Birlikteforum Kültürel Bilgi Paylaşım

Reklamlar
Fark AkademiFark Akademi

İnkılap Tarihi 1. Dönem Soruları

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

İnkılap Tarihi 1. Dönem Soruları
« : 06 Ocak 2011, 21:12:56 »

Fark Akademi

1- Sivas Kongresi'nde alınan;
I. Ulusal sınırlar içinde vatan bütündür.
II. Temsil Kurulu ülkenin bütününü temsil eder.
III. Manda ve himaye kabul edilemez.
IV. Geçici bir hükümet kurulmalıdır.
gibi kararlardan hangileri "tam bağımsızlık" fikrinin benimsendiğini göstermektedir?

A) I ve III B) II ve IV C) III ve IV D) II ve III E) I ve IV

2-Sivas Kongresi’nde oluşturulan Temsil Heyeti’nin aldığı hangi karar yürütme yaptığının göstergesidir?

A)Milli cemiyetleri tek çatı altında toplaması
B)Manda ve himayeyi reddetmesi
C)Ali Fuat Paşa’yı Garp Cephesi Kumandanlığı’na ataması
D)İradeyi Miliye gazetesini çıkarması
E) Vatanın bürünlüğünü savunması

3- Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki maddelerinden
hangisi ile yürütülecek olan Millî Mücadelenin
gerekçesine vurgu yapılmıştır?

A) Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
B)Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
C)Her türlü etki ve denetimden uzak millî bir kurul oluşturulmalıdır.
D)Sivas'ta millî bir kongre toplanacaktır.
E) Askeri ve millî örgütler hiç bir şekilde dağıtılmaya-
caktır.

4- Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde kurul¬
ması düşünülen Ermeni ve Rum Pontus Devletlerinin
çalışmalarına önlem almak amacı ile toplanan
Erzurum Kongresi sonuç bildirgesinde, "Millî sınırlar
içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz." görüşlerine
yer vermiştir.Bu bilgilere göre, Kongre ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Türk milletini ile defa işgallere karşı tepki göster¬meye çağırmıştır.
B)Saltanat rejimine son verilmiştir.
C)Manda ve himaye kabul edilmemiştir.
D)ilk defa Temsil Kurulu oluşturulmuştur.
E)Toplanması yönünden bölgesel, kararları yönün¬
den ise millî bir kongredir.

5- İstanbul Hükümeti'yle Temsil Kurulu arasındaki ilk görüşme 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında meydana gelmiş ve taraflar bazı konularda mutabakata vararak Amasya Protokolü'nü imzalamışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıttır?

A)Temsil Heyeti'nin üstünlüğünün kabul edildiğine
B)Temsil Heyeti'nin ekonomik kazanç sağladığına
C) İstanbul Hükümeti'nin Temsil Heyeti'ni resmen
tanıdığına
D) Milli Mücadele'de bütünlük sağlandığına
E)Ulus egemenliğinin gerçekleştiğine

6- 24- Kuvayı Milliye işgallere karşı cepheler kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu cepheler arasında kumanda birliği sağlanmasına aşağıdakilerden hangisiyle başlanmıştır.

A) Erzurum Kongresi B) Sivas Kongresi C) Alaşehir Kongresi

D) Edirne Kongresi E) Balıkesir Kongresi

7- İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı olarak kurulmuş amacı Büyük Yunanistan’ı gerçekleştirmek böylelikle Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak olup çeşitli illerde çeteler kurarak Yunanistan lehine propaganda yaparak Yunan çetelerine silah ve cephane sağlayan zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşnak Sütyun B) Hınçak C) Mavri Mira

D) Alyans İsrailit E) Makabi

8-İngiltere, 1917 yılına kadar Doğu Akdeniz'de İtalya'yı desteklerken, Ocak 1919'da yapılan Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan'ı desteklemiştir.
Bu değişikliğin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Batı Anadolu'da İtalya gibi güçlü bir devletin egemen olmasını istememesi
B) İngiltere'de Yunanistan taraftarlarının çok olması
C) İtalya'nın Osmanlı Devleti yanlısı olması
D) Yunanistan'dan ekonomik olarak yararlanmayı düşünmesi
E) İtalya'nın Fransa'nın yanında yer alması

9-11 Kasım 1914'de ordu ve donanmaya halife sıfatıyla bir beyanname yayınlayan padişah Cihad-ı Ekber ilan etti.
Osmanlı Devleti'nin cihat İlan edilmesinden beklentileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Hindistan'daki Müslümanları İngilizlere karşı ayaklandırmak
B) Arapların bağımsızlık kazanmalarını sağlamak
C) Mısır'da İngilizlere karşı isyanlar çıkarmak
D) Dünya Müslümanlarının Osmanlı padişahının etrafında toplanmasını sağlamak
E) Tunus ve Cezayir'de Fransızlara karşı tepkiler oluşturmak
10- Birinci Dünya Savaşı sonunda kurulan cemiyetlerden bazıları şunlardır;
I. Wilson Prensipleri
II. Kilikyalılar
III. İngiliz Muhipleri
IV. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
V. Rum Pontus
Bunlardan hangileri, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunmasının, yabancı devletlerden birinin himayesine girmekle mümkün olacağını savunmuştur?

A) I ve III B) III ve IV C) I ve II D) I ve V E) IV ve V

11- Anlaşma Devletleri, Mondros'tan sonra,
• Donanmalarını istanbul önlerine getirmiş,
• Yunanlıların Anadolu'ya çıkmalarını sağlamış,
• Mebusan Meclisi'ni dağıtmış,
• Anadolu halkını isyana teşvik etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi, Anlaşma Devletlerinin bu girişimlerle ulaşmak istedikleri amaçlardan biri değildir?

A)istanbul ve Çanakkale boğazlarını kontrol altına almak
B)istanbul Hükümeti'ni baskı ve denetim altında tutmak
C)işgallerin yaygınlaştırılması için ortam hazırlamak
D)Halk iradesi doğrultusunda alınan kararların uygu¬lanmasını önlemek
E) Rusya'nın Boğazlar'dan yararlanmasını kolay¬
laştırmak

12- I. Etnik-i Eterya II. Taşnaksityun III. Mavri Mira
IV. Pontus V. Hınçak
Yukarıdakilerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur?
A) I-II B) II-III C) IV-V D) III-IV E) II-V

13-Manda ve himayecilik aşağıdakilerin hangisinde, bir daha gündeme gelmemek üzere son kez reddedilmiştir?

A) Amasya Genelgesi D) Havza Genelgesi
B) Sivas Kongresi E) Balıkesir Kongresi
C)Amasya Protokolü

14- IX. ordu müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'e verilen resmi görev aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kongreler ve mitingler düzenlemek
B) Anadolu'da padişah adına milli mücadeleyi başlatmak
C) Doğu Anadolu'daki askeri birlikleri teftiş etmek
D) Halkı işgallere karşı ayaklandırmak
E) Doğu Karadeniz'de çıkan olayların nedenlerini araştırmak

15- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin
I. Dünya Savaşı'na girmesinin nedenleri arasında
gösterilemez?

A)Kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi
B)Yalnızlıktan kurtulma politikası
C)Almanya'nın savaşı kazanacağına inanılması
D)Osmanlı Devlet adamlarının Alman yanlısı olması
E) Anadolu'nun işgallerden kurtarılma düşüncesi

16-1839dan başlayarak "Osmanlı toprakları üzerinde
yaşayan herkes, dil, din ve ırk ayrımına tabi tutul¬
maksızın eşit haklara sahip kılınmalıdır." tezini
savunan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
B) İslamcılık   B)Türkçülük   C)Osmanlıcılık  D)Batıcılık   E)Adem-i Merkeziyetçilik

17- Birinci Dünya Savaşı’nın uzamasına aşağıdakilerden hangisinin sebep olduğu söylenebilir?

A)Kafkas Cephesi   D) Irak Cephesi   B)Suriye – Filistin Cephesi  E) Kanal Cephesi   C)Çanakkale Cephesi

18-Aşağıdakilerden hangisi Milli “yararlı cemiyetler” içerisinde yer alır?

A) Osmanlı Sulh ve Selâmeti Fırkası
B) Wilson Prensipleri Cemiyeti
C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
D) Megalo İdea Cemiyeti
E) Kilikyalılar Cemiyeti

19- Aşağıdaki Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerinden hangisi Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasına yöneliktir?

A) Osmanlı orduru terhis edilecek, silâh ve cephâne teslim edilecektir
B) İtilâf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum karşısında herhangi bir stratejik noktayı işgâl edebilecektir
C) Toros tünelleri ve demiryolları işgâl edilecektir
D) Vilâyat-ı Sitte’de (altı il) karışıklık çıkarsa işgâl edilecektir
E)Haberleşme hatları İtilâf devletleri tarafından denetlenecektir

20-Almanya'nın I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'ni kendi yanına çekmeye çalışmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) İtilaf Devletleri'nin savaşacağı cephelerin sayısını artırmak
B) Osmanlı Devleti aracılığı ile Rusya'ya yeni cepheler açmak
C) Boğazların itilaf Devletleri'ne kapatılmasını sağlamak
D) Osmanlı Devleti'nin teknik gücünden faydalanıp savaşı kazanmak
E) Ortadoğu'da egemenliğin İngiltere'nin eline geçmesini önlemek

21-ittihat ve Terakki tarafından oluşturulan Hareket Ordusu'nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkanlardaki ayaklanmaları bastırmak
B) 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak
C) Meşrutiyetin ilanını sağlamak
D) Sırp Ayaklanması'nı bastırmak
E) II. Abdülhamit'i tahttan indirmek

22- XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesinde ortaya çıkan Osman¬
lıcılık fikri dini inançlardan kaynaklanan farklılıkların
kaldırılması ve azınlıkların da yönetimde söz sahibi
olması düşüncesini savunmuştur.
Bu bilgilere göre, Osmanlıcılık düşüncesini savu¬nanların aşağıdakilerden hangisine engel olmayı amaçlandıkları söylenebilir?

A)Halkın yönetime katılması düşüncesine
B)Devletin Batılılaşma politikalarına
C)Bilimsel ve teknik gelişmelere
D)Azınlıkların ayrılıkçı faaliyetlerine
E)Anayasacılık hareketlerine

23- Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları'nın
nedenleri arasında gösterilemez?

A)Fransız İhtilâli'nin doğurduğu milliyetçi akımlarının etkisi
B)Batılı devletlerin Balkan uluslarını kışkırtması
C)Osmanlı Devleti'nin Rus egemenliği altındaki Türkler'e bağımsızlıklarını kazandırma düşüncesi
D)Balkan Devletleri'nin sınırlarını genişletmek isteme¬si
E) Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp Savaşı'nda başarılı
olamaması

24-1907'de Rusya ile İngiltere arasında yapılan Reval Gö-
rüşmesi'nde, Rusya Balkanlar'da serbest kalması kar¬
şılığında İngiltere'nin Hindistan ve çevresindeki ege¬
menliğini tanımayı kabul etmiştir.
Bu gelişme;
I. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığını daha ra¬
hat koruyacağı
II. Rusya ve İngiltere'nin birbirlerinin çıkar alanına ka¬
rışmama konusunda anlaştığı
III. Milliyetçilik hareketlerinin önem kaybedeceği
yargılarından hangilerinin kanıtı sayılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

25-Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilâli'nden kay¬
naklanan milliyetçilik düşüncesinin Osmanlı
Devleti üzerindeki olumsuz etkisini doğrulayacak
niteliktedir?

)Matbaanın kullanılmaya başlanması
B)Nizam-ı Cedid Ordusu'nun kurulması
C)ilk sürekli elçiliklerin açılması
D)Kara Mühendishanesi'nin kurulması
E)Azınlık isyanlarının çıkması

İnkılap Tarihi 1. Dönem Soruları
« Yanıtla #1 : 06 Ocak 2011, 21:18:56 »

1-ittihat ve Terakki tarafından oluşturulan Hareket Ordusu'nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkanlardaki ayaklanmaları bastırmak
B) 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak
C) Meşrutiyetin ilanını sağlamak
D) Sırp Ayaklanması'nı bastırmak
E) II. Abdülhamit'i tahttan indirmek

2- XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesinde ortaya çıkan Osman¬
lıcılık fikri dini inançlardan kaynaklanan farklılıkların
kaldırılması ve azınlıkların da yönetimde söz sahibi
olması düşüncesini savunmuştur.
Bu bilgilere göre, Osmanlıcılık düşüncesini savu¬nanların aşağıdakilerden hangisine engel olmayı amaçlandıkları söylenebilir?

A) Halkın yönetime katılması düşüncesine
B) Devletin Batılılaşma politikalarına
C) Bilimsel ve teknik gelişmelere
D) Azınlıkların ayrılıkçı faaliyetlerine
E) Anayasacılık hareketlerine

3- Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları'nın
nedenleri arasında gösterilemez?

A) Fransız İhtilâli'nin doğurduğu milliyetçi akımlarının etkisi
B) Batılı devletlerin Balkan uluslarını kışkırtması
C) Osmanlı Devleti'nin Rus egemenliği altındaki Türkler'e bağımsızlıklarını kazandırma düşüncesi
D) Balkan Devletleri'nin sınırlarını genişletmek isteme¬si
E) Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp Savaşı'nda başarılı
olamaması

4-1907'de Rusya ile İngiltere arasında yapılan Reval Gö-
rüşmesi'nde, Rusya Balkanlar'da serbest kalması kar¬
şılığında İngiltere'nin Hindistan ve çevresindeki ege¬
menliğini tanımayı kabul etmiştir.
Bu gelişme;
I. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığını daha ra¬
hat koruyacağı
II. Rusya ve İngiltere'nin birbirlerinin çıkar alanına ka¬
rışmama konusunda anlaştığı
III. Milliyetçilik hareketlerinin önem kaybedeceği
yargılarından hangilerinin kanıtı sayılabilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II    E) II ve III

5-Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilâli'nden kay¬
naklanan milliyetçilik düşüncesinin Osmanlı
Devleti üzerindeki olumsuz etkisini doğrulayacak
niteliktedir?

A) Matbaanın kullanılmaya başlanması
B) Nizam-ı Cedid Ordusu'nun kurulması
C) ilk sürekli elçiliklerin açılması
D) Kara Mühendishanesi'nin kurulması
E) Azınlık isyanlarının çıkması

6- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin
I. Dünya Savaşı'na girmesinin nedenleri arasında gösterilemez?

A) Kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi
B) Yalnızlıktan kurtulma politikası
C) Almanya'nın savaşı kazanacağına inanılması
D) Osmanlı Devlet adamlarının Alman yanlısı olması
E) Anadolu'nun işgallerden kurtarılma düşüncesi

7-1839dan başlayarak "Osmanlı toprakları üzerinde
yaşayan herkes, dil, din ve ırk ayrımına tabi tutul¬
maksızın eşit haklara sahip kılınmalıdır." tezini
savunan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslamcılık   B)Türkçülük C  )Osmanlıcılık   D)Batıcılık   E)Adem-i Merkeziyetçilik

8- Birinci Dünya Savaşı’nın uzamasına aşağıdakilerden hangisinin sebep olduğu söylenebilir?

A)Kafkas Cephesi  B)Suriye – Filistin Cephesi  C)Çanakkale Cephesi  D) Irak Cephesi E) Kanal Cephesi
 
9-Aşağıdakilerden hangisi Milli “yararlı cemiyetler” içerisinde yer alır?

A) Osmanlı Sulh ve Selâmeti Fırkası
B) Wilson Prensipleri Cemiyeti
C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
D) Megalo İdea Cemiyeti
E) Kilikyalılar Cemiyeti

10- Aşağıdaki Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerinden hangisi Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasına yöneliktir?

A) Osmanlı orduru terhis edilecek, silâh ve cephâne teslim edilecektir
B) İtilâf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum karşısında herhangi bir stratejik noktayı işgâl edebilecektir
C) Toros tünelleri ve demiryolları işgâl edilecektir
D) Vilâyat-ı Sitte’de (altı il) karışıklık çıkarsa işgâl edilecektir
E)Haberleşme hatları İtilâf devletleri tarafından denetlenecektir

11-Almanya'nın I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'ni kendi yanına çekmeye çalışmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) İtilaf Devletleri'nin savaşacağı cephelerin sayısını artırmak
B) Osmanlı Devleti aracılığı ile Rusya'ya yeni cepheler açmak
C) Boğazların itilaf Devletleri'ne kapatılmasını sağlamak
D) Osmanlı Devleti'nin teknik gücünden faydalanıp savaşı kazanmak
E) Ortadoğu'da egemenliğin İngiltere'nin eline geçmesini önlemek

12-İngiltere, 1917 yılına kadar Doğu Akdeniz'de İtalya'yı desteklerken, Ocak 1919'da yapılan Paris Barış Konferansı'nda Yunanistan'ı desteklemiştir.
Bu değişikliğin nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Batı Anadolu'da İtalya gibi güçlü bir devletin egemen olmasını istememesi
B) İngiltere'de Yunanistan taraftarlarının çok olması
C) İtalya'nın Osmanlı Devleti yanlısı olması
D) Yunanistan'dan ekonomik olarak yararlanmayı düşünmesi
E) İtalya'nın Fransa'nın yanında yer alması

13-11 Kasım 1914'de ordu ve donanmaya halife sıfatıyla bir beyanname yayınlayan padişah Cihad-ı Ekber ilan etti.
Osmanlı Devleti'nin cihat İlan edilmesinden beklentileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Hindistan'daki Müslümanları İngilizlere karşı ayaklandırmak
B) Arapların bağımsızlık kazanmalarını sağlamak
C) Mısır'da İngilizlere karşı isyanlar çıkarmak
D) Dünya Müslümanlarının Osmanlı padişahının etrafında toplanmasını sağlamak
E) Tunus ve Cezayir'de Fransızlara karşı tepkiler oluşturmak

14-. Birinci Dünya Savaşı sonunda kurulan cemiyetlerden bazıları şunlardır;
I. Wilson Prensipleri
II. Kilikyalılar
III. İngiliz Muhipleri
IV. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk
V. Rum Pontus
Bunlardan hangileri, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün korunmasının, yabancı devletlerden birinin himayesine girmekle mümkün olacağını savunmuştur?

A) I ve III B) III ve IV C) I ve II D) I ve V E) IV ve V

15- Anlaşma Devletleri, Mondros'tan sonra,
• Donanmalarını istanbul önlerine getirmiş,
• Yunanlıların Anadolu'ya çıkmalarını sağlamış,
• Mebusan Meclisi'ni dağıtmış,
• Anadolu halkını isyana teşvik etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi, Anlaşma Devletlerinin bu girişimlerle ulaşmak istedikleri amaçlardan biri değildir?

A) istanbul ve Çanakkale boğazlarını kontrol altına almak
B) istanbul Hükümeti'ni baskı ve denetim altında tutmak
C) işgallerin yaygınlaştırılması için ortam hazırlamak
D) Halk iradesi doğrultusunda alınan kararların uygu¬lanmasını önlemek
E) Rusya'nın Boğazlar'dan yararlanmasını kolay¬
laştırmak

16- I. Etnik-i Eterya II. Taşnaksutyun III. Mavri Mira IV. Pontus V. Hınçak
Yukarıdakilerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur?
A) I-II   B) II-III   C) IV-V   D) III-IV   E) II-V

17-Manda ve himayecilik aşağıdakilerin hangisinde, bir daha gündeme gelmemek üzere son kez reddedilmiştir?

A) Amasya Genelgesi  B) Sivas Kongresi C) Amasya Protokolü  D) Havza Genelgesi  E) Balıkesir Kongresi

18- IX. ordu müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'e verilen resmi görev aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kongreler ve mitingler düzenlemek
B) Anadolu'da padişah adına milli mücadeleyi başlatmak
C) Doğu Anadolu'daki askeri birlikleri teftiş etmek
D) Halkı işgallere karşı ayaklandırmak
E) Doğu Karadeniz'de çıkan olayların nedenlerini araştırmak

19- Sivas Kongresi'nde alınan;

I. Ulusal sınırlar içinde vatan bütündür.
II. Temsil Kurulu ülkenin bütününü temsil eder.
III. Manda ve himaye kabul edilemez.
IV. Geçici bir hükümet kurulmalıdır.
gibi kararlardan hangileri "tam bağımsızlık" fikrinin benimsendiğini göstermektedir?

A) I ve III   B) II ve IV   C) III ve IV   D) II ve III   E) I ve IV

20- Sivas Kongresi’nde oluşturulan Temsil Heyeti’nin aldığı hangi karar yürütme yaptığının göstergesidir?

A) Milli cemiyetleri tek çatı altında toplaması
B) Manda ve himayeyi reddetmesi
C) Ali Fuat Paşa’yı Garp Cephesi Kumandanlığı’na ataması
D) İradeyi Miliye gazetesini çıkarması
E) Vatanın bürünlüğünü savunması

21- Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki maddelerinden
hangisi ile yürütülecek olan Millî Mücadelenin
gerekçesine vurgu yapılmıştır?

A) Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir.
B) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
C) Her türlü etki ve denetimden uzak millî bir kurul oluşturulmalıdır.
D) Sivas'ta millî bir kongre toplanacaktır.
E) Askeri ve millî örgütler hiç bir şekilde dağıtılmayacaktır.

22- Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde kurul¬
ması düşünülen Ermeni ve Rum Pontus Devletlerinin
çalışmalarına önlem almak amacı ile toplanan
Erzurum Kongresi sonuç bildirgesinde, "Millî sınırlar
içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz." görüşlerine
yer vermiştir.Bu bilgilere göre, Kongre ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Türk milletini ile defa işgallere karşı tepki göster¬meye çağırmıştır.
B) Saltanat rejimine son verilmiştir.
C) Manda ve himaye kabul edilmemiştir.
D) ilk defa Temsil Kurulu oluşturulmuştur.
E) Toplanması yönünden bölgesel, kararları yönün¬
den ise millî bir kongredir.

23- İstanbul Hükümeti'yle Temsil Kurulu arasındaki ilk görüşme 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında meydana gelmiş ve taraflar bazı konularda mutabakata vararak Amasya Protokolü'nü imzalamışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıttır?

A) Temsil Heyeti'nin üstünlüğünün kabul edildiğine
B) Temsil Heyeti'nin ekonomik kazanç sağladığına
C) İstanbul Hükümeti'nin Temsil Heyeti'ni resmen
tanıdığına
D) Milli Mücadele'de bütünlük sağlandığına
E) Ulus egemenliğinin gerçekleştiğine

24- Kuvayı Milliye işgallere karşı cepheler kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu cepheler arasında kumanda birliği sağlanmasına aşağıdakilerden hangisiyle başlanmıştır.

A) Erzurum Kongresi   B) Sivas Kongresi   C) Alaşehir Kongresi  D) Edirne Kongresi   E) Balıkesir Kongresi

25- İstanbul Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı olarak kurulmuş amacı Büyük Yunanistan’ı gerçekleştirmek böylelikle Bizans İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak olup çeşitli illerde çeteler kurarak Yunanistan lehine propaganda yaparak Yunan çetelerine silah ve cephane sağlayan zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşnak Sütyun   B) Hınçak   C) Mavri Mira  D) Alyans İsrailit   E) Makabi

İnkılap Tarihi 1. Dönem Soruları
« Yanıtla #2 : 07 Ocak 2011, 09:29:39 »

1. XX. yüzyıl başlarında Almanya ve İtalya; siyasi, askeri ve sanayi alanında gelişmelerini tamamlamış ve Avrupa kıtasında etkili birer devlet konumuna gelmişlerdi.
Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmelerin sonuçlarından biri değildir?

A) Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığı sona ermiştir.
B) İngiltere, Rusya ve Fransa'yla Almanya'ya karşı ittifak kurmuştur.
C) Sömürgecilik; yarışı hızlanmıştır.
D) Silahlanma yarışı hız kazanmıştır.
E) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakların önemli bölümünü geri almıştır.

2. Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyıl sonlarından itibaren Almanya ile yakınlaşma politikası izlemesinin temel nedenlerinden biri de "İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikalarını terk ederek bu toprakları işgal etmeye başlamaları ve Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesinde etkili olmalarıdır."
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun göstergelerinden biri değildir?

A) İngiltere'nin Kıbrıs'a yerleşmesi
B) Girit'e özerklik verilmesi
C) Avusturya'nın Bosna-Hersek'i topraklarına katması
D) Rusya'nın, Reval Görüşmeleri sonucunda Balkanlarda serbest bırakılması
E) Balkan Savaşları sonunda Ege Adaları'nın Yunanistan'a bırakılması

3. ittihat ve Terakki tarafından oluşturulan Hareket Ordusu'nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkanlardaki ayaklanmaları bastırmak
B) 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak
C) Meşrutiyetin ilanını sağlamak
D) Sırp Ayaklanması'nı bastırmak
E) II. Abdülhamit'i tahttan indirmek

4. XX. yüzyılın başlarından itibaren Makedonya sorunu Balkanlardaki bunalımı tırmandırdı. Avrupa devletleri bu bölge ile yakından ilgilenmeye başladı. Rus çarı ile İngiltere kralı Reval'de buluşarak Osmanlı Devleti'nin durumunu, Boğazlar meselesini ve Balkanların geleceğini görüştü.
Osmanlı Devleti'nin yukarıdaki gelişmeler karşısında içişlerine karışılmasını engellemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdiği söylenebilir?

A) Meşrutiyet ilan edildi.
B) Avrupa devletleriyle savaşlara son verildi.
C) Siyasal partiler kuruldu.
D) Balkan devletlerinin bağımsızlığı tanındı.
E) Türkçülük politikası izlendi.

5. II. Meşrutiyetin ilanından memnun olmayan çevrelerin kışkırtmasıyla İstanbul'da 13 Nisan 1909'da 31 Mart Olayı adı verilen ayaklanma çıktı.
31 Mart ayaklanmasının bastırılmasının Osmanlı devlet yönetimi açısından ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Hükümet ile Meclis-i Mebusan arasındaki anlaşmazlıklar giderildi.
B) Halkın görüşlerini yansıtabilmesi için partilerin kurulması kararlaştırıldı.
C) Padişahın bazı yetkileri kısıtlanarak Meclisin yetkileri artırıldı.
D) Devletin teokratik yapısında düzenlemeler yapıldı.
E) Osmanlı ordusunun modernleştirilmesine karar verildi.

6. Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) İtalya, Trablusgarp'ı işgal etmeden önce İngiltere ve Fransa'nın onayını almıştır.
B) Balkanlarda savaş belirtilerinin ortaya çıkması üzerine, Osmanlı Devleti İtalya ile antlaşma imzalamak zorunda kalmıştır.
C) Uşi Antlaşması ile Ege Adaları Yunanistan'a bırakılmıştır.
D) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını kaybetmiştir.
E) Osmanlı Devleti Trablusgarp'a asker gönderememiştir.

7. İtalya, 1911'de Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ederek Trablusgarp'a asker çıkarmaya başladı. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'da az sayıda askeri vardı. Buraya İtalyan donanması engel olduğu için denizden; İngiltere, Mısır'dan geçiş izni vermediği için karadan yardım gönderilemiyordu.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine yarılamaz?

A) Osmanlı Devleti'nin bölgedeki gücü zayıflamıştır.
B) İtalya Akdeniz'de güçlenmiştir.
C Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü tehlikeye girmiştir.
D) İngiltere İtalya'ya siyasi destek sağlamıştır.
E) İtalya ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşlar uzun süre devam etmiştir.

8. I. Balkan Savaşı'nda dört devlete karşı mücadele eden Osmanlı Devleti'nin bu savaştan yenilgiyle çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Almanya'nın Balkan devletlerine yardım etmesi
B) Savaş için yeterli hazırlıkların yapılmaması
C) Orduda particilik mücadelesinin yaşanması
D) Bazı komutanların etkisiz duruma getirilmesi
E) Bazı birliklerin terhis edilmesi

9. I. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Anadolu'da kurulan derneklerden bazıları şunlardır;
I. Rum Pontus
II. Trakya-Paşaeli
III. İslam Teali
IV. Redd-i İlhak
V. İngiliz Muhipleri
Bunlardan hangileri işgallere tepki olarak kurulan yararlı cemiyetlerdir?

A) II ve III   B) I ve IV   C) II ve IV   D) III ve V   E) I ve III

10. Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı sonunda, aşağıdakilerden hangisini imzalamak zorunda kalmıştır?

A) Atina Antlaşması    B) Londra Antlaşması   C) Bükreş Antlaşması    D) Uşi Antlaşması   E) İstanbul Antlaşması

11. Mustafa Kemal Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasına karşı bazı endişelerini hükümet temsilcilerine bildirdi.
Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasından sonra ileri sürdüğü görüşlerden biri olamaz?

A) İşgallere karşı gerekli savunma önlemleri alınmalıdır.
B) İngiltere ile ittifak yapılmalıdır.
C) Yıldırım Orduları Grubu dağıtılmamalıdır.
D) Ordunun elinde bulunan silahlar teslim edilmemelidir.
E) İskenderun'un işgal tehlikesine karşı önlem alınmalıdır.

12. Osmanlı İmparatorluğu özellikle 1878 Berlin Antlaşmasından sonra hızlı bir dağılma dönemine girmiştir. 1914 yılına gelindiğinde Doğu Trakya hariç, Balkanlarda ve Kuzey Afrika'daki tüm topraklar kaybedilmiştir.
Osmanlı Devleti'nin hızla dağılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya ve diğer Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı ortak politika izlemeleri
B) Ülkede baskıcı bir yönetimin uygulanması
C) İttihat ve Terakki yönetiminin dış politikadaki yanlış uygulamaları
D) Devlet adamları ve padişahların yetersizliği
E) Yönetim kadrolarında parti çekişmeleri yaşanması

13.İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Boğazı'na saldırarak Osmanlı Devleti'ne karşı yeni bir cephe açmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu saldırının amaçlarından biri olarak gösterilemez?

A) Almanya'ya karşı Trakya üzerinden yeni bir cephe açmak
B) Rusya'ya yardım göndermek
C) Savaşın kısa sürede bitmesini sağlamak
D) Rusya'daki Bolşevik İhtilali'ni desteklemek
E) Boğazları ve İstanbul'u alarak Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak

14.Birinci Dünya Savaşı sırasında, gizli antlaşmalarla Boğazlar, Doğu Trakya’nın bir bölümü ve Doğu Anadolu Rusya’ya verilmiştir. Buna karşılık,Mondros Ateşkes Antlaşması’nda böyle bir hüküm yer almamıştır.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)İngiltere ve Fransa’nın Rusya’dan çok İtalya’nın dostluğuna önem vermesi
B)Türklerin Çanakkale Cephesi’nde başarılı olması
C)Mustafa Kemâl’in Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri alması
D)Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmesi
E)Rusya’da karışıklık çıkması

15.Aşağıdakilerden hangisi Millî cemiyetlerin özellikleri arasında sayılamaz?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlılık bildirmişlerdir

B) Bölgecidirler
C) Wilson İlkeleri’ne dayanarak bölgelerinin Türklüğünü yayın yoluyla kanıtlamaya çalışmışlardır
D) Milliyetçilik duygusu temelinde kurulmuşlardır
E) Başlangıçta silâhlı direnişi ön görmemişlerdir

16.Birinci Dünya Savaşının sona ermesi üzerine toplanan Paris Barış Konferansı'nda, Wilson İlkeleri'ne uyulmadığının kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Birinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçlarının görüşülmesi
B) Milletler Cemiyeti'nin kurulması
C) Yenilen devletler arasında yapılacak antlaşma şartlarının açıkça görüşülmesi
D) İtalya'ya İzmir ve çevresinin verilmemesi
E) İzmir ve çevresinin Yunanistan'a bırakılmasının kararlaştırılması

17. 11 Kasım 1914'de ordu ve donanmaya halife sıfatıyla bir beyanname yayınlayan padişah Cihad-ı Ekber ilan etti.
Osmanlı Devleti'nin cihat İlan edilmesinden beklentileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Hindistan'daki Müslümanları İngilizlere karşı ayaklandırmak
B) Arapların bağımsızlık kazanmalarını sağlamak
C) Mısır'da İngilizlere karşı isyanlar çıkarmak
D) Dünya Müslümanlarının Osmanlı padişahının etrafında toplanmasını sağlamak
E) Tunus ve Cezayir'de Fransızlara karşı tepkiler oluşturmak

18. . I. Dünya Savaşı sırasında ABD Başkanı Wilson’un yayınladığı ilkelerin bazıları şunlardır:
I. Savaş sonrasında dünya barışını koruyacak bir örgüt kurulmalıdır.
II. Savaş sırasında yapılmış olan gizli antlaşmalar ortadan kaldırılmalıdır.
III. Osmanlı egemenliğindeki uluslara, çoğunlukta oldukları yerlerde kendilerini yönetme hakkı tanınmalıdır.
IV. Savaş sonunda her devlet eski sınırlarına çekilmelidir.
Bu ilkelerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin çıkarlarına aykırı olduğu savunulabilir?

A) Yalnız IV    B) II ve IV    C) Yalnız III    D) I ve II    E) Yalnız II

19.Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamasının sonuçlarından biri değildir?

A)Osmanlı ülkesinin işgal edilmesi için ortam oluşması
B) Osmanlı Devleti’nin savunma gücünden yoksun kalması
C) Osmanlı ülkesinde ulusal cemiyetlerin kurulması
D) Balkanların Osmanlı ülkesinden kopması
E) Osmanlı devleti’nin hukuki varlığının devam etmesi

20. I. Etnik-i Eterya
II. Taşnaksityun
III. Mavri Mira
IV. Pontus
V. Hınçak
Yukarıdakilerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur?

A) I-II    B) II-III    C)IV-V    D) III-IV    E) II-V

İnkılap Tarihi 1. Dönem Soruları
« Yanıtla #3 : 07 Ocak 2011, 09:34:48 »

1. XX. yüzyıl başlarında Almanya ve İtalya; siyasi, askeri ve sanayi alanında gelişmelerini tamamlamış ve Avrupa kıtasında etkili birer devlet konumuna gelmişlerdi.
Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmelerin sonuçlarından biri değildir?

A) Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki varlığı sona ermiştir.
B) İngiltere, Rusya ve Fransa'yla Almanya'ya karşı ittifak kurmuştur.
C) Sömürgecilik; yarışı hızlanmıştır.
D) Silahlanma yarışı hız kazanmıştır.
E) Osmanlı Devleti kaybettiği toprakların önemli bölümünü geri almıştır.

2. Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyıl sonlarından itibaren Almanya ile yakınlaşma politikası izlemesinin temel nedenlerinden biri de "İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikalarını terk ederek bu toprakları işgal etmeye başlamaları ve Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesinde etkili olmalarıdır."
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun göstergelerinden biri değildir?

A) İngiltere'nin Kıbrıs'a yerleşmesi
B) Girit'e özerklik verilmesi
C) Avusturya'nın Bosna-Hersek'i topraklarına katması
D) Rusya'nın, Reval Görüşmeleri sonucunda Balkanlarda serbest bırakılması
E) Balkan Savaşları sonunda Ege Adaları'nın Yunanistan'a bırakılması

3. ittihat ve Terakki tarafından oluşturulan Hareket Ordusu'nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkanlardaki ayaklanmaları bastırmak
B) 31 Mart Ayaklanması'nı bastırmak
C) Meşrutiyetin ilanını sağlamak
D) Sırp Ayaklanması'nı bastırmak
E) II. Abdülhamit'i tahttan indirmek

4. XX. yüzyılın başlarından itibaren Makedonya sorunu Balkanlardaki bunalımı tırmandırdı. Avrupa devletleri bu bölge ile yakından ilgilenmeye başladı. Rus çarı ile İngiltere kralı Reval'de buluşarak Osmanlı Devleti'nin durumunu, Boğazlar meselesini ve Balkanların geleceğini görüştü.
Osmanlı Devleti'nin yukarıdaki gelişmeler karşısında içişlerine karışılmasını engellemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirdiği söylenebilir?

A) Meşrutiyet ilan edildi.
B) Avrupa devletleriyle savaşlara son verildi.
C) Siyasal partiler kuruldu.
D) Balkan devletlerinin bağımsızlığı tanındı.
E) Türkçülük politikası izlendi.

5. II. Meşrutiyetin ilanından memnun olmayan çevrelerin kışkırtmasıyla İstanbul'da 13 Nisan 1909'da 31 Mart Olayı adı verilen ayaklanma çıktı.
31 Mart ayaklanmasının bastırılmasının Osmanlı devlet yönetimi açısından ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Hükümet ile Meclis-i Mebusan arasındaki anlaşmazlıklar giderildi.
B) Halkın görüşlerini yansıtabilmesi için partilerin kurulması kararlaştırıldı.
C) Padişahın bazı yetkileri kısıtlanarak Meclisin yetkileri artırıldı.
D) Devletin teokratik yapısında düzenlemeler yapıldı.
E) Osmanlı ordusunun modernleştirilmesine karar verildi.

6. Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) İtalya, Trablusgarp'ı işgal etmeden önce İngiltere ve Fransa'nın onayını almıştır.
B) Balkanlarda savaş belirtilerinin ortaya çıkması üzerine, Osmanlı Devleti İtalya ile antlaşma imzalamak zorunda kalmıştır.
C) Uşi Antlaşması ile Ege Adaları Yunanistan'a bırakılmıştır.
D) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını kaybetmiştir.
E) Osmanlı Devleti Trablusgarp'a asker gönderememiştir.

7. İtalya, 1911'de Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ederek Trablusgarp'a asker çıkarmaya başladı. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'da az sayıda askeri vardı. Buraya İtalyan donanması engel olduğu için denizden; İngiltere, Mısır'dan geçiş izni vermediği için karadan yardım gönderilemiyordu.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine yarılamaz?

A) Osmanlı Devleti'nin bölgedeki gücü zayıflamıştır.
B) İtalya Akdeniz'de güçlenmiştir.
C Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü tehlikeye girmiştir.
D) İngiltere İtalya'ya siyasi destek sağlamıştır.
E) İtalya ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşlar uzun süre devam etmiştir.

8. I. Balkan Savaşı'nda dört devlete karşı mücadele eden Osmanlı Devleti'nin bu savaştan yenilgiyle çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Almanya'nın Balkan devletlerine yardım etmesi
B) Savaş için yeterli hazırlıkların yapılmaması
C) Orduda particilik mücadelesinin yaşanması
D) Bazı komutanların etkisiz duruma getirilmesi
E) Bazı birliklerin terhis edilmesi

9. I. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Anadolu'da kurulan derneklerden bazıları şunlardır;
I. Rum Pontus
II. Trakya-Paşaeli
III. İslam Teali
IV. Redd-i İlhak
V. İngiliz Muhipleri
Bunlardan hangileri işgallere tepki olarak kurulan yararlı cemiyetlerdir?

A) II ve III    B) I ve IV   C) II ve IV   D) III ve V    E) I ve III

10. Osmanlı Devleti I. Balkan Savaşı sonunda, aşağıdakilerden hangisini imzalamak zorunda kalmıştır?

A) Atina Antlaşması B) Londra Antlaşması
C) Bükreş Antlaşması D) Uşi Antlaşması
E) İstanbul Antlaşması

11. Mustafa Kemal Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasına karşı bazı endişelerini hükümet temsilcilerine bildirdi.
Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasından sonra ileri sürdüğü görüşlerden biri olamaz?

A) İşgallere karşı gerekli savunma önlemleri alınmalıdır.
B) İngiltere ile ittifak yapılmalıdır.
C) Yıldırım Orduları Grubu dağıtılmamalıdır.
D) Ordunun elinde bulunan silahlar teslim edilmemelidir.
E) İskenderun'un işgal tehlikesine karşı önlem alınmalıdır.

12. Osmanlı İmparatorluğu özellikle 1878 Berlin Antlaşmasından sonra hızlı bir dağılma dönemine girmiştir. 1914 yılına gelindiğinde Doğu Trakya hariç, Balkanlarda ve Kuzey Afrika'daki tüm topraklar kaybedilmiştir.
Osmanlı Devleti'nin hızla dağılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya ve diğer Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'ne karşı ortak politika izlemeleri
B) Ülkede baskıcı bir yönetimin uygulanması
C) İttihat ve Terakki yönetiminin dış politikadaki yanlış uygulamaları
D) Devlet adamları ve padişahların yetersizliği
E) Yönetim kadrolarında parti çekişmeleri yaşanması

13.İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Boğazı'na saldırarak Osmanlı Devleti'ne karşı yeni bir cephe açmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu saldırının amaçlarından biri olarak gösterilemez?

A) Almanya'ya karşı Trakya üzerinden yeni bir cephe açmak
B) Rusya'ya yardım göndermek
C) Savaşın kısa sürede bitmesini sağlamak
D) Rusya'daki Bolşevik İhtilali'ni desteklemek
E) Boğazları ve İstanbul'u alarak Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak

14.Birinci Dünya Savaşı sırasında, gizli antlaşmalarla Boğazlar, Doğu Trakya’nın bir bölümü ve Doğu Anadolu Rusya’ya verilmiştir. Buna karşılık,Mondros Ateşkes Antlaşması’nda böyle bir hüküm yer almamıştır.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)İngiltere ve Fransa’nın Rusya’dan çok İtalya’nın dostluğuna önem vermesi
B)Türklerin Çanakkale Cephesi’nde başarılı olması
C)Mustafa Kemâl’in Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri alması
D)Rusya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmesi
E)Rusya’da karışıklık çıkması

15.Aşağıdakilerden hangisi Millî cemiyetlerin özellikleri arasında sayılamaz?

A) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlılık bildirmişlerdir
B) Bölgecidirler
C) Wilson İlkeleri’ne dayanarak bölgelerinin Türklüğünü yayın yoluyla kanıtlamaya çalışmışlardır
D) Milliyetçilik duygusu temelinde kurulmuşlardır
E) Başlangıçta silâhlı direnişi ön görmemişlerdir

16.Birinci Dünya Savaşının sona ermesi üzerine toplanan Paris Barış Konferansı'nda, Wilson İlkeleri'ne uyulmadığının kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Birinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçlarının görüşülmesi
B) Milletler Cemiyeti'nin kurulması
C) Yenilen devletler arasında yapılacak antlaşma şartlarının açıkça görüşülmesi
D) İtalya'ya İzmir ve çevresinin verilmemesi
E) İzmir ve çevresinin Yunanistan'a bırakılmasının kararlaştırılması

17. 11 Kasım 1914'de ordu ve donanmaya halife sıfatıyla bir beyanname yayınlayan padişah Cihad-ı Ekber ilan etti.
Osmanlı Devleti'nin cihat İlan edilmesinden beklentileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Hindistan'daki Müslümanları İngilizlere karşı ayaklandırmak
B) Arapların bağımsızlık kazanmalarını sağlamak
C) Mısır'da İngilizlere karşı isyanlar çıkarmak
D) Dünya Müslümanlarının Osmanlı padişahının etrafında toplanmasını sağlamak
E) Tunus ve Cezayir'de Fransızlara karşı tepkiler oluşturmak

18. . I. Dünya Savaşı sırasında ABD Başkanı Wilson’un yayınladığı ilkelerin bazıları şunlardır:
I. Savaş sonrasında dünya barışını koruyacak bir örgüt kurulmalıdır.
II. Savaş sırasında yapılmış olan gizli antlaşmalar ortadan kaldırılmalıdır.
III. Osmanlı egemenliğindeki uluslara, çoğunlukta oldukları yerlerde kendilerini yönetme hakkı tanınmalıdır.
IV. Savaş sonunda her devlet eski sınırlarına çekilmelidir.
Bu ilkelerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin çıkarlarına aykırı olduğu savunulabilir?

A) Yalnız IV    B) II ve IV    C) Yalnız III   D) I ve II    E) Yalnız II

19.Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamasının sonuçlarından biri değildir?

A)Osmanlı ülkesinin işgal edilmesi için ortam oluşması
B) Osmanlı Devleti’nin savunma gücünden yoksun kalması
C) Osmanlı ülkesinde ulusal cemiyetlerin kurulması
D) Balkanların Osmanlı ülkesinden kopması
E) Osmanlı devleti’nin hukuki varlığının devam etmesi

20. I. Etnik-i Eterya
II. Taşnaksityun
III. Mavri Mira
IV. Pontus
V. Hınçak
Yukarıdakilerden hangileri Ermeniler tarafından kurulmuştur?

A) I-II    B) II-III    C)IV-V    D) III-IV    E) II-V

İnkılap Tarihi 1. Dönem Soruları
« Yanıtla #4 : 07 Ocak 2011, 09:39:51 »

1-İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal kararı nerede alınmıştır?


2-Mondros Ateşkes Anlaşmasının Osmanlı Devletini parçalamaya yönelik 7.maddesini yazınız.3-Mustafa Kemal’in kaleme aldığı Nutuk hangi dönemi anlatmaktadır?


4- Kuva-yı Milliye birliklerinin Ulusal Mücadeleye katkılarından ikisini yazınız.


5- A- Çanakkale Savaşı
B-II.Meşrutiyetin ilanı
C- I.Balkan Savaşı
D-Mondros Ateşkes Anlaşması olayları kronolojik sıraya uygun olarak sıralayınız.

AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI CEVAPLANDIRINIZ

6- Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallerin açık bir tehdide dönüşmesi üzerine ülkenin çeşitli yerlerinde direniş cemiyetleri kuruldu. Bunlardan biri olan, Milli Kongre Cemiyeti çeşitli dillerde kitap ve broşür yayınladı.
Cemiyetin bu yolla ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Cemiyete olan katılımı artırmak
B) Ulusal mücadelenin önderliğini üstlenmek
C) Barışçıl mücadele içinde olduğunu göstermek
D) İstanbul hükümetinin siyasi desteğini kazanmak
E) Avrupa kamuoyunu ve diplomatik çevrelerini olumlu yönde etkilemek

7- I. Balkan Savaşı sonunda Londra Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin batı sınırı Midye-Enez çizgisi olarak belirlenmiş, en fazla toprağı Bulgaristan almıştır. Buna tepki gösteren Balkan devletleri Bulgaristan'a savaş açmıştır. Bundan faydalanan Osmanlı Devleti Doğu Trakya'yı geri almış ve İstanbul Antlaşması'nda batı sınırı Meriç Irmağı olarak belirlenmiştir.
Bu durum Balkan Savaşlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?

A) Balkan savaşlarında en karlı çıkan devlet Bulgaristan'dır.
B) I. ve II. Balkan savaşları aynı devletler arasında olmuştur.
C) I. Balkan Savaşı'nın sonuçları II. Balkan Savaşı'nın çıkmasına ortam hazırlamıştır.
D) Osmanlı Devleti Balkanlardaki otoritesini yeniden kurmuştur.
E) Balkanlarda kalıcı barış sağlanmıştır.

8- Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda açtığı ilk cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çanakkale B)Irak C)Suriye D)Kanal E)Kafkasya

9- Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında, aşağıdaki etkenlerden hangisinin en az rol oynadığı savunulabilir?

A) Ekonomik yayılma politikası
B) Avrupa’da Alman-Fransız anlaşmazlığı
C) Balkanlarda Rus, Avusturya-Macaristan anlaşmazlığı
D) Ulusçuluk düşüncesi
E) Hânedan çekişmeleri

10-XX. yüzyıl başlarında ortaya çıkan gelişmelerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde halkın yönetime katılmasını sağlamıştır?

A) II. Meşrutiyet'in ilanı
B) Reval Görüşmesi
C) 31 Mart olayı
D) Bab-ı Ali Baskını
E) II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi

AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN ŞEKİLDE DOLDURUNUZ

11- Osmanlı I.Dünya Savaşı’nda dış cephe olarak ……………. ,…………….. ve……………………….. ‘da savaştı.

12- Osmanlı’da yaşayan bütün milletleri din,mezhep ve ırk ayrımı yapmadan birleştirmeyi esas alan düşünce akımı …………………………………..’dır.

13- Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Muğla, Antalya ve Konya’yı İtilaf Devletlerinden …………………… işgal etti.

14- I. Dünya Savaşı başlamadan önce oluşan İttifak Devletleri………………,…………………………….. ve……………’dır

15-………………… …………………… ……………….. Batı Anadolu’da Türk milletinin haklılığına vurgu yapan ilk uluslar arası belgedir.

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN KARŞISINA DOĞRU İSE (D) YANLIŞ İSE (Y) KOYUNUZ

16- I. Dünya Savaşı sırasında ülkesinde ihtilal çıkınca savaştan çekilen devlet Rusya’dır.( )

17-Kilikyalılar Cemiyeti Erzurum Kongresinin toplanmasında etkili olan cemiyettir.( )

18- Meşrutiyet yönetimi saltanatı tamamen kaldırmayı hedefliyordu.( )

19-Trablusgarb Savaşı İtalya ile Osmanlı Devleti arasında yapılmıştır.( )

20-Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinde Toprak kayıpları-Coğrafi konumu daha etkili olmuştur.( )

İnkılap Tarihi 1. Dönem Soruları
« Yanıtla #5 : 16 Ocak 2011, 12:39:26 »

S.1) I-Sivas Kongresi’nin engellenmesi için çaba göstermek,
II-Amasya Genelgesi kararlarını acilen uygulamaya koymak,
III-İşgallere karşı ortaya çıkan halkın direniş ruhunu
canlandırmak,

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Damat Ferit Paşa Hükümetinin görüşlerine uygundur?

A)Yalnız I       B)Yalnız II          C) I ve II     D)I ve III         E)I,II ve III

S.2)Erzurum Kongresi’nde “Manda ve himaye kabul edilemez.” maddesi kabul edildi.
Buna göre bu durum aşağıdakilerin hangisi ile daha fazla ilgilidir?

A)İsyanlar B)Ulusal Bağımsızlık C)Meclis Hükümeti
D)Ulusal Egemenlik E)Ekonomik çeşitlilik

S.3) Aşağıdaki gelişmelerin hangisi TBMM’nin iç isyanlara karşı aldığı bir önlemdir?

A)Askerlerin terhis edilmesi
B)Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
C) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
D)Mustafa Kemal’in Meclis Başkanı seçilmesi
E)Temsil Heyeti’nin oluşturulması

S.4) I-Reddi İlhak Cemiyeti
II-Kilikyalılar Cemiyeti
III-Milli Kongre Cemiyeti
IV-Wilson Prensipleri Cemiyeti

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Milli Cemiyetler arasındadır?

A)Yalnız I    B) I ve II     C) I ve IV    D)II ve IV    E)I, II ve III

S.5)Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisinde mücadele etmemiştir?

A)Trablusgarp Savaşı
B)Kafkas Cephesi
C)Galiçya Cephesi
D)Çanakkale Cephesi
E)İstiklal Harbi

S.6)Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgal edilen Osmanlı toprakları ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Kars-Ermeniler
B)Aydın-Yunanlılar
C)Antep-Fransızlar
D)Çanakkale-İngilizler
E)Irak-İtalyanlar

S.7)Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti’ni paylaşmak için imzaladığı gizli antlaşmalar arasında değildir?

A)Londra Antlaşması
B)İstanbul Antlaşması
C)Sykes-Picot Antlaşması
D) Mondros Antlaşması
E)Mc Mahon Antlaşması

S8) I-Reval Görüşmesi
II-Hıyanet-i Vataniye Kanunu
III-II.Balkan Savaşı
Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız.

A)I-III-II    B)I-II-III    C)II-I-III    D)II-III-I    E)III-II-I

S.9)Milli Cemiyetler aşağıdakilerin hangisinde tek çatı altında birleştirilmiştir?

A)Amasya Genelgesi
B)Amasya Görüşmeleri
C)Sivas Kongresi
D)Alaşehir Kongresi
E)TBMM

S.10)Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti adına aşağıdakilerden hangisiyle Amasya Görüşmelerini gerçekleştirmiştir?

A)Tevfik Paşa
B)Damat Ferit Paşa
C)Ali Rıza Paşa
D)Salih Paşa
E) Ali Fuat Paşa

S.11)-Kurtuluş mücadelesinin amacı ilk kez açıklanmıştır.
-İstanbul Hükümetinin sorumluluklarını yerine getiremediği belirtilmiştir
-Sivas’ta bir kongre toplanacağı belirtilmiştir.
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki hangisine aittir?

A)Amasya Görüşmeleri
B)Amasya Genelgesi
C)Havza Genelgesi
D)Balıkesir Kongresi
E)Erzurum Kongresi

S.12)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ne savaş açan I.Balkan Savaşı devletlerinden değildir?

A)Yunanistan
B)Bulgaristan
C)Makedonya
D)Sırbistan
E)Karadağ

S.13) Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin kabul ettiği Misak-ı Milli’de yer almamıştır?

)Kars,Ardahan ve Batum’un durumu
B)Batı Trakya meselesi
C)İstanbul ve Çanakkale boğazları
D)Çerkez Ethem isyanı
E)Ayrıcalıklar meselesi

.14) Aşağıdakilerden hangisi İlk TBMM’nin özelliklerinden değildir?

A)İstiklal Marşı’nı kabul etmesi
B)Kurucu Meclis olması
C)Adında “Türk” olan ilk Meclis olması
D)Kanun-i Esasi’yi kabul etmesi
E)Kurtuluş Savaşı’nı kazanması

S.15)Aşağıdakilerden hangisi doğrudan İtilaf devletleri ve İstanbul Hükümeti tarafından kışkırtılan isyanlar arasında değildir?

A)Konya İsyanı
B)Bolu İsyanı
C)Hilafet Ordusu
D)Yozgat İsyanı
E)Milli Aşireti İsyanı

S.16)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’ndaki cephelerinden biri değildir?
A)Trablusgarp
B)Suriye
C)Çanakkale
D)Mısır
E)Irak

S.17) I-Uşi Antlaşması
II-Sevr Antlaşması
III-Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelişi
Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız.

A)I-II-III    B) I-III-II    C)II-I-III    D)III-I-II    E)III-II-I
S.18)Mustafa Kemal aşağıdaki hangi olayda “Kurmay Başkanı” olarak bulunmuştur?

A)Trablusgarp Savaşı
B)Balkan Savaşları
C)31 Mart Olayı
D)Çanakkale Cephesi
E)Kanal Cephesi

S.19)Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nde kurulmuştur?

A)Mebusan Meclisi
B)Kuvayı Milliye
C)Felahı Vatan Grubu
D)Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
E)Hürriyet Grubu

S.20)I.Dünya Savaşı sonunda Almanya hangi barış antlaşmasını yaptı?

A)Sevr
B)Trianon
C)Nöyyi
D)Saint Germain
E)Versay

http://www.tarihbilinci.com   sitesinden alıntı
« Son Düzenleme: 16 Ocak 2011, 12:39:54 Gönderen: hasmetvu »

İnkılap Tarihi 1. Dönem Soruları
« Yanıtla #6 : 16 Ocak 2011, 12:44:08 »

SORULAR

S.1.Temsil Heyeti’nin ve Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelerek burasını Milli Mücadele için merkez seçmesinin nedenlerini açıklayınız.(iki madde- 8 puan)

a)

b)

S.2. Kuvay-ı Milliyeciler’in Çıkardığı İsyanlar nelerdir, yazınız.(8p)

S.3. Son Osmanlı Mebusan meclisinin aldığı önemli karar nedir, yazınız.(5p)

S.4. İlk TBMM’nin (1920) özelliklerinden iki madde yazınız.(8p)

a)

b)

S.5. Aşağıdaki olayları oluş sırasına göre birincisinden başlayarak sıralayınız.(8p)

A) Mustafa Kemal’in Albay olması         
B) Teşkilat-ı Esasiye’nin kabulü
C)Misak-ı Milli’nin kabulü
D)İstanbul’un İtilaf devletlerince işgali

S.6. Amasya Görüşmeleri’nin önemini açıklayınız.(5p)

S.7. Soru:……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..?

Atatürk’ün kişisel özellikleri ile ilgili yukarıdaki sorunun doğru cevabı “E” şıkkı ise siz uygun bir soru yazınız.(8p)

A)Vatanseverliği B)Barışçılığı C)Önderliği D)İdealist oluşu E)İleri görüşlülüğü

S.8. İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Boğazı'na saldırarak Osmanlı Devleti'ne karşı yeni bir cephe açmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu saldırının amaçlarından biri olarak gösterilemez? (5p)

A) Almanya'ya karşı Trakya üzerinden yeni bir cephe açmak
B) Rusya'ya yardım göndermek
C) Savaşın kısa sürede bitmesini sağlamak
D) Rusya'daki Bolşevik İhtilali'ni desteklemek
E) Boğazları ve İstanbul'u alarak Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak ‘

S.9. ’ Ulusal Egemenlik-Saltanat-Milli Mücadele-Kuvayı Milliye” kavramlarını kullanarak tanım yapmadan en az dört cümlelik tarihi bir paragraf oluşturunuz.(10p)


S.10. Erzurum Kongresi’nde “Kuvayı Milliye’yi amil; ulusal idareyi egemen kılmak esastır.” kararı alınmıştır.
Alınan bu karar aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?(5p)
A)Milli egemenliğe dayalı bir devlet kurmak.
B)İstanbul Hükümeti’nin devam edeceğinin
C)İşgallerin biteceğinin
D)Milli cemiyetlerin birleştiğinin
E)Milli Mücadele’nin sonuna gelindiğinin.

S.11. Doğru-Yanlış Soruları (5x3=15 puan):
A) Kilikyalılar Cemiyeti zararlı cemiyetlerdendir. ( )
B)Sevr Hukuki geçerliliği olmayan ölü doğmuş bir antlaşma olarak kalmıştır. ( )
C) TBMM’nin aldığı tedbirlerden birisi Hıyanet-i Vataniye Kanununçıkarılmasıdır. ( )
D) Mustafa Kemal daima İttihat ve Terakki’ye bağlı kalmıştır. ( )
E) TBMM’ye karşı çıkan isyanlar arasında asla iç isyan yoktur. ( )

S.12. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız. (5x3=15 puan)
( ) Mustafa Kemal’in ilk okuduğu okul A-Kuva-yi Milliye Hareketi başladı
( ) Mustafa Kemal’in ilk katıldığı savaş B- Amasya Genelgesi
( )Batı Cephesinin ilk komutanı C-Şemsi Efendi Okulu
( )Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı D-Ali Fuat Paşa
( )İlk kez Mili Egemenlik kavramından söz edildi E-Trablusgarp

İnkılap Tarihi 1. Dönem Soruları
« Yanıtla #7 : 16 Ocak 2011, 12:54:56 »

A Grubu
S O R U L A R
I.BÖLÜM
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise baş tarafta bulunan parantez içine ( D) harfi, yanlış ise (Y) harfi yazarak işaretleyiniz. (5*5 Puan=25 Puan)
1. ( Y ) Amasya Görüşmeleri sonucunda TBMM açılmıştır.
2. ( D ) Ermeni meselesi ilk defa Berlin Antlaşması ile uluslar arası bir mesele olarak ortaya çıkmıştır
3. ( D ) Birinci TBMM döneminde güçler birliği ilkesi uygulanmıştır.
4. ( D ) Düzenli ordunun kurulmasıyla, askeri birlikler arasında düzen ve disiplin sağlanmış, düşmanla daha etkili mücadele etme imkanı sağlanmıştır.
5. ( Y ) Sevr Antlaşması TBMM Hükümeti ile İtilaf devletleri arasında imzalanan bir antlaşmadır.

II. BÖLÜM
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız veya işaretleyiniz. (5*5 Puan=25 Puan)

1. TBMM’ye karşı yapılan isyanları çıkış sebebine göre hangi grupta yer alıyorsa “X” işareti ile işaretleyerek belirtiniz
TBMM’ye karı yapılan isyanlar İst.Hük. ile İtilaf. çıkardığı ayakl. Kuva-i Milliyeci. çıkardığı ayakl. Azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar İstanbul Hükümeti tarafından çıkarılanlar
Çerkez Ethem X
Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı Ayaklanması X
Kuva-i İnzibatiye X
Ermeni Ayaklanması X
Afyon Ayaklanması X

2. Erzurum kongresi toplanma şekli bakımından BÖLGESEL aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir

3. Birinci Dünya Savaşı sonrası AMİRAL BRİSTOL Raporu’na göre;Yunan iddiaları yalanlanmış,Batı Anadolu’da Türklerin çoğunlukta olduğu ve katliamlarla ilgisinin olmadığı belirtilmiştir.

4. Bütün yaralı cemiyetler SİVAS Kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.

5. Mustafa Kemal’in en büyük eseri TÜRKİYE CUMHURİYETİ’dir.

III. BÖLÜM
Aşağıdaki sorularda uygun olan şıkkı işaretleyiniz. (5*5 Puan=25 Puan)
1. 1921 Anayasa'sına göre:
Türkiye Devleti, TBMM tarafından idare olunur ve Hükümeti TBMM hükümeti adını taşır.
1921 Anayasasındaki bu hükümle ulaşılmak istenen başlıca amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütün yetkileri TBMM'de toplamak B) Demokratik devletlerin dostluğunu kazanmak
C) İç isyanlara son vermek D) Çok partili hayata geçmek
E) Yurtta ve dünyada barışı korumak

2. TBMM Hükümetinin ilk askeri başarısı sonucunda yaptığı antlaşma, Batı ve Güney cephelerinin güçlenmesini sağlamış ve daha sonraki gelişmelerde de etkili olmuştur.
Burada sözü edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lozan Barış Antlaşması B) Gümrü Antlaşması C) Kars Antlaşması
D) Moskova Antlaşması E) Ankara Antlaşması

3. M. Kemâl, Amasya Görüşmelerinde, toplanması gereken son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın İstanbul dışında bir yerde toplanmasını istemiştir.
M. Kemâl’in yukarıdaki düşüncesinin haklılığı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılmıştır?

A)Misâk-ı Millî’nin kabûl edilmesiyle B)TBMM’nin açılmasıyla C)Amasya Görüşmelerinin yapılmasıyla
D)İstanbul’un işgâl edilmesiyle E)İzmir’in işgâl edilmesiyle

4. Aşağıdakilerden hangisi son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin onayından geçmiştir?

A) Takrir-i Sükun Kanunu B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu C) İstiklal Mahkemeleri
D) Misak-ı Milli E) Tekalif-i Milliye emirleri

5. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığında gerçekleştirmeyi düşündüğü asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milli mücadeleyi başlatarak bağımsız bir devlet kurmak B) Mitingler düzenlemek
C) Kuva-i Milliye birlikleri oluşturmak D) Müdafaa-i hukuk cemiyetlerini yaygınlaştırmak
E) Zararlı cemiyetlerin çalışmalarına engel olmak

IV. BÖLÜM
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Cevaplarınızı soruların altında verilen boşluklara yazınız. (5*5 Puan=25 Puan)

1. Temsil Heyetinin ve Mustafa Kemal Paşa’nın hem İtilaf Devletlerine hem de İstanbul Hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi zaferini yazınız.
Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifa ettirilmesi

2. Amasya Genelgesinde yer alan“Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır” kararını açıklayınız.
İlk defa ulusal egemenlik kavramından söz edilmiştir.
Kurtarıcı olarak padişahın, manda ve himayenin yerini milletin alması gerektiği vurgulanmıştır,
Kurtuluş Savaşının yöntemi açıklanmıştır

3. Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesinin ve Ankara’yı Milli Mücadelenin merkezi seçmesinin nedenlerinden 2(iki) tanesini yazınız..

a)İstanbul’da toplanacak olan Mebusan Meclisi’nin çalışmalarını daha yakından izlemek için,
b) Ankara’nın haberleşme ve ulaşım açısından (demiryolu…) daha uygun olması,
c)Ankara’nın işgale uğramamış güvenli bir yer olması,
d)Ankara’nın Batı Cephesi’ne daha yakın olması,
e)Ankara halkının ulusal mücadeleye olumlu yaklaşması.
f) Coğrafi konumunun elverişli olması,
g) Bölge halkının Milli Mücadele taraftarı olması,

4. Mustafa Kemal Meclisin neden İstanbul’da toplanmasını istemiyordu?
Mustafa Kemal ise işgal altındaki İstanbul’da, padişah başkanlığında toplanacak olan bir mecliste milli mücadele adına sağlıklı kararların çıkmayaca¬ğını tahmin ediyor ve meclisin Anadolu’da toplan¬masını istiyordu

5. T.B.M.M.’nin ayaklanmalar karşısında yasama yetkisini kullanarak aldığı önlemin adını yazınız.
Hiyanet-i Vataniyye Kanununu çıkarmış


B GRUBU
S O R U L A R
I.BÖLÜM
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise baş tarafta bulunan parantez içine ( D) harfi, yanlış ise (Y) harfi yazarak işaretleyiniz. (5*5 Puan=25 Puan)

1. ( D ) Amasya Görüşmeleri ile Osmanlı Hükümeti, Anadolu hareketini resmen ve hukuken tanımıştır.
2. ( Y ) Ermeni meselesi ilk defa Mondros Ateşkes Antlaşması ile uluslar arası bir mesele olarak ortaya çıkmıştır
3. ( D ) İlk TBMM’de Meclis hükümeti sistemi benimsenerek işlerin hızlı yürümesi ve meclis ile hükümetin uyum içinde çalışması sağlanmıştır.
4. ( D ) Kuvva-i Milliye birliklerinin 22 Haziran 1920’de başlayan Yunan ileri hareketini durduramamaları ve Gediz muharebelerindeki başarısızlık üzerine düzenli ordunun kurulma sürecini hızlandırmıştır.
5. ( Y ) Sevr Antlaşmasına göre Arabistan ve Irak(Musul dahil) Fransız’lara verilmiştir

II. BÖLÜM
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız veya işaretleyiniz. (5*5 Puan=25 Puan)

1. TBMM’ye karşı yapılan isyanları çıkış sebebine göre hangi grupta yer alıyorsa “X” işareti ile işaretleyerek belirtiniz
TBMM’ye karşı yapılan isyanlar İst.Hük. İle itilafların çıkardığı ayaklanmalar Kuva-i Milliyecilerin çıkardığı ayakl. Azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar İstanbul hükümeti tarafından çıkarılanlar
Milli Aşiret isyanı X
YozgatAyaklanması X
Ahmet Anzavur isyanı X
Pontus Ayaklanması X
Demirci Mehmet Efe X

2. Erzurum kongresi toplanma şekli bakımından bölgesel, aldığı kararlar bakımından MİLLİ bir kongredir

3. Birinci Dünya Savaşı sonrası ABD askeri raporlarından biri olan GENERAL HARBORD Raporu’na göre; Ermeni iddiaları yalanlanmış,Doğu Anadolu’ da Türklerin çoğunlukta olduğu belirtilmiştir

4. Bütün yaralı cemiyetler Sivas Kongresinde ANADOLU ve RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.

5. Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türkiye'nin kuruluşunu belgelere dayandırarak anlattığı eseri NUTUK’tur

III. BÖLÜM
Aşağıdaki sorularda uygun olan şıkkı işaretleyiniz. (5*5 Puan=25 Puan)

1. 1921 Anayasası ile "Güçler Birliği" sisteminin kabul edilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meclisi, milletin tek temsilcisi haline getirme B) Ekonomik alanda kalkınmayı hızlandırma
C) Mustafa Kemal'in meclis başkanı seçilmesini sağlama D) Siyasal partilerin kurulmasını kolaylaştırma
E) Padişahın yetkileri ile TBMM'nin yetkilerini dengede tutma

2. Doğu cephesindeki savaşı sonlandıran ve TBMM’nin kazandığı ilk siyasi başarıyı simgeleyen antlaşma hangisidir?

A)Moskova antlaşması B)Ankara antlaşması C)İstanbul antlaşması
D)Gümrü antlaşması E)Mondros Ateşkes Antlaşması

3. İstanbul Hükûmeti, Salih Paşa’yı Amasya’ya göndererek Temsilciler Kurulu adına M. Kemâl ile görüşmesini sağlamıştır.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)İstanbul Hükûmeti’nin Temsilciler Kurulu’nu tanıdığının B)İngiliz Muhipleri Cemiyeti’nin faaliyetlerinin yasaklandığının
C)Ankara’nın Millî Mücâdele’nin merkezi olduğunun D)Paris Barış Konferansı kararlarının uygulandığının
E)İstanbul Hükûmeti’nin, bütün yetkilerini Temsil heyetine devrettiğinin

4. Aşağıdaki siyasi gruplardan hangisi son Osmanlı Mebuslar Meclisinde ortaya çıkmıştır?

A) Müdafa-ı Hukuk B) Felah-ı Vatan C) İttihat D) Halk Zümresi E) İstiklal

5. IX. ordu müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'e verilen resmi görev aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kongreler ve mitingler düzenlemek B) Anadolu'da padişah adına milli mücadeleyi başlatmak
C) Doğu Anadolu'daki askeri birlikleri teftiş etmek D) Halkı işgallere karşı ayaklandırmak
E) Doğu Karadeniz'de çıkan olayların nedenlerini araştırmak

IV. BÖLÜM
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Cevaplarınızı soruların altında verilen boşluklara yazınız. (5*5 Puan=25 Puan)

1. Milli Mücadele hareketinin İstanbul Hükümetine ve İtilaf Devletlerine karşı ilk siyasi zaferini yazınız.
Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifa ettirilmesi

2. “Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir.”Amasya Genelgesinde yer alan bu maddeyi yorumlayınız.
Durum ve Kurtuluş Savaşının gereği ortaya konmaktadır.
Kurtuluş Savaşının bölgesel değil; bütünsel olduğu vurgulanmıştır.
Bölücülere ve bölgesel kurtuluşu amaçlayanlara bir tepkidir.

3. Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesinin ve Ankara’yı Milli Mücadelenin merkezi seçmesinin nedenlerinden 2(iki) tanesini yazınız.

a)İstanbul’da toplanacak olan Mebusan Meclisi’nin çalışmalarını daha yakından izlemek için,
b) Ankara’nın haberleşme ve ulaşım açısından (demiryolu…) daha uygun olması,
c)Ankara’nın işgale uğramamış güvenli bir yer olması,
d)Ankara’nın Batı Cephesi’ne daha yakın olması,
e)Ankara halkının ulusal mücadeleye olumlu yaklaşması.
f) Coğrafi konumunun elverişli olması,
g) Bölge halkının Milli Mücadele taraftarı olması

4. İstanbul Hükümetinin Meclisin Anadolu’da toplanmasını istememesindeki esas neden nedir?
İstanbul Hükümeti İstanbul dışında toplanacak bir meclisin Anadolu’daki Milli Mücadele hareketini daha da güçlendireceğinden korkmuştur.

5. T.B.M.M.’nin ayaklanmalar karşısında yargı yetkisini kullanmak amacıyla oluşturduğu kurumun adını yazınız.
İstiklal Mahkemelerini kurnuştur.


C GRUBU
S O R U L A R
I.BÖLÜM
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise baş tarafta bulunan parantez içine ( D) harfi , yanlış ise (Y) harfi yazarak işaretleyiniz. (5*5 Puan=25 Puan)

1. ( D ) Kurtuluş Savaşı’nın en önemli cephesi Doğu cephesidir.
2. ( Y ) Milli Mücadelenin gerekçesi yöntemi ve amacı ilk defa Havza Genelgesinde belirtilmiştir
3. ( Y ) Misak-ı Milli kararları I.TBMM’de kabul edilmiştir.
4. ( D ) Temsil Heyetinin Amasya görüşmelerindeki amaçlarından bir tanesi İstanbul Hükümeti tarafından tanınmayı sağlamaktır.
5. ( D ) Saltanatın kaldırılması I.TBMM’nin yaptığı ilk ve tek inkılaptır.

II. BÖLÜM
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız veya işaretleyiniz. (5*5 Puan=25 Puan)

1. Aşağıdaki cemiyetleri kuruluş amaçlarına göre hangi grupta yer alıyorsa “X” işareti ile işaretleyerek belirtiniz

Cemiyetler Milli
Cemiyetler
Rumlar taraf.
kurulan cem. Milli varlığa
düşman cemiyetler
Yahudiler tarafından
kurulan cem. Ermeniler taraf.
kurulan cem
Etniki Eterya Cem. X
İzmir Reddi İlhak C. X
Alyans İsrailit Cem. X
Wilson İlkeleri Cem. X
Taşnak Cemiyeti X

2. TBMM ’nin açılması ile TEMSİL HEYETİ’nin görevi sona ermiştir

3. Mustafa Kemal’in en büyük eseri TÜRKİYE CUMHURİYETİ’dir.

4. Düzenli ordunun kurulmasını çıkarlarına aykırı bulan Kuvva-i Milliye liderlerinden Çerkes Ethem ve DEMİRCİ MEHMET EFE TBMM’ye karşı isyan başlatmıştır.

5. Sevr Antlaşması’na göre Antalya, Konya ve Isparta çevresini İTALYA alacaktı.

III. BÖLÜM
Aşağıdaki sorularda uygun olan şıkkı işaretleyiniz. (5*5 Puan=25 Puan)

1. İlk TBMM, kendisinin üstünde bir kuvvet tanımamakla aşağıdakilerden hangisini yok saymıştır?

A)Azınlık haklarını B)İtilaf Devletlerini C)Osmanlı yönetimini
D)Eski antlaşmaları E)Kuvva-i Milliye’yi

2. Sevr Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacına yöneliktir?

A) Boğazlar savaş zamanında bile bütün devletlere açık tutulacak B) Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurulacak
C) Osmanlı ordusunun asker sayısı 50 bin olacak D) Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınacak
E) Azınlıklara Türklerden daha fazla haklar verilecek

3. Aşağıdakilerden hangisinde verilen antlaşmalar imzalandıkları halde yürürlüğe girmemiştir?

A) Mudanya-Lozan B) Ayastefanos(Yeşilköy)-Sevr C) Atina-Sevr
D) Gümrü-Kars E) Berlin-Mondros

4. Mustafa Kemal'in IX. Ordu Müfettişliği görevinin gereklerini yerine getirmek üzere İstanbul hükümetine gönderdiği 22 Mayıs 1919 tarihli raporun;
I. Yunanlıların milliyet esasına göre İzmir'de hakları yoktur.
II. Karadeniz'deki Rumlar, devlet kurma amacından vazgeçerse olaylar kendiliğinden duracaktır.
III. Türk milleti manda ve himayeyi kabul etmeyecektir.
gibi maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İzmir'de nüfus çoğunluğu Türklere aittir. B) İtilaf Devletleri Anadolu'yu parçalamaya çalışmaktadır.
C) Bölgedeki olayların sorumluluğu Rumlara aittir. D) Türk milleti bağımsızlık düşüncesini benimsemiştir.
E) İngiltere'ye karşı Amerika ile ittifak yapılmalıdır

5. Amasya Genelgesinde, her ilden milli mücadele taraftarı olan ve halkın güvenini kazanmış üçer delegenin seçilmesi istenmiştir.
Bu delegelerle yapılacak toplantı için aşağıdaki şehirlerden hangisi merkez seçilmiştir?

A) Havza B) Amasya C) Erzurum D) Sivas E) Ankara

IV. BÖLÜM
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Cevaplarınızı soruların altında verilen boşluklara yazınız. (5*5 Puan=25 Puan)

1. Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıkışı sırasında kurtuluşun gerçekleşmesi için düşündüğü çare nedir?
Milli egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmaktı.

2. “Manda ve himaye kabul edilemez” Erzurum Kongresi kararlarında yer alan bu maddeyi yorumlayınız.
Bağımsızlığın koşulsuz olarak sağlanacağı vurgulanmıştır
Mandacılığa ilk defa tepki gösterilmiştir

3. Millet-i Sadıkayı Osmanlı Devletine karşı Rusya’nın kışkırtmasının amacı nelerdir?
Rusya: Kendi güdümünde bir Ermeni Devleti kurup Doğu Anadolu üzerinden sıcak denizlere ulaşmak istiyordu.

4. Kuvva-yı Milliye’nin kaldırılma nedenlerinden iki( 2) tanesini yazınız.

a) Belli bir merkezi otoriteye bağlı olmamaları ve sadece başlarındaki şahısları dinlemeleri,
b) Çoğunun askerlik tekniğini yeterince bilmeyen halkın içinden gönüllü insanlardan oluşmaları,
c) Vatanın kurtarılması ile işgalleri önleme ve durdurmada yetersiz kalmaları,
d) İhtiyaçlarını halktan toplamaları ve bazen halka baskı yapmaları,
e) Suçlu gördükleri kişileri kendi kurallarına göre cezalandırmaları,
f) TBMM'nin emirlerini zaman zaman uygulamamaları, bazen de karşı gelmeleri
5. TBMM karşı çıkarılan ayaklanmaların sonuçlarından iki( 2) tanesini yazınız.
a) İsyanlar Milli Mücadele’nin uzamasına neden olmuştur
b) Yunanlılar Anadolu içlerine kadar ilerleme imkanı bulmuştur,
c) Boş yere kardeş kanı dökülmüştür,
d) TBMM bütün gücünü öncelikle ayaklananlara karşı kullanmasına neden olmuştur,
e) İsyanların bastırılmasıyla TBMM’nin otoritesi artmıştır,
f) Düzenli orduya geçiş süreci hızlanmıştır
D Grubu
S O R U L A R

I.BÖLÜM
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise baş tarafta bulunan parantez içine ( D) harfi , yanlış ise (Y) harfi yazarak işaretleyiniz. (5*5 Puan=25 Puan)
1. ( D ) Kurtuluş Savaşı’nın en önemli cephesi Batı Cephesidir.
2. ( Y ) Milli Mücadelenin gerekçesi yöntemi ve amacı ilk defa Erzurum Kongresinde belirtilmiştir
3. ( D ) Misak-ı Milli kararları Son Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilmiştir.
4. ( D ) İstanbul Hükümeti’nin Amasya Görüşmelerindeki amacı; Milli Mücadele hareketini kontrol altına alarak Anadolu’daki otoritesini devam ettirmektir.
5. ( Y ) Halifeliğin kaldırılması I. TBMM yaptığı ilk ve tek inkılaptır.

II. BÖLÜM
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız veya işaretleyiniz. (5*5 Puan=25 Puan)

1. Aşağıdaki cemiyetleri kuruluş amaçlarına göre hangi grupta yer alıyorsa “X” işareti ile işaretleyerek belirtiniz

Cemiyetler Milli
Cemiyetler
Rumlar taraf.
kurulan cem. Milli varlığa
düşman cemiyetler
Yahudiler tarafından
kurulan cemiyetler Ermeniler taraf.
kurulan cem

Mavri Mira Cemiyeti X
İng. Muhipler Cem. X
Hınçak Cemiyeti X
Alyans İsrailit Cem. X
Kilikyalılar Cemiyeti X

2. TBMM’nin açılması ile Heyeti Temsiliye’nin görevi sona ermiştir

3. Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türkiye'nin kuruluşunu belgelere dayandırarak anlattığı eseri NUTUK’tur

4. Düzenli ordunun kurulmasını çıkarlarına aykırı bulan.ÇERKES ETHEM ve Demirci Mehmed Efe TBMM’ye karşı isyan başlatmıştır.

5. Sevr Ant göre Arabistan ve Irak İNGİLİZLERE bırakılmıştır.

III. BÖLÜM
Aşağıdaki sorularda uygun olan şıkkı işaretleyiniz. (5*5 Puan=25 Puan)

1. Kurtuluş Savaşı döneminde, İstiklal Mahkemeleri Büyük Millet Meclisi’nin salt çoğunluğunun oyu ile milletvekilleri arasından üç üye seçilerek kurulurdu.
Bu kuruluş biçimi TBMM’nin o dönemdeki yetkilerinden hangisiyle ilgilidir?

A)Yasa yapma B)Hükümet kurma C)Yargılama
D)Savaş ve barışa karar verme E)Ekonomik gereksinimleri karşılama

2. Sevr Antlaşması'na göre; Osmanlı Devleti'nde zorunlu askerlik kaldırılacaktı.
Bu karar, İtilaf Devletlerinin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediğinin kanıtıdır?

A) Osmanlı ordusunun modern hale gelmesine yardımcı olmak B) Saltanatın devamını sağlamak
C) Osmanlı Devleti'nin savunma gücünü azaltmak D) Üretim alanında çalışacak insan sayısını artırmak
E) Genç nüfusun ekonomide çalışmasına ortam hazırlamak

3. Aşağıdakilerden hangisinde verilen antlaşmalar imzalandıkları halde yürürlüğe girmemiştir?

A) Mudanya-Lozan B) Ayastefanos(Yeşilköy)-Sevr C) Atina-Sevr
D) Gümrü-Kars E) Berlin-Mondros

4. Mustafa Kemal Paşa, IX. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a gönderildiğinde, kendisine verilen yetkilerden bazıları şunlardır:
I. Ordunun terhis işlemlerini hızlandırma.
II. Direniş Cemiyetlerini ortadan kaldırma.
III. Sivil makamlar da emir verebilme.
Bunlardan hangileri Mustafa Kemal Paşaya istediklerini yapabilecek bir ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

5. Türk halkının işgallere karşı ilk tepkisi aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Yeni bir devlet kurmak B) Manda ve Himaye istemek
C) Protesto mitingleri düzenlemek D) Düzenli ordu kurmak
E) İtilaf devletlerinden yardım istemek
IV. BÖLÜM

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Cevaplarınızı soruların altında verilen boşluklara yazınız. (5*5 Puan=25 Puan)

1. Kurtuluş Savaşının amacını yazınız. (10 Puan)
Düşmanları yurttan atmak ve her bakımdan bağımsız bir Türk devleti kurmak.

2. “Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez.” Erzurum Kongresi kararlarında yer alan bu maddeyi yorumlayınız.
Bu madde Sivas Kongresi ve Misak-ı Milli karar¬larının da ilk maddesidir
Bölgesel amaçlı olarak toplanan kongre bütün yurdu ilgilendiren karar almıştır
Bütün bölücülere tepki gösterilmiştir.
İlk defa milli sınırlardan bahsedilmiş,
Topraklarımızı ele geçirmek isteyenlerin emperyalist oldukları ifade edilmiş,

3. Millet-i Sadıkayı Osmanlı Devletine karşı İngiltere’nin kışkırtmasının amacı nedir?
İngiltere: Tampon bir Ermenistan Devleti kurup Rusya’nın güneye inmesini engellemek istiyordu.

4. Kuvva-yi Milliye’nin özelliklerinden iki tanesini yazınız..
a) İşgallere karşı bulundukları yerleri korumak amacıyla kurulmuşlardır.
b) Tek bir merkezden yönetilmemiş, liderlerinin kişisel düşüncelerine göre faaliyetlerde bulunmuşlardır.
c) İhtiyaçlarını halktan karşılamışlardır.
d) Gönüllü kuruluşlar olup askeri disiplinden uzaktır.
e) Düşmanı durduramamış, işgalleri yavaşlatabilmişlerdir.
f) Düzenli ordunun kurulmasına zemin hazırlamışlardır.
g) TBMM’ye karşı çıkan isyanları bastırmışlardır
5. TBMM’nin ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerden iki( 2 ) tanesini nelerdir?
a) Hiyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı(29 Nisan 1920)
b) Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nun çabuk ve etkili olarak işlemesi amacıyla İstiklal Mahkemeleri kuruldu(18 Eylül 1920),
c) Kuvay-ı Milliye kaldırılarak düzenli orduya geçildi,
d) İstanbul Hükümetini Milli Mücadele aleyhine yayınladığı fetvalara karşı Anadolu’da Rıfat Börekçi ve arkadaşları tarafından karşı fetvalar yayınlandı,
e) İstanbul Hükümeti ile her türlü haberleşme kesildi,
f) Anadolu Ajansı kurularak halkın doğru bilgi alması sağlandı