Birlikteforum Kültürel Bilgi Paylaşım

Reklamlar
Fark AkademiFark Akademi

10. SINIF II. DÖNEM YAZILI SORULARI

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

10. SINIF II. DÖNEM YAZILI SORULARI
« : 01 Mart 2011, 09:28:32 »

Fark Akademi

A GRUBU


SORULAR

1)a)Fatih Sultan Mehmet Bizans’ı diriltme umutlarını sona erdirmek amacıyla yaptığı fetihler
nelerdir? (5 Puan)b)1475 Kırım’ın fethinin Osmanlı tarihi açısından önemi nedir? (5 Puan)
2)a)Osmanlı Devletinde yönetim ve askerlik işeriyle ilgilenen sınıf nedir? (3 Puan)


b)Salyaneli Eyaletlerin özellikleri nedir?Salyaneli eyalete bir örnek veriniz? (7 Puan)

3)Kazaskerin görevleri nelerdir? (10 Puan)
4)Coğrafi Keşiflerin Rönesans hareketlerine etkisi nedir? (10 Puan)


5) a)Mısır seferi sonucunda Baharat ticaret yolu Osmanlı hakimiyetine geçmiştir.Ancak Osmanlı Devleti bu ticaret yolundan yeterince kazanç sağlayamamıştır.Bunun sebebi nedir? (5 Puan)b)1515 Turnadağ Savaşının önemi nedir? (5 Puan)


6) a)1521 Belgradın fethinin önemi nedir? (5 Puan)b)1555 Amasya Antlaşmasının önemi nedir? (5 Puan)7) 1700 İstanbul Antlaşması ile 1711 Prut Antlaşmasını maddeleri ve sonuçları açısından karşılaştırınız? (10 Puan)


8.) Sancak'a çıkma sistemi nedir?Bu sistemin kaldırılmasının Osmanlı Devleti'ne etkisi nedir? (10 Puan)9) a) II.Osman’ın saray dışından evlilik yapmasının amacı nedir? (5 Puan)b)Vakay-i Vakvakiye nedir? (5 Puan)
10) a) 1718 Pasarofça Antlaşmasının Osmanlı Devletinin dış politikasına etkisi nedir? (5 Puan)b)1672 Bucaş Antlaşmasının Osmanlı Tarihi açısından önemi nedir? (5 Puan)


B GRUBU

AD: SOYAD: NO:

SORULAR

1)a)Fatih Sultan Mehmet döneminde Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için ne yapılmıştır?(5 Puan)

b)Fatih zamanında Venediklilere ticari imtiyazlar verilmesinin amaçları nelerdir? (5 Puan)
2)a)Osmanlı Devletinde mali işlerle ilgilenen sınıf nedir? (3 Puan)


b)Salyenesiz eyaletin özellikleri nedir?Salyanesiz eyalete bir örnek veriniz? (7 Puan)

3)Nişancının görevleri nelerdir? (10 Puan)
4) a)Coğrafi keşiflerin Osmanlıya etkisi nedir? (6 Puan)

b)Almanya’daki Rönesans hareketlerinin diğer Avrupa devletlerinden farkı nedir? (4 Puan)


5) a)Mısır seferi sonunda Halifelik Osmanlıya geçmiştir.Bu durumun Osmanlı yönetimine nasıl bir karakter kazandırmıştır? (5 Puan)
b)Yavuz Sultan Selim döneminde Memluk Devletiyle yapılan savaşlar nelerdir? (5 Puan)


6) a)Cerbe Deniz Savaşının önemi nedir? (5 Puan)b) 1724 İstanbul Antlaşmasının Osmanlı Tarihi açısından önemi nedir? (5 Puan)7) 1606 Zitvatorok Antlaşması ile 1533 İstanbul Antlaşmasını maddeleri ve sonuçları açısından
karşılaştırınız? (10 Puan)

8.) İltizam sistemi nedir?Osmanlı Ordu teşkilatına etkisi nasıldır? (10 Puan)


9) a) II.Osman’ın Şeyhülislamın yetkilerini kısıtlamaktaki amacı nedir? (4 Puan)


b)Koçi Bey risalesinin önemi nedir? (6 Puan)10) a) 1711 Prut Antlaşmasının Osmanlı Devletinin dış politikasına etkisi nedir? (5 Puan)b)1590 Ferhat Paşa Antlaşmasının Osmanlı tarihi açısından önemi nedir? (5 Puan)

10. SINIF II. DÖNEM YAZILI SORULARI
« Yanıtla #1 : 01 Mart 2011, 09:30:52 »

1. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethetmesinin Avrupa'daki gelişmelerden hangisine etki yaptığı savunulamaz?

A) Feodalitenin yıkılmasına
B) Coğrafi keşiflerin başlamasına
C) Topun öneminin anlaşılmasına
D) Mutlak krallıkların zayıflamasına
E) Kültürel etkileşimlere

2. Osmanlı devletinde;

. Devamlı savaşa hazır bir ordu bulundurulması
. Üretimin denetim altına alınması ve sürekliliğin sağlanması
. Merkeze uzak yerlerde devlet otoritesinin sürdürülmesi
Aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?

A) Devşirme sisteminin uygulanmasıyla
B) Kapitülasyonların genişletilmesi ile
C) Dirlik siteminin uygulanmasıyla
D) Sadrazamların Divana başkanlık yapmasıyla
E) Lonca teşkilatının kurulmasıyla

3. Osmanlı devletinin Fransa ya tanıdığı Kapitülasyonların aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı devletinin egemenliği ile çelişir?

A)Fransız gemilerinin Osmanlı sınırlarında serbestçe ticaret
yapması
B) Osmanlı devleti sınırlarında suç işleyen Fransız tüccarların
davalarına Fransız yargıçların bakması
C) Fransız tüccarlar öldüğünde mallarının ülkelerindeki
mirasçılarına bırakılması
D) Ayrıcalıkların, iki hükümdarın sağlığı süresince geçerli
Olması
E) Fransız tüccarlara gümrük indirimi uygulanması

4.Osmanlı devletinde seyfiye sınıfı yönetim ve askerlik görevi olan sınıfı ifade eder. Divandaki temsilcileri veziriazam, vezirler, kaptanıderya ve yeniçeri ağasıdır. Ayrıca taşrada beylerbeyi sancak beyi ve tımarlı sipahiler de seyfiyeye mensuptur.
Buna göre seyfiye sınıfının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Padişah adına yürütme gücünü kullanma
B) Tarımsal üretimin devamlılığını sağlama
C) Kadıları ve müderrisleri atama
D) Güvenliği temin etme
E) Asker ihtiyacını karşılama

5. Osmanlı devletinde uygulanan Pencik kanunu ile savaşlarda elde edilen Hıristiyan esirlerin beşte biri devlete verilmiş, bu esirler Türk ve İslam terbiyesi alıp, belli bir eğitimden geçtikten sonra Yeniçeri ocağına alınmışlardır.
Yalnızca bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Hıristiyan halkın devlete olan bağlılığının artırıldığı B) Devletin savaş esirlerinden askeri amaçla yararlandığı C) Hıristiyan tebaaya ayrıcalıklı davranıldığı
D) Hıristiyanlara devlet yönetiminde görevler verildiği
E) Savaşlardaki başarıların daha da arttığı

6.Yavuz sultan Selim döneminde yapılan;

I. Çaldıran II. Mercidabık III. Ridaniye
Savaşlarından hangilerini Türk-İslam devletleriyle yapılmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I,II ve III


14. Osmanlıların Kuruluş Dönemi’nde Anadolu’dan getirdiği büyük Türkmen kitlelerini Rumeli’de fethettiği topraklara iskân etmesi, aşağıdakilerden hangisini daha da kolaylaştırmıştır?

A) Bizans ın yıkılmasını
B) Yaya ve müsellem ordusunun kurulmasını
C) Anadolu’da Osmanlıların egemen olmasını
D) Balkanların Türkleşmesini ve İslamlaşmasını
E) Balkanlardaki Bizans tekfurlarının etkisinin kırılmasını

15."Osmanlı Devleti'nde devlet ve memleket işleri, Divan'da
görüşülür ve karara bağlanırdı. Divan'a katılan devlet adamları fikirlerini açıkça belirtirlerdi. Ancak alınan karar*larda son söz padişaha aitti."
Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Divan üyelerinin görüşülen konuları önemsememeleriyle
B) Divan üyelerinin seçimle belirlenmesiyle
C) Divan'ın danışma meclisi olma özelliğiyle
D) Divan üyelerinin yetersiz oluşuyla
E) Padişahın divan üyelerinin fikirlerine önem vermemesiyle

16. Avusturya kralının protokol bakımından Osmanlı veziriazamına denk sayıldığı ve Osmanlı devletinin Avusturya ya üstünlüğünü kabul ettirdiği anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul anlaşması (1533) B) Amasya anlaşması (1555)
C) Zitvatoruk Anlaşması (1606) D) Yaş Anlaşması (1793)
E) Ferhat Paşa Anlaşması (1590)

17. Osmanlı devletinde yaşayan Hıristiyanlar Reform
hareketlerinden etkilenmemişlerdir.
Bu durumun yaşanmasında Osmanlı Devleti’nin;
I. Hıristiyanlara inanç konusunda serbestlik tanıması.
II. Kilisenin halkı sömürmesine izin vermemesi
III. Batı yönünde fetihlere öncelik verilmesi
Tutumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

18. I. Gümrük gelirleri
II. Savaş ganimetleri ve tazminatları
III. Tarımsal üretimden alınan vergiler
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devletinin düzenli ve sürekli gelirleri arasında gösterilemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

19. Osmanlıların Balkanlara yerleşmesinin kesinleştiren savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Kosova Savaşı B) II. Kosova Savaşı
C) Niğbolu Savaşı D) Sırpsındığı Savaşı
E) Varna Savaşı

20. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim in Mısır seferi sonuçları içerisinde yer almaz?

A) Osmanlı Devletinin İslam dünyasında etkinliğinin artması
B) Kutsal emanetlerin Topkapı Sarayına getirilmesi
C) İslam dünyasında siyasal birliğin önemli ölçüde sağlanması D) Anadolu ya yönelik Şiilik tehdidinin önlenmesi
E) Baharat yolunun Osmanlı denetimine alınması

21. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde Miri topraklar içerisinde yer almaz?

A) Öşri Arazi B) Dirlik Arazi C) Ocaklık Arazi
D) Paşmaklık Arazi E) Mukataa Arazi


7.Osmanlı Mesleki eğitiminde Lonca teşkilatının;
I. Çırak-kalfa-usta yöntemiyle eleman yetiştirilmesi
II. Sadece Müslümanların üye olarak kabul edilmesi
III. Üyelere kredi sağlaması
IV. Kalitesiz üretim yapanların meslekten çıkarılması
gibi uygulamalarından hangilerinin nitelikli eleman yetiştirme amacına yönelik olduğu söylenebilir?

A) I ve IV B) I ve II C) II ve IV
D) III ve IV E) I ve III

8. Fatih Sultan Mehmet’ in Mora despotluğu ve Trabzon Pontus devletini ortadan kaldırması;

I. Akdeniz in bir Türk gölü haline gelmesi
II.Bizans imparatorluğunu canlandırma ümitlerinin söndürülmesi
III. Avrupa’daki fetihlerin hızlanması
Sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda Askeriler(Yönetenler) sınıfına dâhil olan bir zümre değildir?

A) Saray halkı B) Seyfiye C) İlmiye
D) Kalemiye E) Reaya

10. Anadolu beylikleri içerisinde Karamanoğulları en güçlü olanıydı. Bu beylik kendisini Anadolu Selçuklu Devletinin varisi sayıyor ve diğer Türk beyliklerine karşı politikalarını ona göre belirliyordu. Amacı Anadolu’da Türk siyasal birliğini yeniden kurmaktı. Böyle hareket eden daha birçok beylik vardır.
Bu bilgilere dayanarak, aşağıdaki hangi yargıya ulaşılamaz?

A) Anadolu Türk beylikleri siyasal mücadele içindedir.
B) Anadolu’da Türk siyasal birliği bozulmuştur.
C)Karamanoğulları Anadolu’ya egemen olmak istemiştir.
D) Karamanoğulları Selçukluların mirasını sahiplenmiştir.
E) Türk siyasal birliğinin kurulmasında Türk beylikleri
Karaman oğullarıyla ortak hareket etmiştir.

11. Osmanlı Devletinin kurulduğu dönemde Yakındoğu’da kurulan devletler ve yaşadıkları bölgeler verilmiştir. Bu eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

A) Bizans devleti Marmara Kıyıları ve Balkanlar
B) T.Selçuklu Devleti Orta Anadolu
C) Altınorda Devleti Karadeniz in Güneyi
D) İlhanlı Devleti İran-Kafkasya ve Doğu Anadolu
E) Memluk devleti Mısır-Suriye-Hicaz

12. Osmanlı Devletinde,

I.Fetva II. Berat III. Ferman
Belgelerinden hangileri Padişah tarafından verilirdi?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III
D) II ve III E) I ve III

13.I- Kardeşler arasında 11 yıl süren taht kavgaları yaşanmıştır.
II- Osmanlıların balkanlardaki fetihleri bir süreliğine
Durmuştur.
III- Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirmiştir.
IV-Osmanlı Devletinde hanedan değişikliği olmuştur.
V-Bizans Anadolu ya hâkim olmuştur.
Fetret Devri ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri yanlış olarak verilmiştir?

A) I, II veIII B) III, IV ve V C) II ve III
D) I ve V E) IV ve V


22. Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde Anadolu’daki beyliklerle ilişkiler dostane bir şekilde devam etmiştir. Yıldırım Bayezid döneminde ise beyliklerin pek çoğu Osmanlı himayesine alınmıştır.
Osmanlı siyasetindeki bu değişme;

I. Osmanlıların Anadolu da siyasi açıdan güçlenmesi
II. Balkanlarda Türk Hâkimiyetinin kesinleşmesi
III. Osmanlının karada ve denizde gücünü ispatlaması
Durumlarından hangileri ile açıklanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) II ve III

23. Avrupa’da;
I. Coğrafi keşifler II. Rönesans III. Reform
gibi gelişmelerin ilk başladığı ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
I II III

A) İngiltere Fransa Rusya
B) Venedik Ceneviz Portekiz
C) Hollanda İtalya Almanya
D) Portekiz Almanya İngiltere
E) İspanya İtalya Almanya

24. İslam dininde resim ve heykelin yasaklanması dolayısıyla Osmanlı da daha çok hangi sanat dalı gelişmiştir?

A) Çinicilik B) Minyatür sanatı C) Hat sanatı
D) Mimari E) Kakmacılık

25. Yeniçağ Avrupa’sında teknik gelişmeler birçok alanda değişime sebep olmuştur.
Aşağıdaki seçeneklerde hangi teknik gelişmeler hangi alanda doğru değişikliklere sebep olmuştur?
Pusula Kâğıt Barut Matbaa

A)Keşif Kültür Siyasi Düşünce
B)Kültür Siyasi Ekonomi Düşünce
C)Keşif Siyasi Kültür Ekonomi
D)EkonomiSiyasiKültür Düşünce
E)Siyasi EkonomiDüşünce Kültür

10. SINIF II. DÖNEM YAZILI SORULARI
« Yanıtla #2 : 01 Mart 2011, 09:31:39 »

-Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan Hint Deniz Seferlerinin başarısız olmasının nedenlerinden iki tanesini yazınız. ( 5+5=10 puan)

2- Avrupa’da meydana gelen reform hareketlerinin sonuçlarından iki tanesini yazınız? ( 5+5=10 puan)


3-Sultan I. Ahmet döneminde meydana gelen veraset sistemindeki değişiklik hakkında bilgi vererek bunun sonuçlarını kısaca açıklayınız ? (10 puan)
4- XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ni en çok uğraştıran meselelerden biri de İstanbul, Anadolu ve Eyaletlerde çıkan isyanlardır aşağıdaki tabloya bu isyanların siyasi-askeri-ekonomik nedenlerinden birer tane yazınız.(4+3+3=10 puan)

SİYASİ

EKONOMİK

ASKERİ

5- Aşağıdaki tabloda yükselme dönemi bilim adamları ve sanatçılarının isimleri verilmiştir bu isimlerin karşılarına hangi alanda çalışma yaptıklarını yazınız ? ( 2x5=10 puan)


ÖRNEK: FUZULİ DİVAN EDEBİYATI

SABUNCUOĞLU ŞERAFETTİN

TAKİYÜDDİN MEHMET

ALİ KUŞÇU

AŞIK PAŞAZADE

PİRİ REİS

6- Aşağıda verilen boşluk doldurma sorularını cevaplayınız.(3x5=15 puan)

-Osmanlı ile Avusturya arasında imzalanan ilk antlaşma ……………………………………………………..dır.

-Osmanlı ile İran arasında imzalanan ilk antlaşma ……………………………………………...……………..dır.

-Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma …………………………………………….dır.

-Osmanlı Devleti’nin Kanuni döneminde Avusturya’ya karşı sağladığı üstünlüğünü sona erdiren antlaşma

…………………………………………. dır.

-Büyük ölçüde bugünkü Türkiye-İran sınırının çizildiği antlaşma ………………………………………………dır.

7- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D) , yanlış olanların başına ( Y) yazınız.(3x5=15 puan)

( ) Vaka-i Vakvakiye (Çınar) Sultan II. Osman (Genç) döneminde olmuştur.

( ) Osmanlılar Rusların Türkistan Hanlıklarını tehdidini önlemek için Don ve Volga nehirlerini bir kanalla birleştirmeyi düşünmüşlerdir.

( ) İnebahtı Deniz Savaşı ile Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.

( ) Koçi Bey Kanuni Sultan Süleyman’a raporlar sunarak merkezi otoritenin güçlenmesini sağlamıştır.

( ) Tac Mahal Babür Şah tarafından hanımı için yaptırılmıştır.

8- Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız (5X4=20 puan)


-Aşağıdakilerden hangisi kadıların görevlerinden değildir?

A) Evlenme, boşanma ve nafaka işleri
B) Miras işleri
C) Ticari davalara bakmak
D) Noterlik hizmetleri
E) Padişahın tuğrasını çekmek
-Osmanlı Devleti’nde Kanunname-i Ali Osman’ı uygulamaya geçirerek kanunları yazılı hale getiren padişah aşağıdakilerden hangisidir.

A) Sultan IV. Murat Han
B) Sultan II. Osman Han
C) Sultan II. Mehmet Han
D) Sultan I. Ahmet Han
E) Sultan I. Süleyman Han


- VII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin gümrük gelirlerine bakıldığında XV. ve XVI. yüzyıllara göre daha az olduğu görülmektedir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saray masraflarının artması
B) Avrupa devletleri ile yapılan savaşların kaybedilmesi
C) Eyalet isyanlarının çıkması
D) Ticaret yollarının değişmesi
E) İltizam sisteminin yaygınlaşması


- XVII. Yüzyılın başlarında Avusturya ile yapılan savaşlarda başarılı olunsa bile diplomatik alanda başarılı olunamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya ile yapılan savaşlar
B) İltizam usulünün uygulanması
C) İçerde Celali ayaklanmaları doğuda İran ile uğraşılması
D) Avrupa’da meydana gelen reform hareketleri
E) Osmanlıların o bölgeyi yeterince tanımaması