Birlikteforum Kültürel Bilgi Paylaşım

Reklamlar
Fark AkademiFark Akademi

9.SINIF TARİH DERSİ II.DÖNEM SORULARI

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

9.SINIF TARİH DERSİ II.DÖNEM SORULARI
« : 01 Ocak 2011, 13:58:01 »

Fark Akademi

ADI SOYADI:
SINIFI :
NO:

A)Aşağıdaki ilk 5 soruyu doğru ise D, yanlış ise Y ile işaretleyerek cevaplayınız. (Her bir doğru cevap 2 puan )
( )1.Türkler Talas Savaşı’ndan sonra İslamiyet’i kabul etmeye
başlamışlardır.
( )2.Dandanakan Savaşı,Gazneliler ile Karahanlılar arasında yapılmıştır.
( )3.Çaka Bey,ilk Türk donanmasını kuran ve ilk deniz komutanı olan Türk beyidir.
( )4.Mengücekliler,Anadolu’da kurulan ilk Türk devletidir.
( )5.İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılardır.
B)Aşağıdaki sorularda boşluğa gelebilecek doğru cevapları yazınız. (Her bir doğru cevap 3 Puan )
1.Mısır’da kurulan ilk Türk devleti ………………………………….dır.
2.Büyük Selçuklu Devletini kuranlar,Oğuzların……………….boyudur.
3………………………Savaşı Selçuklular ile Bizans arasında meydana gelen ilk savaştır.
4.Türkler,………………………….Savaşından sonra Anadolu’nun farklı bölgelerinde devletler kurmuşlardır.
5.Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu…………………………….Şah,
………………………fethederek başkent yapmıştır.
6.Gazneli Mahmut…………………………. üzerine 17 sefer düzenlemiştir.
7.Bizans’ın batı yönünde hızla ilerleyen Türkler karşısında Avrupa’dan yardım istemesi……………………………………’nin nedenlerinden birini oluşturmuştur.
8…………………………Savaşı,Türkiye Selçukluları ile Harzemşahlar arsında yapılmıştır.
9.Bizans’ın,Türkleri Anadolu’dan çıkararak Anadolu’ya tamamen hakim olmak istemesi ……………………………Savaşına neden olmuştur.
10.Türkiye Selçuklu Devletinin en parlak dönemi............................................ ...........zamanıdır.
C)Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız. (Her bir doğru cevap 2 Puan )
1-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i kolayca kabul etmelerinin nedenlerinden biri değildir?
A) İslamiyet’i tanımaları ve kendi dinleri ile benzerlik taşıması
B) Türk toplumundaki sosyal dayanışma ve ahlak kurallarına uygun olması
C) Abbasilerin hoşgörülü politikaları
D) Ölümden sonraki hayata inanmaları
E) Türklerde ibadetlerin tapınakta, İslamiyet’te camilerde yapılması bakımından benzerlik bulunması
2-I. İslam dinini geniş alanlara yayma.
II. İslam kültür ve uygarlığını geliştirme.
III.Emevi yönetimine siyasal olarak katılma.
VI. Haçlılara karşı mücadele etme
V. Balkanlarda İslam’ı yayma
Türkler Müslüman olduktan sonra İslamiyet’e büyük katkılarda bulunmuşlardır.Yukarıdaki öncüllerden hangisi Türklerin İslam dünyasına sağladıkları faydalardan değildir?
A)I B)II C)III D)IV E)V
3- Aşağıdakilerden hangisinde Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan beylikler ve kuruluş yerleri yanlış verilmiştir ?
A)Danişmentliler-Sivas B) Artuklular –Konya
C) Saltuklular –Erzurum D)Mengücekliler –Erzincan
E) Çaka Beyliği- İzmir
4- Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların yıkılma nedenlerinden biri değildir?
A)Oğuz isyanı B) Taht kavgaları C) Katvan Savaşı
D) Batınilerin faaliyetleri E) Emevilerin Arap milliyetçiliği
yapmaları
5-Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlaması aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonrasında gerçekleşmiştir?
A) Ankara Savaşı B) Malazgirt Savaşı C) Dandanakan Savaşı
D) Pasinler Savaşı E) Katvan Savaşı
6- Türkler, Selçuklulardan itibaren İslâm Dünyasının siyasi kaderini ellerine geçirdiler ve Osmanlı Devleti yıkılıncaya kadar da ellerinde tuttular. Abbasi Halifeliğinin daha iki asır süre ile ayakta kalmasını
sağladılar. Dağınık durumda bulunan İslâm Dünyasını dağılmaktan kurtardılar.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Türkler Abbasilerden itibaren İslâm Dünyasının dini lideri olmuştur.
B) Talaş Savaşın'dan sonra kitleler halinde İslâmiyet’i kabul etmişlerdir.
C) Türkler İslâm Dünyasının koruyuculuğunu üstlenmişlerdir.
D) İslâm Dünyasının dağılmasında olumsuz rol oynamışlardır.
E) İslâmiyet’i kabul eden ilk Türk Devleti Selçuklular olmuştur.

7-Selçuklularda gelirleri eğitim,ilim veya sosyal kurumların kurulması ve masraflarının karşılanması için kullanılan toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Has Arazi B)Mülk Arazi C)İkta Arazi D)Vakıf Arazi E)Haraci Arazi

8- Selçuklularda eyaletlere gönderilen şehzadeleri yetiştirmekle görevli tecrübeli devlet adamları kimlerdir?
A) Hacip B) Melik C) Lala D) Atabey E)Kadı
9.Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşının so¬nuçlarından biri değildir?
A) Orta Asya'daki Türkler arasında siyasal birli¬ğin kurulması
B) İslamiyet'in Türkler arasında yayılmaya baş¬laması
C) Türklerle Araplar arasındaki ilişkilerin geliş¬mesi
D) Müslümanların Çinlilerden kağıt yapma tekni¬ğini öğrenmesi
E) Orta Asya'ya yönelik Çin tehdidinin ortadan kalkması
10.Gaznelilerin yıkılış sürecine girmesine, Büyük Selçuklu Devleti'nin resmen kurulmasına ne¬den olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dandanakan B)Talas C)Malazgirt D)Katvan E) Pasinler

11.Türk devletlerinin,
I.Abbasi halifelerini korumaları,
II.Davaları şer'i mahkemelerde görüşmeleri,
III.Ülke topraklarını hanedanın ortak malı saymaları
faaliyetlerinden hangilerinin İslâmiyet'i kabul ettikten sonra görüldüğü söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
12.Malazgirt Savaşı'nı Türklerin kazanması Haçlı Se¬ferlerinin başlamasında etkili olmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir gös¬tergesidir?
A) Avrupa'da mezhep birliğinin bozulduğunun
B) Bizans'ın Anadolu'daki etkinliğinin arttığının
C) İslam dünyasında halifeliğin Türklerin eline geçtiğinin
D) Malazgirt Savaşı'nın Hristiyan - Müslüman çatışmasına yol açtığının
E) Bizans İmparatorluğunun yıkılma sürecine girdiğinin
13.Aşağıdakilerden hangisi Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerinden birisi değildir?
A) Tolunoğullan B) Gazneliler C) Akşitler D) Eyyubiler E) Memlükler

14.Türk İslam devletlerinde, hükümdarlar tarafın¬dan kullanılan hakimiyet sembolleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Hutbe okutmak
B) Para bastırmak
C) Nevbet çaldırmak
D) Tuğra çektirmek
E) Medrese yaptırmak
15.Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan komutan¬larına Anadolu'nun fethedilmesi emrini vererek fethedilen yerlerin fetheden komutana verileceği¬ni açıklamıştır.Bu durumun,
I. Anadolu'nun fethinin hızlanması,
II. Anadolu'da birçok Türk beyliğinin kurulması,
III.Bizans'ın Anadolu'daki topraklarını genişletmesi
sonuçlarından hangilerine yol açtığı savunu¬labilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)II ve III

16-Avrupa'da,
I. Kiliseye ve din adamlarına güvenin sarsılması,
II. Akdeniz limanlarının önem kazanması,
III. Derebeylik rejiminin zayıflaması
gelişmeleri aşağıdaki olayların hangisinin so¬nucunda ortaya çıkmıştır?
A) Coğrafi Keşifler B) Rönesans C) Reform
D) İstanbul'un Fethi E) Haçlı Seferleri

17-Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra Haçlı Seferlerine karşı koyarak İslam dünyasını korumuşlardır.
Bu bilgilere dayanarak,
I. Türkler Müslümanların barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlamışlardır.
II. İslam dünyasında Türklerin önemi artmıştır.
III.İslamiyet'i kabul eden Türkler ulusal benliklerini kaybetmişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

18-I.Orta Asya'nın Çinlilerin egemenliğine girmekten kurtulması
II.Türklerle Müslüman Araplar arasında ilişkilerin iyileşmesi
III.Türklerin kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmeye başlamaları
gelişmelerinden hangileri,Talas Savaşı'ndan sonra meydana gelmiştir?
A)Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
19-Dandanakan Savaşı,
I. Büyük Selçuklu Devleti'nin bütün kurumlarıyla bağımsız hale gelmesi
II. Horasan bölgesinin Büyük Selçukluların eline geçmesi
III. Haçlı Seferlerinin başlaması
sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III

20. Türklerin Müslüman olmalarında,
I. Müslümanlarla ticari ilişkilerin gelişmesi
II. Türkler arasında tek tanrı inancının yaygın olması
III. Türklerdeki cihan hakimiyeti anlayışının İslamiyet’teki fetih anlayışına benzemesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) II ve III E) I,II ve III

21. I. Miryokefalon II. Malazgirt III. Dandanakan
savaşlarının kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I,II,III B) II,III,I C) II,I,III D) III,I,II E) III,II,I
22.Aşağıdakilerden hangisi Miryokefalon Savaşı'nın
sonuçlarından biri değildir?
A) Malazgirt'ten sonra Bizans ile yapılan ikinci önemli savaştır.
B) II.Haçlı ordusu yenilmiştir.
C) Türkler Anadolu'ya kesin olarak yerleşmişlerdir.
D) Türkler savunma durumundan saldırı konumuna geçmiştir.
E) Haçlı Savaşları ile elden çıkan üstünlük yeniden Türklere geçmiştir.

23.İlk Türk-İslam Devletlerinde Ülke topraklarının belli miktarı,sivil ve askeri görevlilere hizmet karşılığında verilirdi. Bu görevliler kendilerine verilen toprağın gelirinin bir kısmı ile kendi geçimlerini sağlar,geri kalanı ile de atlı askerler beslerlerdi.Bu sisteme ikta denilmekteydi.
Buna göre,aşağıdakilerden hangisinin ikta sisteminin faydalarından biri olduğu söylenemez?
A) İkta gelirleriyle asker beslenmesi
B) Topraklardan daha çok yararlanılması
C) Ticaretin ilerlemesi
D) Ordunun güçlenmesi
E) Askeri masrafların karşılanması
24.Karahanlı Devleti'ni diğer devletlerden ayıran en önemli özellik,aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batı Türkistan'da kurulması
B) İlk Müslüman Türk Devleti olmaları
C) Resmi dil olarak Türkçe'yi kullanmaları
D) İslam Tarihi'nde ilk edebi eserlerin onlar
tarafından verilmesi
E) Örgütlenmelerinde İslam kültürünün etkisinin olması
25.Aşağıdaki olaylardan hangisinin,Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında kolaylık sağladığı söylenebilir?
A) Pasinler Savaşı'nın kazanılması
B) Bizans ordusunun güçsüz olması
C) Ani Kalesi ve Kars'ın fetih edilmesi
D) Türklerin arasında İslamiyet'in yaygınlaşması
E) Bizans ordusunda bulunan Peçenekler ve Oğuzların Selçukluların tarafına geçmesi

26.Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin,Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasında etkili olduğu düşünülemez?
A) Dandanakan Savaşı'nda,Gazneli topraklarının büyük bölümünün Selçuklulara geçmesi
B) Tuğrul Bey'in Horasan'ı ele geçirerek adına hutbe okutması
C) Selçuk Bey'in Oğuz Yabgu Devleti'nden ayrılarak Cent şehrine yerleşmesi
D) Oğuzların Bizans'a akınlar düzenlemeleri
E) Tuğrul Bey'in Rey şehrini ele geçirmesi

27.- Tolunoğulları Devleti,Abbasi halifesi tarafından Mısır valiliğine getirilen,Buharalı bir Türk olan Tolunoğlu Ahmet tarafından kurulmuştur.
- İhşidler Devleti,Abbasi Devleti tarafından önce Şam, sonra Mısır valiliğine atanan Ebu Bekir Mehmet tarafından kurulmuştur.
Bu bilgiler dikkate alındığında,kurulan devletlerin uzun ömürlü olamamalarında aşağıdaki yargılardan hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Türkler tarafından kurulmakla birlikte,halkın çoğunluğunun Arap olması
B) Merkezi otoritenin zayıflaması
C) İç kargaşalıkların çıkması
D) Abbasilere ağır vergiler ödenmesi
E) Arap kültürünün egemen olması

28.Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinde
I. Anadolu’nun Türklerin yaşam koşullarına uygun olması
II.Karahanlılar ve Gaznelilerin baskısından dolayı Selçukluların yeni yurtlar araması
III.Türklerin denizcilik faaliyetlerine başlamak istemeleri
Durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

29.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin özellikleri arasında gösterilemez?
A) Kuruldukları bölgelerin Türkleşmesinin sağlanması
B) Balkanlarda İslamiyet'in yayılması
C) Anadolu'da Türk-İslam kültürünün yayılması
D) Haçlı saldırılarına karşı mücadele etmeleri
E) Anadolu'daki küçük yerleşim yerlerinin büyük şehirler haline getirilmesi

30. Aşağıdaki savaşların hangisinden sonra Anadolu kesin olarak Türk vatanı haline gelmiş ve Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı kanıtlanmıştır?
A) Malazgirt
B) Miryokefalon
C) Dandanakan
D) Kösedağ
E) Pasinler

9.SINIF TARİH DERSİ II.DÖNEM SORULARI
« Yanıtla #1 : 01 Ocak 2011, 14:14:30 »

1. I. Mısır'da kurulan ikinci Müslüman Türk devletidir.
II. Kurucusu Tolunoğlu Ahmet'tir.
III. Fatimiler tarafından yıkılmışlardır.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri İhşidler Devleti'ne
aittir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III
E) I,II ve III

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin tarih öncesi
devirlerini aydınlatan merkezlerden değildir?

A) Burdur ( Hacılar) B) Çorum (Alacahöyük)
C) Konya (Çatalhöyük) D) Tuşba (Van)
E) Yozgat (Alişar)

3.1- Hz Muhammed-Uhud Savaşı
2-Hz Ebubekir-Yermük Savaşı
3-Hz Osman-Sıffın Savaşı
4-Hz Ömer-Kadisiye Savaşı
5-Hz.Ali-Cemel Vakası
Yukardaki eşlettirmelerden hangisi yanlıştır.?

A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

4.Aşağıdakilerden hangisi, Karahanlılar'a ait bir
özellik değildir?

A) Türkistan'da devlet kurmaları
B) Resmi dillerinin Türkçe olması
C) Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmaları
D) Moğol istilasını önlemeleri
E) İslami dönem Türk tarihinin ilk eserlerini vermeleri

5.Aşağıda Türk-İslam edebiyatına ait ilk eserler
ve yazarlar hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Divan-ı Lügati’it Türk - Kaşgarlı Mahmut
B) Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacib
C) Divan-ı Hikmet – Yüknekli Edip Ahmet
D) Kitabül’l Menazir-İbnül-Heysem
E) Aş-Şifa- İbni Sina

6. Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu ordu
bölümlerinden birisi değildir?
A)Gulaman-ı Saray B)Eyalet birlikleri C)Türkmenler
D)Kümbet E) Sipahiler

7. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların
dağılmasıyla ortaya çıkan atabeyliklerden değildir?

A) Salgurlular B) İldenizoğulları C) Beg-teginoğulları
D) Zengiler E) Samanoğulları

8.I-Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmıştır.
II-Kur’an-ı Kerim ayetleri toplanarak kitap haline
getirilmiştir.
III-Arapça resmi dil haline getirilmiştir.
IV-İlk deniz savaşı yapılmıştır.
V-Avasım şehirleri kurulmuştur.
Bu gelişmelerden hangileri dört halife döneminde
gerçekleşmemiştir?

A)I-III-V B)II-IV C)III-V D)I-IV E)II-IV-V

9.1048 yılında Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans
ve Gürcü kuvvetleri arasında yapılan savaş
hangisidir?
A) Talas B) Malazgirt C) Dandanakan
D) Pasinler E) Kösedağ

10 . Büyük Selçukluların öncelikle Anadolu'ya yönel*me
nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi
yer almaz?

A) Abbasi Halifeliğinin artan baskıları
B) Bizans İmparatorluğu’nun zayıf konumu
C) Türklerin kalıcı yurt arayışları
D) Anadolu'nun Türklerin yaşam biçimine uygun yer
olması
E) Türkmen göçlerinin Ön-Asya'da birikmesi

11. İlk Selçuklu medresesi kim tarafından nerede
yaptırılmıştır?
A) Tuğrul Bey - Nişabur B) Tuğrul Bey - Bağdat
C) Alp Arslan - Nişabur D) Nizamül Mülk - Bağdat
E) Alp Arslan – Mısır

12. Abbasi halifesi Kaim bi Emrillah hangi Selçuklu
Hükümdarına ‘Ebü’l-Feth’lakabını vermiştir ?

A) Alp Arslan B) Melikşah C) Tuğrul Bey
D) Çağrı Bey E) Selçuk Bey

13. Aşağıdakilerden hangisinde Uygurlar hakkında
yanlış bilgi verilmiştir?
A) Uygurlar Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur.
B) Tahta harflerden MATBAA'yı oluşturdular,
pamuktan KAĞIT yaptılar.
C) Moğolların Türkleşmesinde önemli bir rol oynadılar.
D) Orhun Abidelerini diktiler.
E) 18 harfli Uygur Alfabesini hazırladılar.

14.Mısır'da kurulan Tulunoğulları ve Ihşidler'in
Yönetim ve ordu kadroları Türklerden oluşurken,
halkı Araptı.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu
söylenebilir?

A) Devletlerin kısa sürede yıkılmasına
B) Türkçe'nin gelişmesine
C) Ekonomik ve askeri yönden güçlenilmesine
D) Halk arasında sosyal sınıf farklılığının oluşmasına
E) Fetihlerin yavaşlamasına

15. Büyük Selçuklu Devleti’nde,devletin mali ve idari
İşlerinin yolunda gidip gitmediğini kontrol eden
divana ne ad verilir ?

A) Divan-ı Arzı B) Divan-ı İstifa C)Divan-ı İşraf
D) Divan-ı İnşa E) Niyabet-i Saltanat

16 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alp Aslan’ın Anadolu'nun
fethiyle görevlendirdiği komutanlar Anadolu'da ilk Türk
beyliklerini kurmuştur.
Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri arasında
aşağıdakilerden hangisi ver almaz?

A) Danişmentliler B) Artuklular C) Mengücekler
D) Germiyanlılar E) Çaka Beyliği


17, Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı'nın
sonuçlan arasında yer almaz?

A) Türkler Anadolu'ya yurt tutmak amacıyla girmeye
başladılar.
B) Bizans, Türklerle tek başına mücadele edemeyeceğini
anladı.
C) Anadolu'da Türk beylikleri kuruldu.
D Türkiye Tarihi başladı.
E) İslâm dünyasının liderliği Türklerin eline geçti.

18.Göktürklerin;
I. Kendi adlarıyla anılan alfabeyi kullanmaları,
II. Ülkeyi hükümdar ailesinin ortak malı olarak gör*meleri,
III. Tarihte ilk kez Türk adını kullanan Türk devleti
olmaları,
özelliklerinden hangileri ulusçu bir anlayışa
sahip olduklarının kanıtı olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

19- Selçuklularda eyaletlere gönderilen şehzadeleri
yetiştirmekle görevli tecrübeli devlet adamları
kimlerdir?

A) Hacip B) Melik C) Lala D) Atabey E) Emir-i Alem

20.Tarih olayları belli bir yer ve zamanda meydana gelir*
ler.
Aşağıdakilerden hangileri tarihe yer ve
zaman araştırması yaparak yardımcı olan
bilimlerdir?
A) Sosyoloji - Psikoloji
B) Antropoloji - Filoloji
C) Arkeoloji- Epigrafi
D) Etnografya - Arkeoloji
E) Coğrafya - Kronoloji

21. . Abbasiler Türkler için hangi ordugah şehirleri
oluşturmuştur?

A)Kubbetü’l İslam B) Cihadiye C)Talas
D) Avasım E) Merv

22.,Döneminin ünlü şair ve matematikçisi Ömer
Hayyam tarafından Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah
adına, güneş yılı esasına göre düzenlenen takvim
hangisidir?

A) 12 Hayvanlı Türk Takvimi B) Miladi Takvim
C) Celali Takvim D) Rumi Takvim E) Hicri Takvim

23. Hz. Muhammed, aşağıdaki savaşlardan hangisiyle
Şam ticaret yollarının güvenliğini sağlamıştır?

A) Bedir Savaşı B) Uhud Savaşı C) Hayber Savaşı
D) Hendek Savaşı E) Huney Savaşı

24. Başkenti Sardes (Sard) olmak üzere Gediz ve
Menderes ırmakları arasındaki bölgede kurulan
uygarlık hangisidir?

A) Frigler B) Urartular C) Akadlar
D) İyonlar E) Lidyalılar

25. Abbasiler en parlak dönemini hangi halife
döneminde yaşamıştır?

A) Menun B)Mutasım C) Emin D) Ebul Abbas Abdullah
E) Harun Reşit


Cevaplar:1-D,2-D,3-C,4-D,5-C,6-D,7-D,8-C,9-D,10-A,11-A,12-A,13-D,14-A,


15-C,16-D,17-E,18-D,19-D,20-E,21-D,22-C,23-C,24-E,25-E


Çevrimdışı beria

  • *****
  • Cinsiyet: Bayan
9.SINIF TARİH DERSİ II.DÖNEM SORULARI
« Yanıtla #2 : 01 Ocak 2011, 15:03:43 »

anaaa...
hocalar soruları da mı veriyor artık...
nerdeydiniz siz benim öğrencilik yıllarımda, tarihten bu kadar nefret etmezdim belki...

9.SINIF TARİH DERSİ II.DÖNEM SORULARI
« Yanıtla #3 : 01 Ocak 2011, 16:11:37 »


anaaa...
hocalar soruları da mı veriyor artık...
nerdeydiniz siz benim öğrencilik yıllarımda, tarihten bu kadar nefret etmezdim belki...


Evet beria ne kadar iyiyiz değil mi? :)

9.SINIF TARİH DERSİ II.DÖNEM SORULARI
« Yanıtla #4 : 07 Ocak 2011, 09:49:31 »

1.Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde yönetimin özelliklerinden biri değildir?

A) Her boyun kurultaya katılma hakkının olması
B) Ülke yönetiminin Hükümdar çocukları arasında Paylaştırılması
C) Devlet yönetiminde törelere uyma zorunluluğununOlması
D) Hatun'un (hükümdarın eşi) kurultaya katılması
E) Devlet yönetme yetkisinin hükümdara Tanrıtarafından verildiğine inanılması

2. İlk Türk devletleri disiplinli ve güçlü ordular kurmaya özen göstermişlerdir.
Bu durumun ortaya çıkmasını;
I. Türklerin iç isyanlarla çok uğraşmaları
II. Türklerin yerleşik yaşama geçmeleri
III.Türklerin yaşadıkları bölgenin coğrafi özellikleri
IV.Türklerin yaşam biçimleri
gibi gelişmelerden hangileri zorunlu kılmıştır?
A) Yalnız III    B) Yalnız IV    C) III ve IV    D) I ve IV    E) Yalnız II

3. İslamiyet'ten önceki Türk Devletlerinde hükümdarın egemenlik hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine inanılırdı?

A) Halk tarafından verildiğine
B) Kurultay tarafından verildiğine
C) Büyük devletler tarafından verildiğine
D) Başkalarından zorla alındığına
E) Tanrı tarafından verildiğine

4.İlk Türk devletlerinde Kurultayın savaş, barış gibi önemli konularda aldığı kararlar kağanı bağlamazdı.
Buna göre; Kurultay aşağıdakilerden en çok hangisine benzemektedir?

A) Meclis hükümeti    B) Olağanüstü meclis   C) Kurucu meclis   D) Ulusal meclis   E) Danışma meclisi

5. I. Kut inancı II. Ordu-millet anlayışı
III. Cihan hâkimiyeti düşüncesi
Yukarıdakilerden hangileri hem ilk Türk devletlerinde hem de Türk-İslam devletlerinde görülen ortak özelliklerdendir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III  D) II-III   E) I-II-III

6. Türk-İslam devletlerinden Selçuklularda bulunan Divanlar ve görevleri ile ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Divan-ı Saltanat - Devletin mahkeme işleri
B) Divan-ı İstifa - Devletin mali işleri
C) Divan-ı Arz - Devletin askeri İşleri
D) Divan-ı İşraf - Devletin denetleme ve teftiş işleri
E) Divan-ı Tuğra - Devletin yazışma işleri

7)Türk-İslam devletleri taşra teşkilatı ile ilgili olarak;
I. Eyaletlerin bazılarının başında Melik adı verilen
Hanedan üyeleri bulunurdu.
II. Şehirleri Amid denilen mülki idareciler yönetirdi.
III. Eyaletlerde Adli işlerden sorumlu görevlilere Amil
denirdi.
IV. Eyaletlerde vergi toplanması, gelir-gider ve harca –
maların düzlenmesinden sorumlu görevli defterdar idi.
Gibi bilgilerden hangileri doğru olarak verilmiştir.

A) I ve II   B) I ve III   C) II ve IV  D) III ve IV   E) II ve III

8. İlk Türk-İslam devletlerinde Küçük yaşta esir edilen veya para ile satın alınan gençlerin yetiştirilmesi ile oluşan orduya ne ad verilirdi?

A)Ikta Askerleri.   B) Hassa Ordusu   C)Eyalet askerleri   D) Atabeylik askerleri   E) Kapıkulu Askerleri

9.Osmanlı Devleti'nde;
- I. Murat döneminde "ülke padişah ve oğullarının
malıdır." anlayışı kabul edilmiştir.
- II. Mehmet döneminde‘‘Kardeş katli’’ ilkesi
getirilmiştir.
- I. Ahmet "Padişahlığın hanedanın en büyük ve
aklı başında olana geçmesi" kuralı getirilmiştir.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisinin zamanla değiştiği söylenebilir?

A) Teokratik devlet yapısı   B) Dirlik sistemi   C) Veraset anlayışı   D) Eyalet sistemi   E) Sancağa çıkma geleneği

10. Aşağıdakilerden hangisi divan üyelerinden kazaskerin görevlerinden biridir?

A) Kadı ve müderrisleri atamak
B) Ferman ve beratlara padişahın tuğrasını çekmek
C) Devletin gelir ve giderleri konusunda bilgi verip bütçe hazırlamak
D) Alınan kararların şer'i hukuka uygun olup-olmadığını denetlemek
E) Divan toplantılarına başkanlık yapmak

11. Osmanlı Devleti'nde miri arazi devlete aittir. Miri araziyi elinde bulunduran reaya (köylü) toprağı boş bırakmamak zorundaydı.
Bu uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reayanın güçlenmesini engellemek
B) Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak
C) Toprağın nadasa bırakılmasını sağlamak
D) Miri arazilerin mülk araziye dönüşmesini engellemek
E) İltizam sistemini yaygınlaştırmak

12. Osmanlı taşra teşkilatında Tımar sisteminin uygulanmadığı fakir Arap eyaletlerine Saliyaneli (Yıllıklı) eyaletler denir.
Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki Osmanlı eyaletlerinden hangisi Saliyaneli bir eyalet değildir?

A) Yemen B) Tunus   C) Cezayir    D) Bosna    E)Tarblusgarb
 
13. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunun bölümlerinden olan Kapıkulu askerlerinin genel özellikleri arasında yer almaz?

A) İstanbul’da ve sarayda yaşarlardı.
B) Devşirme sistemi ile seçilen askerlerden oluşur.
C) Evlenemezler ve askerlik dışında başka işlerle uğraşamazlardı.
D) Topraktan alınan vergilerle geçimlerini sağlarlardı.
E) Atlı ve yaya olmak üzere 2 gruptan oluşurdu.

14. I. Divan toplantılarının Bab-ı Ali denilen Sadrazam konağında yapılması
II. Kalemiye sınıfının önem kazanmaya başlaması
III. Reisülküttabın Hariciye(Dış) işlerinden Sorumlu en yüksek görevli haline gelmesi
Yukarıda verilenlerden hangi-hangileri 18. yüzyılda Osmanlı devlet teşkilatında yapılan yeniliklerdendir?

A- Yalnız I    B- I. Ve II. C) II. ve III.   D) I. Ve III    E) I. , II. Ve III.

15.Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in  gerçekleştirdiği yenilikler arasında yer almaz?

A)Padişahın yetkilerinin ilk kez sınırlandırılması
B)Yerli malı kullanımının özendirilmesi
C)Nizam-ı Cedit Ordusu’nun kurulması
D)İlk daimi elçilikler açılması
E)İrad-ı Cedit adı ile yeni hazine oluşturulması

16.Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde yapılan ıslahatlar içerisinde yer almaz?

A)Ayanlarla Sened-i İttifak ın imzalanması
B)Yeniçeri ocağının kaldırılması
C)Seraskerlik(genelkurmay) makamının oluşturulması
D)Heyet-i Vükela ve Nezaretlerin Kurulması
E)Türk Tarihinde ilk kez anayasanın yürürlüğe girmesi

17.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi içerisinde yer alan bir gelişme değildir?

A)1868 bugünkü Danıştay ın görevlerini üslenen Şura-yı Devlet kuruldu.
B) Eyalet ve sancak genel meclisleri açıldı.
C) Nahiye(Bucak) adı verilen yeni bir taşra yönetim birimi Oluşturuldu.
D) Tüm Osmanlı tebaasının(Halk) eşit sayılması
E) Meclis-i ayan ın açılması

18. I. Meclis Üyeleri halk tarafından seçimle belirlenir.
II. Çalışmalarını açık otumda yapar
III. Meclisin Padişahı seçme yetkisi vardır.
Meşrutiyet döneminde açılan Osmanlı Mebusan Meclisi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangi-hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III   D) I ve II   E) I ve III

19. II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı siyasi hayatına hakim olan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hürriyet ve İtilaf Partisi    B) İttihat ve Terakki Partisi   C) Osmanlı Ahrar Fırkası    D) Osmanlı Demokrat Fırkası   E) İttihad-ı Muhammediye Fırkası

20. Türkiye de ilan edilen anayasalar içinde ‘‘Güçler Birliği’’ esasının görüldüğü Anayasamız aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1876 anayasası B)1921 Anayasası C) 1924 Anayasası D) 1961 Anayasası E) 1982 Anayasası

21.İlk Türk devletlerinde toplumu yapısı ile ilgili olarak;
I. Göçebe atlı kültürü önemlidir.
II. Boylar halinde yaşamışlardır.
III. İslam kültürü yaşamda çok önemlidir.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C)I ve II    D) II ve III    E) I. , II. Ve III.

22.Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk Devletlerinin dini inanışları arasında yer almaz?

A) Gök tanrı’ya inanılması
B) Ölümden sonra yaşama inanılması
C) Din adamlarına Şaman ya da Kam denilmesi
D) Farklı dinlerden olanlardan vergi alınması
E) Ölen kişinin mezarına, balbal (heykel) dikilmesi

23- Türk-İslam devletleri toplum yaşantısında Yönetenler sınıfına dâhil olmayan grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hanedan Üyeleri  B) Askerler   C) Valiler   D) Din adamları   E) Reaya

24- Osmanlı toplum yapısında en önemli sosyal yardım kuruluşları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahi Teşkilatı    B) Esnaf Loncaları    C) Vakıflar   D) Tarikatlar    E) Mevlevihaneler

25-Osmanlı devletinde Hukuk sistemi Şeri ve Örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılırdı.
Örfi Hukuk aşağıdakilerden hangisine dayanmakta idi?

A) Dini Kuralara    B) Tanzimat fermanına   C) Islahat Fermanına    D) Gelenek ve Göreneklere   E) Mecelle ye

9.SINIF TARİH DERSİ II.DÖNEM SORULARI
« Yanıtla #5 : 01 Mart 2011, 09:16:47 »

S.1) Aşağıdaki boşluları doldurunuz.

Halkı Arap yöneticileri Türk olan Mısırda kurulan ilk Türk devleti ……………………………………….dir.

İlk Müslüman Türk devleti ………………………………………….dir.

Gazneliler devleti ………………………Savaşı sonunda Büyük Selçuklu Devletine yenilerek yıkılış sürecine girdi.

Divan-ı Lugat-it Türk ……………………………………………. tarafından yazıldı.

Mekkeli inanmayanlar Müslümanları ……………………………………………. ile resmen tanımışlardır.S.2)Talas Savaşının sonuçlarından beşini yazınız.

S.3)Dört halife ve Emeviler dönemini iki madde halinde karşılaştırınız.

S.4) İslam ilimlerinden Hadis ilmini açıklayınız.

S.5)Tevaif-i Mülük nedir ?

S.6)’Beyt’ül Hikme ‘ hangi devlet döneminde kurulmuştur.

S.7) ilk dört Müslüman’ın adını yazınız.

S.8) Bedir Savaşı Sonunda Mekkeli esirler,on müslümana okuma yazma öğretmeleri durumunda serbest bırakılmıştır. Bu durumu yorumlayınız.

.S.)9. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.)Eski Mısır'da tıp ve mumyacılığın gelişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayatın, ölümden sonra da devam ettiği inancı
B) Akrabaların, ölünün beden yapısını unutmamaları düşüncesi
C) Aile üyeleri arasındaki sıkı bağlılık
D) Ölülerin kutsal sayılması
E) Bedenin, ruhtan ay n yasayabileceği inancı

2.)Büyük İskender'in Asya Seferi 'irin en önemli sonucu ne olmuştur?

A)Pozitif bilimlerde ilerleme
B)Helenizm uygarlığının doğması
C)Yeni şehirler kurulması
D)Yunanlıların Asya'ya, göçü
E)Mısır ve İran'ın fethi

3.)Avrupa’da Müslümanların ilerleyişi hangi savaş sonunda durduruldu.

A)Nihavend
B)Puvatya
C)Kadisk
D)Yermük
E)Köprü

4.)Aşağıdaki dönemlerin hangisinde İslam Devletinin sınırları daha hızlı genişlemiştir.

A)Hz Ali B)Hz Ömer C) Hz Osman
D)Hz Ebubekir D) Abbasiler


5.)İslam mimarisinin değişik İslam ülkelerindeki uygulamaları arasında birçok benzerlikler olduğu gibi üslup ve biçim yönünden Önemli farklarda vardır.
Bu tür farkların ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin diğerlerinden daha etkili olduğu savunulabilir?

A)Ekonomik yapının
B)Ulaşım ve haberleşmenin
C)Ulusal kültür ve coğrafi özelliklerin
D)İdari ve siyasi yapının
E)Mezhep farklarının

S.10) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.)Hz. Muhammed, aşağıdaki savaşlardan hangisiyle Şam ticaret yollarının güvenliğini sağlamıştır?
A) Bedir Savaşı B) Uhud Savaşı
C) Hayber Savaşı D) Hendek Savaşı
E) Huney Savaşı

2.)Kur'an ayetlerinin toplanarak bir kitap haline getirilmesi kimin döneminde olmuştur?

A) Hz. Muhammed B) Hz. Ömer
C) Hz. Ebubekir D) Hz. Osman
E) Hz. Ali

3.)İslam tarihinde,

I.İslamiyet'te iik ayrılıkların başlaması
II. İlk İslami paranın basılması
III. Müslümanların Mısır'ı fethetmesi
IV.İslam Devleti'nin bir "Arap Devleti" haline gelmesi
V. Vezirlik görevinin ilk kez ortaya çıkması
olaylarından hangileri Emeviler döneminde gerçekleşmiştir?

A) l ve II B) II ve lV C) IIIve IV
D) III ve V E) IV ve V

4.) Hz. Muhammed’in ölümü üzerine Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde ayaklanmalar çıkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu ayaklanmaların çıkmasında etkili olduğu savunulamaz?

A) İslamiyetin tam olarak yerleşmemiş olması
B) Kabilecilik anlayışına bağlı olan halkın devlet örgütlenmesinin dışında kalmak istemesi
C) Devlet başkanının değişmesi
D) Halkın, devlete ödemek zorunda olduğu zekât vergisine karşı çıkması
E) Kur’an’ın bütün ayet ve surelerinin bir araya getirilip toplanmamış olması

5.) İslam medeniyetinin gelişmesinde Türklerin büyük katkıları vardır.
Türklerin tıp alanında İslam medeniyetine en büyük katkısını aşağıdaki bilim adamlarından hangisi sağlamıştır?

A) Harezmi B) Birûni C) Farabi
D) Gazali E) İbni Sina

9.SINIF TARİH DERSİ II.DÖNEM SORULARI
« Yanıtla #6 : 01 Mart 2011, 09:19:16 »

Soru 1: İslamiyet’in kuruluşu sırasında Orta Asya’da siyasi varlığını sürdüren Türk devleti hangisidir?

Göktürkler

Soru 2: İslamiyet’i kabul eden ilk Müslümanları yazınız?

Hz. Hatice
Hz. Zeyd
Hz. Ebubekir
Hz. Ali

Soru 3: Hz. Muhammed dönemindeki savaşları yazınız?

Bedir savaşı 624
Uhud savaşı 625
Hendek savaşı 627
Hayber’in fethi 629
Mute savaşı 629
Mekke’nin fethi 630
Huneyn savaşı 630
Taif kuşatması 630
Tebük seferi 631

Soru 4: Hz. Ebubekir dönemindeki önemli gelişmeleri yazınız?

Yalancı peygamberler ortadan kaldırıldı.
Zekat vermek istemeyenler itaat altına alındı.
Dinlerinden dönen arap kabilelerinin yeniden Müslüman olmaları sağlandı.
Kur’an-ı Kerim kitap haline getirildi. Bizansla Suriye topraklarında Yermük savaşı yapıldı.634

Soru 5: Suriye, İran ve Mısır hangi halife zamanında fethedilmiştir?

Hz. Ömer

Soru 6: Hz. Ali dönemindeki üç önemli gelişmeyi yazınız?

Cemel olayı 656
Sıffin savaşı 567
Hakem olayı

Soru 7: İslam dünyasındaki görüş ayrılıklarının kesinleşmesi ve Müslümanların Şii ve Sünni olarak ikiye ayrılmalarına yol açan olay nedir?

Kerbela olayı 680

Soru 8: Emeviler zamanında Tarık bin Ziyad komutasındaki İslam orduları Kadiks Savaşı’yla hangi ülkeyi ele geçirmişlerdir?

İspanya

Soru 9: Emeviler ve Abbasiler dönemindeki Türk-Arap ilişkilerini karşılaştırınız?

Emeviler dönemi; Türkler ve Araplar arasındaki en büyük çatışmalar bu dönemde olmuştur. Emeviler’in Arap milliyetçiliği politikası Türklerin İslamiyet’e girmesini gecikmiştir.
Abbasiler dönemi; Türkler arasında İslamiyet hızla yayılmış, Türkler önemli devlet makamlarına ve ordu komutanlıklarına getirilmişlerdir.

Soru 10: Aşağıda verilen Abbasi divanlarının görevlerini karşılarına yazınız?

Divan-ı İnşa: Yazı işleri
Divan-ı Mezalim: Adalet işleri
Divan-ı Ceyş: Askerlik işleri
Divan-ı Beytü’l Mal: Devletin gelir ve giderleri

Soru 11: Aşağıda verilen Fen ve Sosyal bilimler alanında çalışma yapan Türk ve İslam bilginlerinden birer tane yazınız?

Tarih: Taberi
Coğrafya: İbn-i Fadlan
Matematik: Harizmi
Kimya: Cabir
Fizik: İbnü’l Heysem
Felsefe: Farabi
Tıp ve Eczacılık: İbn-i Sina

Soru 12: Türkler ne zaman kitleler halinde Müslümanlığı kabul etmeye başlamışlardır?

Talas savaşı 751

Soru 13: Mısır’da kurulan Türk-İslam devletlerinden iki tanesini yazınız?

Tolunoğulları 868-905
İhşidiler 935-969

Soru 14: Orta Asya’da kurulan ilk Türk-İslam devleti hangisidir?

Karahanlılar

Soru 15: Türklere ait ilk İslami eserleri yazınız?

Divan-ı Lügati’t-Türk
Kutadgu Bilig
Divan-ı Hikmet
Atabüt’ül Hakayık

Soru 16: Hindistan’a İslamiyet’in yayılmasını sağlayan Türk sultanı kimdir?

Gazneli Sultan Mahmut

Soru 17: Büyük Selçuklular ile Gazneliler arasında hangi savaşlar yapılmıştır?

Nesa 1035
Serahs 1038
Dandanakan 1040

Soru 18: Selçuklular ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?

Pasinler savaşı 1048

Soru 19: 1071 Malazgirt Savaşı’nın sonuçlarını yazınız?

Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış, Anadolu’ya Türk göçleri hızlanmıştır.
Bizans’ın İslam dünyasındaki baskısı sona ermiştir.
Bizans Türklere karşı başarılı olamayınca Avrupa’dan yardım istemiş, bu durum Haçlı seferlerine neden olmuştur.
Anadolu’ya yapılan Türkmen akınları sonrasında Mengücekliler, Saltuklular, Danişmentliler, Çaka beyliği, Artuklular gibi Türk beylikleri kurulmuştur.

Soru 20: Büyük Selçuklu devletinin parçalanmasında etkili olan akım nedir?

Batınilik

9.SINIF TARİH DERSİ II.DÖNEM SORULARI
« Yanıtla #7 : 01 Mart 2011, 09:24:06 »

A GRUBU :
1) Aşağıdaki yer alan ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu parantez içinde belirtiniz. (2X5)
A) Sasaniler İslamiyet doğduğu sırada İran’a hâkimlerdi( )
B) Bizans’ta resmi din Ortodoksluktu. ( )
C) Araplar İslamiyet’ten önce siyasi birlikleri sağlamışlardı. ( )
D) Kavimler Göçü sonucunda Roma İmparatorluğu 2’ye ayrıldı. ( )
E) İslamiyet’in doğduğu sırada Arabistan’da çoğunluk (göçebe) bedeviydi. ( )
2) Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız. (2X5)
A) Babası ………………., Hz. Muhammed ölmeden önce ölmüştü.
B) 610 yılında ……………. İle Hz. Muhammed’e peygamberliği bildirildi.
C) Kuzey Afrika’nın fethi ……………. döneminde başladı.
D) ……… ve ………. dönemlerinde Harzemşahlar bağımsız hale geldiler.
E) Bilge Kül Kadir Han ………………. Devleti’nin kurucusudur.
3) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen sözcüklerin hangi uygarlığa veya kişiye ait olduklarını karşılarına yazınız. (2X5)

KAVRAM UYGARLIK/KİŞİ
Divan-ı İstifa
Kubbetü’s-sahra
Nizamiye medreseleri
Samarra
Divan-ı Lüğat’ı-Türk

4.) Hicret’in devlet yönetimi açısından önemi nedir?
5.) Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde kitap haline getirildi?
6.) Emeviler’in yıkılma nedenlerinden 2’sini yazınız.
7.) Mısır’da kurulan Türk-İslam Devletlerinin adlarını yazınız.
8.) Karahanlı Devleti’nin tarihteki önemi nedir?
9.) Dandanakan Savaşı’nın en önemli sonuçlarını yazınız.
10.) Malazgirt Savaşı’nın en önemli sonucu nedir?


B GRUBU :
1.) Aşağıdaki yer alan ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu parantez içinde belirtiniz. (2X5)
A) İslamiyet doğduğu sırada bölgedeki güçlü devletlerden biri Bizans’tı. ( )
B) Sasaniler’de hâkim din Zerdüştlüktü.( )
C) Göktürkler Bizans’a karşı Sasaniler ile işbirliği yaptılar. ( )
D) Mekke İslamiyet’ten önce kutsal bir şehir değildi. ( )
E) Güney Arabistan’da Nebatlılar, Tedmürlüler gibi devlet vardı. ( )
2) Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız. (2X5)
A) Hz. Muhammed 6 yaşına geldiğinde annesi ………….. de öldü.
B) 615’te Müslümanlar ilk hicreti ……………….. yaptılar.
C) Hz. Osman döneminde Müslümanlar ile ………………. Türkleri arasında mücadeleler yaşandı.
D) …………. Hicaz’a hâkim olan ilk Türk Devletidir.
E) ……………………….’ın ölümünde sonra Karahanlı Devleti 2’ye ayrıldı.
3) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen sözcüklerin hangi uygarlığa veya kişiye ait olduklarını karşılarına yazınız. (2X5)

KAVRAM UYGARLIK/KİŞİ
Atabetü’l-Hakayık
Divan-ı inşa(tuğra)
İkta Askerleri
Guleman-ı Saray
El-hamra Sarayı

4.) Bedir Savaşı’nın sonuçlarından 2’sini yazınız.
5.) Hz. Ömer döneminde devlet yönetimi ile ilgili hangi gelişmeler oldu?
6.) Emeviler ile Abbasler arasındaki farklardan 2’sini yazınız.
7.) Gazne Devleti’nin tarihteki önemi nedir?
8.) Mısır’da kurulan Türk-İslam Devletlerini kuruluş tarihlerine göre sıralayınız.
9.) Malazgirt Savaşı’nın en önemli sonucu nedir?
10.) Pasinler Savaşı’nın önemi nedir?


C GRUBU :
1) Aşağıdaki yer alan ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu parantez içinde belirtiniz. (2X5)
A) İslamiyet’in doğduğu sırada güçlü devletlerden biri Sasanilerdi.( )
B) Japonya’da kast sistemi görülür. ( )
C) Göktürkler Akhunlar’a karşı Sasaniler ile işbirliği yaptılar. ( )
D) İslamiyet’ten önce de Arabistan’da sosyal adalet ve eşitlik vardı. ( )
E) Kâbe İslamiyet ile birlikte kutsal bir yer oldu.( )
2) Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız. (2X5)
A) Annesi ve babası ölen Hz. Muhammed dedesi ……………………. Himayesine girdi.
B) 619 yılına Hz. Muhammed’in eşi ve amcası öldüğü için …………………… denir.
C) Hz. Ömer’in Sasaniler’e son verdi ve Müslümanlar ile ……………….. komşu oldu.
D) Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri ……………….. devletini kurdular.
E) …………………. Dönemi Büyük Selçuklular’ın en parlak dönemi oldu.
3) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen sözcüklerin hangi uygarlığa veya kişiye ait olduklarını karşılarına yazınız. (2X5)

KAVRAM UYGARLIK/KİŞİ
Kutadgu Biliğ
Tolunoğlu camii
Divan-ı İşraf
Ribat (kervansaray)
Avasım

4.) Hudeybiye Barışı Anlaşması’nın önemi nedir?
5.) Kur’an-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılarak önemli merkezlere gönderildi?
6.) Emeviler’in ırkçı, Abbasiler’in ise ılımlı ve hoşgörülü olmalarını sonucu nedir?
7.) Büyük Selçuklular hangi olay sonucunda İslam dünyasının siyasi lideri oldular?
8.) Malazgirt Savaşı’nın en önemli sonucu nedir?
9.) Memlûkleri’in tarihteki önemi nedir?
10.) Tolunoğulları ve İhşidilerin ortak özelliklerini yazınız.


D GRUBU :
1) Aşağıdaki yer alan ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu parantez içinde belirtiniz. (2X5)
A) İslamiyet’in doğduğu sırada güçlü devletlerden biri Göktürklerdi.( )
B) Japonların milli dini Şinto’dur. ( )
C) Göktürkler Sasaniler’e karşı Bizans ile işbirliği yaptılar. ( )
D) İslamiyet’in doğduğu sırada Arabistan’da çoğunluk (şehirliydi) medeniydi. ( )
E) Hicaz ve Yemen Arabistan’da insan yaşamına en uygun bölgelerdir.( )
2) Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız. (2X5)
A) Dedesinin vasiyeti üzerine Hz. Muhammed’in bakımını amcası …………….. üstlendi.
B) 622’de Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçüne ……………….denir.
C) Emeviler Maveraünnehr’de …………….. Türkleri ile mücadele ettiler.
D) Oğuzlar’ın Üçok Kolunun Kınık Boyuna mensup Türkmenler ………………… Devleti’ni kurdular.
E) Alptekin …………….. Devleti’nin kurucusudur.
3) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen sözcüklerin hangi uygarlığa veya kişiye ait olduklarını karşılarına yazınız. (2X5)

KAVRAM UYGARLIK/KİŞİ
Divan-ı Hikmet
Kurtuba
İslam Rönesans
Divan-ı arz (ceyş)
Atabeylik

4.) Hayber’in Fethi’nin sonuçlarından 2’sini yazınız.
5.) Müslümanlar arasında ilk mücadeleler ve siyasi ayrılıklar hangi halife döneminde oldu?
6.) Endülüs Emevi Devleti nerede kurulmuştur ve bu açıdan önemi nedir?
7.) Malazgirt Savaşı’nın en önemli sonucu nedir?
8.) Selahaddin Eyyubi’nin en önemli başarısını ve sonuçlarını yazınız.
9.) Yassı Çemen Savaşı’nın sonuçlarını yazınız.
10.) Tolunoğulları ve İhşidilerin yıkılmalarına da neden olan ortak özelliklerini yazınız.