Birlikteforum Kültürel Bilgi Paylaşım

Reklamlar
Fark AkademiFark Akademi

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük II. Dönem Yazılı Soruları

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.


Fark Akademi

S.1) Tekalifi Milliye nedir ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
S.2) Mudanya ateşkes antlaşmasında geçen hangi hüküm Osmanlı devletinin hukuken sona erdiğini gösterir.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………
S.3) Lozan Antlaşmasında boğazlarla ilgili alınan kararları yazarak Türkiye açısından önemini belirtiniz.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….
S.4) Kurtuluş savaşında TBMM’nin Sovyet Rusya ile olan ilişkileri hakkında bilgi veriniz.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………............................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................
S.5) Sakarya zaferinden sonra hangi anlaşmalar imzalandı? Yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………
S.6) Cumhuriyet ilan edildikten sonra Türkiye’de çok partili hayat denemeleri olmuş fakat başarılı olamamıştır. Çok partili yönetime neden ihtiyaç vardır ? iki madde ile açıklayınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
S.7) I. İnönü savaşının dört sonucunu yaznız.…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
S.8)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
a) …………………….anlaşması TBMM’nin ilk askeri ve siyasi başarısıdır.
b) Moskova Antlaşması ile ……………………….. Batum Misak-ı Milli’den taviz olarak Gürcistan’a verilmiştir.
c) İstiklal Marşı …………………………Zaferinden Sonra kabul edildi.
d) Osmanlı Devleti………………………Kanunu ile Ermenileri 1915’te göç ettirmiştir.


S.9) AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ ,
1.)Aşağıdakilerden hangisinde, milli güçlerin birleştirilmesine karar verilmiştir?

A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Amasya Genelgesi
D) Amasya Görüşmesi
E) Son Osmanlı Mebuslar Meclisi

2.)Ankara hükümeti'nin Londra Konferansı'nda (1921) Batılı devletlerce resmen tanınması, hangi askerî zaferin siyasî sonucudur?

A) Sakarya
B) II. İnönü
C Kütahya
D) I. İnönü
E) Dumlupınar

3.)1921 Anayasasıyla birlikte cumhuriyet yönetiminin ilan edilemeyişinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?'

A)Kamuoyunun Cumhuriyet yönetimine hazır olmayışı
B)1921 Anayasasının cumhuriyet yönetimi için yetersiz olması .
C)Büyük devletlerin Büyük Millet Meclisini henüz tanımaması
D)Bağımsızlık savasının devam etmekte olması.
E)Hükümet başkentinin saptanmamış olması.

4.)1921'de imzalanan Moskova Antlaşmasının aşağıda verilen maddelerinden hangisi, TBMM Hükümeti'yle Sovyetler Birliği'nin siyasi alanda birlikte hareket edecekleri anlamını taşımaktadır?

A)Sovyetler Birliği'nin Misak-i Milliyi tanıması
B)Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya'sı arasında imzalanmış olan antlaşmaların geçersiz sayılması
C)İki taraftan birinin tanımadığı devletlerarası bir senedi
diğerinin de tanımaması
D)Sovyetler Birliğinin, kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etmesi
E)İki devlet arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılması

5.) l. İnönü Zaferi'nden sonra İngilizlerin Londra'da bir konferans düzenlenmesini istemelerindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransa ve İtalya ile olan görüş ayrılıklarını gündeme getirmek
B) TBMM Hükümeti'yle Sovyet Rusya'nın yakınlaşmasını engellemek
C) Sevr Antlaşması'nın bazı maddelerini değiştirmek ve ona geçerlilik kazandırmak
D) ABD'yi Avrupa politikasından uzaklaştırmak
E) İstanbul Hükümeti ile TBMM Hükümeti'ni uzlaştırmak

S.10.)AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ

1.)Aşağıdaki sorunlardan hangisi, Lozan Barış Antlaşması'nda bir çözüme kavuşturulamamıştır?

A) Azınlık hakları B) Harp tazminatı
C) Türkiye-lrak sınırı D) Kapitülasyonlar E) Dış borçlar

2.)Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının getirdiği bir sonuç değildir?

A) Yeni Türk Devletî'nin resmen tanınması
B)Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan sorunlardan birçoğunun çözülmesi
C)Türkiye'nin bağımsızlığını ve egemenliğini sınırlayıcı engellerin ortadan kaldırılması
D)Azınlıkların, Türk uyruklu olduğunun kabul edilmesi
E)Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması

3.)Lozan barış görüşmelerinde, TBMM temsilcisi İsmet Paşa aşağıdakilerin hangisinde Anlaşma Devletlerine kesinlikle ödün vermemiştir?

A) Musul sorunu B) Kapitülasyonlar C) Dış borçlar D) Boğazlar E)On iki Ada

4) Aşağıdakilerden hangisi, çok partili demokrasiye geçişin bir süre için ertelenmesinin nedenlerinden biridir?

A) Menemen Olayı
B) Çerkez Ethem Ayaklanması
C) TBMM'de Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun oluşturulması
D) Tekalif-i Milliye Emirlerinin uygulanması
E) Milli varlığa düşman cemiyetlerin ortaya çıkması

5.)Cumhuriyet döneminde görülen
gelişmelerden bazıları şunlardır:

I. Laikliğin kabul edilmesi
II. Saltanatın kaldırılması
III. Halifeliğin kaldırılması
IV. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması
V. Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
VI. Medeni Kanun'un kabul edilmesi
Bu gelişmelerin hangileri “Egemenlik kayıtsız
şartsız ulusundur” ilkesi ile doğrudan
ilişkilidir?

A) I, III B) I, V C) II, IV D) V, VI E) III, IV


1. II. Meşrutiyet'in ilânında etkili olan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) VVilson Prensipleri Cemiyeti
B) Hürriyet ve İtilâf Cemiyeti
C) İttihat ve Terakki Cemiyeti
D) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
E) İngiliz Muhipler Cemiyeti

2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, I. Dünya Savaşı'nın uzamasında en etkili olan cephe verilmiştir?

A) Kafkasya Cephesi
B) Çanakkale Cephesi
C) Suriye Cephesi
D) Makedonya Cephesi
E) Irak Cephesi

3. Osmanlı Devleti hangi antlaşma sonucu I. Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir?

A) Brest- Litovvsk (Brest Litovsk) Antlaşması
B) Berlin Antlaşması
C) Neuilley (Nöyyi) Antlaşması
D) Mondros Ateşkes Anlaşması
E) Versailles (Versay) Antlaşması

4. Rusya'nın I. Dünya savaşından çekilmesiyle birlikte paylaşımı yeniden gündeme gelen yerler hangileridir?

A) İzmir- Adana
B) Musul- Boğazlar
C) Boğazlar- Doğu Anadolu
D) Antalya- Konya
E) Doğu Anadolu- Doğu Trakya

5. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi amaç bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Mavri Mira
B) Etnik-i Eterya
C) Kilikyalılar
D) Pontus
E) Göçmenler komisyonu

6. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasıyla ülkemizin düşmanlar tarafından işgal edilmesi sırasında, İstanbul Hükümetinin görevini yapamaması nedeniyle Türk milletinin ilk tepkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzenli bir ordu kurmak
B) Direniş cemiyetleri kurmak
C) Yeni bir hükümet kurmak
D) Saltanatı kaldırmak
E) Yeni bir meclis oluşturmak

7. Aşağıdakilerden hangisi Millî Cemiyetler arasında ver almaz?

A) Kılıkyalı 1ar Cemiyeti
B) İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
C) Trakya Paşaeli Cemiyeti
D) İngiliz Muhipleri Cemiyeti.
E) Millî Kongre Cemiyeti

8. Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim"dediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nutuk
B) Türkiye Cumhuriyeti
C) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
D) Vatandaş için Medenî Bilgiler
E) Cumhuriyet Halk Fırkası

9. Mondros Ateşkes Anlaşması"mu imzalandığı sırada Mustafa Kemal aşağıdaki görevlerden hangisinde bulunuyordu?

A) V. Ordu Kurmay Başkanlığı
B) Sofya Ateşemiliterliği
C) IX. Ordu Müfettişliği
D) Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı
E) VII. Ordu Komutanlığı

10. I. Harp Okuluna girişi
II. Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığına getirilişi
III. Manastır Askerî İdadisini Bitirmesi
IV. Selanik Askerî Rüştiyesine girişi Mustafa Kemal'in hayatıyla ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I, II, III, IV B) II, III, IV, I C) II, IV, I, III
D) IV, III, II, I E) IV, III, I, II

11. Amasya Genelgesi'nde "Milî Egemenlik " konusu aşağıdakilerden hangisinde vurgulanmıştır?

A) Milletin istiklâli tehlikededir.
B) Türk milleti adına karar verecek olan merci TBMM'dir.
C) Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
D) Kuvayımillîye'yi amil, ulusal iradeyi hâkim kılmak esastır.
E) Vatan bir bütündür, asla parçalanamaz.

12. Aşağıdakilerden hangisinde millî cemiyetler birleştirilerek tek çatı altında
toplanmıştır?

A) Erzurum Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Amasya Genelgesi
D) TBMM
E) Amasya Görüşmesi

13. I. Amasya Görüşmeleri
II. Amasya Genelgesi
III.TBMM'nin Açılması
IV.Yeni Anayasa'nın kabul edilmesi
V. Misakımillî'nin kabul edilmesi
Millî Mücadele'nin yukarıda verilen aşamalarının kronolojik sırası aşağıda-kilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) II-I-V-III-IV B) III-I-IV-V-II C) IV-I-II-III-V D) I-III-II-IV-V E) V-II-I-III-IV

14. Aşağıdakilerden hangisi, TBMM'nin Kurtuluş Savaşı yıllarındaki ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerdendir?

A) Misakımillî'nin imzalanması
B) İstanbul Hükümeti ile ilişkilerin sürdürülmesi
C) Düzenli ordunun kurulması
D) İstiklâl Mahkemeleri'nin kapatılması
E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması

15 Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'nın sonunda aşağıdaki barış antlaşmalarından hangisini imzalamıştır?

A) Lozan Antlaşması
B) Sevr Antlaşması
C) Mudanya Ateşkes Anlaşması
D) Versay Antlaşması
E) Sen-Jermen Antlaşması

16. Aşağıdakilerden hangisi Düzenli Ordu'nun kuruluşunda en önemli etken olmuştur?

A) Misakımillî'nin kabulü
B) Kuvayımillîye birliklerinin düşmanı durduramaması
C) Ülkenin birçok yerinde ayaklanmaların çıkması
D) Damat Ferit Hükûmeti'nin görevden çekilmesi
E) İstanbul Hükûmeti'nin tutumu


17. Kuvayımillîye birliklerinin ortak özellik arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Belli bir otoriteye bağlı değildir.
B) Askerlik tekniğini yeterince bilmezler.
C) Halkın kendi içinden doğmuştur.
D) Merkezden idare edilir.
E) Efe ve çetelerden oluşur.

18. Aşağıdaki hangi olayın sonucunda Londra Konferansı gerçekleşmiştir?

A) I. İnönü Muharebesi
B) II. İnönü Muharebesi
C) Eskişehir - Kütahya Muharebesi
D) Sakarya Savaşı
E) Büyük Taarruz

19. Halifeliğin kaldırılmasının pek çok nedeni vardır. Temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halife Abdülmecid'in tutum ve davranışları
B) Cumhuriyet rejimi ile bağdaşmaması
C) Halifelik yanlılarının yaptığı çalışmalar
D) Dinî duyguları istismara açık hale gelmesi
E) Mecliste bulunan saltanat ve hilafet yanlısı milletvekilleri

20. Aşağıdakilerden hangisi, 3 Mart 1924 yılında gerçekleştirilen inkılâplardan değildir ?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Şer'îye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması
C) Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması
D) Harf İnkılâbı
E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

21. Aşağıdakilerden hangisi ile eğitimdeki ikiliğe son verilmek istenmiştir?

A) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması
B) Medenî kanunun kabulü
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması
D) Türk Tarih ve Dil Kurumu'nun kurulması
E) Cumhuriyetin ilânı

22. Aşağıdakilerden hangisi, 4 Ekim 1926'da yürürlüğe giren Medenî Kanun'da Türk kadınına getirilen haklar arasında yer almaz?

A) Kadınlara kıyafet zorunluluğu getirmesi
B) Boşanmada kadın- erkek eşitliğinin getirilmesi
C) Resmî nikah esasının getirilmesi
D) Kadınların çocukları üzerinde hak sahibi olmaları
E) Kadınlara mirasta eşitlik verilmesi

23. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi için yapılan inkılâplardan biridir ?

A) Aşar vergisinin kaldırılması
B) Medenî Kanun'un kabulü
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması
D) TBMM'nin açılması
E) Saltanatın kaldırılması

24. Misakımillî sınırlarımız içinde olmasına rağmen çözümü daha sonra halk oylamasıyla sağlanan sorun aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Hatay sorunu
B) Boğazlar sorunu
C) Musul sorunu
D) Yabancı Okullar sorunu
E) Adalar sorunu

25. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Boğazlar ü/erindeki egemenliğini aşağıdaki Antlaşmalardan hangisiyle sağlamıştır ?

A) Montrö Sözleşmesi
B) Lozan Antlaşması
C) Balkan Antantı
D) Sâdâbad Paktı
E) Ankara Antlaşması
26. Balkan Antantı'na aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır ?

A) Bulgaristan
B) Romanya
C) Yunanistan
D) Türkiye
E) Yugoslavya

27. 1926 Ankara Antlaşmasıyla Türkiye; Musul ve Kerkük 'ü İngiliz Mandası'ndaki Irak 'a bırakmıştır. Bu karar aşağıdakilerden hangisine aykırıdır?

A) Milletler Cemiyeti kararlarına
B) Son Osmanlı Mebusan Meclisinin kararlarına
C) Lozan Antlaşması kararlarına
D) Sevr Antlaşması kararlarına
E) Paris Konferansı kararlarına

28. Atatürk İlkeleri arasında, ekonomik açıdan ilişkili olan ikili aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Halkçılık – Laiklik
B) Halkçılık – Devletçilik
C) Cumhuriyetçilik – Laiklik
D) Milliyetçilik – Halkçılık
E) Devletçilik - İnkılâpçılık

29. Laiklik tanımına ters düşen özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Devletin dinî eğitimi yönlendirmesi
B) Vicdan özgürlüğü
C) Dinin yasaklanması
D) Düşünce özgürlüğü
E) Devletin bireylere inançlarından ötürü ayrım yapmaması

30. Türk Devleti'nin dış politikasını oluşturan temel düşünce, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Akılcılık
B) Milliyetçilik
C) Devletçilik
D) Batıcılık
E) İçine kapanıklık

31. Atatürk Milliyetçiliği’nin temel prensipleri aşağıdakilerden hangisinde verilmemiştir ?

A) Dil birliği
B) Yurt birliği
C) İdeal birliği
D) İrk ve köken birliği
E) Birlikte yaşamak konusunda ortak istek

32. Ülkemizde "Devletçilik İlkesi'nin" uygulandığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hukuk B) Ekonomi C) Eğitim D)Sağlık E) Ulaşım

33. 1934 yılında çıkarılan Soyadı Kanunu ile toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları belirten unvanların kaldırılması Atatürk İlkeleri'nin hangisiyle daha yakından ilgilidir?

A) Devletçilik B) Milliyetçilik C) Laiklik D) Halkçılık E) Cumhuriyetçilik


1- Eskişehir- Kütahya Muharebeleri’nden sonra TBMM nin yaptığı çalışmalar (önlemler-hazırlıklar)nelerdir?(10 PUAN)2-Milli Mücadele döneminde Batı Cephesi’nde düzenli orduların kazandığı ilk askeri zaferin sonuçlarından üç tanesini yazınız ?(10 PUAN)3- Mustafa Kemal Paşanın : ‘Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye devam eder’. Sözlerini söylediği savaşın sonuçlarından üç tanesini yazınız ? ( 10 puan)
7-Aşağıda Milli Mücadele Dönemi’ne ait özellikler , sonuçlar verilmiştir cümlelerin karşısındaki boşluğa hangi olay veya olguya ait ise yazınız? (10 PUAN)
-TBMM yi tanıyan ilk devlet ……………………………………………
-Kurtuluş Savaşı’nda düzenli birliklerin ilk ve tek yenilgisi……………………………………
-Misak-ı Milli’den verilen ilk taviz neresidir? …………………………………………………………………
-M. Kemal Paşa’ya hangi savaştan sonra Gazilik ünvanı ve Mareşallik rütbesi verildi?.......................................
- Manda ve himaye kesinlikle hangi kongrede reddedilmiştir? ……………………………………………………………………….

8- Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) harfini yazınız.(10 PUAN)

( ) Milli Mücadelenin gerekçesi yöntemi ve amacı ilk defa Erzurum Kongresinde belirtilmiştir.
( ) M. Kemal Paşa Sakarya Zaferi’nden sonra İsmet İnönü’ye telgraf çekerek ‘Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz’ demiştir.
( ) Birinci TBMM döneminde güçler birliği ilkesi uygulanmıştır.
( ) İtilaf Devletleri TBMM yi ilk defa Amasya görüşmeleri ile resmen tanımıştır.
( ) Milli Mücadele döneminde Doğu Anadolu’da Kuvayi Milliye birlikleri oluşturularak düşmanla mücadele edilmiştir.


Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız (5x10=50 puan)

9- I.İnönü
II. II. İnönü
III. Kütahya - Eskişehir
IV. Sakarya
V. Büyük Taarruz

Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde yapılan yuka¬rıdaki savaşların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) II, III, I, IV, V
B) V, I, II, III, IV
C) III, I, II, V, IV
D) I, II, IV, III, V
E) I, II, III, IV, V

10- Sivas Kongresi’nde oluşturulan Temsil Heyeti’nin aldığı hangi karar yürütme yaptığının göstergesidir?

A) Milli cemiyetleri tek çatı altında toplaması
B) Manda ve himayeyi reddetmesi
C) Ali Fuat Paşa’yı Garp Cephesi Kumandanlığı’na ataması
D) İradeyi Miliye gazetesini çıkarması
E) Vatanın bürünlüğünü savunması

11- Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde kurul¬
ması düşünülen Ermeni ve Rum Pontus Devletlerinin
çalışmalarına önlem almak amacı ile toplanan
Erzurum Kongresi sonuç bildirgesinde, "Millî sınırlar
içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz." görüşlerine
yer vermiştir.Bu bilgilere göre, Kongre ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Türk milletini ile defa işgallere karşı tepki göster¬meye çağırmıştır.
B) Saltanat rejimine son verilmiştir.
C) Manda ve himaye kabul edilmemiştir.
D) ilk defa Temsil Kurulu oluşturulmuştur.
E) Toplanması yönünden bölgesel, kararları yönün¬
den ise millî bir kongredir.

12-I. Ermenistan
II. İngiltere
III. Fransa
IV. İtalya
V. Yunanistan

Kurtuluş Savaşı’nda yukarıdaki devletlerin hangileriyle doğrudan savaş yapılmıştır?

A)I-II-III B) II-III-IV C) III-IV-V
D) I-III-IV E) I-III-V

13- Birinci TBMM’de çok farklı görüşte kişiler bulunmaktaydı.
Birinci Meclis’te görev yapan milletvekillerinin ortak amaçları aşağıdakilerden hangisidir?

A)Misâk-ı Millî’ningerçekleştirilmesi B)Lâik bir devletin kurulması
C)Kadınlara seçme-seçilme hakkının tanınması
D)Cumhuriyetin ilân edilmesi
E)Çok partili düzene geçilmesi

14- M. Kemâl, Amasya Görüşmelerinde, toplanması gereken son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın İstanbul dışında bir yerde toplanmasını istemiştir.
M. Kemâl’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?

)Misâk-ı Millî’nin kabûl edilmesiyle
B)TBMM’nin açılmasıyla
C)Amasya Görüşmelerinin yapılmasıyla
D)İstanbul’un işgâl edilmesiyle
E)İzmir’in işgâl edilmesiyle

15- İtilaf Devletleri'nin Londra Konferansı'na İstanbul hükümeti ile TBMM'yi birlikte çağırmalarının amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) İki taraf arasındaki görüş ayrılığından faydalanmak
B) Demokratik bir tutum sergilemek
C) TBMM hükümetinin savaşçı tutumunu dünya kamuoyuna duyurmak
D) İki hükümetin uzlaşmasını sağlamak
E) TBMM Hükümeti'ni önemsediğini göstermek

16- Kuva-i Milliye, Kurtuluş Savaşı'nın sembolü gibidir. Anadolu'nun içinde bulunduğu durum Kuva-i Milliye'nin ortaya çıkışını zorunlu hale getirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliye'nin ortaya çıkışında etkili olmamıştır?

A) Orduların terhis edilmesi
B) İşgallerin başlaması
C) Ülke bütünlüğünün tehlikeye düşmesi
D) TBMM'ye karşı isyanların çıkması
E) İstanbul hükümetinin görevini yapmaması

17- Kurtuluş Savaşı'nda kazanılmış olan askeri başarılan siyasal başarılar takip etmektedir.
Aşağidakilerin hangisinde verilen siyasal başarı, bir önceki askeri başarıyla ilgili değildir?

A) II. İnönü Zaferi - Londra Konferansı
B) Doğu Cephesi Zaferleri - Gümrü Antlaşması
C) Sakarya Zaferi - Ankara Antlaşması
D) I. İnönü Savaşı - Moskova Antlaşması
E) Büyük Taarruz - Mudanya Ateşkes Antlaşması

18- 23 Nisan 1920'de TBMM'de açılış konuşmasını yapan Sinop milletvekili Şerif Bey, "İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgal edildiğini, hükümetin bağımsızlığını kaybettiğini, bu durumu kabullenemeyen Türk milletinin bağımsız yaşamak amacıyla bu meclisi topladığını" açıklamıştır,
Bu bilgiye göre, TBMM'nin açılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölgesel kurtuluş çareleri aramak
B) Cumhuriyet rejimini ilan etmek
C) İstanbul hükümeti ile ittifak yapmak
D) Ulusal bağımsızlığı gerçekleştirmek
E) Güçler ayrılığını oluşturmakA grubu

1. Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM’yi ulusun tek temsilcisi haline getirmek için başvurulan yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzenli ordunun kurulması
B) Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi
C) İstiklâl mahkemelerinin kurulması
D) Mustafa Kemal’in meclis başkanı seçilmesi
E) Kabine sisteminin benimsenmesi

2. Sevr Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devletini ortak sömürge alanı olarak gördüklerini açıkça gösterir?

A) Doğu Trakya, İzmir ve çevresi Yunanistan’a bırakılacaktır.
B) Osmanlı vatandaşlarından İtilaf devletleri vatandaşlığına gecenler tekrar Osmanlı vatandaşı olamayacaklar.
C) Osmanlı ordusu 50700 kişiden oluşacak.
D) Boğazları içinde Türk temsilcinin olmadığı bir komisyon yönetecek.
E) Galip devletler istedikleri yerlerde ekonomik nüfuz bölgeleri kurabilecek.

3. 23 Nisan 1920’de açılan ilk TBMM’de vatanın kurtuluşuna öncelik verildiğinden halk içerisinde ayrılığa yol açabilecek, Kurtuluş savaşını tehlikeye sokabilecek tavırlardan kaçınılmıştır.

İlk TBMM’nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisi yukarıdaki bilgileri doğrular nitelikte olduğunu söyleyebiliriz?

A) Hükümet kurmak zorunludur.
B) Yasama ve yürütme görevi meclise aittir
C) Padişah ve halifenin durumu işgalcilerin baskısı bittikten sonra meclis tarafından belirlenir
D) Ulusal iradeyi hakim kılmak esastır.
E) İcra vekilleri heyeti hükümet işlerini yürütür

4. Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Zaferi’nin sonuçlarından değildir?

A) TBMM Hükümeti gücünü artırmıştır.
B) Türk halkının morali yükselmiştir.
C) İtilaf devletleri Londra Konferansını düzenlemiştir.
D) Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması yapılmıştır.
E) İngilizlerle Mudanya Ateşkes Antlaşması yapılmıştır.

5. İtilaf Devletleri'nin, Lozan Konferansı'na, İstanbul Hükümeti’ni de çağırmaları karşısında TBMM’nin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltanatı kaldırma
B) Cumhuriyet yönetimini kurma
C) Hilafeti kaldırma
D) Vahdettin'i vatan haini ilan etme
E) Lozan görüşmelerini yarıda bırakma

6. Birinci İnönü Muhaberesi kazanılınca TBMM’nin kendine olan güveni artmış. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ( ilk anayasa ) ve İstiklâl Marşı kabul edilmiştir.
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Yeni bir devletin kuruluşundaki gelişmelerin
B) Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğinin
C) Milli birlik ve beraberlik için milli marşın öneminin
D) Yeni bir rejime geçildiğinin
E) Türk halkının milli davaya olan bağlılığının7. Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki meselelerden hangisi Türkiye lehine kesin bir sonuca bağlanmıştır?
A) Boğazlar
B) Hatay
C) Musul
D) Kapitülasyonlar
E) Batı Trakya

8. Mustafa Kemal’in isteğiyle kurulan ancak Cumhuriyete karşı olanların faaliyetleri nedeniyle kurucuları tarafından kapatılan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
A. Cumhuriyet Halk Fırkası
B. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C. Serbest Cumhuriyet Fırkası
D. İttihat ve Terakki Fırkası
E. Sulh ve selameti Osmaniye Fırkası

9. -31 Mart isyanı
—Şeyh Sait isyanı
—Menemen isyanı
Bu isyanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik olması
B) Osmanlı Devleti’ni yıkmaya yönelik olması
C) Batılı güçler tarafından desteklenmesi
D) İnkılâpları engellemeye yönelik olması
E) Mevcut rejimi yıkmaya yönelik olması

10. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanının sonuçlarından biri değildir?
A) Devlet yönetimi laikleşmiştir.
B) Rejim kargaşası ortadan kalkmıştır.
C) Hükümeti, Başbakan kurmaya başlamıştır.
D) Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olmuştur.
E) Kabine sistemine geçilmiştir.

11. İtilaf devletlerinin Londra Konferansını toplamaktaki başlıca amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevr Antlaşmasını biraz değiştirip Türklere kabul ettirmek
B) TBMM Hükümeti ile İstanbul Hükümeti arasında ikilik yaratmak
C) TBMM Hükümetinin öne sürdüğü barış koşullarını görüşmek
D) Yeni Türk Devletinin haklarını onaylamak
E) Yunanlılara gerekli askeri desteği sağlamak

12. Lozan Konferansı’nda görüşülen bazı sorunlar şunlardır;
I. Kapitülasyonların kaldırılması
II. Boğazlar sorunu
III. Osmanlı borçları
IV. Musul sorunu
V. Nüfus mübadelesi
Bu sorunlardan hangilerinin İtilaf Devletleri’nin genelini ilgilendirdiğini söyleyemeyiz?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve V
D) IV ve V
E) III ve IV

13. Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliye hareketinin sağladığı yararlardan biri değildir?
A. Millete mücadele bilinci aşıladı
B. Her gücün milletten geldiği düşüncesinin yerleşmesine katkıda bulundu
C. TBMM’ne karşı çıkarılan ayaklanmaların bastırılmasında etkili oldu
D. TBMM hükümetine zaman kazandırdı
E. Yunanlıların yurttan atılmasını sağladı

14. Amasya Genelgesi'nde "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin değişeceğinin bir işaretidir?
A) Mebuslar Meclisi'ndeki üyelerin
B) İstanbul Hükümeti'nin
C) Merkezden yönetimin
D) Ülkedeki egemenlik anlayışının
E) Başka uluslarla yapılan antlaşmaların

15. Yeni Türk devletini resmen tanıyan devletlerden ilk ikisi aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Sovyetler birliği-Fransa
B) Fransa-İngiltere
C) Sovyetler Birliği-İtalya
D) İtalya-Fransa
E) Sovyetler Birliği-İngiltere

16. Anlaşma Devletleri Sakarya Savaşından sonra, 22 Mart 1922 tarihinde Türkiye ile Yunanistan'a verdikleri ateşkes önerisinde yer alan hükümlerden bazıları şunlardır:
—Tarafların ordularını araç ve gereç bakımından güçlen­dirmesinin engellenmesi
—Müttefikler arasından seçilen bir komisyonun Türk ordusunu ve as­keri durumunu denetlemesi
Bu hükümlere bakarak Anlaşma devletleri için,
I. Yunan ordusuna zaman kazandırmaya çalışmıştır.
II. Yunanistan'ı gözetmişlerdir.
III. Türk ordusunun güçlenmesini engellemeye çalışmışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

17. Kurtuluş Savaşı döneminde Türk vatanının milli sınırları Aşağıdakilerden hangisi ile belirlenmiştir?
A) Amasya Genelgesi
B) Misak-ı Milli
C) Amasya Görüşmeleri
D) Erzurum Kongresi kararları
E) Sivas Kongresi kararları

18. Mustafa Kemal ,
I. Ateşkes hükümlerine uyulmaması
II. İşgallerin, İtilaf Devletleri nezdinde proesto edilmesi
III. Yurtta direniş azminin yaygınlaştırılması
IV. Halkın sesini her fırsatta duyurulmasını
Sağlamak amacıyla verdiği emirler ilk kez aşağıdakilerden hangisinde duyurulmuştur?
A) Havza Genelgesi
B) İstanbul’un işgali sonrasında
C) Amasya Genelgesi’nde
D) Erzurum Kongresi öncesinde
E) Sivas Kongresi sonrasında

19. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde oluşturulan grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) İttihat ve Terakki Grubu
B) Felah-ı Vatan Grubu
C) Reddd-i İlhak Grubu
D) Vahdet-i Milliye Grubu
E) Müdafa-ı Hukuk Grubu

20. İtalyanlar işgal ettikleri Antalya ve yöresini hangi savaştan sonra terketmeye başlamışlardır?
A) Sakarya Savaşı
B) I. İnönü Savaşı
C) II. İnönü Savaşı
D) Kütahya ve Eskişehir Savaşları
E) Başkomutanlık Meydan Muharebesi

21. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile
I. Batı Trakya
II. Doğu Trakya
III. Ege Adaları
Yörelerinden hangilerinin geleceği kesinlikle belirlenmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


22. I.Doğu Anadolu Bölgesi’nde bozulan huzuru sağlamak amacı ile Takrir-i Sükun Kanunu çıkartılmıştır.
II. İstiklâl Mahkemeleri tekrar kurulmuştur.
III. Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya yönelik ilk isyan bastırılmıştır.
IV. Terakkiperver Cumhuriyeti Fırkası isyanda rolü olduğu gerekçesi ile kapatılmıştır.

Şeyh Sait ayaklanmasının yukarıdaki sonuçlarından hangileri Türkiye’de çok partili hayata geçişin başarısızlığa uğramasında etkili olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I,II ve III
D) I ve IV E) II ve III

23. Sivas Kongresi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Anadolu'da başlatılan Ulusal Kurtuluş girişiminin bir hükümet gibi hareket edeceğine işaret eden en açık kanıttır?

A) İstanbul Hükümeti'nin karşı çıkmasına rağmen toplanması
B) Başkanlığına, görevinden azledilen Mustafa Kemal'i seçmesi
C) Kongre'ye katılan üyelerin ittihat ve Terakki Partisi ile ilişkilerinin olmadığının açıklanması
D) Ulusal direnişi sevk ve idare için Temsilciler Kurulu'nu seçmesi
E) Manda ve himayeye karşı çıkması

24. Erzurum Kongresi'nde "Milli Meclisin derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin Meclisin denetimi altında yürütülmesine çalışılacaktır." karan alınmıştır.

Bu karar aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Ulus egemenliğine önem verildiğini
B) Anayasada değişiklik yapılması gerektiğini
C) Hükümet üyelerinin meclis içinden seçildiğini
D) İstanbul Hükümeti'nin Anlaşma Devletlerine tepki gösterdiğini
E) Milletvekili seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini

25. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul hükümeti tarafından, milli mücadeleye karşı mücadele eden Ahmet Anzavur’un ordusuna verilen addır?

A) Kuvayı Seyyare
B) Kuvayı Milliye
C) Kuvayı Muhammediye
D) Kuvayı Seyyare
E) Hareket Ordusu

26. Kurtuluş Savaşı yıllarında görülen ayaklanmalar karşı TBMM bir takım önlemler alma gereği duymuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu önlemler arasında yer almaz?

A) İstanbul Hükümeti ile ilişkilerin kesilmesi
B) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
C) Takrir-i Sükûn Kanunu
D) Şeyhülislam fetvasına karşı fetva yayınlanması
E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

27. I. Mebuslar Meclisi’nin kapatılması
II. Misak-ı Milli’nin kabulü
III. İstanbul’un resmen işgali
IV. TBMM’nin açılması

Yukarıdaki olaylar kronolojik bir sıraya konulursa, aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A) I-III-II-IV B) III-II-I-IV C) II-III-I-IV
D) IV-I-III-II E) IV-III-II-I

28. Amasya Genelgesi'nde, Sivas'ta bir kongrenin toplanması ve bütün illerin her sancağından, halkın güvenini kazanmış üç delegenin bu kongre ye katılmak üzere hemen yola çıkarılması hükmü er almıştır.

Bu hüküm, Amasya Genelgesi'nin,
I. tüm ülkenin temsil edildiği bir kuruluşu öngörme,
II. gizli maddeleri olma,
III. birlik ve beraberlik çağrısında bulunma
özelliklerinden hangileri için bir kanıt sayılabilir? (2003 ÖSS)


A) Yalnız I B) Yalnız II C) l ve II D) l ve III E) II ve III

29. Lozan Konferansı görüşmeleri sırasında Türk heyetinin hazırladığı "Adli idare Beyannamesi'nde, TBMM Hükümeti'nin yabancılara Türk mahkemelerinde tam bir adalet sağlamayı her bakımdan güvence altına alacak güçte olduğu, bu adaleti, egemenliğini bütünüyle kullanarak gerçekleştirebileceği belirtilmiştir.

Türk heyetinin bu beyannameyle,
I. TBMM Hükümeti'nin yabancıların haklarını korumada kararlı olduğu,
II. Türkiye'nin, iç işlerine karışılmasını istemediği,
III. Yabancılara verilmiş olan ödünlerde değişiklik yapılması gerektiği

görüşlerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir? (2003 ÖSS)

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III
D) l ve II E) II ve III

30 Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında, olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin oluşturulması ile ilgili taslakta, adı ne olursa olsun Ankara’da toplanacak meclisin dışında, üyelerini padişahın seçtiği bir Ayan Meclisi’nin de oluşabileceği tezi öne sürülmüş; ancak bu tez üzerinde durulmamıştır.

Ayan Meclisi tezi üzerinde durulmaması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? (1999 ÖSS)

A) İstanbul’un işgalini önlemek için zaman kazanmak istenmesine
B) İki meclisli bir sisteme geçmek istenmesine
C) Ulus egemenliği ilkesinin benimsenmiş olmasına
D) İstanbul Hükümeti’nin karşı çıkmasından endişe edilmesine
E) İstanbul’daki Ayan Meclisi’nin yeterli bulunmasına

31. Anlaşma Devletleri,
I. 1921 yılında Londra’da toplanacak konferansa Osmanlı Devleti’nin göndereceği delegeler arasında Mustafa Kemal’in veya O’nun yetkili kılacağı bir delegenin de bulunmasını istemişler;
II. 1922 yılında Lozan’da toplanacak olan barış konferansına, TBMM Hükümeti ile Osmanlı Hükümetini birlikte çağırmışlardır.

Bu iki durum, 1921 den 1922 yılına kadar geçen süre içinde Anlaşma Devletleri’nin aşağıdakilerin hangisi ile ilgili görüşünde bir değişme olduğunu göstermektedir? (1999 ÖSS)

A) Sevr Antlaşması’nın geçerliği
B) Osmanlı Devleti’nin temsil edilme hakkı
C) Anadolu Hareketi Osmanlı Devleti ikiliğinin sürdürülmesi
D) TBMM’nin gücü
E) Konferansa katılacak taraflar


32. Atatürk Erzurum Kongresi sırasında, “Anadolu, savunmasıyla yalnızca kendi hayatıyla ilgili görevi yerine getirmiyor, belki bütün Doğu’ya yönelik saldırılara set çekiyor.” demiştir.

Atatürk’ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir? (2007 ÖSS)

A) Sömürgeciliğe karşı koymanın, hedef olabilecek diğer ülkeleri de koruyucu etkilerinin olduğunu
B) Anadolu savunmasının işgallerin hemen ardından milis güçleriyle başladığını
C) Anadolu savunmasının dünyada pek çok örneğinin bulunduğunu
D) Uluslar arasında siyasi, ekonomik ve askerî ilişkilerin giderek öneminin azaldığını
E) Sömürgecilik hareketlerinin yeni başlamış olduğunu

33. Dokuzuncu Ordu Müfettişi göreviyle Havza’da bulunan Mustafa Kemal, kendisine bağlı komutanlıklar ve valiliklerden; sadrazam ve hatta padişaha, Paris Barış Konferansı’na gidecek delegelerin ulusun tam bağımsızlığı ve yurtta çoğunluğun azınlıklara feda edilmemesi ilkelerini savunacak kişiler olması gerektiğini belirten telgraflar çekilmesini istemiştir.
Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? (2007 ÖSS)

A) Mustafa Kemal’in, yetkileri çerçevesinde hareket ettiğinin
B) İstanbul Hükümetinin ulusal çıkarları koruyamayacağından endişe edildiğinin
C) Mustafa Kemal’in, yetkileriyle ilgili talimatı kendisinin yazdırdığının
D) Milletin padişaha bağlılığından çekinildiğinin
E) Tüm vali ve komutanların Mustafa Kemal’i desteklemek zorunda olduğunun

34. Amasya Genelgesi'nde "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." şeklinde bir madde yer almıştır. Bu karar;
I. Müdafaa-i Hukuk dernekleri
II. İstanbul hükümeti
III. İtilaf Devletleri
IV. Kuva-i Milliye birlikleri
gibi kurumlardan hangilerine tepki gösterildiğinin kanıtıdır?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I ve III E) II ve IV

35. Son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin Misak-ı Milli'yi kabul etmelerine karşılık saltanata olan bağlılıkları da devam etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi buna bir kanıt olarak gösterilebilir?

A) İşgalcilere karşı tepkilerini göstermeleri
B) Amasya Görüşmeleri'nin kararlarına karşı çıkmamaları
C) Ulusal egemenlik ilkesinden söz etmemeleri
D) Türk yurdunun sınırlarını belirlemeleri
E) Bazı bölgelerde halkoylamasını savunmaları

36. Birinci TBMM'de meclis hükümeti sistemi vardı. Bu sisteme göre bakanlar meclis içinden çoğunluğun oyu ile seçiliyordu.
Aşağıdakilerden hangisi, bu sistemin kabul edilmesinin nedenlerinden biri olarak gösterilemez?

A) TBMM'nin yetkilerini artırmak
B) .Kurtuluş Savaşı'nın yönetimini kolaylaştırmak
C) Rejim tartışmalarının ortaya çıkmasını engellemek
D) İşlerin hızlı yürütülmesini sağlamak
E) Tekalif-i Milliye Emirleri'ni uygulamak

37. 12 Ocak 1920'de Osmanlı Mebusan Meclisi toplandı. Meclis daha önce Mustafa Kemal tarafından planlanan işlerin büyük bölümünü yerine getirmedi. Müdafaa-i Hukuk Grubu kurulmadığı gibi Mustafa Kemal de Meclis başkanlığına seçilmedi.
Mebuslar Meclisi üyelerinin bu davranışları ile aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenebilir?

A) İtilaf Devletleri'yle işbirliği içinde olduklarını göstermek
B) Anadolu hareketinin emrinde olmadıklarını kanıtlamak
C) Kuva-i Milliye hareketiyle birlikte olduklarını göstermek
D) Padişahın baskısı altında olmadıklarını açıklamak
E) Ulusal bir meclis olduklarını kanıtlamak


38. Mustafa Kemal'in 7-8 Ağustos 1921'de yayınladığı Tekalif-i Milliye Emirleri'nin bazı maddeleri şunlardır:
- Yiyecek maddelerinin yüzde kırkına el konulacak
- Sahibi bulunamayan yiyecek ve giyeceklerin tamamına el konulacak
- Taşıt araçlarının yüzde yirmisine el konulacak
Bu maddelere bakıldığında Tekalif-i Milliye Emirleri ile ilgili olarak;
I. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.
II. TBMM tarafından yayınlanmıştır.
III. Ulusal kaynakların kullanılması amaçlanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) II ve III C) Yalnız I D) Yalnız III E) I ve III


39. Kuvay-ı milliye birliklerinin;
I. Halktan kanunlara aykırı olarak yiyecek ve eşya almaları
II. Suçlu gördüklerini kendilerine göre cezalandırmaları
III. TBMM’ye karşı yapılan ayaklanmaları bastırmaları
Girişimlerinden hangileri merkezi otoriteyi sarsıcı etkiye sahip olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

40. Türkiye, Musul sorununun devam ettiği dönemde çıkan Şeyh Sait isyanının önlenmesine ağırlık verilmiştir.
Buna göre Türkiye’nin,
I. Yeni rejimin ve inkılapların korunması
II. Devlet otoritesinin sağlanması
III. Toplumsal birliği bozucu faaliyetlerin engellenmesi
durumlarından hangilerine öncelik verdiği ileri sürülebilir?

A) Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D) I ve III E) I,II ve IIIB Grubu


1. Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM’yi ulusun tek temsilcisi haline getirmek için başvurulan yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzenli ordunun kurulması
B) Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi
C) İstiklâl mahkemelerinin kurulması
D) Mustafa Kemal’in meclis başkanı seçilmesi
E) Kabine sisteminin benimsenmesi

2. Sevr Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devletini ortak sömürge alanı olarak gördüklerini açıkça gösterir?

A) Doğu Trakya, İzmir ve çevresi Yunanistan’a bırakılacaktır.
B) Osmanlı vatandaşlarından İtilaf devletleri vatandaşlığına gecenler tekrar Osmanlı vatandaşı olamayacaklar.
C) Osmanlı ordusu 50700 kişiden oluşacak.
D) Boğazları içinde Türk temsilcinin olmadığı bir komisyon yönetecek.
E) Galip devletler istedikleri yerlerde ekonomik nüfuz bölgeleri kurabilecek.

3. 23 Nisan 1920’de açılan ilk TBMM’de vatanın kurtuluşuna öncelik verildiğinden halk içerisinde ayrılığa yol açabilecek, Kurtuluş savaşını tehlikeye sokabilecek tavırlardan kaçınılmıştır.

İlk TBMM’nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisi yukarıdaki bilgileri doğrular nitelikte olduğunu söyleyebiliriz?

A) Hükümet kurmak zorunludur.
B) Yasama ve yürütme görevi meclise aittir
C) Padişah ve halifenin durumu işgalcilerin baskısı bittikten sonra meclis tarafından belirlenir
D) Ulusal iradeyi hakim kılmak esastır.
E) İcra vekilleri heyeti hükümet işlerini yürütür

4. Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Zaferi’nin sonuçlarından değildir?

A) TBMM Hükümeti gücünü artırmıştır.
B) Türk halkının morali yükselmiştir.
C) İtilaf devletleri Londra Konferansını düzenlemiştir.
D) Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması yapılmıştır.
E) İngilizlerle Mudanya Ateşkes Antlaşması yapılmıştır.

5. İtilaf Devletleri'nin, Lozan Konferansı'na, İstanbul Hükümeti’ni de çağırmaları karşısında TBMM’nin aldığı önlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltanatı kaldırma
B) Cumhuriyet yönetimini kurma
C) Hilafeti kaldırma
D) Vahdettin'i vatan haini ilan etme
E) Lozan görüşmelerini yarıda bırakma

6. Birinci İnönü Muhaberesi kazanılınca TBMM’nin kendine olan güveni artmış. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ( ilk anayasa ) ve İstiklâl Marşı kabul edilmiştir.
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Yeni bir devletin kuruluşundaki gelişmelerin
B) Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğinin
C) Milli birlik ve beraberlik için milli marşın öneminin
D) Yeni bir rejime geçildiğinin
E) Türk halkının milli davaya olan bağlılığının7. Lozan Antlaşması’nda aşağıdaki meselelerden hangisi Türkiye lehine kesin bir sonuca bağlanmıştır?
A) Boğazlar
B) Hatay
C) Musul
D) Kapitülasyonlar
E) Batı Trakya

8. Mustafa Kemal’in isteğiyle kurulan ancak Cumhuriyete karşı olanların faaliyetleri nedeniyle kurucuları tarafından kapatılan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

A. Cumhuriyet Halk Fırkası
B. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C. Serbest Cumhuriyet Fırkası
D. İttihat ve Terakki Fırkası
E. Sulh ve selameti Osmaniye Fırkası

9. -31 Mart isyanı
—Şeyh Sait isyanı
—Menemen isyanı
Bu isyanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yönelik olması
B) Osmanlı Devleti’ni yıkmaya yönelik olması
C) Batılı güçler tarafından desteklenmesi
D) İnkılâpları engellemeye yönelik olması
E) Mevcut rejimi yıkmaya yönelik olması

10. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilanının sonuçlarından biri değildir?

A) Devlet yönetimi laikleşmiştir.
B) Rejim kargaşası ortadan kalkmıştır.
C) Hükümeti, Başbakan kurmaya başlamıştır.
D) Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olmuştur.
E) Kabine sistemine geçilmiştir.

11. İtilaf devletlerinin Londra Konferansını toplamaktaki başlıca amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevr Antlaşmasını biraz değiştirip Türklere kabul ettirmek
B) TBMM Hükümeti ile İstanbul Hükümeti arasında ikilik yaratmak
C) TBMM Hükümetinin öne sürdüğü barış koşullarını görüşmek
D) Yeni Türk Devletinin haklarını onaylamak
E) Yunanlılara gerekli askeri desteği sağlamak

12. Lozan Konferansı’nda görüşülen bazı sorunlar şunlardır;
I. Kapitülasyonların kaldırılması
II. Boğazlar sorunu
III. Osmanlı borçları
IV. Musul sorunu
V. Nüfus mübadelesi
Bu sorunlardan hangilerinin İtilaf Devletleri’nin genelini ilgilendirdiğini söyleyemeyiz?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve V
D) IV ve V
E) III ve IV

13. Aşağıdakilerden hangisi Kuva-i Milliye hareketinin sağladığı yararlardan biri değildir?

A. Millete mücadele bilinci aşıladı
B. Her gücün milletten geldiği düşüncesinin yerleşmesine katkıda bulundu
C. TBMM’ne karşı çıkarılan ayaklanmaların bastırılmasında etkili oldu
D. TBMM hükümetine zaman kazandırdı
E. Yunanlıların yurttan atılmasını sağladı

14. Amasya Genelgesi'nde "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." maddesinin yer alması, aşağıdakilerden hangisinin değişeceğinin bir işaretidir?

A) Mebuslar Meclisi'ndeki üyelerin
B) İstanbul Hükümeti'nin
C) Merkezden yönetimin
D) Ülkedeki egemenlik anlayışının
E) Başka uluslarla yapılan antlaşmaların

15. Yeni Türk devletini resmen tanıyan devletlerden ilk ikisi aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Sovyetler birliği-Fransa
B) Fransa-İngiltere
C) Sovyetler Birliği-İtalya
D) İtalya-Fransa
E) Sovyetler Birliği-İngiltere

16. Anlaşma Devletleri Sakarya Savaşından sonra, 22 Mart 1922 tarihinde Türkiye ile Yunanistan'a verdikleri ateşkes önerisinde yer alan hükümlerden bazıları şunlardır:
—Tarafların ordularını araç ve gereç bakımından güçlen­dirmesinin engellenmesi
—Müttefikler arasından seçilen bir komisyonun Türk ordusunu ve as­keri durumunu denetlemesi
Bu hükümlere bakarak Anlaşma devletleri için,
I. Yunan ordusuna zaman kazandırmaya çalışmıştır.
II. Yunanistan'ı gözetmişlerdir.
III. Türk ordusunun güçlenmesini engellemeye çalışmışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

17. Kurtuluş Savaşı döneminde Türk vatanının milli sınırları Aşağıdakilerden hangisi ile belirlenmiştir?

A) Amasya Genelgesi
B) Misak-ı Milli
C) Amasya Görüşmeleri
D) Erzurum Kongresi kararları
E) Sivas Kongresi kararları

18. Mustafa Kemal ,
I. Ateşkes hükümlerine uyulmaması
II. İşgallerin, İtilaf Devletleri nezdinde proesto edilmesi
III. Yurtta direniş azminin yaygınlaştırılması
IV. Halkın sesini her fırsatta duyurulmasını
Sağlamak amacıyla verdiği emirler ilk kez aşağıdakilerden hangisinde duyurulmuştur?

A) Havza Genelgesi
B) İstanbul’un işgali sonrasında
C) Amasya Genelgesi’nde
D) Erzurum Kongresi öncesinde
E) Sivas Kongresi sonrasında

19. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde oluşturulan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) İttihat ve Terakki Grubu
B) Felah-ı Vatan Grubu
C) Reddd-i İlhak Grubu
D) Vahdet-i Milliye Grubu
E) Müdafa-ı Hukuk Grubu

20. İtalyanlar işgal ettikleri Antalya ve yöresini hangi savaştan sonra terketmeye başlamışlardır?

A) Sakarya Savaşı
B) I. İnönü Savaşı
C) II. İnönü Savaşı
D) Kütahya ve Eskişehir Savaşları
E) Başkomutanlık Meydan Muharebesi

21. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile
I. Batı Trakya
II. Doğu Trakya
III. Ege Adaları
Yörelerinden hangilerinin geleceği kesinlikle belirlenmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


22. I.Doğu Anadolu Bölgesi’nde bozulan huzuru sağlamak amacı ile Takrir-i Sükun Kanunu çıkartılmıştır.
II. İstiklâl Mahkemeleri tekrar kurulmuştur.
III. Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya yönelik ilk isyan bastırılmıştır.
IV. Terakkiperver Cumhuriyeti Fırkası isyanda rolü olduğu gerekçesi ile kapatılmıştır.

Şeyh Sait ayaklanmasının yukarıdaki sonuçlarından hangileri Türkiye’de çok partili hayata geçişin başarısızlığa uğramasında etkili olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I,II ve III
D) I ve IV E) II ve III

23. Sivas Kongresi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Anadolu'da başlatılan Ulusal Kurtuluş girişiminin bir hükümet gibi hareket edeceğine işaret eden en açık kanıttır?

A) İstanbul Hükümeti'nin karşı çıkmasına rağmen toplanması
B) Başkanlığına, görevinden azledilen Mustafa Kemal'i seçmesi
C) Kongre'ye katılan üyelerin ittihat ve Terakki Partisi ile ilişkilerinin olmadığının açıklanması
D) Ulusal direnişi sevk ve idare için Temsilciler Kurulu'nu seçmesi
E) Manda ve himayeye karşı çıkması

24. Erzurum Kongresi'nde "Milli Meclisin derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin Meclisin denetimi altında yürütülmesine çalışılacaktır." karan alınmıştır.

Bu karar aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Ulus egemenliğine önem verildiğini
B) Anayasada değişiklik yapılması gerektiğini
C) Hükümet üyelerinin meclis içinden seçildiğini
D) İstanbul Hükümeti'nin Anlaşma Devletlerine tepki gösterdiğini
E) Milletvekili seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini

25. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul hükümeti tarafından, milli mücadeleye karşı mücadele eden Ahmet Anzavur’un ordusuna verilen addır?

A) Kuvayı Seyyare
B) Kuvayı Milliye
C) Kuvayı Muhammediye
D) Kuvayı Seyyare
E) Hareket Ordusu

26. Kurtuluş Savaşı yıllarında görülen ayaklanmalar karşı TBMM bir takım önlemler alma gereği duymuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu önlemler arasında yer almaz?

A) İstanbul Hükümeti ile ilişkilerin kesilmesi
B) İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
C) Takrir-i Sükûn Kanunu
D) Şeyhülislam fetvasına karşı fetva yayınlanması
E) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

27. I. Mebuslar Meclisi’nin kapatılması
II. Misak-ı Milli’nin kabulü
III. İstanbul’un resmen işgali
IV. TBMM’nin açılması

Yukarıdaki olaylar kronolojik bir sıraya konulursa, aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A) I-III-II-IV B) III-II-I-IV C) II-III-I-IV
D) IV-I-III-II E) IV-III-II-I

28. Amasya Genelgesi'nde, Sivas'ta bir kongrenin toplanması ve bütün illerin her sancağından, halkın güvenini kazanmış üç delegenin bu kongre ye katılmak üzere hemen yola çıkarılması hükmü er almıştır.

Bu hüküm, Amasya Genelgesi'nin,
I. tüm ülkenin temsil edildiği bir kuruluşu öngörme,
II. gizli maddeleri olma,
III. birlik ve beraberlik çağrısında bulunma
özelliklerinden hangileri için bir kanıt sayılabilir? (2003 ÖSS)


A) Yalnız I B) Yalnız II C) l ve II D) l ve III E) II ve III

29. Lozan Konferansı görüşmeleri sırasında Türk heyetinin hazırladığı "Adli idare Beyannamesi'nde, TBMM Hükümeti'nin yabancılara Türk mahkemelerinde tam bir adalet sağlamayı her bakımdan güvence altına alacak güçte olduğu, bu adaleti, egemenliğini bütünüyle kullanarak gerçekleştirebileceği belirtilmiştir.

Türk heyetinin bu beyannameyle,
I. TBMM Hükümeti'nin yabancıların haklarını korumada kararlı olduğu,
II. Türkiye'nin, iç işlerine karışılmasını istemediği,
III. Yabancılara verilmiş olan ödünlerde değişiklik yapılması gerektiği

görüşlerinden hangilerini vurguladığı savunulabilir? (2003 ÖSS)

A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III
D) l ve II E) II ve III

30 Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında, olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin oluşturulması ile ilgili taslakta, adı ne olursa olsun Ankara’da toplanacak meclisin dışında, üyelerini padişahın seçtiği bir Ayan Meclisi’nin de oluşabileceği tezi öne sürülmüş; ancak bu tez üzerinde durulmamıştır.

Ayan Meclisi tezi üzerinde durulmaması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? (1999 ÖSS)

A) İstanbul’un işgalini önlemek için zaman kazanmak istenmesine
B) İki meclisli bir sisteme geçmek istenmesine
C) Ulus egemenliği ilkesinin benimsenmiş olmasına
D) İstanbul Hükümeti’nin karşı çıkmasından endişe edilmesine
E) İstanbul’daki Ayan Meclisi’nin yeterli bulunmasına

31. Anlaşma Devletleri,
I. 1921 yılında Londra’da toplanacak konferansa Osmanlı Devleti’nin göndereceği delegeler arasında Mustafa Kemal’in veya O’nun yetkili kılacağı bir delegenin de bulunmasını istemişler;
II. 1922 yılında Lozan’da toplanacak olan barış konferansına, TBMM Hükümeti ile Osmanlı Hükümetini birlikte çağırmışlardır.

Bu iki durum, 1921 den 1922 yılına kadar geçen süre içinde Anlaşma Devletleri’nin aşağıdakilerin hangisi ile ilgili görüşünde bir değişme olduğunu göstermektedir? (1999 ÖSS)

A) Sevr Antlaşması’nın geçerliği
B) Osmanlı Devleti’nin temsil edilme hakkı
C) Anadolu Hareketi Osmanlı Devleti ikiliğinin sürdürülmesi
D) TBMM’nin gücü
E) Konferansa katılacak taraflar


32. Atatürk Erzurum Kongresi sırasında, “Anadolu, savunmasıyla yalnızca kendi hayatıyla ilgili görevi yerine getirmiyor, belki bütün Doğu’ya yönelik saldırılara set çekiyor.” demiştir.

Atatürk’ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı savunulabilir? (2007 ÖSS)

A) Sömürgeciliğe karşı koymanın, hedef olabilecek diğer ülkeleri de koruyucu etkilerinin olduğunu
B) Anadolu savunmasının işgallerin hemen ardından milis güçleriyle başladığını
C) Anadolu savunmasının dünyada pek çok örneğinin bulunduğunu
D) Uluslar arasında siyasi, ekonomik ve askerî ilişkilerin giderek öneminin azaldığını
E) Sömürgecilik hareketlerinin yeni başlamış olduğunu

33. Dokuzuncu Ordu Müfettişi göreviyle Havza’da bulunan Mustafa Kemal, kendisine bağlı komutanlıklar ve valiliklerden; sadrazam ve hatta padişaha, Paris Barış Konferansı’na gidecek delegelerin ulusun tam bağımsızlığı ve yurtta çoğunluğun azınlıklara feda edilmemesi ilkelerini savunacak kişiler olması gerektiğini belirten telgraflar çekilmesini istemiştir.
Mustafa Kemal’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? (2007 ÖSS)

A) Mustafa Kemal’in, yetkileri çerçevesinde hareket ettiğinin
B) İstanbul Hükümetinin ulusal çıkarları koruyamayacağından endişe edildiğinin
C) Mustafa Kemal’in, yetkileriyle ilgili talimatı kendisinin yazdırdığının
D) Milletin padişaha bağlılığından çekinildiğinin
E) Tüm vali ve komutanların Mustafa Kemal’i desteklemek zorunda olduğunun

34. Amasya Genelgesi'nde "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." şeklinde bir madde yer almıştır. Bu karar;
I. Müdafaa-i Hukuk dernekleri
II. İstanbul hükümeti
III. İtilaf Devletleri
IV. Kuva-i Milliye birlikleri
gibi kurumlardan hangilerine tepki gösterildiğinin kanıtıdır?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I ve III E) II ve IV

35. Son Osmanlı Mebusan Meclisi üyelerinin Misak-ı Milli'yi kabul etmelerine karşılık saltanata olan bağlılıkları da devam etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi buna bir kanıt olarak gösterilebilir?

A) İşgalcilere karşı tepkilerini göstermeleri
B) Amasya Görüşmeleri'nin kararlarına karşı çıkmamaları
C) Ulusal egemenlik ilkesinden söz etmemeleri
D) Türk yurdunun sınırlarını belirlemeleri
E) Bazı bölgelerde halkoylamasını savunmaları

36. Birinci TBMM'de meclis hükümeti sistemi vardı. Bu sisteme göre bakanlar meclis içinden çoğunluğun oyu ile seçiliyordu.
Aşağıdakilerden hangisi, bu sistemin kabul edilmesinin nedenlerinden biri olarak gösterilemez?

A) TBMM'nin yetkilerini artırmak
B) .Kurtuluş Savaşı'nın yönetimini kolaylaştırmak
C) Rejim tartışmalarının ortaya çıkmasını engellemek
D) İşlerin hızlı yürütülmesini sağlamak
E) Tekalif-i Milliye Emirleri'ni uygulamak

37. 12 Ocak 1920'de Osmanlı Mebusan Meclisi toplandı. Meclis daha önce Mustafa Kemal tarafından planlanan işlerin büyük bölümünü yerine getirmedi. Müdafaa-i Hukuk Grubu kurulmadığı gibi Mustafa Kemal de Meclis başkanlığına seçilmedi.
Mebuslar Meclisi üyelerinin bu davranışları ile aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenebilir?

A) İtilaf Devletleri'yle işbirliği içinde olduklarını göstermek
B) Anadolu hareketinin emrinde olmadıklarını kanıtlamak
C) Kuva-i Milliye hareketiyle birlikte olduklarını göstermek
D) Padişahın baskısı altında olmadıklarını açıklamak
E) Ulusal bir meclis olduklarını kanıtlamak


38. Mustafa Kemal'in 7-8 Ağustos 1921'de yayınladığı Tekalif-i Milliye Emirleri'nin bazı maddeleri şunlardır:
- Yiyecek maddelerinin yüzde kırkına el konulacak
- Sahibi bulunamayan yiyecek ve giyeceklerin tamamına el konulacak
- Taşıt araçlarının yüzde yirmisine el konulacak
Bu maddelere bakıldığında Tekalif-i Milliye Emirleri ile ilgili olarak;
I. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.
II. TBMM tarafından yayınlanmıştır.
III. Ulusal kaynakların kullanılması amaçlanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II B) II ve III C) Yalnız I D) Yalnız III E) I ve III


39. Kuvay-ı milliye birliklerinin;
I. Halktan kanunlara aykırı olarak yiyecek ve eşya almaları
II. Suçlu gördüklerini kendilerine göre cezalandırmaları
III. TBMM’ye karşı yapılan ayaklanmaları bastırmaları
Girişimlerinden hangileri merkezi otoriteyi sarsıcı etkiye sahip olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

40. Türkiye, Musul sorununun devam ettiği dönemde çıkan Şeyh Sait isyanının önlenmesine ağırlık verilmiştir.
Buna göre Türkiye’nin,
I. Yeni rejimin ve inkılapların korunması
II. Devlet otoritesinin sağlanması
III. Toplumsal birliği bozucu faaliyetlerin engellenmesi
durumlarından hangilerine öncelik verdiği ileri sürülebilir?

A) Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D) I ve III E) I,II ve III


1- “ Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra sırasıyla Havza,Amasya,Erzurum ve Sivas Kongreleri’ni düzenlemiştir.Amasya Genelgesi’ni yayımladıktan sonra ,İstanbul hükümeti kendisini geri çağırmasına rağmen bu emre uymayarak resmi görevinden istifa etmiştir.Temsil Heyeti’nin kurulmasından sonra ise M. Kemal başkanlığa gelmiş ve Temsil Heyeti İstanbul Hükümeti’nden ayrı kararlar alan bir mercii haline gelmiştir.”
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile İstanbul Hükümeti Temsil Heyeti’nin hukuki varlığını istemeyerekte olsa tanımıştır?

A) Mudanya Ateşkes Antlaşması’yla
B) Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesiyle
C) Meclis-i Mebusan’ın toplanması’yla
D) Amasya Görüşmesi’yle

2-19. yüzyılın ikinci yarısından sonra İngiltere,Fransa ,Almanya ve İtalya dış politikalarını belirledi.Pazar ve hammadde aramaya başladılar.
Bunun sonucunda;
** Ülkeler çıkarları doğrultusunda gruplaştı
** Çıkar çatışmaları yaşandı
** Sömürgecilik yarışı başladı
Tüm bu gelişmelerin yaşanmasında en fazla etkiye sahip olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A)Coğrafi Keşifler B) Fransız İhtilali
C) Sanayi Devrimi D)Haçlı Seferleri

3-Moskova Antlaşması’nın ;
*İki taraftan birinin tanımadığı devletler arası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.
Bu hükmü aşağıdakilerden hangisinin açık bir kanıtıdır?

A)Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye ekonomik yardım yaptığının
B)Sovyetler Birliğinin bazı toprakları Türkiye’ye bırakacağının
C)Sovyetler Birliğinin Türkiye’nin bağımsızlığını onayladığının
D)Uluslar arası alanda iki devletin birlikte hareket edeceklerinin

4-Mustafa Kemal Amasya Genelgesi’yle Ulusal Mücadele’yi halka duyurmak istemiştir.Bunun için çok önemli kararlar alınmıştır.
Bu kararlardan ;
I.Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
II.Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
III.İstanbul Hükümeti,üzerine aldığı görevin sorumluluklarını yerine getirmemektedir,bu durum ulusumuzu yok saymaktadır.
Hangileriyle ulusal mücadele halka duyurulurken yöntemi de açıklanmıştır?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve III

5-“Doğu illerinde bir karışıklık çıkarsa ,İtilaf Devletleri doğu illerini işgal edebilecekti.”
I.Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumak
II.Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti kurmak
III.Sömürgeci emellerini gerçekleştirmek.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yukarıdaki maddesi ile İtilaf devletleri hangisini amaçladıkları söylenebilir?

A)Yalnız I B)I ve II C)II ve III D)I ve III

6-Hangi gelişme, İstanbul’un resmen işgali ile sonuçlanmıştır?

A)Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması
B)Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi
C)Amasya Görüşmelerinin yapılması
D)Sevr Antlaşmasının imzalanması

7-Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı sonunda Macaristan ile imzalanan barış antlaşmasıdır?

A)Versay B)Sen Germen C)Mondros D)Triyanon**************************B*******************************

8- I.Dış Borçlar
II.Azınlıklar
III.Savaş Tazminatı
IV. Irak Sınırı
Yukarıda Lozan Barış Antlaşması’nda yer alan bazı konular verilmiştir.Bu konulardan hangisinin çözümü sonraki bir tarihe bırakılmıştır?

A)I B)II C)III D)IV

9-Mustafa Kemal ,Amasya Görüşmesi’nden sonra Temsil Heyeti ile birlikte Ankara’ya gelmiş ve burayı Milli Mücadele’nin merkezi haline getirmiştir.
Bunda Ankara’nın hangi özelliği etkili olmamıştır?

A)Ulaşım imkanlarının gelişmiş olması
B)Temsil Heyeti üyelerinin çoğunun Ankara’lı olması
C)İstanbul’la doğrudan haberleşme olanağına sahip olması
D)Anadolu’nun ortasında güvenli bir yer olması

10-Havza Bildirgesi’nde ;
I.Ordu birliklerinin terhis edilmemesi
II.Silahların teslim edilmemesi
III.Teşkilatın en küçük yerlere kadar yaygınlaştırılması
Yer alan bu kararlar aşağıdakilerden hangisine karşı bir tepkidir?

A)Sevr Antlaşması’na
B)Mondros Ateşkes Antlaşması’na
C)I.Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşmalara
D)Milli mücadele karşıtlarına

11-“Mondros Ateşkes antlaşması’ndan sonra başlayan işgaller karşısında İstanbul Hükümeti’nin tepkisiz kalması üzerine Türk halkı tarafından vatan topraklarını korumak amacıyla cemiyetler kurulmuştur.”
Aşağıdakilerden hangisi bu cemiyetlerden biri değildir?

A)Etnik-i Eterya Cemiyeti
B)Redd-i İlhak Cemiyeti
C)Kilikyalılar Cemiyeti
D)Trakya Paşaeli Cemiyeti

12- I.Milli Mücadelenin gerekçesi,amacı ve yöntemi belirlenmiştir.
II.Milli mücadelenin ancak milletçe kazanılacağı vurgulanmış ve halk milli mücadeleye davet edilmiştir.
III.İlk kez ulusal egemenlikten söz edilmiştir.
Yukarıdaki özellikleri taşıyan Kurtuluş Savaşı belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sivas Kongresi
B)Erzurum Kongresi
C)Amasya Görüşmeleri
D)Amasya Genelgesi

13-Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisini İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmek amacıyla açmıştır ?

A)Trablusgarp B)Çanakkale C)Kanal D)Galiçya

14- I. Meclise karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için çıkarılan yasa
II. İşgallere karşı halkın kendi çabasıyla kurduğu silahlı direniş birlikleri
III.Sakarya Savaşı öncesi ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çıkarılan yasa
Yukarıda verilen açıklamaların karşılıkları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A)Kuvay-i İnzibatiye/Tekalif-i Milliye/İstiklal Mahkemeleri
B)Tehcir Yasası/Takrir-i Sükun/Tekalif-i Milliye
C)Kuvay-i Milliye/Takrir-i Sükun/Tekalif-i Milliye
D)Takrir-i Sükun/Kuvay-i Milliye/Tekalif-i Milliye

15-1.Dünya Savaşı’nın sonuçlarından ;
I.Versay Antlaşması’nın imzalanması
II.Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalaması
III.Paris Barış Görüşmesi’nin yapılması
IV. Milletler Cemiyeti’nin kurulması
Hangisi dünya barışını sağlamak ve korumak amacına yöneliktir?
A)I B)II C)III D)IV

16-“Siyasal partiler demokratik rejimlerde halkın yönetime katılmasında aracılık eden kuruluşlardır.M. Kemal bu amaçla ,ülke içinde demokratik bir rejimin kurulmasına öncülük etti.Halk Fırkası’nı kurarak çok partili yaşama geçiş ortamını oluşturmak istedi.”
Aşağıda verilen partilerden hangisi, parti programına “Parti dini inançlara saygılıdır” ilkesini almıştır?

A)Cumhuriyet Halk Partisi
B)Serbest Cumhuriyet Fırkası
C)Müdafaa-i Hukuk Grubu
D)Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

17-I.Halifeliğin kaldırılması
II.Saltanatın kaldırılması
III.Cumhuriyet’in ilanı
IV.TBMM’nin açılması
Yukarıda verilen gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) IV-I-III- II B)IV-II-III-I C)II-III-I-IV D)I-III-II-IV

18- Amasya Görüşmeleri’nde Temsil Heyeti’nin görüşülecek konular arasında ,
*Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ulusal kurtuluş olarak kabul edilmesini
*Temsil Heyeti’nin tanınmasını istemesi
yer alan bu isteklerin tutanak altına alınıp imzalanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)İstanbul Hükümeti’nin varlığını sürdürmesi onaylanmıştır.
B)Temsil Heyeti hukuken tanınmıştır.
C)Ulusal mücadelenin haklılığı onaylanmıştır
D)Anadolu’da yeni bir hükümet kurulmuştur.

19-Şeyh Sait İsyanı, ülkemizin hangi sorununun çözümünü engellemiştir?

A)Musul Sorunu B)Boğazlar Sorunu
C)Hatay sorunu D)Doğu Sınırı

20- “1683 II. Viyana Kuşatması Osmanlı tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır.Bu tarihten itibaren Osmanlı Devleti Duraklama Dönemine girecek ve Avrupa karşısında gerilemeye başlayacaktır.”
Türk halkının Avrupa karşısındaki bu gerileyişi aşağıdakilerden hangisine kadar devam etmiştir?

A)I.İnönü Muharebesi
B)Eskişehir/Kütahya Savaşları
C)II.İnönü Muharebesi
D)Sakarya Meydan Muharebesi

21- -Kurtuluş Savaşı’nın silahlı mücadele kısmı sona erdi.
-Siyasi mücadele başladı.
-En son işgal gücü olan Yunanlılar da yurttan atıldı.
Yukarıda verilen gelişmeler hangisinin sonucudur?

A)Sakarya Meydan Muharebesi
B)Büyük Taarruz
C)I.İnönü Muharebesi
D)II.İnönü Muharebesi

22-Aşağıda Avrupalı Devletlerin Anadolu’da işgal ettikleri yerler verilmiştir .Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)İzmir ÇevresiàYunanlılar
B)Adana ÇevresiàFransızlar
C)Antalya Çevresiàİtalyanlar
D)Irak TopraklarıàFransızlar23-Sivas Kongresi’nde;
*Aynı amaç için kurulmuş olan ulusal cemiyetler ,Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilecektir.
Alınan bu karar ,aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Manda ve himayenin reddedildiğinin
B)Yeni bir devletin kurulduğunun
C)Bölgesel eylemin ulusal direnişe dönüştüğünün
D)Ulusal meclisin kurulduğunun


24-TBMM Hükümeti Mudanya Ateşkesi’yle büyük bir diplomatik zafer kazanmış olmasına rağmen İtilaf Devletleri,hem Osmanlı Hükümeti’ni hem de TBMM Hükümeti’ni Lozan Barış Görüşmeleri’ne çağırmıştır.
İtilaf Devletleri böyle davranmakla;
I.Temsil sorunu
II.Barış görüşmelerine katılmayı engelleme
III.Osmanlı Hükümeti ile uzlaşma
Yukarıdaki sorunlardan hangisini doğrudan yaratmak istemiş oldukları söylenebilir?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)II ve III


25-24 Nisan 1920’de meclis başkanı seçilen M. Kemal aynı gün meclise verdiği ve kabul edilen önergenin;
I.TBMM yasama ve yürütme yetkisine sahiptir.
II.Yeni bir hükümet kurmak zorunludur.
III. TBMM’nin üzerinde bir güç yoktur.
Koşullarından hangisi,”Güçler Birliği” ilkesinin kabul edildiğinin doğrudan kanıtıdır?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II


Hangisi Yunanlar'ın Eskişehir'den sonra Ankara'ya gitmek istemelerinin nedenidir?

A) TBMM'yi dağıtmak
B) Demiryollarını ele geçirmek
C) Ayaklanmaları yaygınlaştırmak
D) Düzenli ordunun kuruluşunu engellemek
E) İstanbul Hükümeti'nin devam etmesini sağlamak

TBMM, İtilaf devletleri ile ilk kez nerede karşı karşıya gelmiştir?

A) Londra Konferansı
B) Mudanya Ateşkes Antlaşması
C) Lozan Antlaşması
D) Paris Barış Konferansı
E) Sevr Antlaşması

Londra Konferansında İngiltere'nin gerçekleştirmeye çalıştığı asıl amaç hangisidir?

A) Yunanlılara yeni bir savaş için hazırlık ortamı yaratmak
B) İtalya ve Fransa'ya destek vermek
C) Sevr Antlaşması'nda değişiklik yapmak
D) Türklerle olumlu ilişkiler kurmak
E) TBMM ile barış antlaşması imzalamak

TBMM'nin düzenli ordu kurmaya çalışmasının nedeni hangisidir?

A) Kuva-i Milliye'nin yetersiz kalması
B) Anadolunun işgal altında olması
C) Kuva-i Milliye'nin düzensizliği
D) Sivas Kongresi'nde alınan kararların uygulanabilmesi
E) Anadolu'nun merkezi yerinde kurulması

Düzenli ordunun kazandığı ilk zafer hangisidir?

A) I.İnönü
B) Sakarya
C) Başkomutanlık
D) Çanakkale
E) II.İnönü

Hangisi Moskova Antlaşması'nın kapsamı dışındadır?

A) TBMM'nin Ermenistan konusunda ödün vermemesi
B) Uluslararası ilişkilerde birlikte hareket edilmesi
C) Sovyetlerin ekonomik destek vermesi
D) TBMM'nin diplomatik alanda ilk başarısının olması
E) Sovyetlerin TBMM'yi hukuken tanıması

Hangisi ikili antlaşmalardan birisidir?

A) Moskova Antlaşması
B) Mudanya Antlaşması
C) Sevres Antlaşması
D) Lozan Antlaşması
E) Mondros MütarekesiUlusal Mücadele sırasında kapitülasyonların kaldırılmasını ilk kez kabul eden devlet hangisidir?

A) Sovyetler Birliği
B) Fransa
C) İngiltere
D) İtalya
E) ABD

Başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen hangisinde bir taarruz niteliği görülür?

A) Eskişehir-Kütahya
B) II.İnönü
C) Sakarya
D) Dumlupınar
E) I. İnönü

Doğu sınırımız hangi antlaşma ile son halini almıştır?

A) Kars Antlaşması
B) Ankara Antlaşması
C) Gümrü Antlaşması
D) Mudanya Ateşkes Antlaşması
E) Moskova Antlaşması

Gümrü Antlaşması TBMM'nin imzaladığı ilk antlaşma olmasının dışında hangi bakımdan önemli sayılmaktadır?

A) Misak-ı Milli doğu sınırlarını kısmen belirtmesi
B) Artvin ve Ardahan'ı kurtarması
C) Kars ve Ardahan'ı kurtarması
D) Batum'u kurtarması
E) Erzurum'u kurtarması

Hangisinde Türk ordusu ilk defa cephe kuramından vazgeçmiştir?

A) Sakarya
B) II.İnönü
C) Büyük Taarruz
D) I.İnönü
E) Kütahya-Eskişehir

Hangisi Sakarya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir?

A) Fransızların Yunanlılara yardım yapması
B) M.Kemal'e Gazilik ünvanının verilmesi
C) Yunanlıların ileri hareketinin durdurulması
D) Kars Antlaşmasının imzalanması
E) Dış ilişkilerde yeni bir başarı kazanılması

Güney sınırımızı belirleyen ilk antlaşma hangisidir?

A) Ankara Antlaşması
B) Gümrü Antlaşması
C) Kars Antlaşması
D) Moskova Antlaşması
E) Lozan BarışKonferansıTBMM'nin Kurtuluş Savaşındaki ilk siyasi başarısı hangisidir?

A) Gümrü Antlaşması
B) Moskova Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) I.İnönü Savaşı
E) Sakarya Savaşı

Ulusal Mücadelenin silahlı savaş dönemi, hangi antlaşmayla son bulmuştur?

A) Mudanya
B) Gümrü
C) Lozan
D) Kars
E) Ankara

Hangisi Lozan Antlaşmasının Boğazlar ile ilgili hükmüdür?

A) Başkanı Türk olan bir uluslararası komisyonun boğazların idresini yürütmesi
B) Ticaret gemileri geçişinin serbest olmaması
C) Savaş gemilerinin geçişinden Türk hükümetinin haberi olması
D) Boğazların hakimiyetinin Türklere ait olması
E) Boğazlarda askeri tatbikat yapılması

Kurtuluş Savaşı'nda, Güneydoğu Anadolu'da direnişle karşılaşan, Türk Milletinin haklılığını anlayarak, bir antlaşma ile Anadolu'dan çekilen devlet hangisidir?

A) Fransa
B) İtalya
C) İngiltere
D) Rusya
E) Yunanistan

Misak-ı Milli'nin Doğu Trakya ile ilgili kararı hangisi ile gerçekleşmiştir?

A) Mudanya Ateşkes Antlaşması
B) Lozan Barış Konferansı
C) Ankara Antlaşması
D) Edirne Antlaşması
E) Londra Antlaşması

TBMM hangisine katılırken Uluslararası alanda Türk davasının tanıtımını amaçlamıştır?

A) Londra Konferansı
B) Lozan Barış Konferansı
C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
D) Paris Barış Konferansı
E) Sevr Antlaşması

TBMM hangisi ile uluslararası alanda ilk defa eşit haklarla görüşme yapmıştır?

A) Mudanya Ateşkes Antlaşması
B) Londra Konferansı
C) Moskova Antlaşması
D) Ankara Antlaşması
E) Lozan Barış Konferansı


Ulusal Mücadele döneminde hem savunma, hem taaruz amacı güdülen savaş hangisidir?

A) Sakarya Savaşı
B) I.İnönü Savaşı
C) II.İnönü Savaşı
D) Büyük Taaruz
E) Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri

Kurtuluş savaşını sonuçlandıran ilk gelişme hangisidir?

A) Sakarya Savaşı
B) I.İnönü Savaşı
C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
D) Mondros Ateşkes Antlaşması
E) Londra Konferansı

Kurtuluş Savaşı sırasında İtilaf devletleri tarafında olmasına rağmen dostça ilişkiler içinde olduğumuz devlet hangisidir?

A) İtalya
B) Fransa
C) İngiltere
D) Yunanistan
E) Rusya

Lozan Barış Konferansında çözümünde güçlük çekilen ve çözümü Cumhuriyet dönemine bırakılan sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Musul sorununun çözümlenmesi
B) Karaağaç'ın Türkiye'ye verilmesi
C) Kapitülasyonların kaldırılması
D) Türkiye'nin savaş tazminatı ödemesi
E) Batı sınırının çözümlenmesi

Hangisi Lozan Barış Antlaşmasında çözüme kavuşmamıştır?

A) Türkiye-Irak sınırı
B) Azınlık hakları
C) Harp Tazminatı
D) Kapitülasyonlar
E) Dış Borçlar

Lozan Antlaşması hangi devletin Ortadoğu ile ilgili planlarını bozmuştur?

A) İngiltere
B) SSCB
C) Yunanistan
D) Bulgasristan
E) Fransa

Hangisi Lozan Barış Konferansında çözümünde güçlük çekilen sorunlardan biri degildir?

A) Doğu Trakya'nın Türk Topraklarına katılması
B) Irak sınırının çözümlenmesi
C) Kapitülasyonların kaldırılması
D) Karaağacın Türkiye'ye verilmek istemesi
E) Azınlık haklarının Bağlaşıklarca denetlenmesi

Sovyetler birliği Lozan Antlaşması'na aşağıdakilerden hangisi görüşülürken katılmıştır?

A) Boğazlar
B) Dış borçlar
C) Oniki Adalar
D) Kapitülasyonlar
E) Yunan-Türk sınırı

Lozan Barış Konferansının toplanmasının uzun süreli ve iki aşamada gerçekleştirilmesinin temel nedeni hangisidir?

A) İtilaf Devletlerinin kendi aralarında anlaşmaya varamamaları
B) Konferansa katılan ülke sayısının çok olması
C) Çözüm bekleyen sorunların çeşitlilik göstermesi
D) Ekonomik ve parasal konularda anlaşmaya varamamaları
E) Türk tarafını yıpratmaya çalışmaları

Hangisi Türk temsil heyetinin Lozan Barış Konferansında çözümünde ödün vermediği sorunlardan birisidir?

A) Doğu sınırı
B) Irak sınırı
C) Batı Trakya
D) Boğazlar sorunu
E) Adalar konusu

Halifeliğin kaldırılmasına karşın 1924 Anayasasında "Türk devletinin dini İslamdır" ifadesinin yer alması ile ilgili temel hedef aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laik devlet anlayışına tepkilerin oluşmasının engellenmek istenmesi
B) Dinsel Devlet anlayışını savunan çevrelerin olması
C) Halifeliğe olan bağlılığın devam etmesi
D) Eski düzen yanlılarının konu ile ilgili tavırları
E) Halkın yenilikleri kısa zamanda kabullenememesi

Lozan Antlaşmasından sonra Atatürk'ün Bağımsızlık ilkesi ile çelişen durum hangisidir?

A) Boğazlar sorununun çözümlenmemesi
B) Sadabat Paktının yapılması
C) Nüfus mübadelesinin gerçekleşmesi
D) Balkan Antantının imzalanması
E) Yabancı okullar üzerinde denetim hakkının kullanılması

Bağımsızlığın kazanılmasından sonra Mecliste hükümet bunalımının başlaması, hangisinin oluşumunu hızlandırmıştır?

A) Cumhuriyetin ilan edilmesini
B) Saltanatın kaldırılması
C) Serbest Fırkanın kurulmasını
D) Terakkiperver Cumhuriyet partisinin kurulmasını
E) Halifeliğin kaldırılmasını

İtilaf Devletlerinin Uluslararası barış Konferansının Lozan kentinde yapılmasını istemelerindeki temel amaç hangisidir?

A) Yörede Rum kamuoyunun egemen durumda olması
B) Lozan'ın tarafsız bir yer olması
C) Lozan'ın savaş alanı dışında kalması
D) Muhtemel baskılardan uzak kalınması
E) Türklere karşı olumlu yaklaşımda olduklarının inandırılmaya çalışılması

Yeni Türk devletinin laikleşme alanında gerçekleştirdiği ilk aşama hangisidir?

A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Tekke ve zaviyelerin kaldırılması
D) Medeni yasanın kabul edilmesi
E) Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi

1926 da kabul edilen Medeni yasa'nın getirdiği yenilikler arasında hangisi yoktur?

A) Seçme ve seçilme hakkının kadınlara da tanıtılması
B) Aile birliğinin korunması
C) Kadınlara boşanma hakkının verilmesi
D) Mirasda eşit hakların getirilmesi
E) Evlenmenin devlet denetimine girmesi

Halifeliğin saltanatla birlikte kaldırılmayışının nedeni hangisidir?

A) Kamuoyunun hazır olmayışı
B) TBMM'nin halifeliğin kaldırılmasına karşı çıkması
C) Lozan görüşmelerinde siyasal bir sorun olabilme ihtimali
D) İslam ülkelerinin tepkisi
E) Halifeliğin tek başına siyasal bir güç olamayacağı düşüncesi

Atatürk'ü halifeliği kaldırmaya zorlayan en önemli neden hangisidir?

A) Devrimlerin yapılması için halifelik engelinin aşılması gereği
B) Halifenin bazı yasa dışı hareketleri
C) Hilafetçilerin TBMM'deki faaliyetlerini yoğunlaştırmaları
D) Hilafetle cumhuriyet ilkelerinin bağdaşmaması
E) Halifeye bazı siyasal hakların tanınmak istenmesi

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bir süre tek parti yönetimin sürdürülmüş olmasında hangisi etkili değildir?

A) Tek elden yönetimi en iyi yönetim biçimi kabul etme
B) Ulusal birlik ve bütünleşmeyi çabuklaştırma
C) Kalkınma yolundaki gelişmeleri hızlandırma
D) Halkının belli bir siyasal olgunluğa erişmesini bekleme
E) İnkılapların yerleşmesini sağlama

1924 anayasında hangisi yer almamıştır?

A) Seçimlerde nisbi temsil sisteminin uygulanacağı
B) Milletvekili dört yılda bir yapılacağı
C) Cumhurbaşkanının seçiminin dört yılda bir yapılacağı
D) Bir kimsenin birkaç dönem cumhurbaşkanı seçilebileceği
E) Kırkbin kişiye bir milletvekili seçileceği

1924 Anayasasına göre Türkiye'de bütün kuvvet ve yetkilerin kaynağı hangisidir?

A) Millet
B) Devlet
C) Ordu
D) Cumhurbaşkanı
E) Bakanlar KuruluŞeyh Sait Ayaklanması ve Menemen olayı hangisinin bir süre için ertelenmesine neden olmuştur?

A) Çok partili demokrasiye geçilmesinin
B) Kadınlara siyasal hakların tanınmasının
C) Dış ticarete ağırlık verilmesinin
D) Milletler cemiyeti ile ilişki kurulmasının
E) Devletçilik politikasının

Hangisi Türkiye'nin Musul'u almaya çalışmasının karşısında İngiltere'nin gösterdiği tepkilerden biridir?

A) Şeyh Sait ayaklanmasını çıkarma
B) Türklere karşı Araplarla işbirliği yapma
C) Türklere karşı Yunanlıları destekleme
D) Kıbrıs'ı işgal etme
E) Menemen olayını çıkarma

Hangisi laik yönetimi yıkmayı amaçlamıştır?

A) Menemen Olayı
B) Çerkez Ethem Ayaklanması
C) TBMM'de Müdafaa-i Hukuk grubunun oluşturulması
D) Tekalif-i Milliye emirleri
E) Milli varlığa düşman cemiyetlerin ortaya çıkması

Hangisi Türkiye'de laik anlayışın yerleşmesindeki aşamalardan biridir?

A) Maarif Teşkilatı hakkında kanunun kabul edilmesi
B) Teşvik-i Sanayi Kanununun kabul edilmesi
C) Kabotaj Kanununun kabul edilmesi
D) Uluslararası ölçü birimlerinin kabul edilmesi
E) Arazi vergisinin kabul edilmesi

Cumhuriyetin ilanına kadar özellikle hangisi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır?

A) Bağımsızlık
B) Cumhuriyetçilik
C) Milliyetçilik
D) Halkçılık
E) Laiklik

Hangisi kadın ve erkek arasında toplumsal ve ekonomik haklar alanında eşitlik sağlama amacını gütmektedir?

A) Medeni Kanunun kabul edilmesi
B) Cumhuriyetin ilan edilmesi
C) Öğretimin birleştirilmesi
D) Saltanatın kaldırılması
E) Halifeliğin kaldırılması

Hangisi Cumhuriyetin ilanından önce gerçekleşmemiştir?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Saltanatın kaldırılması
C) Lozan Antlaşması
D) Halk Fırkasının kurulması
E) Ankara'nın başkent olması


Hangisi Cumhuriyetin ilanından sonra demokrasinin yerleşmediğine kanıt olarak gösterilemez?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Şeyh Sait ayaklanması
C) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılması
D) Terakkiperver Halk Fırkasının kapatılması
E) Menemen olayı


TBMM nin Açılması

1) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ nin 23 Nisan 1920’ de Ankara’ da açılmasının en önemli nedenidir?

A) Osmanlı parlamentosunun kapatılması
B) Misak – ı Millinin kabulü
C) Ankara’ nın uygun olmasu
D) İstanbul’ un işgali
E) Coğrafi şartların uygunluğu

2) TBMM’ nin aşağıdaki uygulama ve niteliklerinden hangisi; yurtta güç ve otoritesini kabul ettirmeye yönelik değildir?

A) Güç birliği ilkesini benimsemesi
B) Azınlık ayaklanmalarını bastırması
C) Vatan Hainleri kanununu çıkarması
D) İtilaf devletleri ile Mudanya ve Lozan’ da görüşmeler yapması
E) Kendi üstünde bir gücü kabul etmemesi3) TBMM’ nin aldığı aşağıdaki hangi karar bu meclisin güçler birliği ilkesini benimsediğini kanıtlar niteliktedir?

A) Kurucu meclis olması
B) Mustafa Kemal’ i başkan seçmesi
C) Yasama, yürütme yetkilerini mecliste toplaması
D) Meclise karşı ayaklanmalar çıkması
E) Düzenli ordu kurması4)
I. TBMM’ nin kurucu bir meclis özelliği taşıması
II. Güçler birliği ilkesini benimsemesi
III. Meclis hükümeti sisteminin benimsenmesi
IV. Ulusal egemenliğin gerçekleşmesi

İlk TBMM’ nin yukarıda verilen özelliklerinden hangileri demokrasi ile ilgilidir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) III ve IV E) Yalnız IV5) Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM’ nin süratli karar aldığının ve otoritesini güçlendirdiğinin bir göstergesi değildir?

A) Laik düzene geçmeyi amaçlaması
B) Ayaklanmaları bastırması
C) Güç birliği ilkesini benimsemesi
D) Yönetimi elinde bulunduran tek organ olması
E) Hıyanet – i Vataniye kanununu çıkarması6) Sevr Antlaşması’ nda yer alan “Osmanlı Devlet gelirlerine el konulacak ve galip devletler istedikleri yerlerde ekonomik nüfus bölgeleri kurabileceklerdir.” hükmü ile İtilaf Devletleri’ nin gerçekleştirmek istedikleri temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halifeyi korumak
B) Osmanlı devletini güçlendirmek
C) Azınlıkları ayaklandırmak
D) Osmanlı Devleti’ ni ortak sömürge haline getirmek
E) Osmanlı Devleti’ ni ortadan kaldırmak

7) Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal ” Önce meclis, sonra ordu” diyerek bu savaşın hangi önünü ön plana çıkarmıştır?

A) Askeri organizasyon
B) Siyasi örgütlenme
C) Kültürel birlik
D) Dini bütünlük
E) Diplomatik birlik


8)
- TBMM’ nin üstünde hiçbir güç ve makam yoktur?
- TBMM kanun yapma ve yürütme yetkisine sahiptir.

Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kabine sistemine geçildiği
B) Saltanatın yok sayıldığı
C) Yasama, yürütmenin TBMM’ ye ait olduğu
D) Halifenin yok sayıldığı
E) İstanbul hükümetinin yok sayıldığı9) TBMM’ nin kendine karşı çıkan ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerden hangisi din gücünden de yararlanmaya gereksinim duyduğunun kanıtıdır?

A) İstiklal mahkemelerinin kurulması
B) Milli birlikle ilgili kanunların çıkarılması
C) Ankara müftüsü Rıfat Börekçi’ nin karşı fetvalar yayınlaması
D) İstanbul ile haberleşmenin kesilmesi
E) Barışla ilgili kanunların TBMM tarafından çıkarılması10)
- Osmanlıcı düşünceyi simgeleyen feslilerin
- İnkılapçı düşünceyi simgeleyen kalpaklıların
- Ümmetçi düşünceyi simgeleyen sarıklıların

I. TBMM’ de bunların varlığı, bu meclisin aşağıdaki özelliklerinden hangisini ortaya koymaktadır?

A) Kurucu olması
B) İhtilalci olması
C) Ulusal olması
D) Dinci olması
E) Çok sesli ve demokratik olması

11) I. TBMM’ nin olağanüstü yetkilere sahip olması ve güç birliği ilkesini uygulamasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) TBMM’ nin tek temsilci olması
B) Kuruluş mücadelesinde çabuk karar alıp uygulama zorunluluğu
C) Düzenli ordu kurma planları
D) İstanbul hükümetinin yok sayılması
E) Yeni meclisin milli iradeye olan saygısı

12) Kurtuluş savaşı döneminde TBMM yasama, yürütme ve yargı yetkilerini elinde toplamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ nin yargı yetkisini kullandığına örnek olarak gösterilebilir?

A) Hıyanet – i Vataniye kanununu çıkarması
B) Ayaklanmaların bastırılması
C) Meclis hükümetlerinin kurulması
D) İstiklal Mahkemeleri üyelerinin milletvekillerinden seçilmesi
E) İstanbul hükümetinin yok sayılması

13) I. TBMM’ nin açılışından sonra alınan aşağıdaki kararlardan hangisi ileriki dönemlerde saltanatın kaldırılması için de dayanak noktası olmuştur?

A) Padişah, bulunduğu baskıdan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasalara göre yerini alır.
B) Meclisin üstünde bir güç yoktur.
C) Meclis yasama ve ürütme yetkilerine sahiptir.
D) Bir padişah vekili atamak doğru değildir.
E) Geçici bir hükümet reisi atamak doğru değildir.14) Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi doğrudan İstanbul hükümetince çıkarılmıştır?

A) Afyon ayaklanması
B) Bolu ayaklanması
C) Anzavur ayaklanması
D) Konya ayaklanması
E) Yozgat ayaklanması
15) Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’ ye karşı çıkan ayaklanmalara karşı alınan önlemlerden biri değildir?

A) Karşı fetva yayınlandı.
B) İstiklal mahkemeleri kuruldu.
C) İstanbul ile haberleşme kesildi.
D) Takrir – i Sükun yasası çıkarıldı.
E) Hıyanet – i Vataniye kanunu çıkarıldı.


Mondros

1) Mondros Mütarekesinin imzalanmasının ardından Osmanlı orduları terhis edilmiştir. Bu durum, ulusal mücadelede aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına öncelikle etki etmiştir?

A) Kongrenin toplanmasını
B) Havza Genelgesini
C) Misak – ı Milli’ nin ilanı
D) Kuva – i Milliye’ yi
E) Başkentin Ankara olmasını


2) İtilaflar Mondros Ateşkesinde “Vilayet - i Sitte’ de herhangi bir karışıklık çıkarsa bölge itilaf devletlerince işgal edilecektir. ” bölümünü kabul ettirmişlerdir.

Sevr Antlaşmasının aşağıdaki hükümlerinden hangisi İtilaf Devletlerinin Mondros’ taki bu talepleri tamamlayıcı niteliktedir?

A) A) Doğu Anadolu’ da Ermenistan devleti kurulacak
B) Boğazlar savaş gemilerine açık olacak
C) Osmanlıların askeri gücü sınırlandırılacak
D) Osmanlının ağır silahlarına el konulacak
E) Arap ülkeleri İtilaf devletlerince paylaşılacak

3) Mondros’ ta yer alan;

- Osmanlı Donanması, ağır silahları ulaşım ve haberleşme araları itilaf devletlerine bırakılacaktır.
- Osmanlı askeri birliklerinden sınırlara ve iç güvenliğe bakanların dışındakiler terhis edilecek.

Maddelerin temelde aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

A) Osmanlıyı tekrar canlandırmak
B) Osmanlı saldırı gücünü kırmak
C) Sömürgeyi kolaylaştırmak
D) Toplum düzenini kurmak
E) Mebusan meclisini dağıtmak
4) Kurtuluş savaşı döneminde görülen

I. İstiklal mahkemelerinin kurulması
II. Milli cemiyetlerin kurulması
III. Kuva –i Milliyenin kurulması
IV. TBMM’ ye karşı isyanların çıkması

Gelişmelerinden hangileri doğrudan Mondros Ateşkesi sonrası başlayan işgallere tepki olarak doğmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III
D) III ve IV E) I ve IV

5) Mondros Mütarekesinden sonra başlayan işgaller karşısında Anadolu halkı kendiliğinden mücadeleye başlamış, mitingler düzenlenmiş ve direnme birlikleri kurulmuştur.

Burada aşağıdakilerden hangisinin oluşumundan bahsedilmektedir?

A) Ümmetçi anlayışın
B) Yeni Türk Devletinin
C) TBMM’ nin açılışının
D) Yararlı cemiyetlerin
E) Azınlık haklarının


6) Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında;

I. İtilaf devletlerinin Türkleri katletmesi
II. Kuva – i Milliye birliklerinin kurulması
III. Erzurum kongresinin toplanması
IV. Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması

Gelişmelerinden hangileri Osmanlı otoritesinin kalmadığının göstergesidir?


A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III
D) III ve IV E) I, II ve III7) Mondros Ateşkes Antlaşmasının 19. maddesine göre; Alman, Avusturya asker ve sivil memurları ile uyrukları bir ay içinde, uzak yerlerde bulunanlar da bir aydan sonra en kısa sürede Osmanlı topraklarından çıkacaklardır.

Yalnızca bu madde dikkate alındığında Mondros Mütarekesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Ermeni Devleti kurma amacı vardır.
B) Osmanlı devleti fiilen sona ermiştir.
C) Osmanlının müttefikleri ile bağlantı ve işbirliği yapması önlenmiştir.
D) Osmanlı savunma gücünden yoksun bırakılmak istenmiştir.
E) Kongrelerin toplanması engellenmeye çalışılmıştır.
8)
I. Osmanlı’ nın I. Dünya Savaşı’ ndan yenik çıkması
II. Anadolu’ nun işgallere uğraması
III. Osmanlı’ nın vatandaşının can ve mal güvenliğini koruyamaması

Bu gelişmelerin öncelikli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu hareketinin İstanbul hükümeti tarafından tanınması
B) Milli cemiyetlerin toplanması
C) Düzenli ordunun kurulması
D) Kongrelerin yapılması
E) Sevr Antlaşmasının onaylanması


9) ABD başkanı Wilson’ un I. Dünya Savaşı sırasında ilan ettiği ilkelerin maddelerinden birisi de “Türkler, çoğunlukta oldukları topraklarda bağımsız devlet kurabileceklerdir.” idi.

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerince bu ilkeye uyulmadığının kanıtıdır?

A) Azınlık haklarının güvence altına alınması
B) Arapların Osmanlı ile bağlarını koparması
C) Osmanlı ordularının terhis edilmesi
D) Anadolu’ da işgallerin başlaması
E) Boğazların tüm devletlere açık olması10)
I. Çanakkale zaferlerinin etkisi
II. Paris Barış Konferansı
III. Bulgaristan’ ın savaştan çekilmesi
IV. İttihatçıların ülkeyi terk etmesi
V. Wilson ilkeleri


Yukarıdaki hangi iki olayın Osmanlı’ nın I. Dünya Savaşından çekilmesine neden olduğu söylenebilir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve V
D) I ve V E) IV ve V

11) Mondros Ateşkesinin aşağıdaki maddelerinden hangisinin, Anadolu’ da bir direniş hareketini önlemeye yönelik olduğu söylenemez?

A) İtilaf devletleri kömür, akaryakıt ve benzeri maddeleri Türkiye’ den temin edecekleridir.
B) Demiryolları itilaf devletlerinin denetiminde olacaktır.
C) Telsiz ve telefonlar itilaf devletlerince denetlenecektir.
D) İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edici durumlarda stratejik noktaları işgal edebileceklerdir.
E) Osmanlı orduları terhis edileceklerdir.12) I. Dünya Savaşı sırasında görülen;

- Bulgaristan’ ın teslim olması
- Almanya ve Avusturya’ nın savaştan çekilmesi
- Wilson ilkelerinin yayınlanması


gibi gelişmeler Osmanlı Devleti açısından aşağıdakilerden öncelikle hangisine zemin hazırlamıştır?

A) Londra Konferansına çağrılmasına
B) Mondros Ateşkesi’ nin imzalanmasına
C) Çanakkale cephesinin açılmasına
D) Halifeliğin kaldırılmasına
E) Lozan Antlaşması’nın imzalanmasına


Cumhuriyet Halk Fırkası hangi tarihte kurulmuştur?

A) 1923
B) 1919
C) 1924
D) 1925
E) 1920

Hangisi Cumhuriyetin seçilmesinde bir neden olarak gösterilemez?

A) Dünyada ilk kez Cumhuriyet rejimini kullanan ülke olmak
B) Cumhuriyetin en çağdaş yönetim olması
C) Bu rejimi Türk halkına uygun olması
D) Demokrasi ile iç içe olması
E) Mustafa Kemal'in Cumhuriyet yönetimini uzun zamandır istiyor olması

Mustafa Kemal'in yurdun kurtarılmasına öncelik vererek devrimleri daha sonra gerçekleştirmesinin nedeni hangisi değildir?

A) Anlaşma Devletlerinin birlik içinde olmamalarından yararlanmak istenmesi
B) Ulusal birliği gerçekleştirmeden devrimlerin toplumda benimsenmeyeceği
C) Bağımsızlık kazanılmadan değişimin mümkün olmayacağı
D) Kurtuluş Mücadelesini yönetenlerin içinde hilafet yanlılarının olması
E) Anlaşma devletlerinin ülkeyi paylaşma planları

Türk İnkılabının gerçekleştiği dönem hangi tarihleri kapsamaktadır?

A) 1919-1927
B) 1919-1921
C) 1922-1923
D) 1919-1923
E) 1922-1925

Osmanlı Devleti'nin gelişememesinin temel nedeni hangisidir?

A) Eski kurallara bağımlı kalmaları
B) Ticaret yollarının değişmesi
C) Tımar sisteminin bozulması
D) Eğitim sisteminin bozuk olması
E) Kadın ve erkeğin eşit olmaması

Hangisi hukuk alanında yapılan gelişmelerin nedenlerinden değildir?

A) Osmanlı hukuk sistemini geliştirme
B) Eski hukuk sisteminin yetersizliği
C) Çağdaşlaşma ihtiyacı
D) Kadın haklarının yetersizliği
E) Toplumsal ayrıcalıklara son verme

Yeni Türk harflerinin kabulü hangisini etkilemiştir?

A) Eğitimde laikleşmenin başlaması
B) Okuma yazmada yeni bir dönemin başlaması
C) Kültür düzeyinin yükselmesi
D) Okur-yazar oranının artması
E) Düşünce hayatının canlanması

Hangisi hukuk inkılabının yapılmasında etkili olmuştur?

A) Ceza sisteminin yetersizliği
B) Hukuk birliğinin olmaması
C) Kadın-erkek eşitliğinin olmaması
D) Kadı mahkemelerinin denetlenememesi
E) Ulusal egemenlik ilkesinin tam yerleşememesi
Hangi toplumsal ilişkiler Medeni Kanunla düzenlenemez?

A) Ticaret ortakları ile ilişkiler
B) Karı-Koca arasındaki ilişkiler
C) Mirasçılar arasındaki ilişkiler
D) Alıcı-Satıcı arasındaki ilişkiler
E) Menkuller arasındaki ilişkiler

Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasıyla hangi alandaki olumsuzlukların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır?

A) Toplumsal
B) Eğitim
C) Askeri
D) Siyasal
E) Ekonomik

Hangisi eğitim alanında yapılan değişikliklerden değildir?

A) Medeni Kanun
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C) Medreselerin kapatılması
D) Üniversitelerin açılması
E) Yeni Türk harflerinin kabulü

Hangisi Osmanlı eğitim sistemi için söylenebilir?

A) Eğitim bütünüyle dine dayanırdı
B) Medreseler devlet eliyle açılırdı
C) Azınlık okulları devlet kontrolündeydi
D) Üniversiteler çok gelişmişti
E) İlköğretim zorunluluğu vardı

Hangisi Tevhid-i Tedrisat'ın tanımıdır?

A) Bütün eğitim kurumlarının devletin denetiminden geçmesi
B) Üniversitelerin kurulma kanunu
C) Medrese eğitiminin düzeltilmesi kanunu
D) Osmanlı eğitiminin adı
E) İlköğretimin zorunluluğu ile ilgili kanun

Hangisi harf inkılabının gerekçeleri arasında değildir?

A) Arap alfabesinin biçimsel yetersizliği
B) Arap alfabesindeki ünsüzlerin yetersizliği
C) Arap alfabesinin ses ve sözcük yapısına uymaması
D) Arap alfabesindeki ünlü sayısının yetersizliği
E) Arap alfabesinin zor öğreniliyor olması

Türkiye Milletler Cemiyeti'ne hangi tarihte üye olmuştur?

A) 1932
B) 1930
C) 1937
D) 1929
E) 1934
Hangisi siyasal alanda yapılan değişikliklerden değildir?

A) Uluslararası takvimin kabulü
B) Saltanatın kaldırılması
C) Cumhuriyetin İlanı
D) Halifeliğin kaldırılması
E) Kadın haklarının kabulü

Hangisi kılık-kıyafet ve şapka devriminin nedenidir?

A) Kıyafette birliği sağlamak
B) Yabancı ülkelere daha modern görünebilmek
C) Sosyal alanda çağdaşlaşmak için
D) Yurtdışından alınan fese para ödememek için
E) Osmanlı toplumunun izlerini silmek için

Saltanatın kaldırılmasının siyasi sonucu hangisidir?

A) Anadolu'daki ikili yönetim sona ermiştir
B) Yeni Türk Devleti kurulmuştur
C) Milli mücadele sona ermiştir
D) Devlet laik bir düzen kazanmıştır
E) Eğitim-öğretim birleştirilmiştir

Menemen Olayı hangi tarihte gerçekleşmiştir?

A) 23 Aralık 1930
B) 1 Kasım 1928
C) 18 Temmuz 1932
D) 17 Şubat 1926
E) 17 İubat 1928

Atatürk Milliyetçiliği'nin temel ögesi hangisidir?

A) Birlikte yaşamada ortak istek ve içtenlik
B) Siyasal varlıkta birlik
C) Irk ve köken birliği
D) Din birliği
E) Yurt birliği

Medeni Kanun hangisi ile ilgili değildir?

A) Ulusçuluk
B) Çağdaşlık
C) Medeniyetçilik
D) Laiklik
E) Hukukçuluk

Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi hangisinin Kurtuluş Savaşı'nın başından itibaren temel alındığının kanıtıdır?

A) Ulusçuluk
B) Halkçılık
C) Laiklik
D) Devletçilik
E) Cumhuriyetçilik
Atatürk İlkelerinden hangisi mevcut yönetimi değiştirip çağdaş bir yönetim kurmaya yöneliktir?

A) İnkılapçılık
B) Cumhuriyetçilik
C) Halkçılık
D) Milliyetçilik
E) Laiklik

"Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için yeniliklere ayak uydurmak zorunludur" hangi ilkeyle açıklanabilir?

A) İnkılapçılık
B) Halkçılık
C) Milliyetçilik
D) Laiklik
E) Devletçilik

Atatürk "Bu memleket tarihte hep Türktü, o halde hep Türk kalacaktır" derken hangi ilkeyi tanımlıyordu?

A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) İnkılapçılık
D) Laiklik
E) Cumhuriyetçilik

Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin varolabilmesi için hangisi zorunludur?

A) Ulusal birlik
B) Demokrasi
C) Ekonomik bağımsızlık
D) Bağımsız bir devlet
E) Çağdaşlaşma

Cumhuriyetin ilk yıllarında temel sanayi kuruluşlarını gerçekleştirmek için halk elinde yeterli sermayenin olmaması hangisini zorunlu kılmıştır?

A) Devletçilik
B) Laiklik
C) Halkçılık
D) Milliyetçilik
E) İnkılapçılık

Cumhuriyetçilik ve Milliyetçiliğin doğrudan sunucu olan ilke hangisidir?

A) Milli Egemenlik
B) Halkçılık
C) İnkılapçılık
D) Çağdaşçılık
E) Laiklik

Milliyetçilik ilkesini hangisi bütünler?

A) Milli birlik ve beraberlik
B) Çağdaşlık ve batılılaşma
C) Özgürlük ve bağımsızlaşma
D) Milli egemenlik
E) Akılcılık ve bilimsellik
Türkiye Cumhuriyeti'nin Sosyal hukuk devleti olması hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A) Halkçılık
B) Milliyetçilik
C) Laiklik
D) İnkılapçılık
E) Devletçilik

Ülkenin imkanlarını millet yararına kullanmak, geliştirmek, kalkınmayı sağlamak hangi ilkeyle ilgilidir?

A) Devletçilik
B) İnkılapçılık
C) Batılılaşma
D) Halkçılık
E) Cumhuriyetçilik

Atatürk İlkelerinin temelini oluşturan iki ilke hangisidir?

A) Cumhuriyetçilik-Laiklik
B) Milliyetçilik-Laiklik
C) Devletçilik-Halkçılık
D) Bağımsızlık-Milliyetçilik
E) Devletçilik-Laiklik

Milli Mücadele'de vurgulanan temel düşünce hangisidir?

A) Ulusçuluk
B) Laiklik
C) Halkçılık
D) Milliyetçilik
E) İnkılapçılık

Hangisi hem Laiklikle hem Milliyetçilikle ilgilidir?

A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
B) İzmir İktisat Kongresi
C) Borçlar Kanunu
D) Türk Medeni Kanunu
E) Teşvik-i Sanayi Kanunu

Atatürk İlkelerinden hangisi Saltanatın karşıtıdır?

A) Cumhuriyetçilik
B) Devletçilik
C) İnkılapçılık
D) Milliyetçilik
E) Halkçılık

Hangisi Cumhuriyetçilik ilkesini bütünler?

A) Milli hakimiyet
B) Çağdaşlaşma
C) Milliyetçilik
D) Bilimcilik
E) BağımsızlıkTevhid-i Tedrisat hangi tarihte kabul edilmiştir?

A) 3 Mart 1924
B) 17 Şubat 1925
C) 13 Şubat 1925
D) 30 Kasım 1925
E) 5 Haziran 1926

Hangisinde Milliyetçilik İlkesi en belirgindir?

A) Dil-Tarih çalışmaları
B) Yeni Türk harflerinin kabulü
C) Saltanatın kaldırılması
D) Şapka İnkılabı
E) Siyasi haklarda eşitlik sağlanması

Kanunlar önünde mutlak eşitlik kabul eden, hiçbir ferde ayrıcalık tanımayan yönetim politikası nasıl tanımlanır?

A) Halkçı
B) İnkılapçı
C) Milliyetçi
D) Devletçi
E) Laik

Hangisi Atatürk İlkelerinden biri değildir?

A) Meşrutiyetçilik
B) Laiklik
C) Cumhuriyetçilik
D) İnkılapçılık
E) Halkçılık

Hangisi Laiklik ilkesi ile en az ilgilidir?

A) Takvim, saat ve ölçülerin değiştirilmesi
B) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
C) Kıyafetlerde değişiklik yapılması
D) Medeni Kanun'un kabulü
E) Halifeliğin kaldırılması

Hangisi eğitim alanında yapılan yeniliklerden biri değildir?

A) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması
B) Yeni Türk harflerinin Kabulü
C) Öğretimin birleştirilmesi
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
E) Türk Dil Kurumu'nun kurulması

Saltanat hangi tarihte kaldırılmıştır?

A) 1 Kasım 1922
B) 3 Mart 1924
C) 9 Ağustos 1923
D) 2 Ekim 1923
E) 18 Şubat 1923

Hangisi Atatürk İnkılapçılık anlayışına uymaz?

A) Türk İnkılabı bazı eski kurumları yıkmak içindir
B) İnkılapçılık daima gelişmeyi öngören bir atılımcılıktır
C) İnkılapçılığın kılavuzu bilimdir
D) Türk İnkılabının özelliği diğer inkılaplardan farklıdır
E) Türk inkılabı gerçekleşirken belli bir sırayı takip etmiştir

Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir?

A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B) Şeyh Sait ayaklanması
C) İzmir Suikasti
D) Türk Tarih Kurumu
E) Soyadı Kanunu

Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Son Osmanlı Mebuslar Meclisine katılmıştır
B) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştur
C) Büyük nutukta Kurtuluş Savaşı'nı anlatmıştır
D) Erzurum ve Sivas Kongreleri'ne başkanlık yapmıştır
E) İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılmıştır

Ulusal İradeyi üstün kılarak birlik içinde çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
Atatürk'ün temel amacıydı. Hangisi bu amaçla doğrudan ilgili değildir?

A) Takrir-i Sükun Kanunu
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C) Saltanatın Kaldırılması
D) Haliğeliğin Kaldırılması
E) Medeni Kanun'un kabulü

Mustafa Kemal "Türk Milletinin karakterine en uygun yönetim, Cumhuriyet yönetimidir" derken hangisini belirtmek istemiştir?

A) Türk Milletinin özgürlükçü karakteri
B) En iyi yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğu
C) Türk tarihi boyunca Cumhuriyetin var olduğu
D) Cumhuriyetin bir insanlık ideali olduğu
E) Yeni Türk Devletinin Cumhuriyet olduğu

Balkan Antantı hangi tarihte imzalanmıştır?

A) 9 Şubat 1934
B) 21 Haziran 1934
C) 1 Ekim 1927
D) 16 Haziran 1926
E) 20 Temmuz 1936

Hangisi diğerlerine göre en son gerçekleşmiştir?

A) Sadabat Paktı
B) Montrö Sözleşmesi
C) İzmir Suikasti
D) Milletler Cemiyetine Üyelik
E) Menemen Olayı


Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra demokratik sistemin yaygınlaşması için nasıl bir adım atılmıştır?

A) Bir süre için tek parti yönetimi sürdürüldü
B) Çok partili sisteme geçilmek istendi
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi
D) Özel sektöre geniş haklar verildi
E) Devletçilik ön planda tutuldu

Hangisi laiklik ilkesinin yerleşmesinin aşamalarından birisidir?

A) Medeni kanunun kabul edilmesi
B) Milletler cemiyeti üyeliğinin kabul edilmesi
C) Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi
D) Planlı ekonomiye geçilmesi
E) İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması

Türk Kadınları aşağıdaki hakların hangisinde Avrupa ülkelerinin kadınlarından daha önde olmuşlardır?

A) Seçme ve seçilme
B) Evlenme ve boşanma
C) Mal ve mülk edinme
D) Eğitim ve öğretimi sürdürme
E) Meslek seçme

Hangisi Terakkiperver Parti'nin kapatılmasında doğrudan etkilidir?

A) Şeyh Sait Ayaklanması
B) Saltanatın kaldırılması
C) Hilafetin kaldırılması
D) Mustafa Kemal'e süikast
E) Menemen olayı

Şeyh Sait ayaklanması hangisine yöneliktir?

A) Cumhuriyete
B) TBMM'ye
C) Çok partili hayata
D) Dış güçlere
E) Anayasaya

Cumhuriyet İnkılaplarının dayandığı temel düşünce nedir?

A) Ulusal hakimiyet
B) İnsanlar arasında eşitlik
C) Adaletin yaygınlaştırılması
D) Özgürlükçülük
E) Demokrasi

Hangisi I.TBMM'nin faaliyetlerinden biridir?

A) Anayasanın hazırlanması
B) Aşar vergisinin kaldırılması
C) Hilafetin kaldırılması
D) Cumhuriyetin ilanı
E) Lozan Antlaşmasının onaylanmasıHangisi İnkılaplara ve Cumhuriyetin ilanına karşı çıkan isyanları önlemek için devletçe alınan önlemlerden değildir?

A) Seçimlerin yenilenmesi
B) Çok partili rejimden vazgeçilmesi
C) İstiklal mahkemelerinin kurulması
D) Takrir-i Sukun Kanunun çıkarılması
E) Kısmi seferberlik ilan edilmesi

Hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan siyasi partilerden değildir?

A) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
B) Cumhuriyet Halk Fırkası
C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D) Demokrat Parti
E) Serbest Cumhuriyet Fırkası

Hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında gerçekleşen isyanlardan değildir?

A) Menemen İsyanı
B) Çerkez Ethem İsyanı
C) Anzavur İsyanı
D) Milli Aşiret Ayaklanması
E) Pontus Ayaklanması

Atatürk'ün girişimde bulunupta başaramadığı yenilik hangisidir?

A) Çok partili siyasi yaşama geçme
B) Orduyu politikadan uzaklaştırma
C) Devletçilik ilkesini benimseme
D) Türk kadınını siyasal haklara kavuşturma
E) Öğretimde ikiliği ortadan kaldırma

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi devlet düzeninin laikleştirilmesinde en az etkili olmuştur?

A) TBMM'nin açılması
B) Halifeliğin kaldırılması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kapatılması
E) Medeni Kanunun kabul edilmesi

Cumhuriyetin ilanı ile Türk Devletinde çözümlenen en önemli sorun hangisidir?

A) Devletin yönetim biçimi
B) Devlet Başkanlığı
C) Hükümet Başkanlığı
D) Yetkilerin tek elde toplanması
E) Meclis Başkanlığı

Hangisi Cumhuriyetin ilanı ile çözümlerden sorunlardan değildir?

A) Kişisel egemenliğe son vermesi
B) Kabine sistemine geçilmesi
C) Devletin adının belirlenmesi
D) Devlet Başkanlığı sorununun çözümlenmesi
E) Rejim tartışmalarının sona ermesiHangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun uygulanmasıyla sağlanan gelişmelerden biri değildir?

A) Medreselerin kapatılması
B) Eğitim programlarının çağdaşlaşması
C) Eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması
D) Öğretim İlkelerinde birliğin sağlanması
E) Okuma yazma öğrenmenin kolaylaştırılması

Türk kadınına belediye seçimlerine katılma ve milletvekili seçilme hakkının verilmesinin amacı hangisidir?

A) Kadının yönetime katılmasını sağlama
B) Aile yapısında değişme sağlama
C) Kadınlar arasında okur yazar oranını artırma
D) Çok partili hayata geçme
E) Seçime katılmayı zorunlu hale getirme

Uluslararası ekonomik ilişkilerde aşağıdaki inkılaplardan hangisi Türkiye'ye önemli kolaylıklar sağlamıştır?

A) Ölçü birimlerinin değiştirilmesi
B) Kadınlara siyasal hakların tanınması
C) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
D) Medeni kıyafetlerin kabul edilmesi
E) Tekke, zaviye ve Türbelerin kapatılması

Hangisi ulusçuluktan çok medeniyetçiliğe yöneliktir?

A) Yeni ölçü sistemlerinin kabul edilmesi
B) TBMM'nin kurulması
C) Öğretimin birleştirilmesi
D) Türk diline önem verilmesi
E) Saltanatın kaldırılması

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?

A) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi
B) Miladi takvimin kabul edilmesi
C) Şapka Kanunu'nun kabul edilmesi
D) Medreslerin kapatılması
E) Milli İktisat ilkesinin kabul edilmesi

Eğitim ve kültür alanındaki gelişmelerle en az ilişkili olan inkılap hangisidir?

A) Soyadı Kanununun kabul edilmesi
B) Öğretimin birleştirilmesi
C) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi
D) Türk Tarih kurumunun kabul edilmesi
E) Medreselerin kabul edilmesi

Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatılması Yeni Türk Devleti ile ilgili olarak hangisinin kanıtı olamaz?

A) Temel hak ve özgürlüklere karşı olmasına
B) Gericilere ödün vermediğine
C) Rejimin tehlikelere karşı korunmasına
D) Tek partili dönemin benimsenmesine
E) Çok partili döneme geçişin erken başlamasına

Serbest Cumhuriyet Partisinin kapatılması ile ilgili olarak hangisi söylenebilir?

A) Parti kendi kararı ile kapatılmıştır
B) Menemen olayı sonunda kapatılmıştır
C) Şeyh Sait ayaklanması sonunda kapatılmıştır
D) Takrir-i sükun yasası ile kapatılmıştır
E) Hıyanet-i Vataniye yasası ile kapatılmıştır

Hangisi Atatürk dönemine rastlayan gelişmelerden değildir?

A) Köy Enstitülerinin açılması
B) Medreselerin kaldırılması
C) Maarif teşkilatı hakkında yasa çıkarılması
D) Millet mekteplerinin açılması
E) Tevhid-i Tedrisat yasasının çıkarılması

Hangisi Türkiye'nin I.Dünya Savaşı öncesi güvenliğini sağlama amacı ile aldığı önlemlerden değildir?

A) Lozan Barış Konferansının toplanması
B) Balkan Antantının imzalanması
C) Sadabat Paktının hazırlanması
D) Hatay'ın sınırlarımıza katılması
E) Montrö Sözleşmesinin yapılması.

1930'da Menemen'de çıkan ayaklanma hangisine kanıt olarak kabul edilmez?

A) Ülke çıkarlarının korunamadığına
B) Laiklik ilkesinin anlaşılamadığına
C) Eski düzenin devam ettirilmek istenmesine
D) Kısa sürede değişimlere uyum sağlanamadığına
E) İnkılapların henüz yerine oturmadığına

Cumhuriyet döneminde tarımsal alanda tarımı artırabilmek için alınan en önemli tedbir hangisidir?

A) Aşar vergisinin kaldırılması
B) Çiftçiye kredi imkanının sağlanması
C) Tarımda makinalaşmaya ağırlık verilmesi
D) Ziraat Bankasının imkanlarının artırılması
E) Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması

Cumhuriyetin ilk yıllarında girişilen demokrasi denemelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının nedeni hangisidir?

A) Laikliğin kavranamaması
B) Dış güçlerin olumsuz faaliyetleri
C) Eski düzen yanlılarının faaliyetlerini sürdürmeleri
D) Dinsel kışkırtmalar yapılması
E) Parti üyelerinin amaçlarına ulaşmada partileri araç olarak düşünmeleri

TBMM'nin Milletler cemiyetine girişi onun hangi politikasına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Barışçı bir siyaset izlemesine
B) Kendisini kanıtlamak istemesine
C) Güven ortamı sağlamak istemesine
D) Üye ülkelerin desteğini sağlamak istemesine
E) Uluslararası sorunların çözümünde yer almak istemesine
Hangisi Şeyh Sait Ayaklanmasını bastırmak için alınan tedbirlerden değildir?

A) Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılması
B) Takrir-i Sukun Yasasının çıkarılması
C) İstiklal Mahkemelerinin tekrar oluşturulması
D) Doğu Anadolu'da genel seferberlik ilan edilmesi
E) Ayaklanmayı bastırmak ordunun görevlendirilmesi

Hangisi ekonomik alanda liberal politika yolunu izlemiştir?

A) Serbest Cumhuriyet Fırkası
B) İzmir İktisat Kongresi
C) Cumhuriyet Halk Partisi
D) Terakkiperver Cumhuriyet Halk Fırkası
E) İlk TBMM hükümeti

Boğazlar sorunu kaldırılarak Türkiye'ye devredilmesi hangi antlaşma ile gerçekleşmiştir?

A) Montrö Sözleşmesi
B) Mudanya Ateşkes Antlaşması
C) Kars Antlaşması
D) Lozan Antlaşması
E) Ankara Antlaşması

Hangisi İş Bankasının kurulma nedenlerinden değildir?

A) Tarımsal gelişmeyi sağlamak
B) Kredi kurumlarını geliştirmek
C) Sanayi alanında gelişmek
D) Ticareti teşvik etmek
E) Ulusal sermaye birikimi oluşturmak

Millet Mekteplerinin açılmasında en az hangisi etkili olmuştur?

A) Ekonomik bilgilerin öğretim açısından önemini kavratmak
B) Okur-yazar sayısını artırmak
C) Eğitim-öğretimdeki hızlanmayı sağlamak
D) Öğretimdeki kurumlaşmanın altyapısını oluşturmak
E) Eğitimde kırsal kesime ağırlık vermek

Hangisi ortak amaç yönünden diğerlerine göre farklıdır?

A) TBMM'nin ilk anayasayı oluşturması
B) Boğazlar sorununun çözülmesi
C) Doğu ile ilişkilerin sağlamlaştırılması
D) Türkiye'nin ulusal bütünlüğünü güven altına alması
E) Batı sınırının güvence altına alması

Hangisi eğitim alanında yapılan değişikliklerden değildir?

A) Soyadı Kanunu'nun çıkarılması
B) Öğretimin birleştirilmesi
C) Türk Dil Kurumu'nun kurulması
D) Medreselerin Kurulması
E) Yeni Türk harlerinin kabul edilmesi
Takrir-i Sukun Yasası hangi olay üzerine tedbir olarak alınmıştır?

A) Şeyh Sait isyanı
B) Menemen olayı
C) Mustafa Kemal'e Suikast girişimi
D) Halifelik ordusunun ayaklanması
E) Cumhuriyetin ilanı ile meydana gelen hoşnutsuzluklar

TBMM'nin kurulmasıyla hangisi amaçlanmıştır?

A) Ulusal egemenlik
B) Laiklik
C) Bağımsızlık
D) Devletçilik
E) Cumhuriyetrçilik

Hangisi Milliyetçilik ilkesi ile birebir ilgili degildir?

A) Ekonomik alanlarda çalışma yapılması
B) Tasada ve kıvançta birleşilmesi
C) Her toplumun kendi devletini kurması
D) Kültür birliğinin oluşması
E) Bireylerin birlikte yaşamak istemeleri

Osmanlı hukuk düzeni hangi özelliği nedeniyle değiştirilmiştir?

A) Değişmez din kurallarının toplumun ihtiyacını karşılamıyor olması
B) Hukuk birliğinin olmaması
C) Belirli birikimleri aşamaması
D) Dinsel kurallara bağlı kalması
E) Kıyas ve icma usullerinin uygulanması

Hangisi tarım alanındaki gelişme için alınan önlemlerden değildir?

A) Teşvik-i Sanayi Yasasının çıkarılması
B) Aşar vergisinin kaldırılması
C) Tarımda makinalaşma sağlanması
D) Kredi olanaklarının getirilmesi
E) Tohum ıslah çalışmalarının yapılması

Cumhuriyet döneminde Türk kadınının çağdaşlaşması için atılan ilk adım hangisidir?

A) Medeni Kanunun kabulü
B) Belediye seçimlerine katılma hakkı
C) Milletvekili seçme ve seçilme hakkı
D) Siyasal alanda eşitlik ilkesinin getirilmesi
E) İstedikleri meslekleri seçebilme hakkının verilmesi

Laiklik ilkesi ile en az ilgili olan değişiklik hangisidir?

A) Takvim, saat ve ölçülerin değiştirilmesi
B) Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
C) Halifeliğin kalıdırılması
D) Medeni kanunun kabulü
E) Kıyafetlerde değişiklik yapılması
Balkan Antantı'nın taraflara getirdiği güvence hangisidir?

A) Totaliter rejimlere karşı birlikte hareket edilmesi
B) Balkan Devletlerinin varlığına saygı gösterilmesi
C) Siyasi gelişmelere göre fikir alışverişlerinde bulunmak
D) Ekonomik işbirliği yapmak
E) Birbirleri hakkında üçüncü devletler karşısında yükümlülük altına girmemek

Montrö Konferansına katılmayarak yeni boğazlar sözleşmesini imza etmeyen devlet hangisidir?

A) İtalya
B) Yugoslavya
C) İngiltere
D) Romanya
E) Yunanistan

Sadabat Paktı hangi ülkeler arasında imzalanmıştir?

A) Türkiye-İran-Irak-Afganistan
B) Bulgaristan-Yunanistan-Romanya-Yugoslavya
C) Türkiye-ABD-İngiltere-İran
D) Türkiye-Afganistan-Pakistan
E) Türkiye-Bulgaristan-Sovyetler Birliği

Sadabat Paktının amacı hangisidir?

A) Bölgesel dayanışmayı geliştirmek
B) Sovyetler Birliğine karşı birlik oluşturmak
C) İslam ülkelerinin birliğini sağlamak
D) Balkan Anlaşmasına karşı bir cephe oluşturmak
E) Bölgede yabancı devletlerin manda yönetimine son vermek

Hatay sorunu hangi devletler arasında bir sorun olmuştur?

A) Türkiye-Fransa
B) Türkiye-Suriye-Hatay Devleti
C) Türkiye-Suriye
D) Fransa-Suriye-Lübnan
E) Türkiye-Suriye

Hatay hangi sebeple Türk politikasına sorun olmuştur?

A) Anlaşmalardan doğan hakları gözetlemek
B) Güney sınırımızın emniyetini sağlamak
C) Misak-ı Milli sınırları içine dahil etmek
D) İskenderun'u ele geçirmek
E) Fransızları güney sınırından uzak tutmak

Hatay Anavatana hangi kararla katılmıştır?

A) Hatay Meclisinin kararıyla
B) Halk oylamasıyla
C) Türkiye Cumhuriyetinin ilhakıyla
D) Milletler Cemiyeti kararıyla
E) Fransa'nın manda yönetimine son vermesi

İlk kabine sistemini getiren aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1924 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1876 Anayasası
D) 1909 Anayasası
E) 1961 Anayasası