Birlikteforum Kültürel Bilgi Paylaşım

Reklamlar
Fark AkademiFark Akademi

9. Sınıf Tarih 25 soru test

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı bilgi küpü

  • *****
  • Cinsiyet: Bay
9. Sınıf Tarih 25 soru test
« : 18 Ocak 2009, 15:22:33 »

Fark Akademi

[h1]9. Sınıf Tarih 25 soru test[/h1]
1-Tarihte kaynak deyince; her türlü bilgiyi veren ve tarihi anlayabilmemiz için tanıklık eden malzeme akla gel­melidir.
Aşağıda verilenlerden hangisi tarih öncesi dö­nemlerle ilgili, verilen tanıma uygun kaynaklardan değildir?

A) Araç - gereçler B) Duvar resimleri
C) Heykeller D) Paralar
E) Mezar anıtları
2- Tarihte, olaylara bağlı olarak uzun sürede oluşan
durumlara "Olgu" denilmektedir.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi tarihî olguya örnek olarak gösterilemez?
A) Milliyetçilik ideolojisinin yayılması
B) Misyonerlik faaliyetleri
C) Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır'ın fethe­dilmesi
D) İslâm dininin yayılması
E) Kolonicilik faaliyetleri
3-"Tarih bilgileri, zaman içinde değişme gösterebilir."
diyen bir tarihçi bu görüşünü aşağıdakilerden
hangisine dayandırmaktadır?
A) Tarih yazı ile başlar.
B) Tarihi olaylar kesintisiz akıp gider.
C) Tarihi olaylar genellikle geniş alanlarda mey­dana gelir.
D) Yeni bilgiler ortaya çıkabilir.
E) Tarih araştırmaları olayın geçtiği yerde yapılır.

4-Tarih olayları belli bir yer ve zamanda meydana gelir­
ler.
Aşağıdakilerden hangileri tarihe yer ve zaman araştırması yaparak yardımcı olan bilimlerdir?
A) Sosyoloji - Psikoloji
B) Antropoloji - Filoloji
C) Arkeoloji- Epigrafi
D) Etnografya - Arkeoloji
E) Coğrafya – Kronoloji
5- Tarih öncesi dönemde yaşamış bir topluluğa ait yer­
leşim merkezinde yapılan kazılarda topraktan çanak-
çömleklere, demirden mızrak uçlarına ve insan kemik­
lerine rastlanmıştır.
Buna göre bu yerleşim birimi ile ilgili olarak yapıla­cak araştırma sırasında;
I. Arkeoloji
II. Paleografya
III. Antropoloji
IV. Filoloji
gibi bilim dallarının hangilerinden yararlanılabile­ceği savunulamaz?
A) I ve IIB) II ve IVC) I, II ve III
D) I ve IVE) I, III
6-İyonya’nın bir kültür merkezi olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A.Pers istilasına uğraması
B.Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasında olması
C.Tarıma elverişli bir bölgede olması
D. Şehir devletlerinin oluşması
E.Deniz kıyısında ve yarımadalar üzerinde bulunması

7- Tanım: Tarih, inson topluluklarının geçmişteki siyasal,
sosyal, kültürel ve ekonomik çaba ve etkinliklerini yer
ve zaman göstererek neden ve sonuç ilişkisi içerisinde
belgelere dayanarak inceleyen bilim dalıdır.
Durum: Asurlu tüccarların Kayseri yakınlarında kur­dukları ticaret kolonileri aracılığıyla Anadolu'da tarih devirlerine geçmiş oldu.
Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan;
I. Toplumsal ilişkiler
II. Neden-sonuç ilişkisi
III. Kaynaklara dayanma
IV. Zaman belirtme
özelliklerinden hangilerine değinildiği söylenebilir?
A) Yalnız I . B) I ve IIC) II ve III
D) III ve IVE) II, III ve IV

8- Ege bölgesinde yapılan kazılarda Bizans dönemine ait bol miktarda altın sikkeler ve yazılı belgeler bulunmuş­tur.
Yapılan kazılarda ele geçirilen bulguları araştıran tarihin yardımcı bilim dalları aşağıdaki eşleştirme­lerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Diplomatik - Paleografya
B) Epigrafya - Paleografya
C) Arkeoloji - Coğrafya
D) Nümizmatik - Paleografya
E) Etnografya – Arkeoloji
9- Tarihi olaylar devamlı akış ve hareket halinde olup, bir zincirin halkaları gibi kesintisiz birbirini takip eder.
Bu açıklamada tarih biliminin hangi özelliği anlatıl­mak istenmiştir?
A) Tarih biliminin objektifliği
B) Tarihte yer ve zamanın önemi
C) Tarihin olay ve olguları inceleyen bir bilim olduğu
D) Olaylar arasındaki neden - sonuç ilişkisi
E) Tarihi olayların yazılı belgelere dayandırılması

10-"Tarihi bilgiler; kesin ve değişmez bilgiler değildir."
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu açıklamayı des­tekler niteliktedir?

A)Yeni belge ve bilgiler eski bilgileri değiştirebilir.
B)Tarihi olay objektif bir biçimde değerlendirilmelidir.
C)Yerli kaynaklar gibi yabancı kaynaklara da başvu­rulması, kesin sonuçlar elde edilmesini sağlar.
D)Tarihi olaylar mutlaka belgelere dayandırılmalıdır.
E)Tarihte yer ve zaman kavramı son derece önemlidir

11- Persler ülkelerini eyaletlere ayırarak yönetmişlerdi. Bu eyaletlerin başında bulunanlara hangi ad verilmiştir?

A)Kibele B)Zeus C)Tapates D) Argon E) Satrap


12-Makedonyalı Büyük İskender ölünce ülke komutanlar arasında paylaşılmıştı. İmparatorluk toprakları üzerinde üç krallık kurulmuştu . Anadolu’dan Hindistan’a kadar uzanan topraklarda hangi krallık kurulmuştu.

A) Helenistik Devleti B) Babilliler C) Antigonitler

D) Ptollemeler E )Selevkoslar

13- Eski Yunanda zaman zaman hukuk alanında bazı düzenlemeler yapılmıştı . Halk meclislerini önemli bir kurum haline getirerek demokrasinin gelişmesini sağlayan kanunlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klistenes B) Solon C) Dragon D) Sezar E) Ramses

14-Roma Uygarlığı’nda On İki Levha Kanunları adıyla bilinen hukuki düzenlemelerin yapılmasının nedeni nedir?
A) Kast sisteminin baskıcı olması
B) Kilisenin aydınlar üzerindeki baskısı
C) Sömürgeciliği yayma düşüncesi
D) Dış devletlerin baskıları
E) Particiler ve Plepler arasındaki mücadeleler

15-Hititlerin ilk dönemlerinde kralın yetkileri hangi meclis tarafından sınırlanırılmıştı?

A) Pankuş Meclisi B) Kengeş Meclisi C) Toy Meclisi

D) Kurultay Meclisi E) Avam Meclisi

16- İskitlerle Persler arasında yapılan savaşlar İskitlerin hangi destanına konu olmuştur ?
A) Manas Destanı
B) Ergenekon Destanı
C) Alp Er Tunga Destanı
D) Bozkurt Destanı
E) Oğuz Kağan Destanı

17-Hindistan’da halk kast sistemi denilen ve sınıflar arası geçişin olmadığı sınıflara ayrılmıştı . Kast sisteminde din adamlarının oluşturduğu sınıf hangisidir ?

A) Kşatriyalar B) Brahmanlar C) Paryalar

D) Vaysiyalar E) Südralar

18- Aşağıda Anadolu’da kurulan uygarlıklar ve başkentleri arasında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Hititler – Hattuşaş B) Lidya – Sard

C ) Urartu – Tuşpa D) Frigya – Gordion

E ) İyonyalılar – İkonia

19- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de Eski Taş (Paleolitik) döneme ait bir yerleşim yeri değildir?

A)Antalya-Elmalı B) Antalya – Karain C) Antalya-Belbaşı

D) Antalya- Beldibi E) İstanbul- Yarımburgaz

20-Sümerlerde ilk kanunlar hangi kral tarafından yapılmıştır ?

A) Hammurabi B ) Lagaş C) Urgakina D) Nemrut E) Amonra

21) İslâm öncesi Türk toplumlarında töre adını verdiğimiz
yazısız hukuk kurallarına hem halk hem de yöneticiler
uymak zorundaydı.
Bu durum eski Türk toplumlarında;
I. Toplumda ayrıcalıkların oluşmasına izin verilmedi­ği
II. Geleneklerin toplumda önemli bir yere sahip oldu­ğu
III.Göçebe yaşantının sona erdiği
yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I B) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIE) II ve III

22- Değişik zamanlarda Orta Asya'daki Türkler çeşitli
sebeplerden dolayı göç etmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sebepler arasında gös­terilemez?
A) Toprakların geçim açısından yetersiz hale gelmesi
B) Kuraklık ve iklim şartlarının değişmesi
C) Nüfusun artması
D) Kavim mücadelelerinde yenilmeleri
E) Hıristiyanlığın yayılarak baskı oluşturması

23- Türkler hükümdarlarına Gök Tanrı tarafından devleti
yönetme yetkisi verildiğine inanıyorlardı. Bu yetkiye
"Kut" derlerdi. "Kut"'un babadan oğula kan yoluyla
geçtiğine inanılırdı. Bu yüzden kanında "Kut" olan
herkesin devleti yönetme yetkisine sahip olduğu
kanaati vardı.
Bu durumun Türk tarihinde ortaya çıkarmış olduğu olumsuz gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taht kavgaları ile Türk devletlerinin çabuk sürede yıkılması
B) Dini inançların devleti kontrol altına alması
C) Göçebe kültürünün kaybedilmesi
D) Türkler'e ait yazılı kaynaklara ulaşılamaması
E) Türk devletlerinin ırkçı politikalar izlemesi
24- Büyük Hun Devleti hükümdarı Mete, Çin'i yönetimi altı­
na alabilecek güce sahip iken bunu yapmayıp Çin'den
vergi almakla yetinmiştir.
Mete'nin böyle bir politika gütmesi iki toplumun daha çok hangi özelliğinden kaynaklanmıştır?
A) Çin'in askeri yönden Türkler'den üstün olması
B) Türklerin merkezi otoritesinin Çin'den kuvvetli olması
C) Çin nüfusunun Türk nüfusundan fazla olması
D) Çin ordusunun Türk ordusundan fazla olması
E) Çin topraklarının Türk topraklarından geniş olması

25- Orta Asya Türk devletlerin bazı özellikleri demokratik yönetim anlayışına uygundur.
Türklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bu anlayışa uygun olduğu savunulabilir?
A) Ülkenin hanedanın ortak malı olması
B) Hak eşitsizliğine dayalı bir sınıf yapısının olmaması
C) Egemenliğin tanrısal kaynaklı olması
D) Hukuk kurallarının geleneklere dayalı olması
E) Devlet işlerinin boy beylerinden oluşan kurultayda kararlaştırılması

NOT: HER SORU 4 PUANDIR BAŞARILAR

cevap anahtarı : 1D 2C 3D 4E 5B 6B 7B 8D 9D 10A 11E 12E 13A 14E 15A 16C 17B 18E 19A 20C 21D 22E 23A 24C 25E
« Son Düzenleme: 12 Aralık 2012, 17:15:11 Gönderen: Wolt »

9. Sınıf Tarih 25 soru test
« Yanıtla #1 : 01 Ocak 2011, 13:59:58 »

1)Tarihi olayların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Geçmişte meydana gelmiştir.
B) Yalnızca yazılı belgelerle açıklanır.
C) Belirli bir kanunun ve kuralı yoktur.
D) Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır.
E) Bulunan yeni belgeler mevcut bilgileri değiştirebilir.

2. Tarih araştırmalarında;
I. kaynak taraması yapma,
II. belgeleri tahlil ve tenkit etme
III. verileri sınıflandırma
Yöntemlerinden hangileri kullanılmaktadır.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

3. Tarihi olayların araştırılmasını ve öğretimini kolaylaştırmak amacıyla tarih zaman, mekan ve konularına göre sınıflandırılarak bölümlere ayrılmıştır
Aşağıdakilerden hangisinde, zamana göre bir sınıflandırma görülmektedir?
A) Orta Çağ da Avrupa Tarihi
B) Türklerin Tarihi
C) Anadolu Uygarlıkları Tarihi
D) Dinler Tarihi
E) Osmanlı Siyasi tarihi

4. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmasıyla birlikte kullanmaya başladığı takvimdir?
A) 12 hayvanlı takvim B) Miladi takvim
C) Hicri Takvim D) Rumi Takvim
E) Celali Takvim

5. Aşağıdakilerden hangisi bir tarihçinin yararlanacağı yazılı kaynaklardan değildir?
A) Yıllıklar B) Kitabeler C) Fermanlar
D) Efsaneler E) Gazeteler

6.Atatürk’ün,
I. Türk Tarih Kurumu’nun açılması
II. Türk Dil Kurumunun kurulması
III. Medeni Kanunun Kabulü
Faaliyetlerinden hangileri Türk tarih ve kültürünün geliştirilmesi amacına yöneliktir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) yalnız III
D) I ve II E) I , II ve III

7) Tarihi olayların gerçekleşme zamanına göre sıralanmasında aşağıdaki bilimlerden hangisi tarihe yardımcı olur?
A) Coğrafya B) Arkeoloji C) Kronoloji
D) Antropoloji E) Diplomatik

8. I. Eski yazıların incelenmesi
II. Geçmişte basılmış paraların incelenmesi
III. İnsan ırklarının incelenmesi
Yukarıda araştırma alanları verilen tarihe yardımcı bilim dalları hangi seçenekte doğru olarak gruplandırılmıştır?
I. II. III.
A) Paleografya Nümizmatik Antropoloji
B) Nümizmatik Paleografya Antropoloji
C) Antropoloji Nümizmatik Paleografya
D) Paleografya Antropoloji Nümizmatik
E) Nümizmatik Antropoloji Paleografya

9. İlk kez köylerin kurulduğu Yeni Taş(Neolitik) çağında İnsanlar;
.Kulübeler yapmış, köylerin etrafını hendek ve çitlerle çevirmişlerdir.
.Yiyecek ve içeceklerini muhafaza etmek için kilden küp, çanak ve çömlekler yapmışlardır.
. Bazı bitkilerin liflerinden elbise dikmişlerdir.
Bu bilgilere göre Yeni Taş Çağında İnsanların,
I. Beslenme
II. barınma ve korunma
III. ticaret faaliyetlerini sürdürme
Sorunlarının hangileri için çözüm aradıkları savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I ve II

10. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya da ilkçağda kurulan uygarlıklardan birisi değildir?
A) Sümerler B) Hattiler C) Akadlar
D) Asurlular E) Babiller

11. Sümer kralları, dini törenleri idare eder, savaş sırasında ordunun başında bulunur ve hukuki yetkileri elinde toplardı.
Bu durumun Sümer krallarına ,
I. otoritesini güçlendirme
II. din ve devlet işlerini birbirinden ayırma
III. siyasi gücünü artırma
Kazanımlarından hangilerini sağladığı ileri sürülebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

12. Mısır Uygarlığında
I. cesetlerin mumyalanması
II. hiyeroglif yazının kullanılması
III. kral emirlerinin tanrı buyruğu sayılması
durumlarından hangileri, ölümden sonraki hayata inanıldığını gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III


13. Mezopotamya Uygarlıklarıyla ilgili olarak;
I. Şehir devletlerine verilen isimdir.
II. Basamaklı tapınaklardır.
III. Şehir devletleri yöneticisidir.
Verilen tanımlar hangi seçenekte doğru olarak gruplandırılmıştır?
I. II. III.
A) Patesi Site Ziggurat
B) Ziggurat Patesi Site
C) Site Patesi Ziggurat
D) Site Ziggurat Patesi
E) Patesi Ziggurat Site

14. I. Med ve Pers uygarlıkları bu bölgede kurulmuştur.
II. Temel dinleri Zerdüştlük(Ateşperestlik) tür.
III. Persler bir müddet Anadolu ya da hakim olmuşlar
ve Anadolu yu Satrap adı verilen eyalet valilikleri
şeklinde yönetmişlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen İlkçağ uygarlıkları hangi bölge kurulmuş uygarlıklardır?
A) Mısır B) İran C) Doğu Akdeniz
D) Ege E) Anadolu

15. Kast sistemi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hint Uygarlığında görülen bir sosyal sınıflama sistemidir.
B) Her üye ancak kendi kastı içinde evlenebilir.
C) Kast kurallarına uymayanlar en ağır şekilde cezalandırılır.
D) Kast sistemi sebebiyle Hintliler bir millet olamamışlardır.
E) Kast sistemi içindeki sınıflar arası geçiş serbesttir.

16. Çinliler; kâğıt, mürekkep, matbaa, pusula ve barutu kullanarak,
I. bilim,
II. askerlik,
III. tarım
Alanlarının hangilerinde başka milletlerin ilerlemesine katkı yapmışlardır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

17. günümüzde kullandığımız Latin harflerini ilk kez alfabe haline getiren uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Miken Uygarlığı B) Fenike Uygarlığı
C) Roma Uygarlığı D) Yunan Uygarlığı
E) İskender uygarlığı

18. İbrani uygarlığının dünya medeniyetine en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk deniz koloniciğini kuran uygarlıktır.
B) Astronomi ve matematiği ilk bulan uygarlıktır.
C) İlk imparatorluğu kuran uygarlıktır.
D) İlk tek tanrılı dine inanan uygarlıktır.
E) Şehir devletleri şeklinde yaşayan ilk uygarlıktır.

19. Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşa olan Kadeş Anlaşmasını Mısırlılarla M.Ö. 1280 yılında imzalayan İlkçağ Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hititler B) Frigyalılar C) İyonyalılar
D) Lidyalılar E) Urartular

20.Lidyalıların;
I. Efes’ten başlayarak Mezopotamya’ya ulaşan kral yolunu yapmaları
II. parayı icat etmeleri
III. Başkentlerinde dünyanın ilk serbest pazarını kurmaları
Faaliyetlerinden hangileri ticarete önem verdiklerini gösterir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

21. Tarım toplumu olan Frigyalılar’ da en büyük tanrı toprak tanrıçası Kibele, Savaşçı bir toplum olan Urartuların en büyük tanrısı savaş tanrısı Haldi dir.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Her ikisinin de ekonomileri tarıma dayanmaktadır.
B) Dinin toplumlar üzerinde etkisi azdır.
C) Tek tanrılı dinler hakimdir.
D) Sürekli savaş halindedir.
E) Toplumların yaşayışları, dini inançlarını etkilemektedir.

22. Yapılan bilim çalışmaları ve yetiştirilen ilim adamları açısından en önemli Anadolu uygarlığı hangisidir?
A) Hititler B) Frigyalılar C) Urartular
D) İyonyalılar E) Lidyalılar

23.İskender imparatorluğu döneminde Doğu ve batı medeniyetlerinin kaynaşması sonucu ortaya çıkan medeniyete ne ad verilir?
A) Helenistik Medeniyet B) Eski medeniyet
C) Avrupa Medeniyeti D) Batı medeniyeti
E) İslam Medeniyeti

24.Roma imparatorluğunun ikiye ayrılmasına neden olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç isyanlar B) Taht kavgaları C) Kavimler göçü
D) Türk akınları E) Hıristiyanların çalışmaları

25. Türklerin Orta Asya dan göç etmesinde etkili olan,
I. dış baskıların artması
II. Otlakların yetersiz oluşu
III. boylar arasında savaşların çıkması
Nedenlerinden hangilerinin ekonomik nitelik taşıdığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D)I ve II E) I ve III

9. Sınıf Tarih 25 soru test
« Yanıtla #2 : 01 Ocak 2011, 14:00:44 »

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( 10’ar puan )
1-) Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlık alanındaki ilerlemelerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalına tarih denir.
Bu tanımda tarih biliminin hangi özelliği yer almamıştır?
a) Belgelerden yararlanması b) Eski devirleri el alması
c) Olayların tahlilini yapması d) Olayların geçtiği yeri ve zamanı belirtmesi
e) Kronolojiye yer ver vermesi
2-) Tarihi çağlara ayırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takvimin başlangıcını belirlemek b) Tarihe yardımcı bilimlerden yararlanmak
c) Tarihi olayları önemine göre sıralamak d) Toplumları birbirinden ayırt etmek
e) Tarihi olayların incelenmesini kolaylaştırmak
3-) Tarihe yardımcı bilim dallarından biri olan “Filoloji” aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilenir?
a) Armalar bilimi b) Dil bilimi
c) Yazı bilimi d) Soy bilimi
e) Kültür bilimi
B.Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına ise (Y) yazınız.
(5’er puan)
1-) ( ) Tarihi olaylarda aynı sebepler, her zaman aynı sonuçları verir.
2-) ( ) Araştırıcı tarihçilik 19. yüzyılın oralarından itibaren gelişmeye başlamıştır.
3-) ( ) Tarihi zaman zaman deney ve gözleme de başvurabilir.
4-) ( ) Ana kaynaklar her zaman doğru bilgi içerir.
5-) ( ) Kitabeler birinci elden kaynaktır.
C. Aşağıda verilen bilgileri doğru bir şekilde eşleştiriniz. ( 5’er puan )
( ) 1-Antropoloji A-Eski yazıların okunması
( )2-Coğrafya B-Kitabelerin okunması
( )3-Kronoloji C-Kazı çalışmaları sonucu yeni bulgulara ulaşılması
( )4-Arkeoloji D-Olayların tarih sırasına konulması
( )5-Paleografi E-İnsan ırklarının incelenmesi
F-Tarihi olayın geçtiği yerin tespit edilmesi
D. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. ( 5’er puan )
1-) Türkler tarih boyunca hangi takvimleri kullanmışlardır?
2-) Tarihi olaylar hangi ölçülere göre tasnif edilir?

9. Sınıf Tarih 25 soru test
« Yanıtla #3 : 01 Ocak 2011, 14:04:06 »
1. Tarih, geçmiş dönemlerde yaşayan insan topluluklarının bütün faaliyetlerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek ve belgelere dayanarak açıklayan sosyal bir bilimdir.
Buna göre tarihi olayları incelemek isteyen bir araştırmacı aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanamaz?
A) Kaynak taraması yapma
B) Olayların kronolojik sınıflamasını yapma
C) Olaylar arasında bağlantı kurma
D) Olayın geçtiği yerde araştırma yapma
E) Olayları gözlemleyerek birbirleriyle karşılaştırma

,
2- Tarihçi araştırmalarında değişik kaynaklardan yararlanarak tarihi olayları inceler. Bu kaynaklar yazılı ve sözlü kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi tarihçinin yararlandığı sözlü kaynaklardan biri değildir?

A) Tarihi şiirler B) Destanlar C) Menkıbeler D) Efsaneler E)Şecereler

3- Türklerin tarihi süreç içerisinde çeşitli takvimler kullanmalarında,
Ị-astronomi bilimine ilgi duymaları
II-İslamiyet’i kabul etmeleri
III-Avrupa devletleriyle ekonomik ve sosyal ilişkileri kolaylaştırmak istemeleri
Gibi durumlardan hangileri etkili olmuştur?
A)YalnızI B)YalnızII C)YalnızIII D)I,III E)I,II,III

4-Aşağıdakilerden hangisi hikayeci tarih yazıcılıyla ilgili değildir?
A) MÖ 5. yüzyılda ortaya çıkmıştır
B)Sebep sonuç ilişkileri üzerinde durulmaz
C)XVIII. yüzyıla kadar Avrupa ve İslam dünyasında bu tarz eserler yazılmıştır
D)Bu tarzın ilk temsilcisi Tukidides’tir
E)Bu tarz yazımda hikaye ve efsanelere yer verilir.

5-Osmanlı Devleti’nde tarih yazıcılığındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Devletin başarılarının gelecek nesillere aktarılması
B)Padişahların hayatlarının ve başarılarının öğretilmesi
C)Devletin uygulamalarına yönelik sonradan ortaya çıkabilecek iddia ve taleplere karşı kanıt oluşturma
D)Türklerin İslam tarihindeki rolünü ortaya koyma
E)Türklerin dünya tarihindeki yerini araştırma

6- Tarih olaylarının ve medeniyetlerin meydana gelmesinde tabiat şartlarını ve yer şekillerini inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arkeoloji B) Coğrafya C) Antropoloji
D) Nümizmatik E) Etnografya
7-İlkçağ medeniyetleri arasındaki ticari ilişkileri araştıran bir araştırmacı aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisine başvurursa konuyla ilgili bilgilere daha kolay ulaşır?

A) Filoloji B)Arkeoloji C) Nümizmatik D) Diplomatik E) Kronoloji8-Eski Yazıları okuyarak tarihe yardımcı olan bilim hangisidir?
A)Nümizmatik B)Heraldik C)Antropoloji
D)Paleografya E)Filoloji

9- İnsanlığın “tarımsal üretime ilk geçiş” aşaması taş devirlerinden hangisine rastlamaktadır?
A) Cilalı taş Devri B) Yontma Taş Devri
C) Kalkolitik Devir D) Kabataş Devri E) Bakırtaş Devri

10-İlk imparatorluklar hangi tarih devirlerinde ortaya çıkmıştır?
A)Bakır Devri B)Cilalı Taş Devri C) Tunç Devri
D)Yontma Taş Devri E)Demir Devri

11-Mezopotamya’nın tarihi Sümerlerle başlar. Asya kökenli bir kavim olan Sümerler M.Ö. IV. Binde Aşağı Mezopotamya’ya yerleşmişlerdir. Burada şehir devletleri kurmuş, ilk kanunları yapmış ve yazıyı bulmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
A) Mezopotamya medeniyetinin temelini atanlar Sümerlerdir.
B) Mezopotamya’da tarihi devirler Sümerlerle başlamıştır.
C) Bilinen ilk hukuk kurallarını Sümerler oluşturmuştur.
D) Mezopotamya’da yazıyı ilk defa Sümerler kullanmıştır.
E) Sümerlerin dünya medeniyetine büyük katkıları olmuştur.

12-Hangisi Mezopotamya uygarlıklarından değildir?
A) Elam B)Asur C)Babil D)Fenike E)Akad

13-Asurlular ticaretle uğraşmış ve Mezopotamya medeniyetinin diğer ülkeler tarafından tanınmasını sağlamışlardır.
Asurluların Anadolu Kültürüne en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaret kolonileri kurmaları
B) Anadolu’ya yazıyı getirmeleri
C) Atlı askeri birlikler kurmaları
D) Ülkelerinde zengin bir kütüphane kurmaları
E) Kadeş antlaşmasının imzalanmasına neden olmala

14-Paleografya
- Epigrafi
- Diplomasi
Tarihe yardımcı olan yukarıdaki bilimlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarih çağlarını aydınlatan bilimlerdir.
B) Tarih öncesi devirleri anlatan bilimlerdir.
C) Yazısız kaynakların araştırılması ve incelenmesinde kullanılır
D) Tarihe yardımcı olan tabii bilimlerdir
E) Tarihi olayların geçtiği yerin belirlenmesinde yardımcı olur
.
15-İnsanlar maden kullanımında önce bakır, sonra tunç, sonra da demirden eşya yapmışlardır. Madenlerin kullanılmasında böyle bir aşama geçirilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğada kolay bulunması
B) İşleme ve biçim verme kolaylığı
C) Rastlantıların etkisi
D) Bulunuş sırasının etkisi
E) Coğrafi koşullar
16-. Tarihin farklı dönemlerinde ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi ekonomik yapının gelişmesine daha çok katkıda bulunmuştur?
A) Ateşi kullanmanın öğrenilmesi
B) Çivi yazısının bulunması
C) Madenden araç gereçler yapılması
D) Ok ve yayın kullanılması
E) Dokumacılığın başlaması
17. Neolitik dönemde Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri olan Diyarbakır Çayönü'nde yapılan kazılar sonucu orak, bıçak ve tahıl öğütme taşları ortaya çıkarılmıştır.
Yukarıda verilen bilgilere göre öncelikle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
A) Bölge toplumları savaşçıdır.
B) Nüfus yoğunluğu artmıştır.
C) Medeniyet gelişmiştir.
D) Tarımsal üretim yapılmıştır.
E) Nüfus artışı ile göçler başlamıştır

18- Aşağıdakilerden hangisi ilk Osmanlı Vakanüvisti(tarihçi)’dir
A) Aşık Paşazade B)Oruç Reis C)Naima
D)Hoca Saadettin E)Peçevi

19-Tarih öncesi devirlerin aydınlatılması için yapılacak en önemli iş bu devirlere ait toprak altında kalan malzemelerin gün yüzüne çıkarılmasıdır.
Buna göre bir tarihçi tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı aşağıdaki bilim dallarından en fazla hangisinden faydalanır?

A) Karbon 14 B) Arkeoloji
C) Paleografya D) Antroponomi

E) Etnografya
20- I-Anadolu’nun Türkleşmesi
II-Mohaç Meydan Savaşı
III-Talas Savaşı
IV-Türklerin islamlaşması
Yukarıdaki öncüllerden hangisi ya da hangileri olguya örnek olamaz?
A)I,IV B)IV C)II,III D)I E) I,III

21-Tarihte bilinen ilk yazılı hukuk kuralları hanisi tarafından yapılmıştır?
A)Hammurabi B) Sargon C) Urnamu D) Urugakina E)Asurbanipal

22- I. Babil Devleti hangi devlet tarafından yıkılmıştır?
A)Akad B) Elam C) Hitit D) Pers E) Asur


22-Aşağıdaki destanlardan hangisi Sümerler’ e aittir?
A) Yaradılış B)Türeyiş C) Şu D) İlyada E) Manas

9. Sınıf Tarih 25 soru test
« Yanıtla #4 : 05 Ocak 2011, 13:43:09 »

A GRUBU

1. Aşağıdakilerden hangisi,Lidyalıların özelliklerinden biridir?
A) Paranın kullanılması

B) Kast sisteminin uygulanması
C) Kağıt ve matbaanın icat edilmesi
D) Tek tanrılı dinlerin benimsenmesi
E) İlk yazılı kanunların yapılması

2. I. Ticaret yollarının kavşağında bulunması
II. İkliminin insanların yaşantısına uygun olması
III. Ahiret inancının yaygın olması
özelliklerinden hangileri,Anadolu'da farklı kültürlerin yaşamasına ortam hazırlamıştır

A)Yalnız I B) Yalnız II  C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

3. İlkçağ'da Yunan Olimpiyatlarında tüm şehir devletlerinin bir araya gelmesinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A) Devletlerin uzun ömürlü olması
B) Ticaretin gelişmesi
C) Özgür düşüncenin doğması
D) Yunan kültürünün bütünlük kazanması
E) Tarımın gelişmesi

4. Hititlerin ilk yıllarında krallar hanedan üyeleri arasından memleketin ileri gelenleri tarafından seçiliyordu.Telepinuş yaptığı anayasayla kralın kendisinden sonra tahta çıkacak prensi seçme hakkına sahip olmasını sağlamıştır.
Telepinuş'un bu değişiklikle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

A) Prensler arasında taht kavgalarının durdurulmasını
B) Kralın yetkilerinin kısıtlanmasını
C) Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasını
D) Hitit halkının yönetime katılmasını
E) Sınırların güvenliğinin sağlanmasını

5. Mısır Uygarlığı,Nil Nehri ve deltasında kurulmuştur. Mısır'ın etrafının çöllerle çevrili olması diğer uygarlıklar la daha az etkileşimde bulunmasına sebep olmuştur.
Buna göre Mısır'la ilgili;
I. Mısır uygarlığı özgün bir uygarlıktır.
II. Saldırılara karşı doğal korunakları vardır.
III. Hiç bir uygarlığı etkilememiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II  B) I ve II  C) II ve III  D) I ve III  E) I,II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi,Hititlerin tarih çağlarına girdiklerine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Aile hukukunu yapmaları
B) Önemli olayları yıllıklara kaydetmeleri
C) Pankuş Meclisi'ni kurmaları
D) Halkı sınıflara ayırmaları
E) Çok tanrılı inanışları benimsemeleri

7. Lidyalıların,
• Paranın bulunması
• Kral Yolu'nun yapılması
• Başkentte serbest pazarın kurulması
faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Bilim ve teknik alanlarında gelişmelerin artmasına
B) Şehir devletleri halinde yaşamalarına
C) Ülkede tek tanrılı dinlerin yayılmasına
D) Mimarinin gelişmesine
E) Ticaret gelirlerinin artmasına

8.İlk Çağ uygarlıklarının koloniler kurmasında,
I. Denizcilik faaliyetlerini geliştirme
II. Hammadde ve pazar ihtiyacını karşılama
III. Siyasal birliği sağlama
amaçlarından hangilerine ulaşmak istemelerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III  D) I ve II  E) II ve III

9.İyonya'da devletin soylular tarafından yönetilmesi,
I. Monarşi II. Oligarşi III. Teokrasi
yönetim şekillerinden hangilerinin benimsendiğini gösterir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II   ) Yalnız III  D) I ve II  E) II ve III

10.Sümerlerin yazıyı icat etmeleri ve yazılı kanunlar yapmalarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?

A) Bilgi birikimi ve aktarımının kolaylaşmasına
B) Aynı suçlara farklı cezaların verilmesinin engellemesine
C) İmparatorlukların parçalanmasına
D) Hukuk alanında gelişmelerin artmasına
E) Yönetim,eğitim ve ticaret alanlarında işlerin kolaylaşmasına

11.Tarih,bir olaylar serisini değil,insanların sosyal yaşamı konu edinir. Ayrıca olaylara yön veren,tarihin akışını değiştiren önderler de tarihin ilgi alanına girer.Tarihin kanunu diye bir kavram yoktur.Çünkü toplumların yok oluşu bir takım kanunlar gereği olarak değil,şartların meydan okuyuşuna cevap veremedikleri içindir.
Yalnızca bu bilgilere bakarak,
I. Tarih,olayların toplumlar üzerindeki etkileriyle ilgilenir.
II. Tarih toplumların yaptığı kanunlarla ilgilenmez.
III. Tarih boyunca birçok toplum zamanın şartlarına uyamadıkları için yok olmuşlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I   B) Yalnız II  C) Yalnız III  D) I ve II  E) II ve III

12.Tarih öncesi devirlerde köylerin kurulmasının,
I. Mimarinin gelişmesi
II. Toplumsal yaşamın başlaması
III. Hukuksal düzenlemelere ihtiyacın artması
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II  D) II ve III  E) I, II ve III

13. Aşağıdakilerin hangisinde tarihin yardımcı bilim dalı ile ilgi sahası doğru eşleştirilmemiştir?

A) Epigrafya - Kitabeler bilimi
B) Nümizmatik - Paralar bilimi
C) Arkeoloji - Kazı bilimi
D) Kronoloji - Yer bilimi
E) Paleografya - Yazı bilimi

14.Aşağıdakilerden hangisi Cilalı Taş Devri'ndeki gelişmeler arasında gösterilemez?

A) Yerleşik yaşama geçilmesi
B) Ticaret faaliyetlerinin başlaması
C) Tarım ürünlerinin üretilmesi
D) Tarih çağlarına geçilmesi
E) Köylerin kurulması

15. Tarihte kultiirlerin yayılmasını ve tarih öncesi dönemlerin sona ermesini aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır?

A) Takvim  B) Yazı  C) Kağıt  D) Barut  E) Matbaa

16. I. 12 Hayvanlı Türk takvimi
II. Celali takvim III. Rumi takvim
IV. Hicri takvim
Yukarıdakilerin hangilerinde güneşin hareketleri zaman olgusu olarak kabul edilmiştir?

A) Yalnız III  B) Yalnız IV   C) I, II ve III  D) II ve IV  E) III ve IV

17. I. Cilalı Taş Devri
II. Tunç Devri III. Paleolitik Devir
Yukarıdaki devirlerin hangilerinde şehir devletleri kurulmuştur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) Yalnız III D) I ve II  E) I ve III

18. Tarihsel olayların incelenmesinde ,
I. Kaynak taraması yapılması
II. Olayların günümüz koşulları göz önüne alınarak araştırılması
III. Kaynakların karşılaştırılması
uygulamalarından hangilerinin bilgilerin güvenirliğini artırdığı savunulabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II   C) I ve II  D) I ve III   E) II ve III

19. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi tarihin yararlandığı bilimlerden biri değildir?

A) Coğrafya  B) Antropoloj  C) Arkeoloji  D) Astroloji  E) Filoloji
20. Atatürk; "Büyük devletler kuran atalarımız,büyük ve yaygın uygarlıklara da sahip olmuşlardır.Bunu aramak, incelemek,Türklüğe ve cihana bildirmek,bizler için bir borçtur." demiştir.

Atatürk bu sözüyle,
I. Türk tarih ve uygarlığının tanıtılması
II. Türk tarihinin sadece başarılı dönemlerinin incelenmesi
III. Türk tarihinin kronolojik sıraya göre anlatılması
durumlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır?
A) Yalnız I  B) Yalnız II   C) Yalnız III  D) I ve II  E) II ve III

B GRUBU


1. Urartuların,
I. Madencilik alanında Ön Asya'da en ileri uygarlık haline gelmeleri
II. Tarımı geliştirmek amacıyla sulama kanalları yapmaları
III. Mezarları ev şeklinde yaparak içine ölünün eşyalarını koymaları
faaliyetlerinden hangileri ölümden sonraki hayata inandıklarına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II   C) Yalnız III D) I ve II  E) II ve III

2. Anadolu'da kurulan devletler ile başkentleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

A) Hitit – Hattuşaş  B) Frig - Gordion  C) İyon – Bergama  D) Urartu - Tuşpa  E) Lidya-Sard

3. Aşağıdakilerden hangisi,Anadolu'nun tarih öncesi devirlerini aydınlatan önemli merkezler arasında gösterilemez?

A) Çatalhöyük B) Alişar  C) Alacahöyük  D) Truva  E) Hattuşaş

4. Aşağıdakilerden hangisi,Anadolu uygarlıklarına ait özelliklerden biri değildir?

A) Tarımsal faaliyetlere önem verilmesi
B) Tarihte bilinen ilk yazılı kanunların yapılması
C) Kral Yolu'nun yapılması
D) Kolonicilik faaliyetlerinin yaygınlaşması
E) Paranın kullanılması

5.Aşağıdakilerden hangisi,Frigyalıların özelliklerin den biridir?

A) Doğu Anadolu'da kurulmaları
B) Pankuş Meclisi'ni kurmaları
C) Geçimlerini tarımdan sağlamaları
D) Kral Yolu'nu açmaları
E) Güneş tutulmasının zamanını önceden hesaplamaları

6. İlk Çağ uygarlıklarının koloniler kurmasında,
I. Denizcilik faaliyetlerini geliştirme
II. Hammadde ve pazar ihtiyacını karşılama
III. Siyasal birliği sağlama
amaçlarından hangilerine ulaşmak istemelerinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II   C) Yalnız III  D) I ve II  E) II ve III

7. Hititlerde,
I. Sık sık ayaklanmaların çıkması
II. Sınırların genişlemesi
III. Devletin askeri güce dayanarak kurulması
gelişmelerinden hangileri güçlü bir ordunun kurulmasını zorunlu hale getirmiştir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II   C) I ve II  D) II ve III  E) I, II ve III
8.Hititlerin,
I. Yazılıkaya ve İvriz kabartmalarını yapmaları
II. Anallara yazdırmaları
III. Mısırlılar ile Kadeş,Antlaşması'nı imzalamaları
faaliyetlerinden hangileri,sanata önem verdiklerine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) I ve II  D) I ve III   E) II ve III

9. İyonyalıların,
I. Akdeniz ve Karadeniz'de koloniler kurmaları
II. Güneş tutulmasını hesaplamaları
III. Şehir devletleri halinde yaşamaları
faaliyetlerinden hangileri bilimsel çalışmalar yaptıklarına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II   C) Yalnız III   D) I ve II   E) II ve III

10. Öldükten sonra tanrılarına hesap vereceklerine inanan Hitit kralları,zaferlerini ve yenilgilerini anal adı verilen yıllıklara yazdırmışlardır.
Bu durumun,
I. Hitit tarihiyle ilgili birçok bilgiye ulaşılması
II. Anadolu'da yazılı kanunların yapılması
III. Şehir devletlerinin önemini kaybetmesi
sonuçlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III   D) I ve II   E) II ve III

11. Tarihin çok geniş bir çalışma alanına sahip oluşu, onun incelenip anlaşılmasını güçleştirmektedir.Bu güçlüğü aşmak amacıyla tarih,sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır.Bunlar zamana,mekana ve konuya göre sınıflandırmadır.
Aşağıdakilerden hangisi tarihin zamana göre sınıflandırılmasına örnek olarak gösterilebilir?

A) Cilalı Taş Devri  B) Türk Hukuk Tarihi  C) Osmanlı Tarihi  D) Avrupa Tarihi  E) Dinler Tarihi

12. Toplumların oluşumlarını,yaşayışlarını inceleyen, olayların arkasındaki toplumsal yasaları araştırarak tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nümizmatik   B) Diplomatik   C) Arkeoloji   D) Sosyoloji   E) Filoloji

13. Aşağıdaki takvimlerden hangisi,Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın hükümdarlığı döneminde Türkler tarafından kullanılmaya başlanmıştır?

A) Hicri Takvim   B) Celali Takvim   C) 12 Hayvanlı Türk Takvimi   D) Rumi Takvim   E) Miladi Takvim

14. Eski uygarlıklar tarafından kullanılan yazıları okuyarak tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paleografya    B) Kronoloji   C) Heraldik    D) Arkeoloji E) Filoloji

15. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi tarih çağlarının başla   ma ve bitişlerinde esas alınmamıştır?

A) Fransız İhtilali'nin başlaması
B) İstanbul'un fethedilmesi
C) I.Meşrutiyet'in ilan edilmesi
D) Yazının bulunması
E) Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması

16. Atatürk;"Tarih yazmak,tarih yapmak kadar zordur. Yazan yapana sadık kalmazsa hakikat,içinden çıkılmaz bir hal alır." demiştir.
Atatürk bu sözüyle,
I. Olayların incelenmesinde tarafsız olunması
II. Olayların yeri ile ilgili geniş bilgi verilmesi
III. Ulusal çıkarların gözetilmesi
durumlarından hangilerinin önemini vurgulamıştır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III   D) I ve III    E) I, II ve III

17. Tarih bilimi deney ve gözlem metotlarını kullanamaz Bu durumun nedenleri arasında,
I. Olaylar arasında neden-sonuç;ilişkisi bulunması
II. Tarihin geçmişte yaşanmış olayları incelemesi
III. Her tarihi olayın birbirinden farklı özelliklere sahip olması
olgularından hangileri gösterilebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III   D) I ve II   E) II ve III

18. Aşağıdaki tarihi gelişmelerden hangisi olguya örnek olarak gösterilebilir?

A) Çanakkale Savaşı B) TBMM'nin açılması  C) İstanbul'un fethedilmesi   D) Preveze Deniz Savaşı   E) Anadolu'nun Türkleşmesi

19. Tarih Öncesi Dönemler aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile sona ermiştir?

A) Yerleşik hayata geçilmesi    B) Hayvanların evcilleştirilmesi
C) Yazının bulunması   D) Ateşin bulunması   E) Demirin bulunması
20.Anadolu'nun,
I. Önemli kültür merkezlerine yakın olması
II. Büyük uygarlık kuran devletlerin bölgeye egemen olması
III. Ticaret ve göç yolları üzerinde bulunması
özelliklerinden hangileri bölgenin önemli kültür merkezlerinden biri olmasını etkilediği söylenebilir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) I ve II    D) II ve III   E) I, II ve III
« Son Düzenleme: 05 Ocak 2011, 13:47:43 Gönderen: hasmetvu »

9. Sınıf Tarih 25 soru test
« Yanıtla #5 : 16 Ocak 2011, 12:18:28 »

S.1) I-Orta Asya’daki teşkilatlı ilk Türk devletidir.
II-İpek Yolu hakimiyeti için Çinlilerle mücadele ettiler.
III-Orhun Abideleri’ni kaynak olarak bıraktılar.
IV-Askeri alanda On’lu teşkilatı oluşturdular.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Hun Uygarlığı ile ilgili değildir?

A)Yalnız I       B)Yalnız III       C)II ve III             D)II ve IV           E) I,II ve III

S2) Hititler “Anal” denen yıllıklarla tarih yazıcılığını başlattılar.
Buna göre Hititler aslında Analları aşağıdaki sebeplerden hangisi için oluşturmuştur?

A)Ekonomik kayıtlar tutmak için
B)Tanrılarına hesap vermek için
C)Sosyal düzeni korumak için
D)Merkeziyetçi bir yönetim kurmak için
E)Ticaret yollarını belirlemek için

S.3) Frigler için tarım çok önemli bir geçim kaynağı idi.
Aşağıdakilerden hangisi Friglerin Bereket Tanrıçası’na verdiği isimdir?

A)Oziris.
B)Ahuramazda
C) Zeus
D)Kibele
E)Firavun

S.4) I-Patrici
II-Raca
III-Cesar
IV-Plepler
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Roma Medeniyeti’nde sosyal sınıflar arasındadır?

A)Yalnız I        B) I ve III          C) II ve III              D)I ve IV             E)III ve IV

S.5)Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan Hunlara karşı Çinlilerin izlediği politikalardan değildir?

A)Çin prenseslerini Hun hakanlarıyla evlendirmek
B)Türk beylerini hediyelerle kendisine bağlamak
C)Türk beylerini birbirlerine karşı kışkırtmak
D)İpek Yolu’nu denetim altında tutmak
E)Türk boylarının beraber hareket etmelerini sağlamak

S.6) İlk Türkler ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölüleri eşyaları ile beraber gömmüşlerdir.Bu mezarlara verilen isim nedir?

A)Kut
B)Töre
C)Kurgan
D)Turan taktiği
E)Kurultay

S.7)Fenikelilerin uygarlık tarihine en önemli katkıları aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?

A)Matbaa
B)Kağıt
C)Seramik
D)Para
E)Alfabe

S8) I-Demir Çağı
II-Yeni Çağ
III-Yontma Taş Çağı
Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız.

A) III-II-I        B)I-III-II           C)II-I-III         D)III-I-II         E)I-II-III

S.9)Bir topluma ait yaşayış,gelenek,örf ve adetleri inceleyerek tarihe yardımcı olan ilim aşağıdakilerden hangisidir?

A)Edebiyat         B)Nümizmatik       C)Sosyoloji       D)Etnografya          E)Coğrafya

S.10) Aşağıdakilerden hangisi Hikayeci tarih şeklinin ilk öncüsüdür?

A)Halil İnalcık          B)Tukidides         C)Heredot           D)Pisagor          E) Naima

S.11) -Bir yıl 365 gün 6 saat olarak hesaplanır.
-Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah zamanında oluşturulmuştur.
-Babür devleti de kullanmıştır.
Yukarıdaki maddeler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)12 Hayvanlı Türk Takvimi
B)Celali Takvimi
C)Hicri Takvim
D)Miladi Takvim
E)Rumi Takvim

S.12)Sümerlerde ilk kanunları aşağıdakilerden hangisi düzenlemiştir?

A)Hammurabi        B)İskenderC        )Urgakina          D)Sardes        E)Gordios

S.13)Hindistan’daki Kast Sistemi aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir?

A)Siyaset
B)Ekonomik düzen
C)Sanat
D)Sosyal hayat
E)Askeri sistem

S.14) I–Zerdüştlük
II-Firavun
III-Kolonicilik
IV-Nil Nehri
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Mısır Uygarlığı ile ilgilidir?

A)Yalnız I        B)Yalnız II        C)I ve III        D)II ve III         E)II ve IV

S.15)Aşağıdakilerden hangisi İyonyalılar’a ait bir yerleşim yeri değildir?

A)Tuşpa         B)Efes       C)Milet         D)Foça          E)İzmir

S.16)Aşağıdakilerden hangisi Carbon 14 metodu ile tarihe yardımcı olur?

A)Nümizmatik          B)Arkeoloji            C)Heraldik            D)Filoloji              E)Kimya

S.17) I-Celali Takvim
II-Rumi Takvim
III-Miladi Takvim
IV-12 Hayvanlı Türk Takvimi
V-Hicri Takvim
Türklerin kullandıkları takvimleri zamanına göre sıralayınız?

A) I-III-II –IV-V              B) IV-II-III –V-I           C) II-I-III –V-IV       D) IV-V-I-II-III            E)III-V-IV-I-II
S.18)Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin tanımında yer almaz?

A)Deney ve gözlem
B)Olay
C)Objektiflik
D)Sebep-sonuç ilişkisi
E)Yer-Zaman

S.19)Aşağıdakilerin hangisi Türk tarihi ile doğrudan ilgili bir kavram değildir?

A)Raca
B)Töre
C)Balbal
D)Ergenekon Destanı
E)Yuğ

S.20) Tarihteki Helenizm kültürü hangi uygarlık zamanında kurulmuştur?
A)Asurlular
B)İbraniler
C)İyonyalılar
D)İskender
E)Babiller

http://www.tarihbilinci.com sitesinden alıntı

İlk Türk Devletleri Test Soruları ve Cevapları
« Yanıtla #6 : 05 Mart 2011, 14:40:52 »

İlk Türk Devletleri Test Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Hükümdara tanhu, şanyu ve idikut gibi unvanlar verilirdi.
B) Hükümdarın tanrı tarafından seçildiğine inanılırdı.
C) Hükümdarın eşi hatun yönetimde söz hakkına sahiptir.
D) Yönetim alanında Çin’den etkilenilmiştir.
E) Ülkede federatif (İkili) bir yönetim sistemi vardır.


2. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri İslam öncesi Türk devletlerinde hükümdarlık alametlerinden biri değildir?

I. Tuğ II. Otağ III. Sorguç
IV. Hilat V. Menşur VI. Davul

A) I-II B) IV-V
C) IV-V-VI D) III-IV
E) V-VI


3. İslam öncesi Türk devletlerinin en önemli yönetim organı kurultaydır.
Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri değildir?

A) Bugünkü Bakanlar Kurulunun aynı işlevini görür.
B) Devletle ilgili tüm işlerin görüşülüp karara bağlandığı organdır.
C) Kurultaya sadece kağan ve boy beyleri katılırdı.
D) Kurultay yılda bir kez genel toplantı yapardı.
E) Kurultay kağan çadırında toplanırdı.


4. Eski Türk devletlerinde yönetim alanında ikili sistem denilen bir yönetim şekli uygulanırdı. Aşağıdakilerden hangisi ikili sistemle ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Ülke Doğu ve Batı diye 2’ye ayrılırdı.
B) Doğuyu kağan, Batıyı yabgu yönetirdi.
C) Kağan askeri ve ekonomik işlere, yabgu siyasi işlere bakardı.
D) Kağan protokolde yabgudan önde gelirdi.
E) Bu sistem Türk devletlerinin kısa bir sürede yıkılmalarına ve bölünmelerine sebep olmuştur.


5. Eski Türk devletlerinin zayıflamasında ve parçalanmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Hatunun yönetimde söz hakkına sahip olması
B) Göçebe yaşam sürmeleri
C) Çin’in bölücü ve yıkıcı faaliyetleri
D) Hanedan üyelerinin hepsinin kağan olma hakkına sahip olması
E) Türklerin çok geniş bir alana yayılmış olmaları


6. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ya da hangileri Türklerin ölümden sonraki hayata inandıklarını gösterir?

I. Tamu II. Uçmağ
III. Kurgan IV. Budun
V. Tuğ

A) I-II-III B) II-III
C) IV-V D) III-IV E) II-IV-V


7. Türklerin İslam öncesinden bugüne kalan tek mimari ve sanatsal eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurgan B)Balbal C) Kengeş D) Uruğ E) Yuğ


8. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’ten önce sahip oldukları inançlardan biri değildir?

A) Atalar kültü B) Şamanizm
C) Musevilik D) Maniheizm
E) Putperestlik


9. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin sosyo-ekonomik yapıları ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Yarı göçebe bir yaşam şekilleri vardır.
B) Geçim kaynakları hayvancılıktır.
C) Özel mülkiyet gelişmiştir.
D) Sosyal sınıflaşma ya da kölelik yoktur.
E) Kadının günlük yaşamda önemli bir yeri vardır.


10. Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan unsurlardan biri değildir?

I. Oğuş II. Boy III. İdikut
IV. Kut V. Uruğ

A) I-II B) III-IV
C) III-V D) I-III E) I-V


11. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri İlk Türklerde gelişen bir sanat dalı değildir?

I. Müzik
II. Mimari
III. Demircilik
IV. Yazılı edebiyat
V. Deri işlemeciliği ve süslemeciliği

A) Yalnız IV B) I-V
C) II-V D) III-IV E) II-IV


12. Aşağıdakilerden hangisi göçebe yaşam tarzının bir sonucu değildir?

A) Sanat eserlerinin taşınabilir malzemeden olması
B) Bağımsızlık ve özgürlük duygularının gelişmesi
C) Sığır, manda ve öküz gibi hayvanları fazla kullanmamaları
D) Geçimlerinin hayvancılık ve ticarete dayanması
E) İkili teşkilatla yönetilmeleri


13. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri İslam öncesinde hükümdarın sınırsız yetkilere sahip olmasını engellemiştir?

I. Kut inancı
II. Töre
III. İkili yönetim

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I-II D) II-III E) I-III


14. Aşağıdakilerden hangisi Türk devlet yönetiminde yer alan makamlardan ya da kişilerden biri değildir?

A) Tamgacı B) Ayguçi
C) Buyruk D) Bitikçi
E) Umay


15. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk hukuk sistemi ile ilgili bir kavram değildir?

I. Yargu
II. Yargan
III. Töre
IV. İduk

A) I-II B) Yalnız II
C) Yalnız IV D) III-IV E) I-III


16. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullanmış olduğu 12 hayvanlı takvim ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Güneş yılına dayanır.
B) Ay yılına dayanır.
C) 12 yılda bir devreder.
D) Her yıl bir hayvan ismi ile anılır.
E) Aylar 1. 2. ve 3. ay gibi sıralanır.


17. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletleri ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Türk adı ile kurulan ilk Türk devleti I. Göktürk Devletidir.
B) Macarlar ve Bulgarlar Hıristiyanlaşarak benliklerini kaybettiler.
C) İlk Türk parasını Türgişler kullandı.
D) Musevi olan tek Türk topluluğu Hazarlardır.
E) Peçenekler İstanbul’u ilk kuşatan Türklerdir.

18. Aşağıdakilerden hangisi sadece Asya’da kalan Türk topluluklarından biri değildir?

A) Kırgızlar
B) Karluklar
C) Türgişler
D) Avarlar
E) Sibirlar


19. - Kendilerine özgü bir alfabe kullandılar.
- Yerleşik yaşama geçtiler.
- Bir kısmı Hıristiyan, bir kısmı Müslüman oldu.
- İstanbul’u 2 defa kuşattılar.
Aşağıdaki devletlerden hangisi ile ilgili bir özellik yukarıda verilmemiştir?

A) Uygurlar B) Bulgarlar
C) Avarlar D) Kırgızlar
E) Göktürkler


20.
I. İslam öncesinde Orta Asya’da kurulan en büyük Türk Devletidir.
II. Türk adı ile kurulan ilk Türk Devletidir.turkeyarena.com
III. İkili yönetim sistemini uygulamayan bir Türk Devletidir.
IV. İpek Yolu için Akhunlar ve Sasanilerle mücadele ettiler.
V. Türk kara ordusunun temelini attılar.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Göktürklere ait bir özellik değildir?

A) I-V B) I-III C) III-V
D) III-IV E) II-V


21. Orta Asya Türk devletlerinde göçebe yaşam tarzının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

A) Kültürlerinin çevreye yayılmasına
B) Taşınamaz sanat eserlerinin azlığına
C) Mimarinin gelişmesine
D) Yazılı eserlerin azlığına
E) Hayvancılığın gelişmesine


22. “İslamiyet’ten önce Türkler göçebe bir Yaşam sürmekte ve başkentleri de Hükümdarın bulunduğu şehir olmakta idi. Hükümdar nereye konarsa ordu da onunla birlikte konardı.” Buna göre, göçebe yaşamın Türk devlet geleneğinde hangi etkide bulunduğu savunulmaktadır?

A)Ordu teşkilatının başkentte toplandığı
B) Başkentin sürekli değiştiği
C)Hükümdarın seçiminde başkentin etkili olduğu
D) Devletin başkentinin bulunmadığı
E) Federatif bir yapıda oldukları


23. Aşağıdakilerden hangisi Göktürklere ait bir özellik değildir?

A)Kendilerine ait alfabelerinin bulunması
B)Türk adının devlet ismi olarak ilk defa kullanılması
C) Yerleşik hayata geçiş
D) Bizans ile ilişkiler
E) Orhun kitabelerini yazma


CEVAP ANAHTARI
1 D 15 C
2 B 16 B
3 C 17 E
4 C 18 D
5 D 19 D
6 A 20 C
7 B 21 C
8 E 22 B
9 C 23 C
10 B
11 E
12 E
13 C
14 E

İslam Öncesi Türk Tarihi Test Soruları ve Cevapları
« Yanıtla #7 : 05 Mart 2011, 14:44:15 »

İslam Öncesi Türk Tarihi Test Soruları ve Cevapları

1. Orta Asya'da yapılan kazılar sonunda ortaya çıkarılan kumaş parçaları ve altın heykellerden yararlanılarak Türk tarihinin başlangıcı MÖ. 4000'lere kadar götürülmüştür. Ortaya konan her bulgu yeni açıklamaları da beraberinde getirmektedir.
Bu bilgilere göre;
I. Tarih, bilimsel çalışmalara kapalı bir bilim değildir.
II. Elde edilen bulgular tarihin aydınlatılmasında etkili olmaktadır.
III. Türkler dünya kültürünün yaratıcısıdır.
IV. Türkler tarih öncesi dönemde Orta Asya'da yaşamıştır.
V. Maden sanatı Türklerle başlamıştır. gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

A) I, II ve IV B) III ve V C) Yalnız IV
D) I ve IV E) Yalnız III


2. Türklerin Orta Asya'dan yaptığı göçlerde genelde batı, doğu ve güneye doğru gitmeleri, kuzeye yapılan göçlerin daha az olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Güçlü devletlerin bulunması
B) Çin’den uzaklaşılmak istenmesi
C) İklim koşullarının elverişsiz olması
D) Kurultay kararlarının uygulanması
E) Göç yollarına uzak olması

3. Büyük Hun hükümdarı Mete, askeri açıdan üstünlük kurmasına karşın, Çin'i doğrudan topraklarına katmamış dışardan baskı altına almayı çıkarları açısından daha uygun görmüştür.
Aşağıdakilerden hangisinin, Mete'yi bu politikayı izlemeye yönelten temel etken olduğu savunulabilir?

A) Çin'e yerleşilmesi durumunda kültürel özelliklerin kaybedileceği düşüncesi
B) Düzenli ordunun kurulmuş olması
C) Batıdaki fetihlere ağırlık verilmesi
D) Çin topraklarının verimsiz olması
E) Mimari çalışmaların yetersiz kalması


4. Büyük Hun Devleti ile Çin arasında imzalanan bir antlaşmada "Çinliler, Hunlara belirlenmiş miktarda ipek, şarap ve diğer çeşitli yiyecekleri her yıl satacak." maddesi yer almıştır.
Bu maddeye bakılarak, aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

A) Orta Asya'da ipek üretilmediği
B) İpek Yolu'nun Orta Asya'dan geçtiği
C) İki taraf arasında sürekli savaşlar yapıldığı
D) Çinlilerin Hunlara vergi ödemeyi kabul ettiği
E) İki devlet arasında ticari ilişki olduğu

5. - Hunların saldırılarından korunmak için Çin Seddi'nin yapılması
- Hunların bir kısmının Orta Asya'dan göç ederek Avrupa Hun Devleti'ni kurması gibi bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlamaz?

A) Türkler Çinliler ile savaş yapmıştır.
B) Türkler Çinlilerden daha güçlüdür.
C) Hunlar farklı bölgelerde devletler kurmuştur.
D) Hun-Çin savaşlarının temel nedeni İpek Yolu egemenliğidir.
E) Türkler Orta Asya'dan Avrupa'ya göç etmiştir.

6. Uygurlarla ilgili özelliklerden bazıları şunlardır:

I. Maniheizm dininin benimsenmesi
II. Kendilerine özgü alfabe kullanılması
III. Yönetimde kurultay kararlarının etkili olması
IV. Kağıt ve matbaa tekniğinin gelişmesi
Bunlardan hangilerinin kendilerinden önceki Türk devletlerinden farklı olarak ortaya çıkan gelişmeler olduğu savunulabilir?

A) I ve IV B) Yalnız I C) II ve III
D) Yalnız IV E) Yalnız II

7. Orta Asya'da devlet kuran Avarlar 552'de Göktürkler tarafından yıkılınca batıya göç etmek zorunda kaldı. Romanya ve Macaristan topraklarında yeni bir devlet kurdu. Bizans İmparatorluğu ile yaptığı savaşları kazanarak yıllık vergiye bağladı. Daha sonra İstanbul'u kuşattıysa da başarılı olamadı.
Bu bilgilere göre Avarlar ile ilgili olarak hangi yargıya varılamaz?

A) Hem Asya'da hem de Avrupa'da egemenlik kurmuştur.
B) Savaşçı özelliklerini korumuştur.
C) Avrupa'daki hakimiyeti uzun süre devam etmiştir.
D) Ekonomik açıdan kazanç sağlamıştır.
E) Askeri açıdan başarısız sonuçlanan girişimlerde de bulunmuştur.

8. — Uygurlar
— Hazarlar
— Karluklar
gibi Türk topluluklarının ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Yerleşik yaşama geçmeleri
B) Eski inançlarını terkederek yeni bir dini inancı benimsemeleri
C) Siyasi varlıklarını Avrupa'da devam ettirmeleri
D) Müslüman-Araplarla savaşmaları
E) Kendilerine özgü alfabe kullanmaları

9. Göktürk Devleti'nin batı kanadını yöneten İstemi Yabgu'nun oğlu Tardu, babası gibi güçlü bir kişiydi. Ancak devletin başına geçmek istemesi iç karışıklığa yol açtı. Çinliler bu durumdan yararlanarak Göktürklerin içişlerine karıştı. Devlet doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı.
Bu bilgiye göre, Türk devletlerinin parçalanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devletin güçlü olmaması
B) Devletin törelere göre yönetilmesi
C) Fetih yapılmaması
D) Kesin bir veraset kuralının olmaması
E) Hakanın yetkilerinin kısıtlanması

10. Uygurlarda hanedan dışından olanların da hükümdar olabilme hakkı vardı. Ancak bu konuda hükümdarın seçilmesine kurultay karar verirdi.
Yalnızca bu bilgiden hangi sonuç çıkarılabilir?

A) Kurultayın toplanması hükümdarın isteği ile olur.
B) Kurultayın toplanması belirli zamanlarda olmaktadır.
C) Kurultayın geniş yetkileri vardır.turkeyarena.net
D) Tahta geçebilmek için mutlaka hükümdarın çocuğu olmak zorunludur.
E) Kurultayın tek görevi hükümdarın seçimi yapmaktır.

11. İslam öncesi Türk toplulukları genelde göçebe yaşam biçimini benimsemişlerdir.
Türklerin göçebe yaşam biçimini benimsemesi, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

A) Farklı kültürlerden etkilenmeleri
B) Gittikleri bölgelerde kültürel kimliklerini kaybetmeleri
C) Anıtsal nitelikli eserler yapmamaları
D) Değişik yerlerde devletler kurmaları
E) Veraset anlayışı nedeniyle saltanat kavgaları yaşamaları

12. İslam öncesi Türk devletlerinin,
I. Yönetimde Hakanın yanında kurultayın da etkili olması
II. Orhun Anıtlarının yazılması
III. Töre adı verilen hukuk kurallarının uygulanması
gibi özelliklerinden hangilerinin Türk kültürünün günümüze kadar gelmesini ve öğrenilmesini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III


CEVAP ANAHTARI
1. B 2. C 3. A 4. E 5. D 6. A 7. C 8. B 9. D 10. C 11. E 12. B

9. Sınıf Tarih 25 soru test
« Yanıtla #8 : 05 Mart 2011, 14:47:11 »

1. Türklerin anayurdu olarak kabul edilen yerlerde hayat şartları oldukça zordu. Orta Asya'daki en eski merkezler olan Abakan ve Altaylardaki uygarlıklar bölgenin sert doğal şartlarına ve ihtiyaçlara uygun olarak gelişmiştir. Türkler, yaptıkları göçlerle hayvan yetiştirme ve ziraat kültürlerini değişik yerlere taşımıştır.
Bu bilgiler esas alındığında;
I. Coğrafi şartlar toplum yaşantısını etkilemiştir.
II. Türkler Mezopotamya uygarlığıyla kolayca bağlantı kurmuştur.
III. Göçler kültür alışverişinde etkili olmuştur.
IV. Orta Asya'da maden işlemeciliği yaygındır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I ve III E) II ve IV


2. Türk tarihinin ilk dönemlerinin incelenmesi çok zor olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk tarihinin incelenmesini zorlaştıran nedenlerden biri olarak gösterilemez?

A) Çinliler ve Bizans İmparatorluğu ile ilişki kurulması
B) Anıtsal nitelikli mimari eserlerin az olması
C) Yazılı belgelerin az olması
D) Farklı yerlerde devletler kurulması
E) Göçebe yaşantının uzun süre devam etmesi


3. İslam öncesi Türk devletleri ile Çinliler arasındaki en önemli sorun İpek Yolu egemenliği olmuştur. Çinliler İpek Yolu üzerinde bulunan ülkeleri ve burada yaşayan toplulukları tanımak ve Hunlara karşı ittifak kurmak için çalışmalar yapmışlardır.
Bu bilgiye bakılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Çinliler, Hunları güçlü bir düşman olarak görmektedir.
B) Orta Asya'da ticaret önemli bir ekonomik uğraştır.
C) İpek Yolu değişik ülkelerden geçmektedir.
D) Hunlar ve Çinliler mücadele halindedir.
E) Çinliler, Hurt saldırılarından korunmak için Çin şeddini yapmışlardır.

4. Türk devletleriyle ilgili olgulardan bazıları şunlardır:
I. Yöneticileri Museviliği kabul etmiş olmasına rağmen halkı Hıristiyan, Müslüman ve Şamanistlerden oluşmuştur.
II. Sanatları manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı şeklinde gelişmiştir.
III. Avrupa'nın etnik ve siyasi yapısını değiştiren Kavimler Göçü'nün başlamasına neden olmuşlardır.
IV. Alfabelerinde 38 harf kullanmışlardır.
V. Türklerde devlet ve ordu teşkilatını ilk kez düzenlemişlerdir.
VI. Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Bunlardan hangileri Hunlar ile ilgilidir?

A) I, II ve IV B) I, III ve VI C) III, V ve VI
D) II, III ve V E) III, IV ve VI

5. Türk toplumlarına Avrupa kapılarını açan Hunlar, bu kıtanın siyasi ve kültürel yaşamına da yön vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa Hunları ile ilgili bir özellik değildir?

A) Kavimler Göçü ile bugünkü Avrupa'nın siyasi temellerinin atılması
B) Türklere yeni yerleşim alanları yaratılması
C) Batı Roma İmparatorluğu'nun vergiye bağlanması
D) Avrupa'da ilk yazılı eserlerin bırakılması
E) Bizans ile siyasi ilişkiler kurulması

6. Göktürkler, Çinliler tarafından yıkılmış ve yarım yüzyıl Çin egemenliğinde kaldıktan sonra bağımsızlık savaşı yaparak yeniden devlet kurmuşlardır.
Bu durum, Çin'in Türkler üzerindeki hangi politikasında başarılı olamadığının göstergesidir?

A) İpek Yolu'nu ele geçirme
B) Egemenlik kurma
C) Ekonomik üstünlük kurma
D) Yerleşik hayata geçirme
E) Dinlerini değiştirme


7. Uygurlara ait olan hukuk vesikalarında; borç alıp-verme, kiralama, alım-satım, vasiyetname gibi bilgilere rastlanmıştır. Bu vesikalar Uygurların sosyal hayatlarını yansıtan çok önemli belgelerdir.
Yukarıdaki bilgiye bakılarak Uygurlar ile ilgili hangi yargıya varılamaz?

A) Ekonomileri ticarete dayalıdır.
B) Hukuk anlayışı gelişmiştir.
C) Kendilerinden önceki Türk devletlerinin geleneklerini sürdürmüştür.
D) Yerleşik yaşama geçilmiştir.
E) Hukuk kuralları yazılı hale getirilmiştir.

8. — IX. yüzyılda Hıristiyanlığı kabul eden Bulgarlar
kalabalık Slav toplumlarına karışarak Türklüklerini kaybetti.
— Bulgar hükümdarı Simeon 923'te İstanbul'u kuşattı ve Papa tarafından "Çar" unvanıyla ödüllendirildi.
— Bulgar kralları, Türklerin uzun süre kullandığı "Han" unvanının yerine "Çar" unvanını kullanmaya başladı.
Tuna Bulgarları ile ilgili bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?

A) Savaşçı özelliklerini kaybettikleri
B) Orta Asya'daki kültürel kimliklerinden uzaklaştıkları
C) Katolik ve Ortodoks dünyasıyla ilişkilerinde barışçı politika izledikleri
D) Slav toplumlarının lideri oldukları
E) Tek tanrılı dinleri kabul ettikleri

9. I. Kırgızlar
II. Kartuklar
III. Uygurlar
IV. Peçenekler
V. Hunlar
gibi Türk topluluklarından hangileri Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göç etmişlerdir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) IV ve V E) I ve V


10. Tarih boyunca toplumların ekonomik, kültürel, siyasi ve sanatsal etkinlikleri, bulundukları bölgenin doğal koşullarına göre şekillenmiştir.
Türk devletlerinin özellikleri ve çalışmaları dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin bu açıklamaya uygun bir örnek olduğu söylenebilir?

A) Hunlarda sanat eserlerinin küçük boyutlu ve taşınabilir nitelikte olması
B) Anadolu Selçuklularında eğitimin medreseye dayalı olması
C) Selçuklularda resmi dilin Farsça olması
D) Hazarların Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet'i benimsemesi
E) Göktürklerin Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti olması

11. İslam öncesi Türk devletlerinde hükümdarlar tek egemen oldukları halde mutlakiyetten söz edilemez.
Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Yönetimde egemenliğin paylaşılması
B) Kurultay kararlarının bağlayıcı nitelik taşımaması
C) Kurultayın yönetimde etkili olması
D) Hükümdarların yetkilerinin törelerle sınırlandırılması
E) Hatunların da yönetimde söz sahibi olması

12. |. Mimarinin gelişmemesi
II. Çinlilerle sürekli savaş yapılması
III. Yazılı belgelerin az bulunması
IV. Çinli prensesler ile evlenilmesi
V. Düzenli orduların kurulması
Yukarıdakilerden hangileri, Türklerin göçebe yaşantısıyla doğrudan bağlantılıdır?

A) II, III ve IV B) I, III ve V C) I, II ve III
D) III, IV ve V E) I, III ve IVCEVAP ANAHTARI
1. D 2. A 3. E 4. C 5. D 6. B 7. C 8. B 9. D 10. A 11. B 12. C
« Son Düzenleme: 05 Mart 2011, 14:49:34 Gönderen: hasmetvu »

9. Sınıf Tarih 25 soru test
« Yanıtla #9 : 05 Mart 2011, 14:50:40 »

1-Anadolu Selçuklu Devletinde ticareti geliştirmek için gerekli ana yollar üzerinde inşa edilen mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kervansaray B ) Bedesten C) Arasta D) Çarşı E) Bimarhane

2- Anadolu Selçukluları döneminde;
- Gümrük vergilerinin azaltılması,
- Devlet sigortacılığının uygulanması,
- Kervansarayların yapılması,
öncelikle aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişme sağlamaya yöneliktir?

A-Eğitim B-Sanat C-Ticaret D-Mimari E-Tarım

3- Aşağıdakilerin hangisi, Anadolu Selçuklularının ikta (tımar) sistemini uygulamakla ulaşmak istedikleri temel hedeflerden biri değildir?

A-İdari işleri yürütmek
B-Üretimin sürekliliğini sağlamak
C-Devlet otoritesini her tarafa götürmek
D-Özel mülkiyeti özendirmek
E-Güçlü bir ordu kurmak

4- Aşağıdakilerden hangisi Oğuzların tarih boyunca kurdukları devletlerden birisi değildir?

A-Türkiye Cumhuriyeti B-Büyük Selçuklular C-Osmanlı Devleti D-Karahanlılar E-Anadolu Türk Beylikleri

5- Türklerin İslamiyete hizmetleri ilk defa hangi dönemde önem kazanmıştır?

A)Dört Halife Devri B )Emeviler C)Abbasiler D)Gazneliler E)Karahanlılar

6-Türk-İslam Edebiyatının ilk önemli eserlerinden Kutadgu Bilig hangi alfabeyle yazılmıştır?

A-Göktürk B-Arap C-Uygur D-Kiril E-Latin

7- Aşağıdakilerden hangisi özel mülkiyet kavramının gelişmediğinin göstergesidir?

A-Paşmaklık B-Müsadere C-Dirlik D-Saray E-Enderun

8- Osmanlı Devletinde aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi karma şekilde faaliyetlerini(Kuruluşundan yıkılışına kadar) sürdürmektedir?

A-Rüştiye B-İdadi C-Mahalle Mektepleri D-Medrese E-Enderun

9- Tımar Sistemi aşağıdakilerden hangi alanla doğrudan alakalı değildir?

A-Ekonomi B-Askeri C-İdari D-Siyasi E-Hukuki

10- Osmanlı Devletinde eğitimin en önemli amacı,askeri ve ilmi sınıflara uzman yetiştirmektir.
Aşağıdakilerden hangisi bu eğitim kurumlarında yetişen görevlilerden değildir?

A) Müderris B ) Cebelu C) Yeniçeri D) Kadı E) Defterdar

11- Osmanlı devleti'nde koşul öne sürerek sadrazamlığı kabul eden ilk kişi kimdir?

A) Tarhuncu Ahmet Paşa B ) Fazıl Ahmet Paşa C) Köprülü Mehmet Paşa D) Sokullu Mehmet Paşa E) Halil Halim Paşa

12- Büyük Selçuklular Dönemi'nde,
I. Selçuklu sultanlarının halife sanını almaması
II. Yönetici sayısının artırılmasına gerek duyulması
III. Yetenekli öğrencilerin okutulmasının ve topluma kazandırılmasının amaçlanması
durumlarından hangilerinin, Selçuklu sultanlarının medreselerin kurulup yaygınlaştırılmasına önem vermelerinde etkili olduğu savunulabilir?

A)Yalnız I B )Yalnız II C)Yalnız III D) I ve III E) II ve III

13-Sınırların genişlemesi bir ülkede kurumlara olan ihtiyacı arttırmaktadır.
Osmanlı Devletinde aşağıdaki kurumlardan hangisi böyle bir ihtiyacın ürünü olarak gösterilemez?

A)Divan-ı Hümayun B )Kapıkulu Ordusu C)Enderun Mektebi D)Duyun-u Umumiye İdaresi E)Kazaskerlik Makamı

14- Osmanlı Devleti'nde gelirleri arttırmak için vergilerin yükseltilmesi ve vergilerini ödeyemeyen köylünün toprağını terketmek zorunda kalması aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?

A)Üretiminin azalmasına
B )Celali isyanları'nın çıkmasına
C)Savaş ganimetlerinin azalmasına
D)Tımar sistemi'nin bozulmasına
E)Anadolu'da güven ortamının bozulmasına

15-Osmanlı Devletinde Medreselerin bozulmasına rağmen ayakta tutunmasını sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A-Padişah B-Ulema C-Vezir-İ Azam D-Yeniçeriler E-Ayanlar

16- Osmanlı Devleti'nde,
I. Veraset sisteminde değişiklik yapılarak hanedanın en yaşlı üyesinin hükümdar olması
II. Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi,
III. Avrupa'da elçilikler açılması
gelişmelerinden hangilerinin, Avrupa'yı yakından tanımaya olanak sağladığı savunulabilir?

A) Yalnız I B ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

17-Osmanlı İmparatorluğunda Divan-ı Hümayun' da aşağıdakilerden hangisi bulunurdu?
I-İlmiye sınıfı
II-Kalemiye sınıfı
III-Seyfiye sınıfı
IV-Azınlıklar

A) I-II B ) I-II-III-IV C) IV D) I-II-III E)Yalnız IV

18-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda toprak yönetimi ile ilgili değildir?

A) İkta B ) Yurtluk C) Ocaklık D) Zeamet E) Ulak

19- I-Padişah
II-Sadrazam
III-Nişancı
Yukarıdakilerden hangisi yönetim hakkına sahiptir?

A)I-II-III B )I-II C) Yalnız I D)Yalnız II E)II-III

20-Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemindeki gerçekleştirilmemiştir?

A) Nüfus sayımı
B ) Yeni bir ordunun kurulması
C) İlk resmi gazetenin çıkartılması
D) Anayasa çıkartılması
E) İlkokul eğitiminin zorunlu hale getirilmesi

21- Türk-İslam mimarisinde medrese, cami, mescit, han, saray, kümbet, külliye ve darüşşifa gibi önemli mimari eserler yaratılmıştır. Bu eserlerden hangisi “Anıtmezar” niteliğinde yapılmıştır?

A) Kümbetler B ) Külliyeler C) Cami ve Medreseler D) Han ve Saraylar E) Darüşşifalar

22-Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları döneminde yapılmış mimari eserlerdendir?

A) Divriği Ulu Camii B ) İznik Yeşil Camii C) Karatay Hanı D) Beyazid Külliyesi E) Semerkant Bibi Hatun Türbesi

23- I. Rumeli Hisarı
II. İmam Buhari Türbesi
III. Kahire Tulunoğlu Ahmet Camiisi
IV. Mostar Köprüsü
V.Malabadi Köprüsü
Yukarıda verilen eserlerden hangileri Osmanlılar dönemine aittir?

A) I ve III B ) IV ve V C) I, II ve III D) I ve IV E) III, IV ve V

24 -Osmanlılar döneminde birçok hayır kuruluşu oluşturulmuştur. Bu kuruluşlardan hangisi fakir insanlara yemek dağıtmak amacıyla kurulmuştur?

A) Külliyeler B ) Vakıflar C) Kervansaraylar D) Loncalar E) İmarethane

25- Osmanlı medreselerinde özellikle Fatih döneminde pozitif ve dini ilimlerin birlikte okutulması XVII. Yüzyıla kadar sürmüştür. Bu yüzyıldan sonra medreselerde bazı dersler okutulmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıldan itibaren medreselerde okutulmayan derslerdendir?

A) Coğrafya B ) Hukuk (fıkıh) C) İcma D) Kıyas E) Kelam

26- I. Meşrutiyet şartlarının oluşmasında ve ilanının sağlanmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı en fazladır?(turkeyarena.com)

A) Ordunun B )Yöneticilerin C) Aydınların D) Halkın E) Azınlıkların

27- I. Yeniçeri Ocağının Kaldırılması
II. Tanzimat Fermanının İlanı
III. Sened-i İttifakın İlanı
IV. Kanun-i Esasinin İlanı
V. Islahat Fermanının ilanı
Yukarıda verilenler XIV yüzyılda Osmanlı devletinde yapılan ıslahat hareketlerinden bazılarıdır. Bu ıslahatlardan hangileri Osmanlı toplumunu oluşturan bireyler arasındaki eşitliği sağlamaya yönelik değildir

A) III ve IV B ) IV ve I C) II ve III D) I ve III E) IV ve V

28- Orta Asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük ilişkilerde hükümdarın ve de halkın uymak zorunda olduğu kurallar vardı. Hatta Hakanın millete karşı sorumluluklarından biri de bu kuralları uygulamaktı.Yazılı olmayan bu kurallara ne ad verilirdi?)

A) Toy B ) Kurultay C) Toygun D)Otağ E) Törü (Töre)

29- Türk-İslam devletlerinde akılcılığı ön plana alan ve pozitif bilimlerin gelişmesine katkı sağlayan bilim adamı kimdir?

A) Gazali B ) Eş’ari C) İbn-i Rüşt D) Farabi E) Zemahşeri

30- Türk-İslam devletlerinde Anadolu’da Darüşşifa ve Şifahane adı verilen günümüz hastanelerinin işlevini gören yapıtlar ortaya konulmuştur. Bunların önemlilerinden birisi de Kayseri’deki Gevher Nesibe Şifahanesi’dir. Bu şifahane hangi Türk-İslam devleti tarafından yaptırılmıştır?

A) Danişmentler B)Saltuklular C) Anadolu Selçukluları D) Osmanlılar E) Germiyanoğulları

31- İslamiyet inancında resmin yasak olması nedeniyle Osmanlılarda el sanatları ve benzer alanlarda gelişmeler olmuştur. Genelde Osmanlı siyasi ve sosyal yaşamını konu alan ve resimden farklı bir tarzda yapılan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oymacılık B ) Minyatür C) Hat D) Çini E) Ebru

32- Osmanlı mimarisi XV. ve XVI. Yüzyıllarda zirveye ulaşır. Bu dönemde Osmanlı mimarisine büyük katkılar sağlayacak, Kanuni adına Süleymaniye Camii, Mostar Köprüsü ve Şehzade Camii gibi önemli eserler veren Osmanlı mimarı kimdir?

A) Mimar Sinan B ) Mimar Mehmet Ağa C) Mimar Hayreddin D ) Levni E) Ali Kuşçu

33- 1876 Kanun-i Esasi’de Meclisin iradesinin üzerinde padişahın doğrudan müdahale etme yetkisi vardı. II. Meşrutiyet 1908 de yapılan değişiklikle demokratikleşme sağlanmıştır. Bu yapılan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halka temsilcilerini seçme hakkı tanındı.
B ) Kanun teklifini hükümet verebilecekti.
C) Milletvekilleri dört yılda bir seçilecekti.
D) Seçimler tarafsız olacaktı.
E) Padişahın meclisi açma ve kapama yetkisine sınır getirildi.

34- XVIII. Yüzyılda, 1718 de Osmanlı Devleti Batı ile yaptığı savaşlarda başarı sağlayamamıştır. Bu dönemden sonra Osmanlı, Batı’nın üstünlüğünü kabul ederek, Lale Devriyle yenilik hareketlerine girişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde Osmanlı’nın Avrupa’nın üstünlüğünü kabul ettiği alanlardandır?

A) Yönetim-Mimari B ) Askeri-Yönetim C) Teknoloji-Yönetim D) Askeri-Teknoloji E) Yönetim-Hukuk

35-I. Padişahın ordunun başında savaşa katıldığında
II. Padişah tahta çıktığında
III. Ayaklanmaların bastırılmasında
IV. Padişah, savaştan kazanan ordu ile döndüğünde
Yukarıdaki olayların hangisinde Osmanlı padişahları Yeniçerilere cülüs bahşişi verirlerdi?

A) II-IV B ) I-II C) III-IV D ) I-II-III E) II-III-IV

36- Osmanlı Devleti 1740’dan sonra verdiği kapitülasyonları devamlı hale getirmiş ve bu dönemden sonra da verilen ayrıcalıklar artarak devam etmiştir. Bu durum Lozan antlaşmasına kadar sürmüştür. Bu verilen kapitülasyonlardan ithalattan %5, ihracattan %12 gibi vergiler alınmıştır. Bu oranlar dönemlere göre değişmesine rağmen, ithalat ve ihracat arasındaki açık devam etmiştir. Bu durumun Osmanlı Devleti’nin ekonomisine nasıl bir etki yaptığı söylenebilir.

A) Osmanlı tüccarları büyük kazançlar elde ettiler.
B ) Batılı tüccarlar büyük kazançlar elde ettiler
C) Osmanlı Devletiyle ticaret yapan Avrupa devletlerinin ekonomileri olumlu etkilendi.
D) Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale geldi.
E) Yerli işletmeler zarar etti.

37- I. Bitki ve hayvan figürleri II. Geometrik şekiller III. İnsan figürleri
Anadolu Selçukluları Dönemi’nin süsleme sanatında yukarıdakilerden hangileri kullanılmıştır?

A) Yalnız I B ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

38- Fatih Sultan Mehmet’ten sonra, hangi padişah halka, Osmanlı Devleti’nin vatandaşlar arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilemeyeceği teminatını vermiştir?

A) II. Mahmut B ) V. Murat C) I. Abdülhamit D) III. Selim E) Abdülaziz

39- Osmanlı Devleti’nin ünlü sanatçılarından biri olan Levni, sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır?

A) Minyatür B ) Çini C) Müzik D) Hat E) Mimari

40- Konya’da bulunan;
I. İnce Minareli Medresesi
II. Karatay Medresesi
III. Sırçalı Medrese
Türk sanatının hangi dönemine aittir?

A)Osmanlılar B )Büyük Selçuklular C)Anadolu Selçukluları D)Anadolu Beylikleri E) Memlükler

41- Osmanlı Devleti’nde,
I. Tanzimat Fermanı’nın ilanı
II. Islahat Fermanı’nın ilanı
III. 31 Mart Olayı’nın bastırılması
Gelişmelerden hangileri, mevcut bir tepkidir?

A) Yalnız I B )Yalnız III C) I ve II D) II ve III E)I, II ve III

42- Osmanlı Devleti’ne parlamento kavramı aşağıdakilerden hangisiyle girmiştir?

A) Divan-ı Hümayun B )Kanunname-i Al-i Osman C) Saltanat Şurası D) Kanun-u Esasi E) Vilayet Nizamnamesi

43- Osmanlı Devleti’nde,
I.Yöneticiler
II. Hanedan üyeleri
III. Azınlıklar
Gruplarından hangileri Cizye Vergisi ödemekle yükümlüydü?

A) Yalnız I B )Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

44- Osmanlılar’da ;
I. Ferman
II. Fetva
III. Berat
Belgelerinden hangileri padişah tarafından verilirdi?

A) Yalnız I B ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

CEVAP ANAHTARI:

1 A 11 C 21 A 31 B 41 B
2 C 12 E 22 C 32 A 42 D
3 D 13 D 23 D 33 E 43 B
4 D 14 C 24 E 34 D 44 D
5 C 15 B 25 A 35 A
6 C 16 E 26 C 36 D
7 B 17 D 27 D 37 D
8 C 18 E 28 E 38 A
9 E 19 B 29 D 39 A
10 B 20 D 30 C 40 C