Birlikteforum Kültürel Bilgi Paylaşım

Reklamlar
Fark AkademiFark Akademi

Tarih 10.sınıf 1.dönem soruları

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Tarih 10.sınıf 1.dönem soruları
« : 05 Ocak 2011, 12:44:14 »

Fark Akademi

SORULAR
S.1- Osmanlı devleti nerede nezaman kim tarafından kuruldu,yazınız.

S.2- Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne faydalarından 4 madde yazınız.
S.3- İstanbul’un fethinin dünya tarihi açısından sonuçlarından3 tanesini yazınızS.4- A) Osmanlı devletinin Rumelide aldığı ilk yerin adını yazınız.

B) Kırımın alınmasının önemini yazınız.

S.5 A - I.Kosova Savaşı B - Koyunhisar Savaşı
C - Varna Savaşı D- Ankara Savaşı
Yukarıdaki olayları oluş sırasına(zamana göre) göre sıralayınız
1. 2. 3. 4.
S.6- Aşağıdaki kavramları karşısındakilerden en uygun olanı ile eşleştiriniz.
Lala Hakim
Sadrazam Hayvanlardan alınan vergi
Kadı Osmanlı parası
Adet-i Ağnam Şehzade eğitimcisi
Paşmaklık Mülk arazi
Öşri Toprak En büyük vezir
Akçe Miri arazi

S.7- Boşluk Doldurma Soruları
A) Aynı esnaf teşkilatına bağlı olanların kurduğu örgüte………………… denir.
B) Osmanlı’da Divan-ı Hümayun …………………………….. zamanında kuruldu.
C) Osmanlı’nın ilk aldığı beylik ……………………………… Beyliği’dir.
D) Osmanlıların Balkanlarda kalıcı olmak için buraya Anadolu’dan insanları göç ettirme siyasetine ……………… denir.
E) Padişah ………………..………. Fetret Devri’ni bitirdiği için Osmanlıların II.kurucusu kabul edilir.

S.8-Doğru-Yanlış Soruları
A) Divan’da karar alınırken son sözü söyleme hakkı Veziriazama’a aittir.( )
B) Osmanlı Beyliği’ni en fazla uğraştıran beylik Candar Oğulları’dır.( )
C) Osmanlı Devleti fethettiği topraklardaki gayr-ı müslim halka karşı hoşgörü politikası uygulamıştır.( )
D) Osmanlılarda en küçük idari bölüm eyalettir.( )
E) Osman Gazi ,Şeyh Edebali’nin kızı ile evlenerek Ahilerin desteğini kazanmıştır.( )

S.9- Aşağıdaki kavramları açıklayınız ?

A)Defterdar:


B)Fetret:


C)Akıncı:


D)Nişancı:


S.10- İstanbul’u ilk kuşatan ilk Osmanlı padişahı kimdir?

A-Orhan Bey B-II.Mehmet (Fatih) C-II.Murat D- I.Bayezıt E- I.Mehmet

II. Kosova Savaşı ile Osmanlı Devleti'nin Balkanlar' dan atılamayacağı anlaşılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi¬dir?
A) Osmanlıların imparatorluk aşamasına yükseldiğinin
B) Balkanlar'a kesin olarak yerleşildiğinin
C) Anadolu Türk birliğinin sağlandığının
D) Devlet kurumlarının oluşturulduğunun
E) Bizans'la ittifak kurulduğunun

« Son Düzenleme: 05 Ocak 2011, 12:48:56 Gönderen: Wolt »

Tarih 10.sınıf 1.dönem soruları
« Yanıtla #1 : 05 Ocak 2011, 12:47:43 »

1) Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi Osmanlının kuruluş döneminde padişahlık yapmamıştır?
A) II. Murat B) I.Mehmet C) I. Selim D) I. Murat E) I. Bayezit

2) Osmanlılar, Balkanlar'da fethedilen topraklara Anado­lu'dan Türk göçmenleri getirerek yerleştirdiler. 150 yıl kadar devam eden bu iskan politikasında özendirici bazı tedbirler alınmış; yerleşenlerden bir süre vergi alınmamış ve ihtiyaç duydukları bazı malzemeler de temin edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın bu politika ile ulaşmak istediği amaçlardan biri olamaz?
A) Balkanlar'ı Türkleştirmek ve İslamlaştırmak
B) Batı kültürünü ve Hıristiyanlığı yakından tanımak
C) Balkanlar'da nüfus çoğunluğu oluşturmak
D) Balkanlar'daki fetihleri kolaylaştırmak
E) Türkmenleri toprağa yerleştirerek denetim altında tutmak

3) II. Kosova Savaşı ile Osmanlı Devleti'nin Balkanlar' dan atılamayacağı anlaşılmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi­dir?
A) Osmanlıların imparatorluk aşamasına yükseldiğinin
B) Balkanlar'a kesin olarak yerleşildiğinin
C) Anadolu Türk birliğinin sağlandığının
D) Devlet kurumlarının oluşturulduğunun
E) Bizans'la ittifak kurulduğunun

4) I. Murat döneminde;
- Germiyanoğullarından Kütahya, Emet, Tavşanlı
- Hamitogullanndan para karşılığında Akşehir, Beyşehir ve Yalvaç dolaylan satın alınmıştır.
Buna göre;
I. Anadolu Türk birliğinin sağlanmaya çalışıldığı
II. ülke sınırlarının genişletilmek istendiği
III.genişlemenin her zaman savaşla gerçekleşmediği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız IIC) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

5)Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını hangi devletle yapmıştır?
A)Bizans B)Aydınoğulları C)Venedik D)Ceneviz E)Memluk

6) Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşının sonuçlarından biri değildir?
A) Fetret Devri’ne neden olması
B) Anadolu’da Türk Siyasi birliğinin bozulması
C) İstanbul’un fethinin gecikmesi
D) Osmanlının Balkanlardaki topraklarını kaybetmesi
E) Anadolu’da siyasi sosyal ve ekonomik yapının bozulması

7) Aşağıdakilerden hangisi kuruluş döneminde gerçekleştirilen Haçlı Savaşlarından biri değildir?

A)Haçova B) Varna C) Niğbolu D) Kosova E) Sırpsındığı

8.) Aşağıdakilerden hangisi yeniçerilerin özelliklerinden biri değildir?
A) Başka bir işte çalışmaları yasaktır.
B) Devletten üç ayda bir ulufe adı verilen maaş alırlar
C) Devşirme sistemine göre oluşturulmuştur.
D) Merkez ordu konumundadır.
E) Barış zamanında tımar sahibinin yanında çalışırlar9) Aşağıda verilen boşluk doldurma sorularını cevaplayınız.
-Osmanlı Devleti’ni kuran aile Oğuzların ………………….. kolunun ……………….. boyundandır.
-Osmanlı Devleti’ne çeyiz yoluyla katılan beylik ……………………………….. dır.
-Kapıkulu Ocağına asker temin etmek için esirlerin 5/1’nin kullanılmasına …………………sistemi denir.
-Anadolu’daki Bizans valilerine ……………………….. denir.
-Osmanlı tarihinde 1402 den 1413 e kadar süren ve taht kavgaları ile geçen döneme …………….. denir.


10) - Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D) , yanlış olanların başına ( Y) yazınız.
( ) Germiyanoğulları’nın Osmanlılara katılmasıyla Osmanlılarda denizcilik faaliyetleri başlamıştır.
( ) Akkoyunlu Devleti, Timur-Yıldırım mücadelesinde Osmanlıların yanında yer almıştır.
( ) Şeyh Bedrettin Ayaklanması Sultan I. Murat döneminde olmuştur.
( ) Yıldırım Bayezit Anadolu Türk birliğini sağlamak için Türk beylikleriyle dostça geçinmiş barışçı bir siyaset izlemiştir.
( ) Ankara Savaşı’ndan sonra Osmanlılar Balkanlarda büyük toprak kaybederek Anadolu’ya çekilmişlerdir.


11) Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin sebeplerinden 5 tanesini yazınız?

a)

b)

c)

d)

e)« Son Düzenleme: 05 Ocak 2011, 12:49:09 Gönderen: Wolt »

Tarih 10.sınıf 1.dönem soruları
« Yanıtla #2 : 05 Ocak 2011, 12:50:30 »

1 – Avrupa’da Rönesans hareketleriyle özgür düşüncenin yayılması ve bilimsel araştırmaların yapılması aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?

A) Toplumlarda Sınıfların Oluşması
B) Şehir Devletlerinin Zenginleşmesi
C) Katolik Kilisesine olan bağlılığın sarsılması
D) Hıristiyanlıkta ilk mezheplerin ortaya çıkması
E) Kralların yetkisinin giderek artması

2 – II. Bayezid Zamanında Papalık Başta olmak üzere Rodos Şövalyeleri ve Fransa, Osmanlı Devletinin gücünü kırmak için aşağıdakilerin hangisinden yararlanmak istemişlerdir?

A) Hicaz suyolları sorunu
B) Navarin olayı
C) Çınar olayı
D) Mısır sorunu
E) Cem olayı

3 – Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda “Tımar sahibi”’nin yetkilerinden biri değildir?

A) Cebelû yetiştirme
B) Vergi toplama
C) Toprağın işletilmesini sağlama
D) Köylüyü yargılama
E) Asker toplama

4 – Osmanlı İmparatorluğunda, halka mesleki eğitim aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Kütüphanelerde
B) Enderunda
C) Loncalarda
D) İmaretlerde
E) Darûlmaarifte

5 – Aşağıdakilerden hangisi coğrafya keşiflerini başlatan nedenlerden biridir?

A) İspanya ve Portekiz’in geniş sömürge imparatorlukları kurmaları
B) Atlas Okyanusun kıyılarındaki bazı liman şehirlerinin önem kazanması
C) Yeni ipek ve baharat yollarının aranması
D) Avrupa da düşünce hayatında değişiklikler görülmesi
E) Doğu – Batı ülkeleri arasında siyasi ilişkilerin başlaması

6 – Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un Fethi ile Bizans İmparatorluğuna son verildiği halde, İstanbul da Ortodoks Kilisesinin varlığı korunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Fatih’in bu yolla ulaşmak istediği bir amaç olamaz?

A) Hıristiyan Dininde mezhep ayrılıklarına son vermek
B) Yönetim altındaki Hıristiyanlara hoşgörü ile davranıldığını ortaya koymak
C) Ortodoks kilisesinin hareketlerini kontrol altında tutmak
D) Katolik kilisesine karşı bir güç oluşturmak
E) Balkanlarda yapılacak savaşlarda Rumların desteğini sağlamak

7 – Fatih Döneminde İstanbul un, Ege Adalarının ve Kırım’ın Osmanlı Topraklarına katılması, aşağıdakilerin hangisinde verilen devletlerin ekonomik çıkarlarını zedelemiştir?

A) Napoli – Portekiz
B) İngiltere – Arnavutluk
C) İspanya – Fransa
D) Venedik – Ceneviz
E) Sırbistan – Macaristan

8 – Fatih Döneminde, Bizans’a bağlı olan mora despotlukları ile Trabzon Rum İmparatorluğunun Fethedilmesinde:

I - Anadolu Türk Siyasi Birliğini sağlamak
II – Bizans’ı yeniden diriltme ümitlerini sona erdirmek
III - Hıristiyan birliğinin kurulmasını önlemek
Amaçlarından hangileri etkili olmuştur.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

9 – Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethinin sonuçları arasında gösterilemez?

A) Osmanlı Devleti İmparatorluk haline gelmiştir
B) Doğu Roma imparatorluğu sona ermiştir
C) İstanbul Osmanlı Devletinin başkenti olmuştur
D) Coğrafi keşiflerin başlaması neden olmuştur
E) İlk Çağ sona erdi Orta Çağ başladı

10 – Coğrafi keşifler sonucu Avrupa’da Sömürge İmparatorluklarının kurulmasına öncülük eden devletler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) İngiltere - Fransa
B) Venedik – Ceneviz
C) Prusya – Hollanda
D) İspanya – Portekiz
E) İsveç – Portekiz
11 – I. – Sancak Beyi
II. – Kadı
III. – Kapıkulu Askeri

Yukarıdaki görevlilerin hangilerinde devşirmeler kullanılmamıştır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

12 – Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflere katılmamıştır?

A) Galileo
B) Amerika Vespuçi
C) Del kano
D) Vasko Dô Gama
E) Bartelmi Dias

13 – Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın İtalya da başlamasının nedenlerinden birisi değildir?

A) İtalya da serbest düşünce ortamının bulunması
B) Katolik Kilisesinin özgür düşünceyi desteklemesi
C) Antik Helen ve Roma dönemine ait eserlerin İtalya da yer alması
D) İtalya’nın Akdeniz ticareti ile zenginleşmesi
E) Romanın dini merkezi olması

14 – Dirliklerin dağıtımı ve Tapu Kadastro işlerine bakan Osmanlı Divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Defterdar
B) Kazasker
C) Kubbealtı veziri
D) Reisül-küttap
E) Nişancı

15 – Fatih Sultan Mehmet İstanbul’un Fethinden sonra ilk önce Batı Siyasetine önem vermiş, daha sonra kuzeye yönelerek Kırım’ı Osmanlı Devletine Bağlamak istemiştir.
Fatih’in Kırım’ı almaya zorlayan asıl neden Aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

A) Anadolu birliğini sağlamak
B) Karadeniz Ticaret yolunu güvenlik altına almak
C) Rus tehlikesini yok etmek
D) Rusların Akdeniz’e İnme Politikasını engellemek
E) Kırım’ı alarak Osmanlının Kuzey sınırlarını güvence altına almak

16 – Fatih Sultan Mehmet zamanında:

- Cenevizlilerden Amasra
- İsfendiyaroğullarından Sinop
- Karamanoğullarından Konya ve Karaman alınmıştır

Fatihin bu gelişmelerle ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu da Siyasi birliği sağlamak
B) Dış Ülkelerle ilişkileri arttırmak
C) Denizlerde üstünlük sağlamak
D) İslamiyet’i yaymak
E) Avrupa ülkelerini doğu ile ticaretini engellemek

17 – Osmanlı Devletin de Divan-ı Hümayun’un,

I – Mahkeme gibi çalışması
II – Önemli meselelerin görüşülmesi
III – Danışma organı olması

Gibi özelliklerden hangileri bugünkü bakanlar kurulundan farklı olduğunu kanıtlar?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

18 – Salyanesiz eyaletlerle ilgili,

I – İltizam sisteminin uygulandığı
II – Gelirleriyle dirlik sahiplerine maaş ödendiği
III – Gelirlerinin doğrudan devlet hazinesine gönderildiği

Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

19 – Yeniçağ başlarında topun etkili bir şekilde kullanılması,

I – Savaşların niteliğinin değişmesi
II – Feodal yapının güçlenmesi
III – Katolik Kilisesinin güçlenmesi
IV – Mutlak Krallıkların otoritelerinin artması

Sonuçlarından hangilerine zemin oluşturmuştur?

A) Yalnız I
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) I, II ve IV

20 – Aşağıdaki Padişahlardan hangisi döneminde Divan-ı Hümayun’a padişahların başkanlık etmesi uygulaması sona ermiştir?

A) II. Murat
B) Orhan Bey
C) Kanuni
D) Yavuz
E) II. Mehmet
« Son Düzenleme: 05 Ocak 2011, 13:00:39 Gönderen: hasmetvu »

Tarih 10.sınıf 1.dönem soruları
« Yanıtla #3 : 05 Ocak 2011, 12:55:14 »

1- Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yıllarda; çöküş içerisinde olan bir Bizans, irili ufaklı Balkan Devletleri ve Anadolu'nun özellikle batı bölgesine yığılmış küçük Türkmen beylikleri vardır.
Bu siyasi durum aşağıdakilerden hangisi üzerinde önemli bir etkendir?

A) Haçlı Seferleri'nin amacına ulaşmasında
B) Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde
C) İslam Dünyası'nın birlik haline gelmesinde
D) Rusya'nın Balkanlar'da Panslavizm politikasını
uygulamasında
E) Osmanlı Devleti'nde taht kavgalarının yoğunlaşma¬sında

2- Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda egemenlik sağlamasında ve kalıcı olmasında ,

I- Niğbolu II – Varna III- 2. Kosova

Savaşlarından hangilerinin etkisinin bulunduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D)I ve II E)I, II ve III

3- Türk Tarihi’nde en önemli rolü oynayan Oğuzlar farklı coğrafyalarda birçok devlet kurmuşlardır. Bu devletlerden biri olan Osmanlı Devleti’ni kuran Türkler, Oğuzlar’ın hangi boyuna mensuptur?

A) Kınık B) Kayı C) Avşar D) Bayat E) Alkaevli

4- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Ankara Savaşı’ndan sonra yaşadığı olumsuzluklardan biri değildir ?
A) Anadolu’da asayişin bozulması
B) Ticari yaşamın canlılığını yitirmesi
C) Balkanlarda büyük çapta toprak kaybının yaşanması
D) Beyliklerin yeniden bağımsızlıklarını kazanmaları
E) Taht kavgalarının yaşanması

5- Aşağıda Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde yapılmış savaşları kronolojik olarak sıralayınız?

I- İkinci Kosova II- Niğbolu III– Varna
IV – Sırp Sındığı

A) IV-II-III-I B) IV-III-II-I C) IV-I-III-II

D) III-II-IV-I E) II-III-IV-I

6- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde gerçekleşen olaylardan biri değildir?

A) Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesi
B) İlk Osmanlı akçesinin basılması
C) Rumeli’ye yerleşmenin kesinleşmesi
D) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması
E) Venedik’le ilk deniz savaşlarının yapılması

7- XIV. Yüzyılda Oğuzların Üçok kolunun Bayındır boyuna mensup Türkmenlerden Kara Yülük Osman Bey tarafından Doğu Anadolu Bölgesi’nde kurulmuş olan Osmanlı – Timur mücadelesinde Timur tarafında yer alan, 1473 Otlukbeli Savaşı ile Osmanlılar karşısında büyük bir yenilgi alan Türkmen Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karamanoğulları B) Danişmendliler

C) Ramazanoğulları D) Akkoyunlular

E) Candaroğulları

8-Fatih Sultan Mehmet döneminde Kırım, Amasra, Sinop ve Trabzon Rum İmparatorluğu’nun alınmasının ortak sonucunun aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Akdeniz ticareti gelişmiştir
B)Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir
C) Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiştir
D)Hristiyan birliği engellenmiştir
E) Anadolu ve Rumeli toprakları birleştirilmiştir.

9- Cem sultan ve 2. Bayezit arasındaki taht kavgaları önceleri Osmanlı Devletinin iç sorunu iken giderek dış sorun haline gelmiştir.
Cem Sultan’ın aşağıdaki davranışlarından hangisi bu olayı bu olayın dış sorun haline gelmesinde başlıca etken olmuştur?
A) Karamanoğulları beyliği ile işbirliği yapması
B) Önce Rodos şövalyelerine, sonra da Papa’ya sığınması
C) İstanbul halkının desteğini sağlamaya çalışması
D) Kendi adına hutbe okutarak para bastırması
E) Osmanlı topraklarını ikiye ayırmaya çalışması

10- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethi’nin sonuçlarından değildir?
A) Osmanlı toprak bütünlüğü sağlanmıştır
B) Yeni Çağ başlamıştır
C) II. Mehmet Fatih’e ünvanı verilmiştir
D) Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi’ne girmiştir.
E) Doğu Akdeniz’in denetimi Osmanlıların eline geçmiştir.

11- Fatih Sultan Mehmet`in İstanbul`u fethi ile Bizans İmparatorluğu`na son verildiği halde, İstanbul`da Ortodoks Kilisesi`nin varlığı korunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Fatih`in bu yolla ulaşmak istedeği bir amaç olamaz?

A) Hıristiyan dininde mezhep ayrılıklarına son vermek
B) Yönetimi altındaki Hıristiyanlara hoşgörü ile davranıldığını ortaya koymak
C) Ortodoks Kilisesi`nin hareketlerini kontrol altında tutmak
D) Katolik Kilisesi`ne karşı bir güç oluşturmak
E) Balkanlarda yapılacak savaşlarda Rumların desteğini sağlamak

12- Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Mısır Seferinin sonuçlarından değildir?

A) Halifelik Osmanlılara geçmiştir
B) Baharat Yolu’nun denetimi Osmanlılara geçmiştir.
C) Suriye Filistin bölgesi Osmanlıların eline geçmiştir.
D) Mukaddes Emanetler Topkapı Sarayı’na getirilmiştir.
E) Memluk Devleti vergiye bağlanmıştır.
13-Yavuz Sultan Selim Döneminde yapılan

I- Ridaniye II- Çaldıran III- Mercidabık IV- Turnadağ

Savaşlarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-IV-III-II B) IV-III-II-I C) II-IV-III-I

D) II-IV-I-III E) III-IV-II-I
14- Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan Turnadağ Savaşı’yla bu beyliğe sonverilmiş Anadolu Türk birliğinin gerçekleşmesi yolunda önemli birgelişme sağlanmıştır.
Yukarıda sözü edilen beylik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Germiyanoğulları B) Ramazanoğulları C)Hamitoğulları D) Dulkadiroğulları
E) Karesioğulları
15-Arapça, Farsça, Rumca, Latince, Slavca, İbranice ve Çağatayca olmak üzere yedi dil bilirdi. Batlamyos haritasını tercüme ettirip Arap harfleriyle yazdırmıştır bilime çok önem verirdi astronomi bilgini Ali Kuşçu’yu İstanbul’a getirtti. Ünlü ressam Bellini’yi de İstanbul’a getirtip kendi resmini yaptırdı .
Yukarıda hangi Osmanlı padişahının özelliklerinden bahsedilmektedir ?

A) II. Bayezit B) I. Selim C) II. Mehmet

D) II. Murat E) I. Süleyman
16- Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir?
A) Avrupa ülkeleri yeni pazarlar buldu.
B) Sömürge imparatorlukları ortaya çıktı.
C) Ticaret yollarının güzergâhı değişti.
D) Yeni Çağ kapandı yakın Çağ başladı
E) Akdeniz limanları önem kaybederken Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazanmaya başladı

17- Türk devletlerinde ülke toprakları hanedan üyelerinin ortak malıdır uygulaması hangi Osmanlı padişahı döneminde değiştirilerek ülke toprakları sadece padişahın oğullarının malıdır anlayışı şeklinde uygulanmaya başlamıştır.

A) Orhan Bey B) Yıldırım Bayezit C) I. Ahmet

D) Osman Bey E) I. Murat Hüdavendigar

18- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahlarının genel görevlerinden değildir?

A) Şeri meselelerde fetva vermek
B) Üst kademede devlet memurlarını atamak
C) Savaşa ve barışa onay vermek
D)Ülkesini adaletle yönetmek
E) Halkın refah ve güvenliğini sağlamak

19- Tapu kadastro kayıtlarını tutan emrindeki kalemlerle yazışmaları düzenleyen Divan- Hümayun’da kalemiye sınıfının temsilcilerinden olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vezir B) Nişancı C) Defterdar

D) Kazasker E) Veziriazam

20- Kapıkulu piyadelerinden olup Yeniçeri askerlerinin silahlarının yapımını, bakımını ve onarımını sağlayan teknik sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A) Humbaracılar B) Lağımcılar C) Cebeciler

D) Acemi oğlanlar E) Bostancılar

21-Osmanlılarda devlet malı olan topraklara miri arazi denirdi . Aşağıdaki arazilerden hangisi miri arazisi olup gelirleri sınırların güvenliğini sağlamak için sınır boylarındaki askerlere verilmiş topraklardır.

A) Paşmaklık B) Ocaklık C) Mukataa

D) Yurtluk E) Vakıf

22- Aşağıda Divanı Hümayun’a katılan üyelerden hangisi ilmiye sınıfının temsilcisi olup divandaki davalara bakardı?

A) Nişancı B) Defterdar C) Vezir

D) Kaptan-ı Derya E) Kazasker

23-Osmanlılarda divanı hümayun üyelerinden bazıları şunlardır;

I – Veziriazam II- Nişancı III- Şeyhülislam IV- Kubbealtı Vezirleri V- Kaptan-ı Derya VI- Defterdar

Yukarıda verilen divanı hümayun üyelerinden hangileri seyfiye sınıfının temsilcileridir.

A) I - IV - VI B) I -II - V C) I - IV - V

D) II- III – VI E) I- II -IV

24- Osmanlı medreseleri kendi alanlarında öğretim verdikleri alanlara göre uzmanlaşmışlardı. Aşağıdaki medreselerin hangisinde matematik ve astronomi alanlarında eğitim verilirdi.

A)Darülhadis B) Darülhendese C) Darüttıp  D) Darülkurra E) Darülhuffaz

25- Osmanlı Devleti’nde taşrada en küçük yönetim birimi olan köylerin güvenliğinden sorumlu olan görevli kimdir?

A) Subaşı B) Muhtesip C) Köy Kethüdası  D) Kadı E) Yiğit başı
Tarih 10.sınıf 1.dönem soruları
« Yanıtla #4 : 05 Ocak 2011, 12:58:22 »

1- Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Mısır Seferinin sonuçlarından değildir?

A) Halifelik Osmanlılara geçmiştir
B) Memluk Devleti vergiye bağlanmıştır.
C) Suriye Filistin bölgesi Osmanlıların eline geçmiştir.
D) Mukaddes Emanetler Topkapı Sarayı’na getirilmiştir.
E) Baharat Yolu’nun denetimi Osmanlılara geçmiştir.
2-Yavuz Sultan Selim Döneminde yapılan

I- Ridaniye II- Çaldıran III- Mercidabık IV- Turnadağ

Savaşlarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-IV-III-II B) IV-III-II-I C) III-IV-II-I   D) II-IV-I-III E) II-IV-III-I

3- Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan Turnadağ Savaşı’yla bu beyliğe sonverilmiş Anadolu Türk birliğinin gerçekleşmesi yolunda önemli birgelişme sağlanmıştır.
Yukarıda sözü edilen beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Germiyanoğulları B) Dulkadiroğulları C)Hamitoğulları D) Ramazanoğulları  E) Karesioğulları

4-Arapça, Farsça, Rumca, Latince, Slavca, İbranice ve Çağatayca olmak üzere yedi dil bilirdi. Batlamyos haritasını tercüme ettirip Arap harfleriyle yazdırmıştır bilime çok önem verirdi astronomi bilgini Ali Kuşçu’yu İstanbul’a getirtti. Ünlü ressam Bellini’yi de İstanbul’a getirtip kendi resmini yaptırdı .
Yukarıda hangi Osmanlı padişahının özelliklerinden bahsedilmektedir ?

A) II. Bayezit B) I. Selim C) II. Mehmet  D) II. Murat E) I. Süleyman

5- Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir?

A) Yeni Çağ kapandı Yakın Çağ başladı
B) Sömürge imparatorlukları ortaya çıktı.
C) Ticaret yollarının güzergâhı değişti.
D) Avrupa ülkeleri yeni pazarlar buldu.
E) Akdeniz limanları önem kaybederken Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazanmaya başladı

6- Türk devletlerinde ülke toprakları hanedan üyelerinin ortak malıdır uygulaması hangi Osmanlı padişahı döneminde değiştirilerek ülke toprakları sadece padişahın oğullarının malıdır anlayışı şeklinde uygulanmaya başlamıştır.
A) I. Murat Hüdavendigar B) Yıldırım Bayezit  C) I. Ahmet D) Osman Bey E) Orhan Bey

7- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahlarının genel görevlerinden değildir?

A) Ülkesini adaletle yönetmek
B) Üst kademede devlet memurlarını atamak
C) Savaşa ve barışa onay vermek
D) Şeri meselelerde fetva vermek
E) Halkın refah ve güvenliğini sağlamak

8-Osmanlılarda divanı hümayun üyelerinden bazıları şunlardır;

I – Veziriazam II- Nişancı III- Şeyhülislam IV- Kubbealtı Vezirleri V- Kaptan-ı Derya VI- Defterdar

Yukarıda verilen divanı hümayun üyelerinden hangileri seyfiye sınıfının temsilcileridir.

A) I - IV -VI   B) I- IV- V   C) I- II- V  D) II- III – VI    E) I -II-IV

9- Osmanlı medreseleri kendi alanlarında öğretim verdikleri alanlara göre uzmanlaşmışlardı. Aşağıdaki medreselerin hangisinde matematik ve astronomi alanlarında eğitim verilirdi.
A)Darülhadis  B) Darülhendese  C) Darüttıp  D) Darülkurra  E) Darülhuffaz

10- Osmanlı Devleti’nde taşrada en küçük yönetim birimi olan köylerin güvenliğinden sorumlu olan görevli kimdir?

A) Subaşı  B) Muhtesip  C) Köy Kethüdası   D) Kadı  E) Yiğit başı

11- Tapu kadastro kayıtlarını tutan emrindeki kalemlerle yazışmaları düzenleyen Divan- Hümayun’da kalemiye sınıfının temsilcilerinden olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nişancı B) Vezir C) Defterdar  D) Kazasker E) Veziriazam

12- Kapıkulu piyadelerinden olup Yeniçeri askerlerinin silahlarının yapımını, bakımını ve onarımını sağlayan teknik sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A) Humbaracılar B) Lağımcılar C) Bostancılar  D) Acemi oğlanlar E) Cebeciler

13-Osmanlılarda devlet malı olan topraklara miri arazi denirdi . Aşağıdaki arazilerden hangisi miri arazisi olup gelirleri sınırların güvenliğini sağlamak için sınır boylarındaki askerlere verilmiş topraklardır.

A) Paşmaklık B) Ocaklık C) Yurtluk  D) Mukataa E) Vakıf

14- Aşağıda Divanı Hümayun’a katılan üyelerden hangisi ilmiye sınıfının temsilcisi olup divandaki davalara bakardı?
A) Nişancı B) Defterdar C) Vezir  D) Kazasker E) Kaptan-ı Derya

15- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Ankara Savaşı’ndan sonra yaşadığı olumsuzluklardan biri değildir ?

A) Anadolu’da asayişin bozulması
B) Ticari yaşamın canlılığını yitirmesi
C) Balkanlarda büyük çapta toprak kaybının yaşanması
D) Beyliklerin yeniden bağımsızlıklarını kazanmaları
E) Taht kavgalarının yaşanması

16- XIV. Yüzyılda Oğuzların Üçok kolunun Bayındır boyuna mensup Türkmenlerden Kara Yülük Osman Bey tarafından Doğu Anadolu Bölgesi’nde kurulmuş olan Osmanlı – Timur mücadelesinde Timur tarafında yer alan, 1473 Otlukbeli Savaşı ile Osmanlılar karşısında büyük bir yenilgi alan Türkmen Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karamanoğulları B) Danişmendliler C) Ramazanoğulları D) Akkoyunlular

E) Candaroğulları

17- Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethi’nin sonuçlarından değildir?

A) Osmanlı toprak bütünlüğü sağlanmıştır
B) Yeni Çağ başlamıştır
C) II. Mehmet Fatih’e ünvanı verilmiştir
D) Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi’ne girmiştir.
E) Doğu Akdeniz’in denetimi Osmanlıların eline geçmiştir.

18- Fatih Sultan Mehmet`in İstanbul`u fethi ile Bizans İmparatorluğu`na son verildiği halde, İstanbul`da Ortodoks Kilisesi`nin varlığı korunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Fatih`in bu yolla ulaşmak istedeği bir amaç olamaz?

A) Hıristiyan dininde mezhep ayrılıklarına son vermek
B) Yönetimi altındaki Hıristiyanlara hoşgörü ile davranıldığını ortaya koymak
C) Ortodoks Kilisesi`nin hareketlerini kontrol altında tutmak
D) Katolik Kilisesi`ne karşı bir güç oluşturmak
E) Balkanlarda yapılacak savaşlarda Rumların desteğini sağlamak

19- Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yıllarda; çöküş içerisinde olan bir Bizans, irili ufaklı Balkan Devletleri ve Anado¬lu'nun özellikle batı bölgesine yığılmış küçük Türkmen beylikleri vardır.
Bu siyasi durum aşağıdakilerden hangisi üzerinde önemli bir etkendir?
A) Haçlı Seferleri'nin amacına ulaşmasında
B) Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde
C) İslam Dünyası'nın birlik haline gelmesinde
D) Rusya'nın Balkanlar'da Panslavizm politikasını
uygulamasında
E) Osmanlı Devleti'nde taht kavgalarının yoğunlaşma¬sında

20- Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda egemenlik sağlamasında ve kalıcı olmasında ,

I- Niğbolu II – Varna III- 2. Kosova

Savaşlarından hangilerinin etkisinin bulunduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I, II ve III   D)I ve II E) Yalnız III

21- Türk Tarihi’nde en önemli rolü oynayan Oğuzlar farklı coğrafyalarda birçok devlet kurmuşlardır. Bu devletlerden biri olan Osmanlı Devleti’ni kuran Türkler, Oğuzlar’ın hangi boyuna mensuptur?

A) Kınık B) Bayat C) Avşar D) Kayı E) Alkaevli


22- Aşağıda Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde yapılmış savaşları kronolojik olarak sıralayınız?

I- İkinci Kosova II- Niğbolu III– Varna
IV – Sırp Sındığı

A) II-III-IV-I B) IV-III-II-I C) IV-I-III-II  D) III-II-IV-I E) IV-II-III-I

23- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde gerçekleşen olaylardan biri değildir?

A) Venedik’le ilk deniz savaşlarının yapılması
B) İlk Osmanlı akçesinin basılması
C) Karadeniz’in Türk gölü haline gelmesi
D) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması
E) Rumeli’ye yerleşmenin kesinleşmesi

24-Fatih Sultan Mehmet döneminde Kırım, Amasra, Sinop ve Trabzon Rum İmparatorluğu’nun alınmasının ortak sonucunun aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A) Akdeniz ticareti gelişmiştir
B)Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir
C) Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girmiştir
D)Hristiyan birliği engellenmiştir
E) Anadolu ve Rumeli toprakları birleştirilmiştir.

25 - Cem sultan ve 2. Bayezit arasındaki taht kavgaları önceleri Osmanlı Devletinin iç sorunu iken giderek dış sorun haline gelmiştir.
Cem Sultan’ın aşağıdaki davranışlarından hangisi bu olayı bu olayın dış sorun haline gelmesinde başlıca etken olmuştur?

A) Karamanoğulları beyliği ile işbirliği yapması
B) Osmanlı topraklarını ikiye ayırmaya çalışması
C) İstanbul halkının desteğini sağlamaya çalışması
D) Kendi adına hutbe okutarak para bastırması
E) Osmanlı topraklarını ikiye ayırmaya çalışması Önce Rodos şövalyelerine, sonra da Papa’ya sığınması

Çevrimdışı enessubasi4

  • *****
  • Cinsiyet: Bay
Tarih 10.sınıf 1.dönem soruları
« Yanıtla #5 : 05 Ocak 2011, 17:51:04 »

cevapları :-*

Tarih 10.sınıf 1.dönem soruları
« Yanıtla #6 : 05 Ocak 2011, 19:04:20 »

cevapları :-*

Cevaplarını bilerek vermiyorum. :-*

Çalışasınız diye. :)

Tarih 10.sınıf 1.dönem soruları
« Yanıtla #7 : 16 Ocak 2011, 12:26:05 »

1-Kapıkulu piyadelerinden olup yeniçeri askerlerinin silahlarının yapımını bakımını ve onarımını sağlayan teknik sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A)Humbaracılar     B) Lağımcılar         C) Cebeciler          D) Sakalar            E) Garipler

2-Osmanlılarda devlete ait olan topraklara miri arazi denirdi . Aşağıdakilerden hangisi miri arazisi olup gelirleri sınırların güvenliğini sağlamak için sınır boylarındaki askerlere verilmiş topraklardır ?

A) Paşmaklık Arazi         B) Ocaklık Arazi       C) Mukataa Arazi      D) Yurtluk Arazi            E) Vakıf Arazi

3-Osmanlılarda Divanıhümayun üyelerinden bazıları şunlardır;

I- Veziriazam
II- Nişancı
III- Şeyhülislam
IV- Kubbealtı Vezirleri
V- Kaptanıderya
VI- Defterdar

Yukarda verilen Divanıhümayun üyelerinden hangileri seyfiye sınıfının temsilcileridir?

A) I-IV-VI     B) I-II-V        C) I-IV-V      D) II-III-VI        E) I-II-IV

4-Osmanlı Devleti’nde halka mesleki eğitim aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Kütüphane       B) Enderun      C) Loncalarda      D) İmaretlerde        E) Darülmaariflerde

5-Osmanlı Devleti’nde toprağını boş bırakan köylüden alınan vergiye ne ad verilirdi?

A) Çift Bozan         B) Öşür        C) Avarız        D) Haraç          E) Cizye
           
6-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sosyal ve kültürel alanlarda hizmet veren kurumdur ?

A)Medreseler       B)Camiler          C) Vakıflar        D) KapıkuluOcakları         E) Enderun

7-XV. ve XVI. Yüzyıllarda Avrupa’da bilim sanat ve edebiyat alanında meydana gelen gelişmelerin adı nedir ?

A)Coğrafi KeşiflerB)FeodaliteC) ReformD)RönesansE)Fransız İhtilali

8-Halifelik hangi padişah zamanında Osmanlı Devleti’ne geçmiştir?

A)Yavuz Sultan Selim       B) Fatih Sultan Mehmet        C) II. Murat        D) I. Ahmet         E) Kanuni Sultan Süleyman

9-Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’nin iç meselesiyken daha sonra dış mesele haline gelmiştir?

A)Şeyh Bedrettin İsyanı
B)Şehzade Mustafa Olayı
C)Fatih’in İtalya Seferi
D) Cem Sultan’ın Papa’ya teslim edilmesi
E) Kırım’ın Fethi

10-Kırım hangi Osmanlı padişahı zamanında fethedilmiştir?

A)Yavuz Sultan Selim           B) Fatih Sultan Mehmet          C) II. Murat        D) I. Ahmet            E) Kanuni Sultan Süleyman

11-Veraset sisteminde değişiklik yaparak ekber ve erşed sistemini getiren Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yavuz Sultan Selim B) Fatih Sultan Mehmet C) II. Murat

D) I. Ahmet E) Kanuni Sultan Süleyman


12-Osmanlılarda devlet adamı yetiştiren okul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kütüphane        B) Enderun         C) Loncalarda     D) İmaretlerde        E) Darülmaariflerde

13- Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Zitvatoruk Antlaşması
B) Viyana Antlaşması
C) İstanbul Antlaşması
D) Berlin Antlaşması
E) Karlofça Antlaşması

14-Osmanlı Devleti ile İran arasında imzalanan ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Zitvatoruk Antlaşması
B) Amasya Antlaşması
C) İstanbul Antlaşması
D) Berlin Antlaşması
E) Karlofça Antlaşması

15- Türk Tarihi’nde en önemli rolü oynayan Oğuzlar farklı coğrafyalarda birçok devlet kurmuşlardır. Bu devletlerden biri olan Osmanlı Devleti’ni kuran Türkler, Oğuzlar’ın hangi boyuna mensuptur?

A) Azeri        B) Kayı         C) Kırgız          D) Özbek             E) Uygur

16-Aşağıda Osmanlı Devleti’nde Divanıhümayun’a katılan devlet görevlileri verilmiştir bu görevlilerden hangisi ilmiye sınıfına mensuptur ?

A) Veziriazam        B) Kubbealtı Vezirleri      C) Yeniçeri Ağası     D) Nişancı          E) Kazasker

17- Osmanlı Devleti’nde Divanıhümayun’da alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığını aşağıdakilerden hangisi denetlerdi?

A)Kazasker         B) Yeniçeri Ağası          C) Şeyhülislam      D) Kubbealtı Vezirleri         E) Beylerbeyi

18-Tapu kadastro kayıtlarını tutan emrindeki kalemlerle yazışmaları düzenleyen, padişahın ferman ve beratlarına tuğra çeken Divan- ı Hümayun’da kalemiye sınıfının temsilcilerinden olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vezir         B) Nişancı            C) Defterdar         D) Kazasker            E) Veziriazam

19- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahlarının genel görevlerinden değildir?
A) Mahkeme kayıtlarını yazmak
B) Üst kademede devlet memurlarını atamak
C) Savaşa ve barışa onay vermek
D)Ülkesini adaletle yönetmek
E) Halkın refah ve güvenliğini sağlamak

20- Aşağıda Osmanlı Devleti’nde Divanıhümayun’a katılan devlet görevlileri verilmiştir bu görevlilerden hangisi kalemiye sınıfına mensuptur ?

A) Veziriazam      B) Kubbealtı Vezirleri        C) Yeniçeri Ağası          D)Defterdar          E) Kazasker

http://www.tarihbilinci.com  sitesinden alıntı

Çevrimdışı enessubasi4

  • *****
  • Cinsiyet: Bay
Tarih 10.sınıf 1.dönem soruları
« Yanıtla #8 : 16 Ocak 2011, 14:04:06 »

bunlar kesin çıkacak mı  :)
tarihçilerin dernekleri mi var ortak karar mı alınıor :-*

Tarih 10.sınıf 1.dönem soruları
« Yanıtla #9 : 16 Ocak 2011, 15:06:27 »

bunlar kesin çıkacak mı  :)
tarihçilerin dernekleri mi var ortak karar mı alınıor :-*

Buradaki soruları cevaplayabilirsen 100 garanti enes  ;)
« Son Düzenleme: 16 Ocak 2011, 15:07:37 Gönderen: hasmetvu »

Çevrimdışı enessubasi4

  • *****
  • Cinsiyet: Bay
Tarih 10.sınıf 1.dönem soruları
« Yanıtla #10 : 17 Ocak 2011, 16:48:35 »

tamam güveniyorum abla sana ;)
cevaplıycam hepsini

Tarih 10.sınıf 1.dönem soruları
« Yanıtla #11 : 19 Ocak 2011, 08:15:18 »

A)Aşağıdaki  cümlelerdeki  boşlukları  Doğru ve Uygun  sözcüklerle  doldurunuz.

1)Osmanlıda gelirleri doğrudan doğruya devlet hazinesine gitmek üzere ayrılan topraklara…………….denir.
2) Osmanlı kuruluş döneminde Anadolu’daki Bizans valilerine ………………… denirdi.
3) Rönesans hareketleri sonucunda ………….. düşünce yıkılmış,yerini deney ve gözleme dayalı ………… düşünce almıştır.
4) Kanuni döneminde ……………ın fethedilmesiyle Orta Avrupa’da yapılacak fetihler için önemli bir üs elde edilmiştir.
5) Osmanlı Devleti’nde kazaların güvenliğinden sorumlu kişiye ………………..…….. denir.
B) Aşağıdaki kavramları açıklayınız?(4 x5=20P)

    Gedik:
    Miri Arazi:
    Pençik Sistemi:
    Kapan emini:
    Grejuva:                                    

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.   

1)Osmanlı ile Haçlılar arasındaki ilk savaş

2) Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesini sağlayan fetih

3) Kayı boyunun Anadolu’ya ilk geldiklerinde Ankara yakınlarında yerleştikleri yer

4) Esir düşen ilk ve tek Osmanlı padişahı

5) Çıkardığı isyan sebebiyle II.Bayezit döneminin sönük geçmesine neden olan şehzade.

6) Türklerin Balkanlara verdikleri ad

7) Osmanlı’nın Balkanlarda ele geçirdiği ilk kale

8)Haçlıların II.Murat’ın tahtı 12 yaşında bir çocuğa bırakmasından faydalanmak istemesi üzerine çıkan savaş

9)İstanbul’daki Venedik elçilerine verilen ad

10)Orhan Gazi döneminde Bizans’a karşı kazanılan 1329 tarihli savaş


D)Aşağıdaki olayların hangi hükümdarlar döneminde ve hangi devletler  arasında olduğunu boşluklara yazınız.

1) I. Kosova savaşı...............      döneminde Osmanlı Devleti ile.........................        arasında olmuştur.
2)  Otlukbeli Savaşı.............      döneminde Osmanlı Devleti ile ............................     arasında olmuştur.

 
E)Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız . 

1) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans
hareketlerine öncülük eden bilim adamı ve sanatçılardan biri değildir?

A) Leonardo da Vinci     B)Şekspir      C)Vasko dö Gama         
D)Mihalengelo        E)Montaigne

2)   I..Orhan Bey döneminde ilk defa Yaya ve Müsellem adlı düzenli askeri birlikler kuruldu
    II. I.Murat döneminde devşirme sistemine göre işleyen Kapıkulu ocaklarının temeli atıldı.
    III.Kapıkulu Ordusu doğrudan padişaha bağlı askeri birlikler olup,üç ayda bir ulufe denilen maaş alırlardı.
  Yukarda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) I ve II     D) I ve III      E) I,II ve III

3) Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet’in Balkanlarda ele geçirdiği yerlerden biri değildir?

A) Eflak         B) Belgrad C) Bosna                    D) Boğdan   E) Arnavutluk.         


4)  I.Akkoyunlular    II.Dulkadiroğulları       III.Memluklüler   IV.Safeviler    V.Macarlar
Yavuz Sultan Selim yukarıdaki devletlerden hangileri ile savaşmamıştır?

A) I-II    B) I-III   C) I-V   D) IV-V   E) II-III


5)  I.Medrese               
     II.Sahn-ı Seman
     III.Enderun
     IV.Dirlik
      V.Has
Yukarıda verilen kavramlardan hangileri Osmanlılarda eğitim ile ilgilidir?

A) I ve II            B) II ve III      C) I,II ve III    D) II,III ve IV    E)I,II,III ve IV


6) Dirlik, hizmet karşılığı olarak devlet görevlilerine verilen ve yıllık gelirine göre bölümlere ayrılan arazilerdir.
Dirliklerin gelirine göre büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 
A)    Zeamet – has – tımar     
B) Tımar – has – zeamet   
C) Has – tımar – zeamet
D)   Zeamet – tımar – has 
E) Has – zeamet – tımar             


7) Coğrafi keşifler sayesinde Avrupa’da ortaya çıkan ve zenginlikleri ile bilim ve sanatı koruyan sosyal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A)Rönesans     B)Hümanizm     C)Mesen
D)Antikite        E)Kilise


8)Osmanlılarda divanı hümayun üyelerinden bazıları şunlardır;

 I – Veziriazam   II- Nişancı  III- Şeyhülislam IV- Kubbealtı Vezirleri V- Kaptan-ı Derya VI- Defterdar

Yukarıda verilen divanı hümayun üyelerinden hangileri seyfiye sınıfının temsilcileridir.

A) I - IV - VI        B) I -II  - V     C) I - IV - V

D) II- III – VI      E) I- II -IV


GENEL TÜRK TARİHİ
« Yanıtla #12 : 05 Mart 2011, 14:55:18 »

1-*Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir?
-Asya Hun devleti


2*Asya hun Devletinin ilk hükümdarı kimdir?
-Teoman


3*Asya Hun devleti en parlak dönemini hangi hüküdar döneminde yaşamıştır?
-Mete


4*Asya hunlarının önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğd harekete ne ad verilir?
- kavimler göçü


5***Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devlet hangisidir?
- Göktürk


6*** Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge nedir?
-Orhun kitabeleri


7***Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir?
-II.Göktürk (Kutluk)


8***Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir?
-Göktürk Alfabesi


9***İlk Türk devletlerinin inandığı din nedir?
-Göktanrı dini


10***Tam anlamıyla yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?
-Uygurlar


11*Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştır?
-Asya Hun Devleti

12***Avrupada kurulan ilk Türk devleti hangisidir?
-Avrupa Hun Devleti

13**İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir?
-Avarlar
14**İlk Türk devletlerinde devlet işlerinde yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir?
-kurultay

15*İlk Türklerde Zafer ve bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilirdi?
-Toy
16***İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilirdi?
-Yuğ
TÜRK DESTANLARI
*Asya Hunları-Oğuz Kağan Destanı
*Göktürkler- Esteregon Destanı
BİLGİ BANKASI

*Uygurlar-Türeyiş ve Göç Destanı
*Kırgizlar-Manas Destanı

17****Orhun Kitabeleri Kül Tigin- Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Kitabelerin Yazarı Yolluğ Tigin’dir

18**Dünyada ilk kez orduda onluk sistmi kullanan kimdir?
-Asya Hun hükümdarı Mete Han

19*İlk Türk Devletlerinde Türklerin yaşam şekillerine bağlı olarak savaş anında herkesin savaşa gitmesi nedeniyle Türklere verilen ad nedir?
-Ordu Millet
20***Türklerin geleneksel savaş taktiğinin adı nedir?
-Hilal (Bozkurt,turan,Sahte ricat) Taktiği

21*Türkleri Ana yurdu olan Orta Asyadan göçe zorlayan devlet hangisidir?
-Çin
TÜRK İSLAM TARİHİ

22***Türkler İslmiyeti hangi olayla kabul etmiştir?(Türk İslam Tarihini naşlatan olay nedir?)
-Talas Savaşı

23***Tarihte kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir?
-Karahanlılar

TÜRK İSLAM TARİHİNE AİT İLK EDEBİ ESERLER

*Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip
*Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
*Divan-ı Lügat-üt Türk- Kaşgarlı Mahmut (İlk Türkçe sözlük)(Türkçenin üstünlüğünü ortaya koymak için yazılmıştır)
*Atebet-ül Hakyık- Edip Ahmet Yükneki.

24** Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir?
-Gazne hükümdarı Sultan Mahmut

25*** Anadolu’ya sefer düzenleyen ilk tür devleti hangisidir?
-Hunlar

26-***Anadoluyu Yurt edinmek amacıyla Anadoluya yapılan ilk düzenli akınlar hangi devlet ve hükümdar döneminde gerçekleşmiştir?
-Büyük Selçuklu Devleti- Çağrı Bey

27-**Selçuklularla Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş hangisidir?
-Pasinler
28-**Anadolunun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir?
-Malazgirt Meydan Muharebesi

29-**Büyük Selçuklularda toprağa bağlı askerlik sisteminin adı ve bu sistemin kurucusunun adı nedir?
-İkta sistemi-Vezir Nizamülmülk

30-**Vezir Nizamülmülkün devlet yönetimi konusunda bilgi veren eserinin adı nedir?
-Siyasetname

31-*Büyük Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş nedir?
-Katvan Savaşı
32-***Selçuklularda hükümdar çocuklarına ne ad verilirdi?
-Melik (Osmanlıdaki adı:Şehzade)

33-***Selçuklularda hükümdar çocuklarına devlet yönetimi konusunda bilgi vermek amacıyla görevlendirilmiş tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilirdi?
-Atabey (Osmanlıdaki adı: Lala)
34-**Selçuklu ve Osmanlılarda sancakların güvenliğinden sorumlu ordu komutanlarına ne ad verilir?
-Subaşı
35-**İlk tük denizcisinin adı ve kurduğu beyliğin adı nedir?
-Çaka Bey- Çaka beyliği

36-*Anadulu Selçuklu Devletinin Kurucusu kimdir?
-Süleyman Şah

37-**Anadolunun Türk yurdu haline gelmesi yani Türklerin Anadoluya kesin olarak yerleşmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Miryekefalon Savaşı-And. Selçuklu devleti dönemi
-Tarihçiler bu savaşın arkasından Anadolu’dan Türkiye olarak bahsetmeye başladılar

38-*Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır.
-I.Alaaddin Keykubat
39-*Anadolu Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş hangisidir?
-Kösedağ savaşı

40-***Türkçeyi Resmi dil ilan eden ilk Türk devleti ve hükümdarı hangisidir?
-Karamanoğulları—Karaman oğlu Mehmet Bey

41-*Osmanlı devletine ilk katılan beylik hangisidir?
-Karesioğulları
42-*Osmanlı Devletine son katılan beylik hangisidir?
-Dulkadiroğulları

43-***Belirli meslek gruplarından olan esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilatın adı nedir?
-Lonca teşkilatı

44-***Lonca teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla oluşmuş esnaf ve zanatkar teşkilatının adı nedir?
-Ahilik teşkilatı
45-***Taç Mahal hangi ülke hükümdarı tarafından yaptırılmıştır?
-Babür Hükümdarı Babür Şah

46-***Kimin Adına yaptırılmıştır?
-Karısı Mümtaz Mahal Adına

47***Hangi ülkede bulunmaktadır?
-Hindistan (Agra şehri)
48-**Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu göstermek amacıyla Ali Şir Nevai tarafından yazılan “İki Dilin Karşılaştırılması” anlamına gelen eserin adı nedir?
- Muhakemetü’l Lügateyn

OSMANLI TARİHİ-KURULUŞ DÖNEMİ
49-**Osmannlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
-Koyun Hisar Savaşı

50-*Osmanlı Devletinin İlk başkenti neresidir?
-Bursa-Orhan Bey
51-*Ahilik Teşkilatının kurucusu kimdir?
-Ahi Evran

52-**İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır?
-Osman Bey
53-**Osmanlı Devleti ilk donanmaya hangi hükümdar döneminde sahip olmuştur?Hangi beyliğin Osmanlıya katılması ile?
-Orhan Bey-Karesi oğullarının

54-**Osmanlı Devletinin Rumelide kazandığı ilk toprak parçası neresidir?
-Çimpe Kalesi-Orhan Bey

55-*Osmanlıda Yaya ve müsellemleden oluşan il düzenli Osmanlı ordusu hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
- Orhan Bey

56-*İlk Osmanlı Medresesi Hangi hükümdar döneminde nerede kurulmuştur?
- Orhan Bey- İznik.
57-** Osmanlı da ilk divan teşkilatının kurulması ve vezirlik teşkilatının kurulması hangi hükümdar dönemindedir?
-Orhan Bey dönemi(ilk vezir Alaaddin paşa)

58-***Osmanlı devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir?
-Sırpsındığı Savaşı
59-*Osmanlı Devletinin ikinci Başkenti neresidir?
-Edirne
====Sırasıyla Osmanlı Başkentleri: Bursa (Orhan Bey)-Edirne( I. Murat)- İstanbul (F.Sultan Mehmet)

60-***Yeniçeri Ocağı Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
-I. Murat
61-**Osmanlıda toprağa bağlı askerlerden oluşan sisteme ne ad verilir? Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
-Tımar Sistemi-I.Murat

62-**Osamnlı döneminde İstanbulu ilk kuşatan Hükümdar kimdir?
-I.(Yıldırırm) Bayezid (Dört kez kuşatmıştır)
63-*Niğbolu savaşı ile Haçlılara büyük bir darbe vuran ve bu zaferi ile “Sultan-ı İklimi Rum” (Anadolu Sultanı) ünvanını alan Osmanlı Sultanı kimdir?
-Yıldırım Bayezid
64-*** İki hükümdar arasında hükümdarsız geçen dönem anlamına gelen Ankara Savaşı ile başlayan Çelebi Mehmedin tahta geçmesi ile son bulan 11 yıllık döneme ne ad verilir?
-Fetret Dönemi
65-*Osmanlı Devletini Fetret dönemine sokan ankara Savaşı Yıldırım ile hangi devlet arasında gerçekleşmiştir?
-Timur İmparatorluğu

66-**Fetret dönemindeki taht kavgalarına karışmayan tek şehzade hangisidir?
-Şehzade Mustafa

67-***Osmanlı Devletini içinde buluduğu zor durumdan kurtararak Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı hükümdarı kimdir?

68-**Osmanlı Devletinin batılı devletlerle yaptığı ilk antlaşma hangisidir?
-Edirne Segedin Antlaşması

69-**Kuruluş döneminde hangi savaşın ardındanTürkler Avrupa karşısında savunmadan taarruza; Avrupalılar ise savunmaya geçmiştir?
-II. Kosava savaşı

70-** Savaş meydanında Şehit olan il Osmanlı Hükümdarı kimdir?
- I. Murat (I.Kosava Savaşı)

71-**İtanbulun Fethi için I. (Yıldırım) Bayezid döneminde yapılan hisarın adı nedir?
-Anadolu Hisarı(Güzelce Hisarı)

OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DÖNEMİ
72-***İstanbulun Fethi için F.Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet Döneminde yaptırılan hisarın adı nedir?
-Rumeli Hisarı (Güzelce Hisarı)

73-***Karadenizin Türk gölü haline gelmesi hangi hükümdar dönemindeki hangi olayla gerçekleşmitir?
-F.Sultan Mehmet – Kırımın Fethi

74-*F.Sultan Mehmet’in son seferi hangisidir?
-Otronto( İtalya) Seferi

75-*Fatih döneminde çıkarılan kardeş katline izin veren kanunun adı nedir)
-Kanun Name-i Ali Osman
76-*Osmanlı Döneminin İlk altın parası hangi hükümdar döneminde yazılmıştır?
-F.Sultan Mehmet

77-**Halifelik Makmı Osmanlı ya hangi hükümdar döneminde nereni fethi ile geçmiştir?
-Yavuz Sultan Selim- Mısırın Fethi (Ridaniye Savaşı)
78-***İlk Osmanlı Halifesi kimdir?
-Yavuz Sultan Selim
79-***Yükselme Döneminde Batıya sefer yapmayan tek Osmanlı hükümdarı kimdir?
- Yavuz Sultan Selim

80-**Kanuni sultan Süleyman Döneminde yapılmıştır en kısa süreli meydan savaşıdır 2 saatte son bulmuştur bu savaş hangisidir?
-Mohaç Meydan Savaşı

81-***Osmanlı tahtında en uzun süre kalan Osmanlı Hükümdarı kimdir?
-Kanuni Sultan Süleyman(46 yıl)
82-**Akdenizin Türk gölü haline gelmesi hangi savaşla gerçekleşmiştir?
-Preveze Deniz Savaşı

83-*Kanuni Sultan Süleymanın son seferi hangisidir?
-Zigetvar Seferi

OSMANLI DEVLETİNİN DURAKLAMA DÖNEMİ
84-***Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına hangi anlaşma ile ulaşmıştır?
-Ferhat Paşa Anlaşması

85-***Osmanlı Döneminde günümüzdeki Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma hangisidir?
-Kasr-ı Şirin

86-*Osmanlı Devleti İstanbul Antlaşması ile Avusturyaya karşı kazandığı üstünlüğünü hangi anlaşma ile kaybetmiştir?
-Zitvatorok Ant.

87-***Osmanlı Devleti Batıda en geniş sınırlarına hangi antlaşma ile ulaşmıştır?
-Bucaş Ant.

88-***Osmanlı Devletinin topraklarına toprak kattığı son antlaşma hangisidir?
-Bucaş ant.
89-**Osmanlı dönemindeki en uzun süreli deniz kuşatması hangisidir?
-Girit Adasının kuşatılması(25 yıl)

90-***Osmanlı Devletinin ilk kez toprak kaybettiği antlaşma hangisidir?
-Karlofça Ant.

91-*Türklerin Malazgirt Savaşından itibaren devam eden Avrupa karşısındaki ilerlemesi hangi olayla son bulmuştur?
-Karlofça Ant.

92-***Osmanlı Devletinde Duraklama Döneminin bitip Gerileme Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Karlofça Ant.

93-**17.yy’ yeniçerilerin başlattığı isyanlara ne ad verilir?
-Merkez (İstanbul)isyanları

94-**17.yy’da Anadoluda çıkan iç isyanlara ne adverilir?
-Celali İsyanları

95**OsmanlıdaModernanlamda ilk bütçeyi yapan kişi kimdir?
-Tahuncu Ahmet paşa
OSMANLI DEVLETİNİN GERİLEME DÖNEMİ

96**-Osmanlıda Lüks ve eğlence dönemi olarak adlandırılan İsrafın arttığı döneme ne ad verilir?
-Lale Devri

97-***Lale devri hangi olayla başlayıp hangi olayla sona erer?
-Pasarofça Antlaşması ile başlar-Patrona Halil isyanı ile sona erer

98-***Halkı Müslüman olup Osmanlıdan ayrılan ilk toprak parçası hangisidir,hangi antlaşma ile ayrılmıştır?
-Kırım-Küçük Kaynarca antlaşması

99-***Osmanlı Devletinin ilk kez Savaş tazminatı ödediği antlaşma hangisidir?
-Küçük Kaynarca Antlaşması

100-***Karadenizin Türk Gölü olmaktan kesin olarak çıkışı hangi antlaşma ile olmuştur?
-Osamnlı Develtinin imzaladığı en ağır anlaşma olan Küçük Kaynarca Antlaşması

101-**Rusya ve Avusturyanın eski Bizansı yeniden canlandırma amacına ne ad verilir?
-Grek Projesi
102-***Osmanlı Devletinde Gerilemenin bitip Yıkılış Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşir?
-Yaş Antlaşması

103-*** Osmanlı Devletinin ilk kez Avrupayı örnek alarak ıslahat yaptığı dönem hangisidir?
-Lale Devri
104-***Matbaayı Osmanlıya getiren kişi kimdir?hangi dünemde getirmiştir?
-İbrahim Müteferrika- Lale Devri

105-***III.Selim Döneminde yapılan ıslahatların genel adı nedir?
-Nizamı Cedid

106-***III.Selim Döneminde Yeniçeri ocağının yanına kurulan Avrupai tarzdaki Nizam-ı Cedid Ocağının masraflarını karşılamak amacıyla kurulan hazinenin adı nedir?
-İrad-ı Cedid

107-*Osmanlı okullarında okutulan ilk yabancı dil hangisidir?
-Fransızca-III.Selim Dönemi

OSMANLI DEVLETİNİN YIKILMA DÖNEMİ
108-*Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik isyanına bağlı olarak Osmanlıyla isyan eden ilk azınlık hangisidir?
-Sırplar

109-***Osmanlı Devletinden ayrılan ilk azınlık hangisidir?
-Rumlar

110-**Boğazların uluslar arası bir sorun haline gelmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Hünkar İskelesi Ant.

111-**Osmanlı Devletinin bir Avrupa devleti sayılması hangi olayla olmuştur?
-Kırım savaşının ardından imzalanan Paris Antlaşması

112-*Osmanlı Devleti tarihindeki ilk dış borcu hangi ülkedenalmıştır?
-Kırım Savaşı sırasında-Abdülmecit döneminde-İngiltereden almıştır

113-**Ermeni sorunu ilk olarak hangi olayla ortaya çıkmıştır?
-Berlin Antlaşması
114-***Osmanlı Devletindeki ilk demekratikleşme hareketi olan ve padişahın otoritesini ilk kez sınırlandıran olay nedir?
-Saned-i İttifak
114-**Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına verilen ad nedir?
-Vaka-i Hayriye

115***Yeniçeri ocağı kim tarafından kaldırılmıştır?
-II. Mahmut
116-***Yeniçeri ocağının kaldırılmasın ardından yerine kurulmuştur?
-Asakir-i Mansure-i Muhammediye

118-*Osmanlıda suçluların mallarına el koyarak devletleştirilmesi olayına ne ad verilir?
-Müsadere Usulü

119-**Osmanlıda İlk öğretim mecburiyeti hangi hükümdar döneminde getirilmiştir?
-II.Mahmut

120-***Osmanlı Devletinin ikl resmi gazetesinin adı nedir?
-Takvim-i Vekayi
121-*Osmanlı Devletinde Tanzimat fermanıyla başlayıp I.Meşrutiyetin ilanıyla sona eren döneme ne ad verilir?
-Tanzimat Dönemi

122-*Tanzimat fermanı(Gülhane Hattı Hümayunu) hangi hükümdar döneminde ilan edilmiştir?
*Abdülmecit

123-***Osamnlı devletinde ilk kez padişahın kendi gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğunu kabul etmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Tanzimat Fermanı

124-***Osmanlı Dönemin Avrupai anlamdaki il modern anayasasının adı nedir?
-1876 Kanun-i Esasi(II.Abdülhamit dönemi)

125-***II.Meşrutiyetin ilanıınn ardından Meşrutiyet yönetimini ortadan kaldırmaya çalışanların çıkardığı ayaklanmanın adı nedir?
-31 Mart Vakası
OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
126-**Osmanlıda padişahın Tahta çıkarken dağıttığı paraya ve tahta çıkış törenine ne ad verilir?
-Cülüs Bahşişi- Cülüs Töreni

127-**I.Ahmet döneminde en yaşlı hanedan üyesinin tahta geçirilmesi usulüne ne ad verilir?
-Ekberiyet Sistemi

129**-Osmanlıda padişahtan sonraki enyetkili devlet adamı kimdir?
-Sadrazam(Vezir-i Azam)(Günümüzdeki başbakanı karşılar)

130-**Padişah sefere çıkmadığında Sadrazam hangi ünvanla sefere çıkardı?
-Serdar-ı Ekrem
****önemli****
Nişancı: Ülke içi ve dışı yapılacak yazışmaları yapar. Padişahın tuğrasını(imzasını)kullanır
Kazasker: Günümüzdeki Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanının yaptığı işi yapardı. Müderrislerin ve kadıların atamasını yapardı
Defterdar: Günümüzdeki Maliye Bakanının yaptığı işi yapardı.Osmanlı bütçesini hazırlardı.
Şeyhülİslam: Günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanının yaptığı işi yapardı. Fetva verirdi

131-***Müslüman halkın tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan verginin adı nedir?
-Öşür(aşar)

132-***Gayri Müslim(Müslüman olmayan) erkek halktan askere gitmedikleri için alınan vergiye ne ad verilirdi?
-Cizye
133-***Gayri Müslim halkın toprak gelilerinden alınan verginin adı nedir?
-Haraç
134**Osmanlı Devletinin para birimi nedir?
-Akçe
135-***Avrupalı devletlerin Osmanlıdan alacaklarını almak amacıyla kurulan idarenin adı nedir?
-Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi)1881

136-***Padişaha bağlı maaşlı askerler olan Kapıkulu askerlerine verilen maaşa ne adverilir?
-Ulufe

137-**Osmanlı Halkından olan insanlara ne adverilirdi?
-Reaya
*Kitab-ı Bahriye-Piri Reis: Denizcilik kitabı
*Mirat-ül Memalik( Memleketlerin Aynası)-Seyit Ali Reis: Çeşitli ülkeleri tanıtır.
*Cihannüma( Dünya Coğrafyası)-Katip Çelebi
*Seyahatname(Gezi notları)-Evliya Çelebi

138-***Osmanlı Devletinden ayrılan Son balkan devleti hangisidir,hangi olayla ayrımıştır?
-Arnavutluk-I.Balkan Savaşı

139-**I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlıya sığınan Goben ve Breslsv gemileri Osmanlıya katıldıktan sonra hangi isimleri aşmıştır?
-Yavuz-Midilli
140-***Çanakkale Savaşı sırasında Boğaza mayın döşeyerek savaşın kazanılmasında büyük rol oynayan geminin adı nedir?
-Nusret Mayın Gemisi

141-*Rusya I.Dünya Savaşından hangi antlaşma ile çekilmiştir?
-1918 Brest Littowsk

I.Dünya Savaşının Ardından İmzalanan Antlaşmalar
*Almanya-Versay Ant. *Avusturya-Sen Jermen Ant . *Macaristan-Triyanon Ant. *Bulgaristan- Nöyyi Ant. *Osmanlı- Sevr Ant.

**Not: 1878 yılında Rusya ile imzalanan Ayestefanos Antlaşması ve 1920 İtilaf devletleriyle imzalanan Sevr Antlaşmaları Uygulanamamaları bakımından benzerlik gösterir.

142-***Osmanlı Devletine fiilen son erdiren Olay nedir?
-Mondros Ateşkes antlaşması

143-**Kurtuluş Savaşının ilk işareti olan ilk kurşunu sıkan Hukuk-u Beşer Gazetesi baş yazarı kimdir?
-Hasan Tahsin

144-***Düşman işgaline karşı halkın kendi bölgesini kurtarmak amcıyla kurduğu düzensiz birliklerin genel adı nedir?
-Kuva-yi Milliye

145-İzmirin işgaline nerede karar verilmiştir?
-Paris Barış Konferansı

146-**M.Kemal Samsuna gönderilirken hangi rütbe ve ünvenla gönderilmiştir?
-9.Ordu Müfettişi
147-****Kurtuluş Savaşının amaç Yöntem ve gerekçesi ilk kez nerede belirlenmiştir?
-Amasya genelgesi

148-İ**lk kez milli egemenliğe dayanan yönetimden nerede bahsedilmiştir?
-Amasya Genelgesi

149-*Temsil Kurulu nerede oluşturulmuştur?
-Erzurum Kongresi
150-**“Vatan bir bütündür parçalanamaz” ilkesi ilk kez nerede ilan edilmiştir?
-Erzurum Kongresi

151-****Amaç ,yöntem,ve toplanış bakımından bölgesel alınan karalar bakımından ulusal olan kongre hangisidir?
-Erzurum Kongresi
152-***Manda ve himaye fikri ilk kez nerede reddedilmiştir?
-Erzurum Kongresi

153-***Ülke genelinde bölgesel kurtuluş çaresi arayan cemiyetler nerede,hangi ad altında birleştirilmiştir?
-Sivas Kongresi- Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

154-**İstanbul Hükümeti Temsil Heyetinin hukuki varlığını hangi olayla tanımış oldu?
-Amasya görüşmeleri

155-****Son Osmanlı Mebusan Meclisinin içinde yeralan milli mücadelenin düşüncelerini temsil eden Misak-ı Millinin ilanını sağlayan grubun adı nedir?
-Felah-ı Vatan
156-**İtilaf Devletlerince istanbulun fethine yol açan olay nedir?
-Misak-ı Millinin ilanı

157-TBMM Hangi tarihte açılmıştır?
-23 Nisan 1920
158-****TBMM’nin açılmasından sonra 1921 yılında kabul edilen yeni Türk Devletinin ilk anayasasının adı nedir?
-Teşkilat-ı Esasiye
159-***TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak amcıyla çıkartılan kanunun adı nedir?
-Hiyanet-i Vataniye (Vatana İhanet) Kanunu
160-***Kurtuluş Savaşında DoğuCephesinde kiminle savaşılmıştır,Bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
-Ermenilerle-Gümrü Antlaşması

161-****TBMM’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarısı hangi cephede hangi antlaşma ile kazanılmıştır?
-Doğu Cephesi-Gümrü Antlaşması

162-**Berlin Antlaşması ile ortaya çıkan Ermeni sorunu hangi antlaşma ile sona ermiştir?
-Gümrü Antlaşması

163-**Kurtuluş Savaşında Güney Cephesinde hangi devlet ile savaşılmıştır,bu cephe hangi antlaşma ile kapanmıştır?
-Fransa- Ankara Antlaşması

164-***Düzenli birliklerin savaşmadığı tek cephe hangisidir?
-Güney Cephesi

165-**Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde hangi devletle savaşılmıştır?
-Yunanistan
166-**Düzenli Orduların Batı Cephesinde kazandığı ilk zafer hangisidir?
-I.İnönü Zaferi

***Batı Cephesi en uzun süre açık kalan cephedir.

167-**Servin Geçersizliği uluslar arsı alanda ilk kez nerede kabul edilmiştie?
-Gümrü Antlaşması
168-***Misak-ı Milliyi ve yeni Türk Devletini tanıyan ilk Avrupa devleti hangisidir hangi antlaşma ile?
-Rusya-Moskova Antlaşması

168-***Misak-ı Milli sınırlarından verilen ilk taviz neresidir,hangi antlaşma ile verilmiştir?
-Batum-Moskova Antlaşması(Gürcistana verildi)

169-**İtilaf Devletleri TBMM’nin hukuki varlığını ilk kez nerede kabul etmiştir?
-Londra Konferansı

170-****Batı Cephesinde kaybedilen tek savaş hangisidir?
-Kütahya-Eskişehir Savaşları

171-*M.Kemal’e Meclisin tüm yetkileriyle birlikte Başkomutanlık görevinin verilmesi hangi savaştan sonra hangi savaştan önce verilmiştir?
-Kütahya-Eskişehir Savaşlarından sonra ;Sakarya Meydan Muharebesinden önce

172-****Sakarya Meydan Muharebesinden önce Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amcıyla yayınlanan emirlere ne ad verilir?
-Tekalif-i Milliye Emirleri

173-*1693 Viyana bozgunundan beri devam eden Türk gerileyişi hangi olayla son buldu?
-Sakarya Meydan Muharebesi

174-****TBMM tarafından M.Kemale Mareşallik rütbesi ve Gazilik ünvanı hangi olayın ardından verilmiştir?
-Sakarya Meydan Muharebesi
175-*Hangi Savaşın ardıdan Türkler saldırıya Yunanlılar savunmaya geçmiştir?
-Sakarya Meydan Savaşı

176-**Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinlik kazanmıştır?
-Kars Antlaşması (Ermnistan-Gürcistan-Azerbeycanla imzalandı)

177-**Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti hangisidir?
-Fransa (Ankara Antlaşması ile)

178***-İsatnbul . Boğazlar ve Doğu Trakya hangi antlaşma ile savaşmadan TBMMye bırakılmıştır?
-Mudanya Ateşkes Antlaşması

179-**Kurtuluş Savaşının silahlı mücadelesini Sona erdirenve diplomatik aşamasını başlatan antlaşma hangisidir?
-Mudanya Ateşkes Antlaşması

180-***Kurtuluş Savaşının son savaşı hangisidir?
-Başkomutanlık Meydan Muharebesi

181-*** Mondros Ateşkes Antlaşması ile fiilen Osmanlı devleti hangi olayla hukuken sona ermiştir?
-Mudanya Ateşkes Antlaşması

182-***Son Osmanlı Halifesi Kimdir?
-Abdülmecit Efendi

183-***Son Osmanlı Padişahı kimdir?
-VI.Mehmet (Vahdettin)

184-***Kapitülasyonlar kesin olarak nerede kaldırılmıştır?
-Lozan Barış Antlaşması

185-**İtilaf Devletleri Misak-ı Milliyi ve yeni Türk devletinin hukuki varlığını hangi antlaşma ile kabul etmiştir?
-Lozan Barış Antlaşması

186-**Boğazlar sorunu kesin olarak nerede çözüme kavuşmuştur?
-Montrö Boğazlar Sözleşmesi

187-**Laikliğe gçişin ilk aşamaı nedir?
-Saltanatın kaldırılması

188-Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?
-M.Kemal Paşa
189-***Cumhuriyet döneminin ilk başbakanı kimdir ?
-İsmet (İnönü)Paşa

190-****Cumhuriyet döneminin ilk meclis başkanı kimdir?
-Fethi (Okyar) bey
191-***Mudanya Ateşkesini ve Lozan Barış Antlaşmasını TBMM adına kim imzalamıştır?
-İsmet İnönü
192-*Hangi inkılap ile ümmetçilik fikri ortadan kalkmıştır?
-Halifeliğin Kaldırılması

193-**Cumhuriyet döneminin ilk partisi hangisidir?
-Cumhuriyet Halk Partisi

194-***Çok Partili hayata geçmek amacıyla kurulan ilk parti hangisidir, hangi olayla kapatılmıştır?
-Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası- Şeyh Sait İsyanı

195*-M.Kemal dönemide çok partili hayata geçme denemeleri hangi partinin kapatılmasıyla sona ermiştir?
-Serbest Cumhuriyet Fırkası

196-**Şeyh Sait isyanının ardından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amcıyla hangi kanun çıkarılmıştır?
-Takrir-i Sükun Kanunu

197-*17 Şubat 1926 da kabul edilen Medeni Kanun hangi ülkeden alınmıştır?
-İsviçre

198-****Eğitim öğretideki ikiliği ortadan kaldırılıp birliği sağlanması hangi kanunla gerçekleşmiştir?
-Tevhid-i Tedrisat Kanunu
199-*Türk dilini araştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulan kuruluşun adı nedir?
-Türk Dil Kurumu

200****-Türk Dil Kurumunun Ve Türk Tarih kurumunun kurulması Atatürk ilkelerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
-Milliyetçilik İlkesi

201-***Milli Ekonomiyi kurma ve Milli ekonemik hedeflerin belirlenmesi nerede gerçekleşmiştir?
-İzmir İktisat Kongresi

202-****Atatürk’ün Ekonomi siysetini açıklayan ilkesi hangisidir?
-Devletçilik
203-***Türk karasularında yolcu ve yük taşıma işihakkını yalnızca Türk gemilere veren kanunun adı nedir?
-Kabotaj Kanunu(1 Temmuz 1926)

204-**Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı hangi yıl verilmiştir?
-1934
205-**İtalya ve Almanyanın tehdine karşı Türkiye –Yunanistan-Romanya-Yugaoslavya arsında imzalanan antlaşma hangisidir?
-Balkan Antantı

206-İtalyanın akdenizdeki saldırgan tutumuna karşı Türkiye- İran-Irak –Afganistan arsında imzalanan antlaşma hangisidir?
-Sadabat Paktı
207-Atatürkün taviz vermediği iki ilkesi hangileridir?
-Cumhuriyetçilik-Laiklik

ATATÜRK'ÜN ALTI İLKESİ

MİLLİYETÇİLİK: Ait olduğu milletin varlığını sürdürmek onu yüceltmek anlamına gelir
HALKÇILIK: Millet içindeki çeşitli insan gruplarının çıkarına ve yararına bir siyaset izlenmesi,halkın kendi kendini yönetmeye alıştırılması demektir.
DEVLETÇİLİK: Bir ekonomi politikasıdır.Temel anlmıyla devletin ekonominin içine girmesi anlamına gelir.
**LAİKLİK: Devlet yönetiminde hukuk kurallarının dine değil akla va bilme dayandırılmasıdır.Kısaca dinve devlet işlerinin ayrı yürütülmesidir.
CUMHURİYETÇİLİK:Halkın kendini yönetecek kişileri kendinin seçmesi kısaca halkın kaendi kendini yönetmesi anlamına gelir
İNKILAPÇILIK: Toplumdaki kurumları yeniliklere açık tutmaktır. Çağın gerisinde kalmamak için dünyadaki değişimleri yakından takip etmektir.
« Son Düzenleme: 05 Mart 2011, 15:26:37 Gönderen: hasmetvu »