
 
 
 
 
 

 
Soru A.Kadir Selvi’nin yazısının başlığı.
 
Türk askeri hiç bir direniş olmadan, 1-2 saat gibi çok kısa bir sürede Afrin şehir merkezini kontrol altına aldı.
 
Köyleri, şehrin dışarısını ancak 58 günde halletmiştik, şehir merkezi ise 2 saatte.
 
Çünkü Afrin şehir merkezinde olduğu söylenen binlerce ağır silahlı terörist birden yok oldu!
 
Şimdi konuşulan konu Afrin’deki binlerce terörist nereye gitti???
 
Bence bir konu daha konuşulmalı; MADEM BİZİM HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER İDİ NİYE BUNLARIN BU KADAR RAHAT ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYA SALLAYA GİTMELERİNE MÜSAADE EDİLDİ, ETTİK???
 


9

 

 

 

 
Ve 58 günün sonunda Afrin merkez hiçbir direniş vs. olmadan, bir iki saat içinde tamamen kontrol altına alındı.
 
Hayırlı olsun inşALLAH.

Ve inşALLAH askerimiz, mehmetciğimiz görevini tamamlayıp, sağ salim bir şekilde evlerine, yurtlarına dönsünler.
 
 
 
 
 

 
PYDnin  başı Salih Müslim, "Geri çekilmek savaşı kaybetmek anlamına gelmez" demiş.
 
Hı hı, öyledir!
 
Tamam!!!
 
 
 
 
 
 

 
TSKnın kontrolü sağladığı afrinde afrinliler teröristler için BİR KAÇ GÜN ÖNCE KAÇTIP GİDDİLER diyorlarmış!
 
Ne olacak şimdi???
 
Biz oraya ÜLKEMİZE TEHLİKE OLUŞTURAN TERÖRİSTLERİ TEMİZLEMEK için girdik, fakat teröristler afrinden çekildiler, başka yerlere dağıldılar.
 
Ülkemize karşı terör tehditi devam ediyor o zaman.
 
O gittikleri yere de gidecek miyiz? oraya gittik diyelim, ordan da çekildiler, öbür tarafa da mı gideceğiz?
 
Bunun sonu yok ki???
 
Bir de günlerdir afrinin etrafında HİLAL oluşturduğumuz söyleniyordu, “neden hilal yerine daire  yapmadık da bu kadar teröristin oradan bu kadar rahatça kaçıp gitmelerine” göz yumuldu?
 
 
 
 


 

 

 
Dün mhpnin kongresi vardı.
 
Akpli devlet bahçeli mhp genel başkanlığına 9.KEZ yeniden seçildi!!!
 
Akpli devlet bahçeli mhp kongresinde adaylarının Erdoğan olduğunu bir kez daha teyit etti!!!
 
 
 
 
 

 
YÜZEN AHIR bandırmaya yanaşmış, Brezilyadan Türkiyeye 8.300 dana getirilmiş.
 
Nerden nereye değil mi?

Dünyanın hayvancılıkta, tarımda kendi kendine yeten nadir ülkelerinden bu duruma!!!

 
YORUMSUZ!

 
 
 
 
 

 
Akp tarafından satışa çıkarılan şeker fabrikalarının işçileri bakan fakıbabanın konvoyunun önünü kesmişler; MEMLEKETE YAZIK OLACAK demiş işçiler!
 

Akp anlar mı?
 
Çok zor.
 
Akp maalesef yıllardır BEN YAPTIM OLDU mantığıyla BURNUNUN DİKİNE iş yapıyor!
 
Onlarca yanlış yaptı, yapmaya da devam ediyor.
 
Sonra da BİZ SAFMIŞIZ; ALDATILDIK; KANDIRILDIK; ALLAH AFFETSİN deyip işin içinden çıkıyorlar!!!
 
Yıllar sonra şeker fabrikaları konusunda da aynı şeyi söyleyecekler; KANDIRILDIK!
 
Ama iş işten geçecek!
 
 
 
 

 

 
Akp genel başkanı erdoğanın akpli kadir topbaşı şutlayıp yerine atadığı yeni istanbul belediye başkanı Mevlüt Uysal, "Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak"  sözünün yankıları devam ediyor.
 
Bir şehrin belediye başkanının hizmet için ÖNCELİK olarak KENDİLERİNE EN ÇOK OY VERİLEN YER kıstası koyması, bunu da açık açık söylemesi ne kadar acı değil mi?
 
Yazık, çok yazık!
 
 
 
 
 

 
Danıştay başkanı da nurettin yıldızı linç edenler kervanına katılmış.
 
Hem de ağır sözlerle, CAHİLLİK, YOBAZLIK, GERİCİLİK... hepsini saydırmış!!!
 
Eee ülkenin cumhurbaşkanı saydırırsa bunlar geri durur mu???
 
Nurettin Yıldıza yapılanlarda Erdoğanın büyük sorumluluğu, vebali var.!
 
 
 
 
 
 

 
Akp yandaşı medyanın da kafası karışık, her kafadan bir ses çıkıyor.
 
Akitciler de öyle, "Akp içinde Erdoğandan rahatsız olanlar" var demiş akit tv yorumcusu.
 
"İttifak yüzde 45'i geçemez" diyor.
 
"ERDOĞAN'IN KARŞISINDA GÜL ADAY OLURSA OYUMU GÜL'E VERİRİM" diyor.
 
Yandaşlar kendi aralarında ne yaparlarsa yapsınlar, ben yorum yapmayım!
 
 
 
 
 
 

 
Çanakkale şehitlerimiz tüm yurtta dualarla anıldılar.
 
Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun.
 
Dua ile, onlara minnettarız.

 
 
 
 
 
 

 
"MİLYON DOLARI VEREN FETÖCÜ BIRAKILIYOR!"
 
Vay vay vay!!
 
Sakın yanlış anlamayın, bu dehşet iddia kılıçdaroğlu’nun veya temel karamollaoğlu'nun iddiası değil!
 
Bu müthiş iddia Türkiyeyi 16 senedir TEK BAŞINA yöneten akpli vekil şamil tayyar'a ait!
 
C.başkanı akpden, başbakan akpden, adalet bakanı akpden, içişleri bakanı akpden, hakimleri/savcıları istedikleri gibi atıyorlar, istedikleri gibi görevlendiriyorlar ama hala ağlayan, sızlayan vekil de yine akpden!
 
Habere tıklayın, tayyarın daha başka acaip iddiaları var!
 
Yarın bir gün şamil tayyar veya diğer akpliler “BUNLAR HEP SAADET PARTİSİNİN YÜZÜNDEN” derler mi???
 
Hiç belli olmaz, derler mi derler!!
 
Ya da en kötü ihtimalle SAFMIŞIZ; KANDIRILDIK diyebilirler!!!

Alışıklar nasıl olsa!!!
 
 

 

 
Ve artık klasikleşen akp tavrı; ÇARK!
 
Önceki gün "metroda en çok oy veren yerler önceliğimiz olacak" diyen ve büyük tepki alan akpli mevlüt uysal dün çark etmiş ve  "İstanbulluların tamamına hizmet etmek için görevde olduğunu, hizmeti bütün ilçelere eşit dağıtacaklarını, bunu yaparken de bugüne kadar ihmal edilen ilçelere öncelik vereceklerini söylediğini" belirtmiş!!!
 
Hıı hıııı, öyle söyledin!!
 
Biz de yedik!!!

 
 

10


 


Akp COŞTU!!!
 
Bir GÜNCELLEME daha!!!
 
Başbakan "Tarikatların işi siyaset, ticaret değildir. Vatandaşların dini duygularını istismar etmek değildir. Bunun bedelini bu ülke 15 Temmuz'da ödedi." diyor.
 
Birincisi tarikatların işi siyaset değilse aynı şekilde siyasilerin işi de din değildir!
 
Neden siyasiler durmadan burunlarını dini konulara sokuyorlar???
 
İkincisi 15 temmuzda bu ülke TARİKATLARIN suçunun bedelini ödemedi, 15 temumzda tarikatların hiçbir suçu, günahı yoktur!
 
15 temmuzda bu millet SİZİN yaptıklarınızın, SİZİN yanlışlarınızın bedelini ödedi!

 
Bu arada bu sözleri kılıçdaroğlu veya temel karamollaoğlu söyleseydi akpliler, akp medyası nasıl davranırdı acaba?
 
“TARİKATLARI HEDEF ALDILARRRRR”, “SİZİN HADDİNİZE DEĞİLLLL” diye bağırırlar mıydı??
 
 
 
 
 
 

 

 
15 temmuz gecesi çocuğunun düğünü olan ve bir çok komutanın o düğünden alınarak götürüldüğü Emekli Korgeneral Mehmet Şanver ilk kez bir televizyon ekranında konuşmuş.
 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a darbe girişiminin göbeğinde yer alan ismi söylediğini belirten Şanver, "Altımda çalışan 28 kişiden 23'ü darbeye karıştı. Darbeye karışmış bazı isimler şu an TSK'da aktif görevde"
 diyor.
 
Koskoca general "emrimde çalışan 28 kişiden 23'ü darbeye karıştı, bunlardan bazı isimler şu an hala tskda AKTİF GÖREVDE" diyor!!!
 
Bu nasıl olabilir ALLAH aşkına ya???
 
Aylardır, yurdun en ücra köşesinde, köyünde görev yapan bir çok insan bile darbeci vs. diye görevden atıldı, hapse tıkıldı, hal böyle iken  darbeye karışan 23 asker hala nasıl TSKda aktif görevde olabiliyor???
 
Darbeyle, darbecilerle mücadele ediyoruz diyerek bizi kekliyor mu bizim yöneticiler???
 
Ve yine Şanver  hemen bütün medya tarafından darbenin 1 numarası olarak gösterilen Akın öztürk için de konuşmuş ve “AKIN ÖZTÜRK 1 NUMARA OLAMAZ” demiş.
 
Bu konuda da mı KEKLENDİK yoksa????
 
Çok ilginç şeyler söylüyor, gerçekten 15 temmuz darbesiyle hesaplaşılacaksa bu sözlerin üzerine gidilmeli, araştırılmalı bence.


 
 
 

 

 

 
AKP’nin diyanet, hocalar, tarikatlar üzerine GÜNCELLEMESİ devam ediyor!!!
 
Bekir bozdağın açıklamasına göre diyanetin ALO FETVA hattı kapatılmış!
 
Arayanların soruları alınacakmış, fakat telefonda fetva verilmeyecekmiş, bilahare yazılı olarak fetva verilecekmiş.
 
Aslında telefonda fetva çok rağbet gören, çok da doğru bir uygulamaydı, fakat “bazı karaktersiz medya grupları bir çok konuyu çarpıttı, hedef gösterdi”.
 
Maalesef akp de “bir yerlere yaranabilmek için” habire GÜNCELLEME yapıyor!
 
 
 
 
 

 
AYM daha önce şahin alpay için HAK İHLALİ kararı vermiş, fakat yerel mahkeme tutukluluğunun devamında ısrar etmişti.
 
Anayasa mahkemesi FETÖ'den tutuklu yargılanan eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay için ikinci kez 'hak ihlali' kararı vermiş.
 
Bakalım şimdi ne olacak?
 
 
 
 
 

 

 
Adana'da 6 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 100 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan okul müdürü İsmail Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 
Haber böyle.
 
MEB tacizden dolayı başka bir yere tayin ediyor.
 
ORADA DA AYNI ŞEYİ YAPIYOR.
 
Tutuklanıyor!
 
Hakkında 100 seneye kadar hapis cezası isteniyor!

 
Ve sonuç:
 
SERBEST BIRAKILIYOR!!!
 
 
B KADAR AĞIR, BU KADAR ÇİRKİN YÜZ KIZARTICI BİR SUÇTAN YARGILANAN, hem de 100 SENEYE KADAR HAPİS CEZASI İSTENEN BİRİSİ NASIL SERBEST BIRAKILIYOR???
 
Bu nasıl yargı?
 
Bu nasıl mahkeme?
 
Bu nasıl VİCDAN???
 
 
 
 
 
 

 
KRT TV'de Çağlar Cilara'nın sunduğu Haber Merkezi programına katılan Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı,  AKP-MHP ittifakının yüzde 45'i geçmesinin mümkün olmadığını söylemiş.
 
Ne diyeyim; İNŞAALLAH! diyelim!
 
 
 
 
 
 

 
Habere göre dolar 3.90'ı aşmış, 4 Liraya yaklaşmış, EURO da 5 tlye doğru gidiyormuş.
 
Bence YALANDIR bu haber!
 

 
Çünkü ülkemizin yetiştirdiği nadide ekonomistlerden Yiğit bulut NE DEDİYSEK O, DOLAR 2.80'E DÜŞECEK DEMİŞTİ!
 
Koskoca yiğit bulut yalan söylüyor değil ya, dolar yükseliyor diyenler yalan söylüyordur!!!!!
 
 
 
 
 
 

 

 
AYM Şahin Alpay için ikinci defa hak ihlali var, tahliyesi gerekir kararı vermiş, ben de bakalım bu sefer ne olacak? Diye sormuştum.

Sorunun cevabı gece geç saatlerde geldi, yerel mahkeme AYM kararına bu sefer uymuş ve Şahin Alpay tahliye edilmiş.
 
 
 
 
 

 

 


RACHEL CORRİE....
 
İNSANLIĞIN YÜZ AKI!
 
İNSANLIĞIN GURURU!

 
Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah'ta Filistinlilere ait evlerin yakılmasının önlemek için İTrail  Savunma Kuvvetlerine bağlı zırhlı bir buldozerin önüne geçmiş, bu vicdansız, bu insanlıktan nasibini almamış yaratıklar tarafından zırhlı buldozerle çiğnenerek öldürülmüştür.
 
Dün bu güzel insanın ölüm yıldönümüydü.
 
ZULÜM BİZDENSE BEN BİZDEN DEĞİLİM diyecek kadar büyük bir yürek sahibi bir İNSAN.
 
Bu yüreği güzel, yüreği dağlar kadar büyük, altın saçlı kıza....
 
SAYGIYLA.....

 
 
 
 

Sayfa: [1] 2 3 4 ... 10